Покана за предложения — Показатели за често измерване на моментното състояние на световната и регионална търговия 2008/C 71/03

Обн. C ОВ. бр.71 от 18 Март 2008г.

1. КОНТЕКСТ


Европейската комисия обявява покана за предложения (реф. ECFIN/A/2008/002) за съставянето и месечното отчитане на показатели за измерване на моментното състояние на развитието на глобалната и регионална търговия. Глобалните показатели се създават на базата на регионалните показатели. Регионалното ниво включва всички държави-членки на ЕС, както и държавите кандидатки.


Показателите за световна търговия ще бъдат съществен елемент в навременното оценяване на глобалния цикъл. Проектът ще подобри също така оценката и прогнозата за развитие на търговията и прогнозите за БВП на държавите и регионите извън ЕС при извършваните от Комисията цялостно и частично прогнозиране.


Регионалните показатели ще бъдат използвани от Комисията за месечното измерване на износа на ЕС, на еврозоната и всяка държава-членка поотделно. Към момента все още не съществува подобно често измерване на износа. Подобни мерки ще бъдат важен инструмент в процеса на икономическо наблюдение на Икономическия и паричен съюз както върху настоящи, така и върху бъдещи държави-членки на еврозоната.


Това сътрудничество ще бъде под формата на рамково споразумение за партньорство между Комисията и някой институт за срок от четири години.


2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОЕКТА


2.1. Цели


Целта е да се създаде достатъчно еднороден и изчерпателен набор от параметри за измерване на регионалната търговия, които заедно да покриват целия свят. Този набор е необходимо да бъде на разположение в кратък срок след поискване, за да сигнализира европейските политици за възможни промени във външната конюнк- тура или за вероятни проблеми с конкурентоспособността на определени държави-членки. Наборът от параметри не представлява статистически данни в тесния смисъл на думата, тъй като много от липсващите данни ще трябва да бъдат изчислени приблизително.


2.2. Технически спецификации


2.2.1. Срокове и отчитане на резултатите


Резултатите трябва да бъдат изпращани (по електронен път) на Комисията всеки месец, най-късно на 25-то число от месеца. Резултатите ще представляват актуализиран пакет от месечни периоди, с начална дата, по възможност, януари 1991 г. Краят на периодите, които трябва да бъдат предадени на 25-то число на месец t, трябва да бъда месец t – 2. Например, резултатите с данни до септември месец трябва да пристигнат в Комисията най-късно на 25 ноември.


2.2.2. Съдържание на резултатите


Резултатите следва да съдържат следните параметри за държавите и регионите, посочени по–долу:

— стойности (в евро по текущ курс) на износа и вноса,

— цени (в евро) на износа и вноса,

— обеми (в евро по фиксиран курс) на износа и вноса,

— индекс на промишленото производство,

— обем на БВП (незадължителен).


В случаите, когато търговските стойности и цените липсват, те следва да бъдат изчислени приблизително. Обемите на търговия трябва да бъдат изчислени въз основа на търговските стойности и цените. При използването на ценови параметри, когато е възможно, следва да се отдава предпочитание на показателите за действителната цена вместо на усреднените показатели за стойност, които поради структурата си проявяват отклонения. Всички периоди следва да бъдат коригирани, за да се отчетат сезонните разлики и, доколкото е възможно, разликите в броя на работните дни в месеца.


Държавите и регионите, които следва да бъдат включени, са:

— всяка държава-членка на ЕС и всяка страна-кандидатка (да се използва широка дефиниция: когато на дадена страна бъде признат статут на страна-кандидатка, тя трябва да бъде включена в модела),

— гъвкави съвкупности от държавите в еврозоната и в ЕС,

— светът,

— всяка трета страна или регион, както са посочени в таблица 56 на Статистическото приложение към прогнозния документ на Комисията.


(http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2007/economic_forecast_au-tumn2007.pdf).


Към настоящия списък следва да се добавят:

— „Азия, други“ = Азия, без Япония, държавите от Близкия изток, Китай, Хонконг и Корея,

— „Латинска Америка, други“ = Латинска Америка, без Бразилия и Мексико.


3. АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ И СРОК


3.1. Административни разпоредби


Институтът се избира за максимален срок от 4 години. Комисията желае да установи дългосрочно сътрудничество с успешния кандидат. За тази цел страните ще сключат четиригодишно рамково споразумение за партньорство. По силата на това рамково споразумение за партньорство, което ще конкретизира общите цели и естеството на планираните действия, между страните могат да бъдат сключени четири конкретни годишни споразумения за отпускане на безвъзмездна помощ. Първото от тези конкретни споразумения за безвъзмездна помощ ще се отнася до периода от юни 2008 г. до май 2009 г. (което предполага първата серия от резултати да бъде предоставена на 25 юни 2008 г., а втората — на 25 май 2009 г.)


