Договор за Европейския съюз - ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Обн. C ОВ. бр.115 от 9 Май 2008г.

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО1Договор за Европейския съюз


Предишна номерация в Договора за Нова номерация в Договора за Европейския
Европейския съюз съюз
   
ДЯЛ I- ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ДЯЛ I- ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
   
Член 1 Член 1
   
  Член 2
   
Член 2 Член 3
   
Член 3 (отменен ) (1 )  
   
  Член 4
   
  Член 5 (2 )
   
Член 4 (отменен ) (3 )  
   
Член 5 (отменен ) (4 )  
   
Член 6 Член 6
   
Член 7 Член 7
   
  Член 8
   
ДЯЛ II- РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДЯЛ II- РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ДЕМОКРА-
ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙ- ТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ
СКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ ,С  
ОГЛЕД СЪЗДАВАНЕ ТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА  
ОБЩНОСТ  
   
Член 8 (отменен ) (5 ) Член 9
   
  Член 10 (6 )


(1) Тези две таблици са съставени от таблиците, посочени в член 5 от Договора от Лисабон, с изключение на средната колона, която включваше междинната номерация в Договора от Лисабон.

(2) Заменя член 5 от Договора за създаване на Европейската общност (по-нататък Договора за ЕО).

(3) Заменен по същество с член 15.

(4) Заменен по същество с член 13, параграф 2.

(5) Член 8 от Договора за ЕС, който беше в сила преди влизането в сила на Договора от Лисабон (по-нататък съществуващия Договор за ЕС), изменящ Договора за ЕО. Тези изменения са включени в последния договор и член 8 е отменен. Неговият номер е използван за въвеждане на друга разпоредба.

(6) Параграф 4 заменя по същество член 191, първа алинея от Договора за ЕО.


Предишна номерация в Договора за Нова номерация в Договора за Европейския
Европейския съюз съюз
   
  Член 11
   
  Член 12
   
ДЯЛ III- РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДЯЛ III- РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ИНСТИТУ-
ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НАЕВРОПЕЙ- ЦИИТЕ
СКАТА ОБЩНОСТ ЗА ВЪГЛИЩА И СТОМАНА  
   
Член 9 (отменен ) (7 ) Член 13
   
  Член 14 (8 )
   
  Член 15 (9 )
   
  Член 16 (10 )
   
  Член 17 (11 )
   
  Член 18
   
  Член 19 (12 )
   
ДЯЛ IV- РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДЯЛ IV- РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ЗАСИЛЕ-
ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НАЕВРОПЕЙ- НОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО
СКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ  
   
Член 10 (отменен ) (13 ) Член 20 (14 )
Членове 27A-27Д (заменени )  
Членове 40-40Б (заменени )  
Членове 43-45 (заменени )  

(7) Член 9 от съществуващия Договор за ЕС, изменящ Договора за създаване на Европейската общност за

въглища и стомана. Последният договор изтече на 23 юли 2002 г. Член 9 е отменен и неговият номер е използван за въвеждане на друга разпоредба.

(8) -Параграфи 1 и 2 заменят по същество член 189 от Договора за ЕО.

-параграфи 1 - 3 заменят по същество параграфи 1 - 3 на член 190 от Договора за ЕО

-параграф 1 заменя по същество първата алинея на член 192 от Договора за ЕО

-параграф 4 заменя по същество първата алинея на член 197 от Договора за ЕО

(9) Заменя по същество член 4.

(10) - Параграф 1 заменя по същество член 202, първо и второ тире от Договора за ЕО.

- параграфи 2 и 9 заменят по същество член 203 от Договора за ЕО.

- параграфи 4 и 5 заменят по същество член 205, параграфи 2 и 4 от Договора за ЕО. (11) - Параграф 1 заменя по същество член 211 от Договора за ЕО.

- параграфи 3 и 7 заменят по същество член 214 от Договора за ЕО.

- параграф 6 заменя по същество член 217, параграфи 1, 3 и 4 от Договора за ЕО. (12) - Заменя по същество член 220 от Договора за ЕО.

- параграф 2, първа алинея заменя по същество член 221, първа алинея от Договора за ЕО.

