Покана за представяне на предложения EACEA/09/08. Подкрепа на видео по поръчка и разпространение цифрово кино

Обн. C ОВ. бр.113 от 8 Май 2008г.

МЕДИА 2007

1. Цели и описание

Настоящата покана за предложения се основава на Решение № 1718/2006/EО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. относно прилагането на програма за подкрепа на европейския аудиовизуален сектор (МЕДИА 2007).

Мерките, съдържащи се в решението, включват видео по поръчка и разпространение цифрово кино:

1. Видео по поръчка: услуга, даваща възможност да се избират от централен сървър, чрез стрийминг и/или чрез записване на локално ниво, аудиовизуални творби, които да се гледат дистанционно на екран.

2. Разпространение цифрово кино: цифрови доставки (при приемлив търговски стандарт) на "основно съдържание", т.е. показване на филми, телевизионни филми или сериали (художествени филми, анимация и документални филми), до кината за прожектиране (чрез хард диск, онлайн ...).

2. Допустими кандидати

Адресат на настоящото съобщение са европейските компании, чиито дейности допринасят за постигането на горните цели.

Кандидатите трябва да са установени в една от следните страни:

27-те страни на Европейския съюз, страните от ЕФТА, Швейцария, Хърватия.


3. Бюджет и продължителност на проектите

Общият наличен бюджет е 5,9 млн. EUR.

Финансовата помощ ще бъде отпусната под формата на безвъзмездна помощ. Тя не може да надхвърля 50 % от общата сума на допустимите разходи.

Максималната продължителност на проектите е 18 месеца.


4. Краен срок за подаване на формуляри за кандидатстване

Формулярите за кандидатстване се подават до Изпълнителната агенция (EACEA) не по-късно от 14 юли 2008 г.


5. Допълнителна информация

Пълният текст на поканата за представяне на предложения и формулярите за кандидатстване, се намират на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/information_society/media/newtech/vod_dcc/index_en.htm

Кандидатурите трябва да отговарят на всички условия, определени в насоките, и да бъдат подадени чрез предвидените за целта формуляри.


2008-C113-09


Untitled Page