3.2. Срок


Всяко споразумение за безвъзмездна помощ ще покрива съставянето на набори от показатели с продължителност 12 месеца. Продължителността на проекта не може да надвишава 12 месеца.


4. ФИНАНСОВА РАМКА


4.1. Източници на финансиране от Общността


Избраните операции ще бъдат финансирани от бюджетна позиция 01 02 02 — Координиране и надзор на Икономическия и паричен съюз.


4.2. Приблизителен общ бюджет на Общността за настоящата покана


Приблизителният общ годишен бюджет за тази дейност, наличен за периода от юни 2008 г. до май 2009 г., е 50 000 EUR.


4.3. Процент на съфинансиране от Общността


Делът на Комисията в общото финансиране не може да надвишава 50 % от допустимите разходи, направени от получателя при създаването на пакета от данни. Комисията определя процента на съфинансиране.


4.4. Финансиране на проекта от получателя на помощта и допустими разходи


От получателя на помощта ще се изисква да представи подробен бюджет за първата година, съдържащ оценка в евро на разходите и финансирането на проекта. Подробен бюджет съответно за втората, третата и четвъртата година от рамковото споразумение за партньорство ще бъде предоставен при покана от Комисията.


Планираната сума за безвъзмездна помощ, поискана от Комисията, трябва да бъде закръглена до най-близката десетица. Бюджетът ще бъде включен като приложение към конкретното споразумение за безвъзмездна помощ. Впоследствие Комисията може да използва тези данни за извършване на одит.


Допустими разходи могат да бъдат направени едва след подписването на конкретното споразумение за безвъзмездна помощ от всички страни, освен в изключителни случаи, но в никакъв случай — преди подаването на заявлението за отпускане на безвъзмездна помощ. Вноските в натура не се считат за приемливи разходи.


4.5. Споразумения за плащане


Искане за предварително финансиране на не повече от 40 % от максималната сума на безвъзмездна помощ може да бъде подадено от получателя на помощта четири месеца след предаването на резултатите. Това искане следва да бъде придружено от междинен финансов отчет за действително направените разходи и подробен списък на разходите за периода юни-септември.


Искане за плащане на салдото заедно с окончателен финансов отчет на действително направените разходи и подробен списък на разходите за периода октомври-май ще трябва да бъде подадено в рамките на два месеца след приключване на проекта.


Преди искането за предварително финансиране и искането за плащане на салдото трябва своевременно да бъде предоставен изискваният пакет от данни.


Размерът на предварителното и окончателното плащане ще бъде определен въз основа на действителните допустими разходи. За допустими ще бъдат считани само разходи, които могат да бъдат проследени и установени в счетоводната система на получателя на помощта.


4.6. Възлагане на подизпълнители


Не се разрешава възлагането на проекта на подизпълнители.


4.7. Съвместни предложения


При всички случаи на съвместни предложения трябва ясно да бъдат определени задачите и финансовата вноска на всички членове, участващи в предложението. Членовете трябва да предоставят всички документи, необходими за цялостната оценка на предложението, по отношение на критериите за изключване, подбор и възлагане (виж точки 5, 6 и 7 по-долу), свързани с техните задачи.


Един от участниците ще поеме ролята на координатор и ще:

— поеме общата отговорност за партньорството по отношение на Комисията,

— следи дейностите на другия/те участник/ци,

— осигурява цялостната съгласуваност и навременното предаване на пакета от данни,

— съгласува подписването на споразумението и предава на Комисията надлежно подписаното от всички участници споразумение (възможно е и с пълномощно),

— съгласува финансовото участие на Комисията и извършва плащанията на участниците,

— събира удостоверяващата документация за разходите, направени от всеки участник, и ги представя едновременно.


5. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ


5.1. Правен статут на кандидатите


Поканата за предложения е отворена за органи и институти (юридически лица) с правен статут в една от държавите-членки на ЕС. Кандидатите трябва да докажат, че съществуват като юридическо лице и да предоставят изискваната документация чрез стандартен формуляр за юридическо лице.


