Покана за представяне на предложения SUB 01-2008 и SUB 02-2008 2008/C 112/14

Обн. C ОВ. бр.112 от 7 Май 2008г.

Комисията планира да отпусне общи безвъзмездни помощи, възлизащи индикативно на 10 400 000 EUR, в подкрепа на целите на транспортната политика. Политическите приоритети бяха уточнени в работната програма за 2008 г., приета от Комисията.


Основните теми, които бяха възприети, се отнасят до сигурността по пътищата, както и до аспектите, свързани с оптимизирането на използването на инфраструктурата в услуга на превозвачите (сухопътен и интермодален транспорт) (SUB 01-2008) както и до устойчива мобилност на градските и извънградските райони (SUB 02-2008).


Информацията относно настоящата покана за представяне на предложения е на разположение на интернет страницата на ГД „Енергетика и транспорт“ на следния адрес:


http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grants/proposal_en.htm


2008-C112-14


Untitled Page