bПредварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5120 - ArcelorMittal/Gonvarri/SSC Brazil)

Обн. C ОВ. бр.93 от 15 Април 2008г.

Дело кандидат за опростена процедура


(текст от значение за ЕИП)


2008/C 93/091. На 4 април 2008 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета1, чрез която предприятията ArcelorMittal (Люксембург) и Gonvarri (Испания) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета съвместен контрол над Gonvarri Brasil Produtos Siderurgicos SA ("SSC Brazil", Бразилия) посредством покупка на акции.

2. Търговските дейности на въпросните предприятия са:

- за ArcelorMittal: производство и продажба на широка гама продукти от стомана, включително на плоски въглеродни стомани и неръждаеми стомани,

- за Gonvarri: обработка и разпространение на стомани, както и проектиране, разработване и производство на метални детайли за моторни превозни средства,

- за SSC Brazil: обработка и разпространение на стомани в Бразилия.

3. След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета2, следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4. Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.


Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публи- кация. Наблюдения могат да се изпращат до Комисията по факс ((32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата, с позоваване на COMP/M.5120 - ArcelorMittal/Gonvarri/SSC Brazil, на следния адрес:


European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


_________________________

1 ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

2 ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32.


Untitled Page