(13) Член 10 от съществуващия Договор за ЕС, изменящ Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия. Тези изменения са включени в последния договор и член 10 е отменен. Неговият номер е

използван за въвеждане на друга разпоредба.

(14) Заменя също членове 11 и 11 A от Договора за ЕО.Предишна номерация в Договора за Нова номерация в Договора за Европейския
Европейския съюз съюз
   
ДЯЛ V- РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОБЩАТА ДЯЛ V- ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО
ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА ВЪНШНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА И СПЕЦИ-
СИГУРНОСТ ФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОБЩАТА
  ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА
  СИГУРНОСТ
   
  Глава I- ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО външната
  дейност на Съюза
   
  Член 21
   
  Член 22
   
  Глава 2-Специфични РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО
  Общата външна ПОЛИТИКА и ПОЛИТИКА на
  сигурност
   
  РазделI- ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
   
  Член 23
   
Член 11 Член 24
   
Член 12 Член 25
   
Член 13 Член 26
   
  Член 27
   
Член 14 Член 28
   
Член 15 Член 29
   
Член 22 (преместен ) Член 30
   
Член 23 (преместен ) Член 31
   
Член 16 Член 32
   
Член 17 (преместен ) Член 42
   
Член 18 Член 33
   
Член 19 Член 34
   
Член 20 Член 35
   
Член 21 Член 36
   
Член 22 (преместен ) Член 30
   
Член 23 (преместен ) Член 31
   
Член 24 Член 37
Предишна номерация в Договора за Нова номерация в Договора за Европейския
Европейския съюз съюз
   
Член 25 Член 38
   
  Член 39
   
Член 47 (преместен ) Член 40
   
Член 26 (отменен )  
   
Член 27 (отменен )  
   
Член 27A (заменен ) (15 ) Член 20
   
Член 27Б (заменен ) (15 ) Член 20
   
Член 27В (заменен ) (15 ) Член 20
   
Член 27Г (заменен ) (15 ) Член 20
   
Член 27Д (заменен ) (15 ) Член 20
   
Член 28 Член 41
   
  Раздел2- РАЗПОРЕДБИ , свързани с Общата
  ПОЛИТИКА за сигурност и отбрана
   
Член 17 (преместен ) Член 42
   
  Член 43
   
  Член 44
   
  Член 45
   
  Член 46
   
ДЯЛ VI- РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПОЛИЦЕЙСКОТО И СЪДЕБНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО  
ПОНАКАЗАТЕЛНО ПРАВНИ ВЪПРОСИ (отме-нен ) (16 )  
   
Член 29 (заменен ) (17 )  
   
Член 30 (заменен ) (18 )  
   
Член 31 (заменен ) (19 )  

(15) Членове 27 A - 27 Д от съществуващия Договор за ЕС относно засиленото сътрудничество са заменени с членове 326-334 от ДФЕС.

(16) Разпоредбите на дял VI от съществуващия Договор за ЕС относно полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси се заменят с разпоредбите на глави 1, 4 и 5 на дял IV, трета част от ДФЕС.

(17) Заменен с член 67 от ДФЕС.

(18) Заменен с членове 87 и 88 от ДФЕС.

(19) Заменен с членове 82, 83 и 85 от ДФЕС.


Предишна номерация в Договора за Нова номерация в Договора за Европейския
Европейския съюз съюз
   
Член 32 (заменен ) (20 )  
   
Член 33 (заменен ) (21 )  
   
Член 34 (отменен )  
   
Член 35 (отменен )  
   
Член 36 (заменен ) (22 )  
   
Член 37 (отменен )  
   
Член 38 (отменен )  
   
Член 39 (отменен )  
   
Член 40 (заменен ) (23 ) Член 20
   
Член 40A (заменен ) (23 ) Член 20
   
Член 40Б (заменен ) (23 ) Член 20
   
Член 41 (отменен )  
   
Член 42 (отменен )  
   
ДЯЛ VII- РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ЗАСИЛЕ- ДЯЛ IV- РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ЗАСИ-
НОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО (заменен ) (24 ) ЛЕНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО
   
Член 43 (заменен ) (24 ) Член 20
   
Член 43A (заменен ) (24 ) Член 20
   
Член 43Б (заменен ) (24 ) Член 20
   
Член 44 (заменен ) (24 ) Член 20
   
Член 44A (заменен ) (24 ) Член 20
   
Член 45 (заменен ) (24 ) Член 20
   
ДЯЛ VIII-ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ДЯЛ VI-ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
   
Член 46 (отменен )  
   
  Член 47

(20) Заменен с член 89 от ДФЕС.

