КОНСОЛИДИРАНИ ТЕКСТОВЕ НА ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Обн. C ОВ. бр.115 от 9 Май 2008г.

Съдържание

Страница

ДЯЛII РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ ....................... 20
     
ДЯЛIII РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ИНСТИТУЦИИТЕ........................................... 22
     
ДЯЛIV РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ЗАСИЛЕНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО...................... 27
     
ДЯЛV ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ВЪНШНАТА ДЕЙНОСТ  
  НА СЪЮЗА И СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОБЩАТА ВЪНШНА  
  ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ .............................................. 28
Глава 1 Общи разпоредби относно външната дейност на съюза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Глава 2 Специфични разпоредби относно общата външна политика и политика на сигурност .. . . . . . . 30
Раздел 1 Общи разпоредби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Раздел 2 Разпоредби, свързани с общата политика за сигурност и отбрана . . . 38
ДЯЛ VI ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  ДОГОВОР ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
ПРЕАМБЮЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
ЧАСТ ПЪРВА ПРИНЦИПИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
ДЯЛ I КАТЕГОРИИ И ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪЮЗА . . . . . . . . . . . . . . . 50
ДЯЛ II РАЗПОРЕДБИ С ОБЩО ПРИЛОЖЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
ЧАСТ ВТОРА НЕДИСКРИМИНАЦИЯ И ГРАЖДАНСТВО НА СЪЮЗА . . . . . . . . . . . . . . 56
ЧАСТ ТРЕТА ВЪТРЕШНИ ПОЛИТИКИ И ДЕЙНОСТИ НА СЪЮЗА . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ДЯЛ I ВЪТРЕШЕН ПАЗАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ДЯЛ II СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Глава 1 Митнически съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Глава 2 Митническо сътрудничество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Глава 3 Забрана за количествени ограничения между държавите-членки . . . . . 61
ДЯЛ III СЕЛСКО СТОПАНСТВО И РИБАРСТВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
ДЯЛ IV СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА, УСЛУГИ И КАПИТАЛИ . . . . . . . . . . . . . . 65
Глава 1 Работници . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Глава 2 Право на установяване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Глава 3 Услуги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Глава 4 Капитали и плащания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
ДЯЛ V ПРОСТРАНСТВО НА СВОБОДА, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ . . . . . . . . . 73
Глава 1 Общи разпоредби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Глава 2 Политики относно контрола по границите, убежището и имиграцията . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Глава 3 Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси . . . . . . . . . . . . . . 78
Глава 4 Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси . . . . . . . . . . . . . . 79
Глава 5 Полицейско сътрудничество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
ДЯЛ VI ТРАНСПОРТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
ДЯЛ VII ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА КОНКУРЕНЦИЯ, ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СБЛИЖАВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Глава 1 Правила на конкуренция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Раздел 1 Правила, приложими по отношение на предприятията . . . . . . . . . . . . 88
Раздел 2 Държавни помощи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Глава 2 Данъчни разпоредби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Глава 3 Сближаване на законодателствата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
ДЯЛ VIII ИКОНОМИЧЕСКА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Глава 1 Икономическа политика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Глава 2 Парична политика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Глава 3 Институционални разпоредби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Глава 4 Специфични разпоредби за държавите-членки, чиято парична единица е еврото . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Глава 5 Преxодни разпоредби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
ДЯЛ IX ЗАЕТОСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
ДЯЛ X СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
ДЯЛ XI ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
ДЯЛ XII ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, МЛАДЕЖ И СПОРТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
ДЯЛ XIII КУЛТУРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
ДЯЛ XIV ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
ДЯЛ XV ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
ДЯЛ XVI ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
ДЯЛ XVII ПРОМИШЛЕНОСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
ДЯЛ XVIII ИКОНОМИЧЕСКО, СОЦИАЛНО И ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ . . 127
ДЯЛ XIX НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕXНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ, И КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
ДЯЛ XX ОКОЛНА СРЕДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
ДЯЛ XXI ЕНЕРГЕТИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
ДЯЛ ХХII ТУРИЗЪМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
ДЯЛ ХХIII ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
