Декларация на правителството на Малта в съответствие с член 5 от Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността 2008/C 85/05

Обн. C ОВ. бр.85 от 4 Април 2008г.

Законодателство и схеми, упоменати в член 4, параграфи 1 и 2 от регламента


За единствената и специфичните цели на прилагане на член 43a и член 51a от Регламент (ЕИО) № 1408/71, пенсиите, които се плащат съгласно следното законодателство:


1. Наредба за пенсиите (гл. 393);


2. Закон за полицията (гл. 164);


3. Закон за затворите (гл. 260);


4. Закон за въоръжените сили на Малта (гл. 220);


следва да се считат за „специални схеми за държавни служители“ (по смисъла на член 1, буква йа) от посочения регламент.


Включването на горепосочените пенсии в приложното поле на регламента не засяга дефинирането на въпросните схеми като „пенсии за държавни служители“ (service pensions) за целите на прилагането на Закона за социалната сигурност (гл. 318) (Social Security Act (Cap. 318)).


C2008-85-05


Untitled Page