5.2. Основания за изключване


Заявленията на кандидати, които са в една от следните ситуации (съгласно членове 93 и 94 от Финансовия регламент, който се прилага към общия бюджет на Европейските общности), няма да бъдат взети под внимание за отпускането на безвъзмездна помощ:

а) са в несъстоятелност или са в процедура по ликвидация, управляват се от съда, сключили са споразумение с кредитори, преустановили са дейността си, обект са на съдебно производство във връзка с тези въпроси, или са в аналогична ситуация, произтичаща от подобна процедура, предвидена в националните законодателства или нормативни уредби;

б) осъдени са за нарушаване на професионалната етика с влязла в сила присъда;

в) виновно са извършили тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства, които възлагащият орган може да обоснове;

г) не са изпълнили задълженията си, свързани с плащането на вноски за социални осигуровки или плащането на данъци в съответствие със законовите разпоредби на държавата, в която са установени, или на държавата на възлагащия орган, или на държавата, в която ще се изпълнява договорът;

д) осъдени са с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация или за всякаква друга незаконна дейност, която би навредила на финансовите интереси на Общностите;

е) при участието си в друга процедура за възлагане на обществена поръчка или в процедура за отпускане на безвъзмездна помощ, финансирани от бюджета на Общността, те са били обвинени в сериозно нарушаване на договора поради неизпълнение на договорните си задължения;

ж) изправени са пред конфликт на интереси;

з) виновно са представили неверни данни при предоставянето на необходимата информация или не са успели да предоставят тази информация.


Кандидатите трябва да удостоверят, че не се намират в някоя от ситуациите, изброени в точка 5.2, чрез стандартна декларация за допустимост.


5.3. Административни и финансови санкции


1. Без да се засяга прилагането на предвидените в споразумението санкции, кандидатите или участниците в търга и изпълнителите, които виновно са направили декларации с невярно съдържание или за които е било установено, че сериозно са нарушили договорните си задължения по предишни процедури за възлагане на обществена поръчка, се изключват от всички договори и безвъзмездни помощи, финансирани от бюджета на Общността, за не повече от две години след датата на установяване на нарушението, по-твърдено чрез състезателна процедура с участието на изпълнителя.


Този период може да бъде удължен до три години при повторно нарушение в рамките на пет години от първото нарушение.


На участниците в търга или кандидатите, които виновно са направили декларации с невярно съдържание, също така се налага финансова санкция в размер от 2 % до 10 % от общата стойност на поръчката.


На изпълнителите, които сериозно са нарушили договорните си задължения, също така се налага финансова санкция в размер от 2 % до 10 % от общата стойност на въпросната поръчка. Размерът на санкцията може да се увеличи на 4 % до 20 % при повторно нарушение, допуснато в рамките на пет години от първото нарушение.


2. В случаите, посочени в точка 5.2, букви а), в) и г), кандидатите или участниците в търга се изключват от всички договори и безвъзмездни помощи за не повече от две години след установяването на нарушението, потвърдено чрез състезателна процедура с участието на изпълнителя.


В случаите, посочени в точка 5.2, букви б) и д), кандидатите или участниците в търга се изключват от всички договори и безвъзмездни средства за най-малко една година и не повече от четири години след датата на уведомяване за решението.


Тези срокове могат да бъдат удължени до пет години при повторно нарушение, допуснато в рамките на пет години от първото нарушение или първото осъдително нарушение.


3. Случаите, посочени в точка 5.2, буква д), са следните:

а) случаи на измама по член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, приета с акт на Съвета от 26 юли 1995 г.;

б) случаи на корупция по член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват служители на Европейските общности или служители на държавите-членки на Европейския съюз, приета с акт на Съвета от 26 май 1997 г.;

в) случаи на участие в престъпни организации, съгласно член 2, параграф 1 от Съвместно действие 98/733/ПВР на Съвета (ОВ L 351, 29.12.1998 г., стр. 1);

г) случаи на пране на пари съгласно член 1 от Директива 91/308/ЕИО на Съвета (ОВ L 166, 28.6.1991 г., стp. 77).


6. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР


Кандидатите трябва да имат постоянни и достатъчни източници на финансиране, за да поддържат дейността си през периода, в който се изпълнява проектът. Те трябва да имат професионалните умения и квалификации, изисквани за изпълнение на предложения проект или работна програма.


6.1. Финансови възможности на кандидатите


Кандидатите трябва да имат финансовите възможности да изпълнят предложения проект и трябва да представят счетоводните си баланси и отчетите за приходите и разходите си за последните две приключени финансови години.


Тази разпоредба не се прилага по отношение на държавни органи и международни организации.


6.2. Оперативна способност на кандидатите


Кандидатите трябва да имат оперативната способност да изпълнят предложения проект и трябва да представят съответната удостоверяваща документация.