ДЯЛ ХХIV АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА АСОЦИИРАНЕ НА ОТВЪДМОРСКИТЕ СТРАНИ И ТЕРИТОРИИ . . . 137
ЧАСТ ПЕТА ВЪНШНА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
ДЯЛ I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ВЪНШНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА . . . 139
ДЯЛ II ОБЩА ТЪРОВСКА ПОЛИТИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
ДЯЛ III СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ И ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ . . . . . . 141
Глава 1 Сътрудничество за развитие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Глава 2 Икономическо, финансово и техническо сътрудничество с трети страни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Глава 3 Хуманитарна помощ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
ДЯЛ IV ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
ДЯЛ V МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
ДЯЛ VI ОТНОШЕНИЯ НА СЪЮЗА С МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ТРЕТИ СТРАНИ И ДЕЛЕГАЦИИ НА СЪЮЗА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
ДЯЛ VII КЛАУЗА ЗА СОЛИДАРНОСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
ЧАСТ ШЕСТА ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ . . . . . . . . . . . . . . 149
ДЯЛ I ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Глава 1 Институции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Раздел 1 Европейски парламент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Раздел 2 Европейски съвет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Раздел 3 Съвет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Раздел 4 Комисия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Раздел 5 Съд на Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Раздел 6 Европейска централна банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Раздел 7 Сметна палата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Раздел 1 Правни актове на Съюза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Раздел 2 Процедури за приемане на актовете и други разпоредби . . . . . . . . . 173
Глава 3 Консултативни органи на Съюза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Раздел 1 Икономически и социален комитет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Раздел 2 Комитет на регионите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Глава 4 Европейска инвестиционна банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
ДЯЛ II ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Глава 1 Собствени ресурси на Съюза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Глава 2 Многогодишна финансова рамка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Глава 3 Годишен бюджет на Съюза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Глава 4 Изпълнение на бюджета и освобождаване от отговорност . . . . . . . . . . . . . 186
Глава 5 Общи разпоредби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Глава 6 Борба с измамите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
ДЯЛ III ЗАСИЛЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
ЧАСТ СЕДМА ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
  ПРОТОКОЛИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
  Протокол (№ 1) относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз 203
  Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
  Протокол (№ 3) относно Статута на Съда на Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
  Протокол (№ 4) за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
  Протокол (№ 5) за Устава на Европейската инвестиционна банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
  Протокол (№ 6) за местоположението на седалищата на институциите и някои органи, служби и агенции на Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
  Протокол (№ 7) Протокол за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз . . 266
  Протокол (№ 8) относно член 6, параграф 2 от Договора за Европейския съюз относно присъединяването на Съюза към европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи . . . . . . . . . . . . . . . 273
  Протокол (№ 9) относно решението на Съвета относно прилагането на член 16, параграф 4 от договора за Европейския съюз и член 238, параграф 2 от Договора за функционирането на вропейския съюз между 1 ноември 2014 г. и 31 март 2017 г., от една страна, и след 1 април 2017 г., от друга страна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
  Протокол (№ 10) относно постоянното структурирано сътрудничество, установено с член 42 от Договора за Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
  Протокол (№ 11) относно член 42 от Договора за Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
  Протокол (№ 12) относно процедурата при прекомерен дефицит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
  Протокол (№ 13) относно критериите за конвергенция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
  Протокол (№ 14) относно еврогрупата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
  Протокол (№ 15) за някои разпоредби, отнасящи се до Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
  Протокол (№ 16) за някои разпоредби относно Дания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
  Протокол (№ 17) относно Дания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
  Протокол (№ 18) относно Франция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
  Протокол (№ 19) относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
  Протокол (№ 20) относно прилагането на някои аспекти на член 26 от Договора за функционирането на Европейския съюз спрямо Обединеното кралство и Ирландия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