(21) Заменен с член 72 от ДФЕС. (22) Заменен с член 71 от ДФЕС.

(23) Членове 40-40 Б от съществуващия Договор за ЕС относно засиленото сътрудничество, също са заменени с членове 326-334 от ДФЕС.

(24) Членове 43-45 и дял VII от съществуващия Договор за ЕС относно засиленото сътрудничество са заменени също с членове 326-334 от ДФЕС.


Предишна номерация в Договора за Нова номерация в Договора за Европейския
Европейския съюз съюз
   
Член 47 (заменен ) Член 40
   
Член 48 Член 48
   
Член 49 Член 49
   
  Член 50
   
  Член 51
   
  Член 52
   
Член 50 (отменен )  
   
Член 51 Член 53
   
Член 52 Член 54
   
Член 53 Член 55


Договор за функционирането на Европейския съюз


   
Предишна номерация в Договора за СЪЗДАВАНЕ на Нова номерация в Договора за функционирането
Европейската ОБЩНОСТ на Европейския съюз
   
ЧАСТ ПЪРВА-ПРИНЦИПИ ПЪРВА ЧАСТ -ПРИНЦИПИ
   
Член 1 (отменен )  
   
  Член 1
   
Член 2 (отменен ) (25 )  
   
  ДЯЛ I-Категориииобластинакомпетентност
  на Съюза
   
  Член 2
   
  Член 3
   
  Член 4
   
  Член 5
   
  Член 6
   
  ДЯЛ II- РАЗПОРЕДБИ собщоприложение

(25) Заменен по същество с член 3 от Договора за ЕС.


   
Предишна номерация в Договора за СЪЗДАВАНЕ на Нова номерация в Договора за функционирането
Европейската ОБЩНОСТ на Европейския съюз
   
  Член 7
   
Член 3, параграф 1 (отменен ) (26 )  
   
Член 3, параграф 2 Член 8
   
Член 4 (преместен ) Член 119
   
Член 5 (заменен ) (27 )  
   
  Член 9
   
  Член 10
   
Член 6 Член 11
   
Член 153, параграф 2 (преместен ) Член 12
   
  Член 13 (28 )
   
Член 7 (отменен ) (29 )  
   
Член 8 (отменен ) (30 )  
   
Член 9 (отменен )  
   
Член 10 (отменен ) (31 )  
   
Член 11 (заменен ) (32 ) Членове 326-334
   
Член 11A (заменен ) (32 ) Членове 326-334
   
Член 12 (преместен ) Член 18
   
Член 13 (преместен ) Член 19
   
Член 14 (преместен ) Член 26
   
Член 15 (преместен ) Член 27
   
Член 16 Член 14
   
Член 255 (преместен ) Член 15
   
Член 286 (заменен ) Член 16

(26) Заменен по същество с членове 3 - 6 от ДФЕС.

(27) Заменен по същество с член 5 от Договора за ЕС.

(28) Вмъкване на диспозитива на Протокола относно закрилата и хуманното отношение към животните. (29) Заменен по същество с член 13 от Договора за ЕС.

(30) Заменен по същество с член 13 от Договора за ЕС и член 282, параграф 1 от ДФЕС. (31) Заменен по същество с член 4, параграф 3 от Договора за ЕО.

(32) Заменен също с член 20 от Договора за ЕС.