За оценка на способностите на кандидатите ще бъдат използвани следните критерии:

— най-малко три години доказан опит в подготвянето на подобен набор от показатели,

— доказан опит в съставянето на показатели за международна търговия и в боравене с методологични въпроси (сезонни корекции, корекции според броя на работните дни, съвкупност, методология за изчисляване на липсващи стойности и дефлатори и т.н.).


7. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ


За възлагане на споразумението на одобрените кандидати ще бъдат използвани следните критерии:

— степента на експертиза и опит на кандидата в създаването на показатели за международна търговия,

— ефективността на предложената методология, включително аспекти на сезонни корекции, корекции според броя на работните дни, дефлация, съвкупност и методология за изчисляване на липсващи стойности и дефлатори,

— ефективността на организацията на труда на кандидата от гледна точка на гъвкавост, инфраструктура, квалифициран персонал и съоръжения за извършване на работата, отчитане на резултатите и поддържане на връзка с Комисията.


Горепосочените критерии се ползват със следната относителна тежест: 40 %, 40 % и 20 %.


8. ПРАКТИЧЕСКИ ПРОЦЕДУРИ


8.1. Изготвяне и подаване на предложения


Предложенията трябва да съдържат попълнен и подписан стандартен формуляр за заявление за безвъзмездна помощ и всички необходими документи, посочени във формуляра.


Предложенията трябва да бъдат представени в три раздела:

— административно предложение,

— техническо предложение,

— финансово предложение.


Следните стандартни формуляри могат да бъдат получени от Комисията:

— стандартен формуляр на заявление за безвъзмездна помощ,

— стандартна бюджетна матрица,

— стандартен формуляр за финансови данни,

— стандартен формуляр за юридическо лице,

— стандартна декларация за допустимост,


както и документация относно финансовите аспекти на безвъзмездната помощ:

— модел на рамковото споразумение за партньорство,

— модел на конкретното годишно споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ,


а) които могат да бъдат свалени на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/economy_finance/procurements_grants/call4proposals11919_en.htm


б) а в случай че горният вариант не е възможен, документацията може да бъде поискана с писмо до Комисията на следния адрес:


European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

Unit ECFIN-A-4 (Forecasts and economic situation) Call for proposals — ECFIN/A/2008/002

BU-1 — 3/183

B-1049 Brussels

E-mail: @####67108864#mailto:ECFIN-A4-CALL-TRADE-INDICATORS@ec.europa.eu#ECFIN-A4-CALL-TRADE-INDICATORS@ec.europa.eu@


Моля, посочете: „Call for proposals — ECFIN/A/2008/002“


Предложенията трябва да бъдат подадени на един от официалните езици на Европейската общност заедно с превод на английски, френски или немски, когато е целесъобразно.


Кандидатът трябва да предостави един подписан оригинал на предложението и три копия, за предпочитане без да са закрепени с телбод. Това ще улесни административната работа при подготовката на всички необходими копия/документи за комисията/ите за подбор.


Предложенията трябва да бъдат изпратени в запечатан плик, поставен в друг запечатан плик.


На външния плик трябва да е изписан адресът, посочен в точка 8.3 по-долу.


На вътрешния запечатан плик, съдържащ предложението, трябва да е написано „Call for Proposals — ECFIN/A/2008/002, not to be opened by the internal mail department“.


Комисията ще уведоми кандидатите, че е получила тяхното предложение.


8.2. Съдържание на предложенията


8.2.1. Административно предложение


Административното предложения трябва да включва:

— надлежно попълнен и подписан стандартен формуляр на заявление за безвъзмездна помощ,

— надлежно попълнен и подписан стандартен формуляр за юридическо лице и изискваната удостоверяваща документация, доказваща правния статут на института,

— надлежно попълнен и подписан стандартен формуляр за финансови данни,

— надлежно подписана стандартна декларация за допустимостта на заявителя,

— организационна схема на института, съдържаща имената и длъжностите на ръководството и оперативната служба, отговаряща за създаване и отчитане на изискваните резултати,

— доказателство за стабилно финансово състояние: трябва да бъдат приложени счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите от предходните две приключени финансови години.