  Протокол (№ 21) относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие 295
  Протокол (№ 22) относно позицията на Дания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
  Протокол (№ 23) за външните отношения на държавите-членки по отношение на прекосяването на външните граници . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
  Протокол (№ 24) относно убежището, предоставяно на гражданите на държавите-членки на Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
  Протокол (№ 25) относно упражняването на областите на споделена компетентност 307
  Протокол (№ 26) относно услугите от общ интерес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
  Протокол (№ 27) относно вътрешния пазар и конкуренцията . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
  Протокол (№ 28) за икономическото, социалното и териториалното сближаване . . . . 310
  Протокол (№ 29) за системата на публичното радиоразпръскване в държавите-членки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
  Протокол (№ 30) относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз към Полша и към Обединеното кралство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
  Протокол (№ 31) относно вноса в Съюза на петролни продукти, рафинирани в Нидерландските Антили . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
  Протокол (№ 32) относно придобиването на недвижима собственост в Дания . . . . . . . 318
  Протокол (№ 33) относно член 157 от Договора за функционирането на Европейския Съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
  Протокол (№ 34) за специалния режим, приложим за Гренландия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
  Протокол (№ 35) относно член 40.3.3 от Конституцията на Ирландия . . . . . . . . . . . . . . . 321
  Протокол (№ 36) относно преходните разпоредби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
  Протокол (№ 37) относно финансовите последици от изтичането на срока на Договора за ЕОВС и Изследователския фонд за въглища и стомана 327
  ПРИЛОЖЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Приложение I Списък, посочен в член 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Приложение II Отвъдморски страни и територии, по отношение на които се прилагат разпоредбите на част четвърта от Договора за функционирането на Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
  ДЕКЛАРАЦИИ приложени към заключителния акт на междуправителствената Конференция, която прие Договора от Лисабон, попдисан на 13 декември 2007 г. . . . . . . . . . 335
А. ДЕКЛАРАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЕНИ РАЗПОРЕДБИ НА ДОГОВОРИТЕ . . . . . . . . . . . . . 337
1. Декларация относно Хартата на основните права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
2. Декларация по член 6, параграф 2 от Договора за Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
3. Декларация по член 8 от Договора за Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
4. Декларация относно състава на Европейския парламент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
5. Декларация относно политическото съгласие в Европейския съвет относно проекта на решение за състава на Европейския парламент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
6. Декларация по член 15, параграфи 5 и 6, член 17, параграфи 6 и 7 и член 18 от Договора за Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
7. Декларация по член 16, параграф 4 от Договора за Европейския съюз и член 238, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
8. Декларация относно практическите мерки, които следва да се вземат при влизането в сила на Договора от Лисабон по отношение на председателството на Европейския съвет и на Съвета по външни работи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
9. Декларация относно член 16, параграф 9 от Договора за Европейския съюз относно решението на Европейския съвет относно председателството на Съвета . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
10. Декларация по член 17 от Договора за Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
11. Декларация по член 17, параграфи 6 и 7 от Договора за Европейския съюз . . . . . . . . . . 342
12. Декларация по член 18 от Договора за Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
13. Декларация относно общата външна политика и политика на сигурност . . . . . . . . . . . . . 343
14. Декларация относно общата външна политика и политика на сигурност . . . . . . . . . . . . . . 343
15. Декларация по член 27 от Договора за Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
16. Декларация по член 55, параграф 2 от Договора за Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . 344
17. Декларация относно предимството на правото . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
18. Декларация относно разграничаването на областите на компетентност . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
19. Декларация по член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз . . . . . . . 345
20. Декларация по член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз . . . . . . 345
21. Декларация относно защитата на личните данни в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и полицейското сътрудничество . . . . . . 345
22. Декларация по членове 48 и 79 от Договора за функционирането на Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
23. Декларация по член 48, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
24. Декларация относно юридическата правосубектност на Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . 346