   
Предишна номерация в Договора за СЪЗДАВАНЕ на Нова номерация в Договора за функционирането
Европейската ОБЩНОСТ на Европейския съюз
   
  Член 17
   
ЧАСТ ВТОРА-ГРАЖДАНСТВО НА СЪЮЗА ВТОРА ЧАСТ -НЕДИСКРИМИНАЦИЯ И
  ГРАЖДАНСТВОНА СЪЮЗА
   
Член 12 (преместен ) Член 18
   
Член 13 (преместен ) Член 19
   
Член 17 Член 20
   
Член 18 Член 21
   
Член 19 Член 22
   
Член 20 Член 23
   
Член 21 Член 24
   
Член 22 Член 25
   
ЧАСТ ТРЕТА-ПОЛИТИКИНАOБЩНОСТТА ТРЕТА ЧАСТ -ВЪТРЕШНИПОЛИТИКИИ
  ДЕЙСТВИЯНА СЪЮЗА
   
  ДЯЛ I-Вътрешенпазар
   
Член 14 (преместен ) Член 26
   
Член 15 (преместен ) Член 27
   
ДЯЛ I-Свободно движение настоки ДЯЛ II-Свободно движение настоки
   
Член 23 Член 28
   
Член 24 Член 29
   
Глава 1-Митническисъюз Глава 1-Митническисъюз
   
Член 25 Член 30
   
Член 26 Член 31
   
Член 27 Член 32
   
ЧАСТ трета, ДЯЛ X,Митническосътрудниче- Глава 2-Митническо СЪТРУДНИЧЕСТВО
ство (преместен )  
   
Член 135 (преместен ) Член 33
   
Глава 2- Забрана заколичествениограничения Глава 3- Забрана заколичествениограничения
междудържавите- Член междудържавите- Член
   
Член 28 Член 34
   
Предишна номерация в Договора за СЪЗДАВАНЕ на Нова номерация в Договора за функционирането
Европейската ОБЩНОСТ на Европейския съюз
   
Член 29 Член 35
   
Член 30 Член 36
   
Член 31 Член 37
   
ДЯЛ II-Селско стопанство ДЯЛ II-Селско стопанство и рибарство
   
Член 32 Член 38
   
Член 33 Член 39
   
Член 34 Член 40
   
Член 35 Член 41
   
Член 36 Член 42
   
Член 37 Член 43
   
Член 38 Член 44
   
ДЯЛ III-Свободно движение на хора ,услугии ДЯЛ III-Свободно движение на хора, услуги и
капитали капитали
   
Глава 1-Работници Глава 1-Работници
   
Член 39 Член 45
   
Член 40 Член 46
   
Член 41 Член 47
   
Член 42 Член 48
   
Глава 2-Право на установяване Глава 2-Право на установяване
   
Член 43 Член 49
   
Член 44 Член 50
   
Член 45 Член 51
   
Член 46 Член 52
   
Член 47 Член 53
   
Член 48 Член 54
   
Член 294 (преместен ) Член 55
   
Глава 3-Услуги Глава 3-Услуги
   
Член 49 Член 56
   
Предишна номерация в Договора за СЪЗДАВАНЕ на Нова номерация в Договора за функционирането
Европейската ОБЩНОСТ на Европейския съюз
   
Член 50 Член 57
   
Член 51 Член 58
   
Член 53 Член 59
   
Член 53 Член 60
   
Член 54 Член 61
   
Член 55 Член 62
   
Глава 4-Капитали и плащания Глава 4-Капитали и плащания
   
Член 56 Член 63
   
Член 57 Член 64
   
Член 58 Член 65
   
Член 59 Член 66
   
Член 60 (преместен ) Член 75
   
ДЯЛ IV-Визи,убежище, имиграция и други ДЯЛ IV-Пространство на свобода, сигурност и
политики, свързани със свободното движение на правосъдие
хора  
   
  Глава 1- ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
   
Член 61 Член 67 (33 )
   
  Член 68
   
  Член 69
   
  Член 70
   
  Член 71 (34 )
   
Член 64, параграф 1 (заменен ) Член 72 (35 )
   
  Член 73
   
Член 66 (заменен ) Член 74
   
Член 60 (преместен ) Член 75
   
  Член 76

(33) Заменя също член 29 от настоящия Договор за ЕС.