8.2.2. Техническо предложение


Техническото предложения трябва да включва:

— описание на дейността на института, което да позволява оценка на нейните квалификации и обхвата и продължителността на нейния опит в изискваните области съгласно точка 6.2. Това означава всякакви съответни изследвания, договори за услуги, консултантска дейност, проучвания, публикации или друга извършена по-рано дейност, като се посочи името на клиента и се уточни кои от тях, ако има такива, са били извършени за Европейската комисия. Следва да се приложат най-значимите изследвания и/или резултати,

— подробно описание на оперативната организация за получаването на пакета от данни. Трябва да бъде приложена съответната документация относно инфраструктурата, съоръженията, ресурсите и квалифицирания персонал (кратки автобиографии на персонала, който ще вземе най-дейно участие в създаването на пакета от данни), с която заявителят разполага,


— подробно описание на методологията: източници на данните, сезонни корекции, корекции според броя на работните дни, дефлация, съвкупност, методология за изчисляване на липсващи стойности и дефлатори.

8.2.3. Финансово предложение


Финансовото предложение трябва да включва:

— надлежно попълнена и подробна стандартна бюджетна матрица (в евро), покриваща период от 12 месеца, съдържаща финансов план за проекта и подробна разбивка на допустимите общи разходи и разходи за единица за получаването на пакета от резултати,

— удостоверение за освобождаване от ДДС, ако е приложимо,

— документ, удостоверяващ финансовото участие на други организации (съфинансиране), ако е приложимо.


8.3. Адрес и краен срок за подаване на предложенията


Кандидатите, които проявяват интерес към безвъзмездната помощ, са поканени да подадат заявленията си до Европейската комисия.


Заявления могат да се подават:


а) с препоръчана поща или с частна куриерска служба с пощенско клеймо не по-късно от 11 април 2008 г.


Датата на изпращане се доказва с пощенското клеймо или с датата на разписката от куриерската служба на следния адрес:


С препоръчана поща: European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Johan VERHAEVEN Call for proposals — ECFIN/A/2008/002

Unit R2, Office BU-1 — 3/13

B-1049 Brussels


С частна куриерска служба:


European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Johan VERHAEVEN Call for proposals — ECFIN/A/2008/002

Unit R2, Office BU-1 — 3/13

Avenue du Bourget, 1-3

B-1140 Brussels (Evere);


б) или с доставка до централната пощенска служба на Европейската комисия (лична доставка или доставка чрез упълномощен представител на кандидата, включително частни куриерски служби) на следния адрес:


European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Johan VERHAEVEN Call for proposals — ECFIN/A/2008/002

Unit R2, Office BU-1 — 3/13

Avenue du Bourget, 1-3

B-1140 Brussels (Evere)


не по-късно от 16 ч. (Брюкселско време) на 11 април 2008 г. В този случай подаването се доказва с датирана и подписана разписка, издадена от получилия пратката служител на горепосочения отдел.


9. КАК СЕ ПРОЦЕДИРА С ПОЛУЧЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ?


Всички заявления ще бъдат проверени, за да се оцени дали отговарят на официалните критерии за допустимост.


Определените за допустими предложения ще бъдат оценени в съответствие с посочените по-горе критерии за възлагане.


Процедурата по подбора на предложенията ще се състои през месеците април-май 2008 г. За тази цел ще бъде сформирана комисия за подбор под ръководството на генералния директор на ГД „Икономически и финансови въпроси“. Тя ще се състои от най-малко трима души, представляващи най-малко две различни специализирани звена без йерархична връзка помежду им, и ще разполага със собствен секретариат, който ще отговаря за комуникацията с одобрените кандидати след процедурата по подбора. Неодобрените кандидати също ще бъдат уведомени поотделно.


10. ВАЖНО


Настоящата покана за предложения не представлява по никакъв начин договорно задължение от страна на Комисията към който и да било институт, подаващ предложение въз основа на поканата. Всякаква комуникация относно настоящата покана за предложения трябва да бъде в писмена форма.


Кандидатите трябва да имат предвид договорните разпоредби, които ще бъдат задължителни в случай на възлагане.


С цел защита на финансовите интереси на Комисията, личните ви данни могат да бъдат предадени на службите за вътрешен одит, на Европейската сметна палата, на Специализирания орган в областта на финансовите нередности и/или на Европейската служба за борба с измамите (OLAF).


Данните за стопански субекти, попаднали в едно от положенията, посочени в членове 93 и 94 и член 96, параграф 1, буква б) и параграф 2, буква а) от Финансовия регламент, могат да бъдат въвеждани в централна база данни и да бъдат съобщавани на определените от Комисията лица, на другите институции, агенции, органи и организации, посочени в член 95, параграфи 1 и 2 от Финансовия регламент. Това се отнася и за лицата с представителни, управленски или контролни правомощия над споменатите стопански субекти. Всяка страна, включена в базата данни, има право да бъде информирана за свързаните с нея данни, като отправи искане до счетоводителя на Комисията.


2008-C071-03


Untitled Page