25. Декларация по членове 75 и 215 от Договора за функционирането на Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
26. Декларация относно неучастието на държава-членка в мярка, основана на дял V, трета част, от Договора за функционирането на Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
27. Декларация по член 85, параграф 1, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
28. Декларация по член 98 от Договора за функционирането на Европейския съюз . . . . . . 347
29. Декларация по член 107, параграф 2, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
30. Декларация по член 126 от Договора за функционирането на Европейския съюз . . . . . 347
31. Декларация по член 156 от Договора за функционирането на Европейския съюз . . . . . 348
32. Декларация по член 168, параграф 4, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
33. Декларация по член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз . . . . . 349
34. Декларация по член 179 от Договора за функционирането на Европейския съюз . . . . . 349
35. Декларация по член 194 от Договора за функционирането на Европейския съюз . . . . . 349
36. Декларация по член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз за воденето на преговори и сключването на международни споразумения от държавите-членки в областта на пространството на свобода, сигурност и правосъдие . . . . . . . . . . . . . . 349
37. Декларация по член 222 от Договора за функционирането на Европейския съюз . . . . . 349
38. Декларация по член 252 от Договора за функционирането на Европейския съюз за броя на генералните адвокати в Съда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
39. Декларация по член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз . . . . . 350
40. Декларация по член 329 от Договора за функционирането на Европейския съюз . . . . . 350
41. Декларация по член 352 от Договора за функционирането на Европейския съюз . . . . . 350
42. Декларация по член 352 от Договора за функционирането на Европейския съюз . . . . . 351
43. Декларация по член 355, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
  ДЕКЛАРАЦИИ ОТНОСНО ПРОТОКОЛИТЕ, ПРИЛОЖЕНИ КЪМ ДОГОВОРИТЕ . . . . . . . . 352
44. Декларация по член 5 от Протокола относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
45. Декларация по член 5, параграф 2 от Протокола относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
46. Декларация по член 5, параграф 3 от Протокола относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
47. Декларация по член 5, параграфи 3, 4 и 5 от Протокола относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
48. Декларация относно Протокола относно позицията на Дания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
49. Декларация относно позицията на Италия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
50. Декларация по член 10 от Протокола относно преходните разпоредби . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
В. ДЕКЛАРАЦИИ НА ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
51. Декларация на Кралство Белгия относно националните парламенти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
52. Декларация на Кралство Белгия, Република България, Федерална република Германия, Република Гърция, Кралство Испания, Италианската република, Република Кипър, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Република Австрия, Португалската република, Румъния, Република Словения и Словашката република относно символите на Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
53. Декларация на Чешката република относно Хартата на основните права на Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
54. Декларация на Федерална република Германия, Ирландия, Република Унгария, Република Австрия и Кралство Швеция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
55. Декларация на Кралство Испания и на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
56. Декларация на Ирландия относно член 3 от Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
57. Декларация на Италианската република относно състава на Европейския парламент ...... 357
58. Декларация на Република Латвия, Република Унгария и Република Малта относно изписването на наименованието на единната парична единица в Договорите . . . . . . . . . . 357
59. Декларация на Кралство Нидерландия относно член 312 от Договора за функционирането на Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
60. Декларация на Кралство Нидерландия относно член 355 от Договора за функционирането на Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
61. Декларация на Република Полша относно Хартата на основните права на Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
62. Декларация на Република Полша относно Протокола относно прилагането на Хартата за основните права спрямо Полша и Обединеното кралство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
63. Декларация на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно определението на понятието "граждани" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
64. Декларация на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно правото на глас при изборите за Европейски парламент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
65. Декларация на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия по член 75 от Договора за функционирането на Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
  Таблица на съответствието . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
  Договор за Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
  Договор за функционирането на Европейския съюз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366


2008-C115-01


Untitled Page