(34) Заменя член 36 от настоящия Договор за ЕС.

(35) Заменя също член 33 от настоящия Договор за ЕС.


Предишна номерация в Договора за СЪЗДАВАНЕ на Нова номерация в Договора за функционирането
Европейската ОБЩНОСТ на Европейския съюз
   
  Глава 2-Политики ОТНОСНО контролапо
  границите,убежищетоиимиграцията
   
Член 62 Член 77
   
Член 63,точки1и2и Член 64, параграф 2 (36 ) Член 78
   
Член 63,точки3и4 Член 79
   
  Член 80
   
Член 64, параграф 1 (заменен ) Член 72
   
  Глава 3-Съдебно СЪТРУДНИЧЕСТВО пограждан-
  ско правни въпроси
   
Член 65 Член 81
   
Член 66 (заменен ) Член 74
   
Член 67 (отменен )  
   
Член 68 (отменен )  
   
Член 69 (отменен )  
   
  Глава 4-Съдебно СЪТРУДНИЧЕСТВО понаказа-
  телноправнивъпроси
   
  Член 82 (37 )
   
  Член 83 (37 )
   
  Член 84
   
  Член 85 (37 )
   
  Член 86
   
  Глава 5-Полицейско СЪТРУДНИЧЕСТВО
   
  Член 87 (38 )
   
  Член 88 (38 )
   
  Член 89 (39 )

(36) Член 63, точки 1 и 2 от Договора за ЕО e заменен с член 78, параграфи 1 и 2 от ДФЕС, а член 64, параграф 2 e заменен с член 78, параграф 3 от ДФЕС. (37) Заменя член 31 от настоящия Договор за ЕС.

(38) Заменя член 30 от настоящия Договор за ЕС.

(39) Заменя член 32 от настоящия Договор за ЕС.


   
Предишна номерация в Договора за СЪЗДАВАНЕ на Нова номерация в Договора за функционирането на Европейския съюз
Европейската ОБЩНОСТ  
   
ДЯЛ V-Транспорт ДЯЛ VI-Транспорт
   
Член 70 Член 90
   
Член 71 Член 91
   
Член 72 Член 92
   
Член 73 Член 93
   
Член 74 Член 94
   
Член 75 Член 95
   
Член 76 Член 96
   
Член 77 Член 97
   
Член 78 Член 98
   
Член 79 Член 99
   
Член 80 Член 100
   
ДЯЛ VI- Общи правила ОТНОСНО конкурен-цията,данъчнотооблаганеи Сближаване тона ДЯЛ VII- Общи правила ОТНОСНО конкурен-цията,данъчнотооблаганеи Сближаване тона
законодателствата законодателствата
   
Глава 1-Правила ОТНОСНО конкуренцията Глава 1-Правила ОТНОСНО конкуренцията
   
Раздел1-Правила,приложими по отношение на предприятията Раздел1-Правила,приложими по отношение на предприятията
   
Член 81 Член 101
   
Член 82 Член 102
   
Член 83 Член 103
   
Член 84 Член 104
   
Член 85 Член 105
   
Член 86 Член 106
   
Раздел2- Държавни помощи Раздел2- Държавни помощи
   
Член 87 Член 107
   
Член 88 Член 108
   
Член 89 Член 109
   
Глава 2-Данъчни РАЗПОРЕДБИ Глава 2-Данъчни РАЗПОРЕДБИ
   
Предишна номерация в Договора за СЪЗДАВАНЕ на Нова номерация в Договора за функционирането
Европейската ОБЩНОСТ на Европейския съюз
   
