ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ – ЕАСЕ/08/08. ПОДКРЕПА ЗА ОСЪШЕСТВЯВАНЕТО НА ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

Обн. C ОВ. бр.113 от 8 Май 2008г.

1. Цели и описание

Настоящата покана за предложения се основава на Решение № 1718/2006/EО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. относно прилагането на програма за подкрепа на европейския аудиовизуален сектор (МЕДИА 2007).

Мерките, съдържащи се в решението, включват осъществяването на пилотни проекти:

1. Разпространение: нови начини за създаване и разпространение на европейско съдържание с помощта на услуги, различни от традиционното телевизионно излъчване.

2. Отворена среда за медийно продуциране.

3. Предишни проекти, получили финансиране: проекти, които са получили финансиране по предишна покана на "МЕДИА" за представяне на предложения за пилотни проекти.


2. Допустими кандидати

Адресат на настоящото съобщение са европейските компании, чиито дейности допринасят за постигането на горните цели.

Кандидатите трябва да са установени в една от следните страни:

- 27-те страни на Европейския съюз,

- страните от ЕФТА,

- Швейцария,

- Хърватия.


3. Бюджет и продължителност на проектите

Общият наличен бюджет е 2 млн. EUR.

Финансовата помощ ще бъде отпусната под формата на безвъзмездна помощ. Тя не може да надхвърля 50 % от общата сума на допустимите разходи.

Максималната продължителност на проектите е 12 месеца.


4. Краен срок за подаване на формуляри за кандидатстване

Формулярите за кандидатстване се подават до Изпълнителната агенция (EACEA) не по-късно от 7 юли 2008 г.


5. Допълнителна информация

Пълният текст на поканата за представяне на предложения и формулярите за кандидатстване, се намират на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/information_society/media/newtech/pilot/index_en.htm

Кандидатурите трябва да отговарят на всички условия, определени в насоките, и да бъдат подадени чрез предвидените за целта формуляри.


2008-C113-08


Untitled Page