Покана за подаване на заявления от самостоятелни експерти за техническа помощ за трети държави в областта на хуманитарната помощ 2008/C 112/13

Обн. C ОВ. бр.112 от 7 Май 2008г.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


а) Видове мисии


Генерална дирекция „Хуманитарна помощ“ (ECHO) отговаря за управлението и финансирането на хуманитарните помощи на Европейската общност, чиито условия са установени в Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета1.


Съгласно член 4 от този регламент мандатът на ECHO включва, по-специално, следните дейности:


— подготвителни и предварителни проучвания за хуманитарни операции и оценка на хуманитарни проекти и планове,


— операции за мониторинг на хуманитарни проекти и планове,


— мерки за укрепване на координацията между Общността и държавите-членки, други страни-донори, международните хуманитарни организации и институции, неправителствените организации и организациите, които ги представляват,


— техническата помощ, необходима за изпълнение на хуманитарните проекти.


Ето защо Европейската комисия търси експерти за осъществяване на такива мисии за хуманитарна помощ. Експертите ще работят в трети държави извън Европейския съюз. Мисиите са с дълга продължителност, най-малко 12 месеца.


б) Критерии за включване


Заинтересованите кандидати трябва да бъдат включени в списъка с експерти на Европейската комисия. Тези, които желаят да бъдат включени в списъка, трябва да отговарят на следните условия. Те трябва:


— да имат диплома за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен) или свидетелство за завършено средно образование,


— да имат най-малко тригодишен професионален опит с хуманитарни помощи и най-малко двугодишен опит в съответната експертна област2, избрана от тях, извън Европейския съюз и други индустриализирани държави3, различни от държавата им по произход. За област 15 (информация и комуникация) и 16 (финансово и административно управление на местните служби) се изисква най-малко петгодишен опит, от който една година извън Европейския съюз и други индустриализирани държави, различни от държавата по произход,


— да владеят най-малко един от следните езици: английски, френски или испански език,


— да притежават валидно свидетелство за правоуправление.


За включване в списъка могат да кандидатстват само кандидати, които са граждани на държава-членка на Европейския съюз или граждани на държави, които имат право на участие в проекти и програми на Общността. Списъкът с тези държави е публикуван в Интернет.


Забележка: Кандидатите, които вече са включени в списък вследствие на предишната покана за подаване на заявления от 26 септември 2000 г., трябва да подадат заявление наново.


2. КАНДИДАТСТВАНЕ


Заинтересованите кандидати могат да подадат заявление по всяко време. Въпреки това Европейската комисия си запазва правото да изключва кандидати от тази покана за подаване на заявления или да я ограничи до определени области.


Ще се разглежда съответствието на заявленията с критериите за включване в списъка, като кандидатите ще бъдат вписвани на всеки четири месеца, считано от юли 2008 г. Всяка промяна на честотата на вписване ще бъде съобщавана в Интернет.


Заинтересованите кандидати трябва да използват списъка с областите на дейност, публикуван в Интернет, за да попълнят онлайн формуляра за кандидатстване, който могат да намерят в Интернет чрез сървър „Europa“, на следния електронен адрес:


http://ec.europa.eu/echo/jobs/experts_en.htm


Кандидатите ще бъдат избирани от комисиите за подбор, за да бъдат включени в списъка за избраната(ите) от тях област(и), единствено въз основа на информацията във формуляра за кандидатстване.


Забележка: Непълни и/или непоследователни заявления няма да бъдат разглеждани.


Комисията може, по всяко време, да поиска от кандидатите, включени в списъка, да представят дипломи и документи, които подкрепят заявеното в техните формуляри за кандидатстване.


3. НАЧИН НА УПОТРЕБА НА СПИСЪКА И ВЪЗЛАГАНЕ НА МИСИИ


Списъкът ще се използва според потребностите от техническа помощ, в зависимост от наличността, както и от техническите и професионални умения (опит и обучение) на кандидатите, след оценяване доколко са подходящи с оглед на специфичните изисквания на всяка мисия. След това Комисията ще вземе решение да се свърже с тях. Кандидатите може да бъдат поканени на интервю. Началната дата за предоставяне на изискваните услуги може да бъде обявена близо до настъпването й (от няколко седмици до три месеца).


Кандидатите, включени в списъка, трябва всяка година да актуализират онлайн заявленията си по своя собствена инициатива, иначе имената им ще бъдат заличени от списъка след две години. Освен това Комисията трябва да бъде уведомявана за всяка промяна в данните за връзка.


Включването в списъка не означава сключване на договор.


Резултатите от възлагането на мисии ще бъдат публикувани на сървър „Europa“ на всеки шест месеца.


4. ДОГОВОРНИ И ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ


Възлагането на мисии ще доведе до непосредствено сключване на трудов договор между Комисията и експерта.


Договорът ще бъде с променлива продължителност. Основен критерий за определяне на основната заплата ще бъде трудовият стаж, въпреки че други критерии, като нивото на обучение на експерта, качеството на професионалния опит, както и степента на трудност или отговорност на задачата, могат също да бъдат взети предвид.


Основната заплата ще бъде увеличавана:


— от 0 до 25 % от референтна сума (5 387 EUR на месец) в зависимост от условията на живот в мястото на мисията,


— с 5 % от основното заплащане като надбавка за глава на семейство,


— с 263,11 EUR на месец за всяко дете на издръжка,


— с дневна надбавка за настаняване, която се изплаща в продължение на не повече от два месеца и се определя в зависимост от местоработата.


Точните финансови условия, свързани с договорите, са посочени в общите правила, регулиращи трудовите договори с фиксиран срок на персонала за техническа помощ.


Обхватът на социалните осигуровки (за заболяване, за злополука) и застрахователните полици (неработоспособност, смърт, пенсия) ще бъде определен в разпоредбите на договора и приложимото законодателство.


Експертите имат право на платен годишен отпуск в съответствие с условията на договора.


Ориентировъчни граници на основното месечно заплащане: трудов стаж от 3-5 години: от 4 410 до 4 550 EUR, трудов стаж от 6-10 години: от 4 695 до 5 330 EUR, трудов стаж от 11-20 години: от 5 505 до 7 015 EUR, трудов стаж от над 20 години: от 7 340 до 8 960 EUR.


Забележка: Заплащането и надбавките се коригират на редовни интервали от време.


_________________________

1 ОВ L 163, 2.7.1996 г., стр. 1

2 Списъкът с експертните области е публикуван в Интернет

3 Списъкът с държавите, в които професионалният опит се счита за отговарящ на целите на настоящата покана за подаване на заявления е публикуван в Интернет.


2008-C112-13


Untitled Page