Член 90 Член 110
   
Член 91 Член 111
   
Член 92 Член 112
   
Член 93 Член 113
   
Глава 3- Сближаване назаконодателствата Глава 3- Сближаване назаконодателствата
   
Член 95 (преместен ) Член 114
   
Член 94 (преместен ) Член 115
   
Член 96 Член 116
   
Член 97 Член 117
   
  Член 118
   
ДЯЛ VII-Икономическаи парична ПОЛИТИКА ДЯЛ VIII-Икономическаи парична ПОЛИТИКА
   
Член 4 (преместен ) Член 119
   
Глава 1-Икономическа ПОЛИТИКА Глава 1-Икономическа ПОЛИТИКА
   
Член 98 Член 120
   
Член 99 Член 121
   
Член 100 Член 122
   
Член 101 Член 123
   
Член 102 Член 124
   
Член 103 Член 125
   
Член 104 Член 126
   
Глава 2- парична ПОЛИТИКА Глава 2- парична ПОЛИТИКА
   
Член 105 Член 127
   
Член 106 Член 128
   
Член 107 Член 129
   
Член 108 Член 130
   
Член 109 Член 131
   
Член 110 Член 132
   
Предишна номерация в Договора за СЪЗДАВАНЕ на Нова номерация в Договора за функционирането
Европейската ОБЩНОСТ на Европейския съюз
   
Член 111, параграф и1-3и5 (преместени ) Член 219
   
Член 111, параграф 4 (преместен ) Член 138
   
  Член 133
   
Глава 3-Институционални РАЗПОРЕДБИ Глава 3-Институционални РАЗПОРЕДБИ
   
Член 112 (преместен ) Член 283
   
Член 113 (преместен ) Член 284
   
Член 114 Член 134
   
Член 115 Член 135
   
  Глава 4- Специфични
  РАЗПОРЕДБИ задържавите-
  Член ки, чиято парична единицаееврото
   
  Член 136
   
  Член 137
   
Член 111, параграф 4 (преместен ) Член 138
   
Глава 4-Преходни РАЗПОРЕДБИ Глава 5-Преходни РАЗПОРЕДБИ
   
Член 116 (отменен )  
   
  Член 139
   
Член 117, параграф и1,2, шесто тиреи3-9  
(отменени )  
   
Член 117, параграф 2,първитепеттирета Член 141, параграф 2
(преместени )  
   
Член 121, параграф 1 (преместен ) Член 140 (40 )
Член 122, параграф 2, второ изречение (пре-  
местен )  
Член 123, параграф 5 (преместен )  
   
Член 118 (отменен )  
   
Член 123, параграф 3 (преместен ) Член 141 (41 )
Член 117, параграф 2,първите пет тирета  
(преместен )  

(40) - член 140, параграф 1 възпроизвежда член 121, параграф 1.

- член 140, параграф 2 възпроизвежда член 122, параграф 2, втоpo изречение.

- член 140, параграф 3 възпроизвежда член 123, параграф 5. (41) - член 141, параграф 1 възпроизвежда член 123, параграф 3.

- член 141, параграф 2 възпроизвежда член 117, параграф 2, първите пет тирета.   
Предишна номерация в Договора за СЪЗДАВАНЕ на Нова номерация в Договора за функционирането
Европейската ОБЩНОСТ на Европейския съюз
   
Член 124, параграф 1 (преместен ) Член 142
   
Член 119 Член 143
   
Член 120 Член 144
   
Член 121, параграф 1 (преместен ) Член 140, параграф 1
   
Член 121, параграф и2-4 (отменени )  
   
Член 122, параграф и1,2,първоизречение,3,  
4,5и6 (отменени )  
   
Член 122, параграф 2,второизречение (пре- Член 140, параграф 2,първа алинея
местен )  
   
Член 123, параграф и1,2и4 (отменени )  
   
Член 123, параграф 3 (преместен ) Член 141, параграф 1
   
Член 123, параграф 5 (преместен ) Член 140, параграф 3
   
Член 124, параграф 1 (преместен ) Член 142
   
Член 124, параграф 2 (отменен )  
   
ДЯЛ VIII-Заетост ДЯЛ IX-Заетост
   
Член 125 Член 145
   
Член 126 Член 146
   
Член 127 Член 147
   
Член 128 Член 148
   
Член 129 Член 149
   
Член 130 Член 150
   
ДЯЛ IX-Общатърговска ПОЛИТИКА (преместен ) Пета ЧАСТ , ДЯЛ II,Общатърговска ПОЛИТИКА
   
Член 131 (преместен ) Член 206
   
Член 132 (отменен )  
   
Член 133 (преместен ) Член 207
   
Член 134 (отменен )  
   
ДЯЛ X-Митническо СЪТРУДНИЧЕСТВО (преме- Трета ЧАСТ , ДЯЛ II, Глава 2,Митническо
стен ) СЪТРУДНИЧЕСТВО
   
Предишна номерация в Договора за СЪЗДАВАНЕ на Нова номерация в Договора за функционирането
Европейската ОБЩНОСТ на Европейския съюз
   
Член 135 (преместен ) Член 33
   
ДЯЛ XI-Социална ПОЛИТИКА , образование, ДЯЛ X-Социална ПОЛИТИКА
професионално обучение и младеж  
   
Глава 1-Социални РАЗПОРЕДБИ (отменена )  
   
Член 136 Член 151
   
  Член 152
   
Член 137 Член 153
   
Член 138 Член 154
   
Член 139 Член 155
   
Член 140 Член 156
   
Член 141 Член 157
   
Член 142 Член 158
   
Член 143 Член 159
   
Член 144 Член 160
   
Член 145 Член 161
   
Глава 2- европейски социален фонд ДЯЛ XI- европейски социален фонд
   
Член 146 Член 162
   
Член 147 Член 163
   
Член 148 Член 164
   
Глава 3-Образование, професионално обуче- ДЯЛ ХII-Образование,професионално обуче-
ние и младеж ние, младеж и спорт
   
Член 149 Член 165
   
Член 150 Член 166
   
ДЯЛ XII-Култура ДЯЛ XIII-Култура
   
Член 151 Член 167
   
ДЯЛ XIII-Обществено здраве ДЯЛ XIV-Обществено здраве
   
Член 152 Член 168
   
ДЯЛ XIV-Защитана потребителите ДЯЛ XV-Защитана потребителите
   
Предишна номерация в Договора за СЪЗДАВАНЕ на Нова номерация в Договора за функционирането
Европейската ОБЩНОСТ на Европейския съюз
   
Член 153, параграф и1,3,4и5 Член 169
   
Член 153, параграф 2 (преместен ) Член 12
   
ДЯЛ XV-Транс европейски мрежи ДЯЛ XVI-Трансевропейскимрежи
   
Член 154 Член 170
   
Член 155 Член 171
   
Член 156 Член 172
   
ДЯЛ XVI-Промишленост ДЯЛ XVII-Промишленост
   
Член 157 Член 173
   
ДЯЛ XVII-Икономическоисоциалносближа- ДЯЛ XVIII-Икономическо,социалноитери-
ване ториално Сближаване
   
Член 158 Член 174
   
Член 159 Член 175
   
Член 160 Член 176
   
Член 161 Член 177
   
Член 162 Член 178
   
ДЯЛ XVIII- Научни изследванияитехноло- ДЯЛ XIX- Научни изследванияитехнологично
гичноразвитие развитиеикосмическопространство
   
Член 163 Член 179
   
Член 164 Член 180
   
Член 165 Член 181
   
Член 166 Член 182
   
Член 167 Член 183
   
Член 168 Член 184
   
Член 169 Член 185
   
Член 170 Член 186
   
Член 171 Член 187
   
Член 172 Член 188
   
  Член 189
   
Предишна номерация в Договора за СЪЗДАВАНЕ на Нова номерация в Договора за функционирането
Европейската ОБЩНОСТ на Европейския съюз
   
Член 173 Член 190
   
ДЯЛ XIX-Околна среда ДЯЛ XX-Околна среда
   
Член 174 Член 191
   
Член 175 Член 192
   
Член 176 Член 193
   
  ДЯЛ XХI-Енергетика
   
  Член 194
   
  ДЯЛ ХХII-Туризъм
   
  Член 195
   
  ДЯЛ ХХIII-Гражданска защита
   
  Член 196
   
  ДЯЛ ХХIV-Административно СЪТРУДНИЧЕСТВО
   
  Член 197
   
ДЯЛ XX- СЪТРУДНИЧЕСТВО заразвитие (пре- Пета ЧАСТ , ДЯЛ III, Глава 1, СЪТРУДНИЧЕСТВО за
местен ) развитие
   
Член 177 (преместен ) Член 208
   
Член 178 (отменен ) (42 )  
   
Член 179 (преместен ) Член 209
   
Член 180 (преместен ) Член 210
   
Член 181 (преместен ) Член 211
   
ДЯЛ XXI-Икономическо, финансово и техни- Пета ЧАСТ , ДЯЛ III, Глава 2,Икономическо,
ческо СЪТРУДНИЧЕСТВО с трети страни финансово и техническо СЪТРУДНИЧЕСТВО с
  трети страни
   
Член 181 A (преместен ) Член 212
   
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА-АСОЦИИРАНЕ НА ОТВЪД- ЧЕТВЪРТА ЧАСТ -АСОЦИИРАНЕ НА ОТВЪД-
МОРСКИТЕ СТРАНИ И ТЕРИТОРИИ МОРСКИТЕ СТРАНИ И ТЕРИТОРИИ
   
Член 182 Член 198
   
Член 183 Член 199

(42) Заменен по същество с член 208, параграф 1, втора алинея, второ изречение от ДФЕС.   
Предишна номерация в Договора за СЪЗДАВАНЕ на Нова номерация в Договора за функционирането
Европейската ОБЩНОСТ на Европейския съюз
   
Член 184 Член 200
   
Член 185 Член 201
   
Член 186 Член 202
   
Член 187 Член 203
   
Член 188 Член 204
   
  ПЕТА ЧАСТ -ВЪНШНАДЕЙНОСТНА СЪЮЗА
   
  ДЯЛ I- ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО външната
  дейностна Съюза
   
  Член 205
   
ЧАСТ трета, ДЯЛ IX,Общатърговскаполи- ДЯЛ II:Общатърговска ПОЛИТИКА
тика (преместен )  
   
Член 131 (преместен ) Член 206
   
Член 133 (преместен ) Член 207
   
  ДЯЛ III- СЪТРУДНИЧЕСТВО стретистрании
  хуманитарнапомощ
   
ЧАСТ трета, ДЯЛ XX, СЪТРУДНИЧЕСТВО за развитие (преместен ) Глава 1- СЪТРУДНИЧЕСТВО заразвитие
   
Член 177 (преместен ) Член 208 (43 )
   
Член 179 (преместен ) Член 209
   
Член 180 (преместен ) Член 210
   
Член 181 (преместен ) Член 211
   
ЧАСТ трета, ДЯЛ XX,Икономическо,финан-совоитехническо СЪТРУДНИЧЕСТВО стрети Глава 2-Икономическо,финансовоитехниче-
страни (преместен ) ско СЪТРУДНИЧЕСТВО стретистрани
   
Член 181A (преместен ) Член 212
   
  Член 213
   
  Глава 3-Хуманитарнапомощ
   
  Член 214
   
  ДЯЛ IV-Ограничителнимерки

(43) Параграф 1, втора алинея, второ изречение, заменя по същество член 178 от Договора за ЕО.   
Предишна номерация в Договора за СЪЗДАВАНЕ на Нова номерация в Договора за функционирането на Европейския съюз
Европейската ОБЩНОСТ  
   
Член 301 (заменен ) Член 215
   
  ДЯЛ V-Международни споразумения
   
  Член 216
   
Член 310 (преместен) Член 217
   
Член 300 (заменен ) Член 218
   
Член 111, параграф и1-3и5 (преместени ) Член 219
   
  ДЯЛ VI-Отношения на Съюза с международните организации и трети страни и делегации на
  Съюза
   
Членове 302-304 (заменени ) Член 220
   
  Член 221
   
  ДЯЛ VII-Клаузазасолидарност
   
  Член 222
   
ЧАСТ ПЕТА-ИНСТИТУЦИИ НА ОБЩНОСТ ТА ШЕСТА ЧАСТ -ИНСТИТУЦИОНАЛНИИ ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ
   
ДЯЛ I-Институционални РАЗПОРЕДБИ ДЯЛ I-Институционални РАЗПОРЕДБИ
   
Глава 1-Институции Глава 1-Институции
   
Раздел1-Европейскипарламент Раздел1-Европейскипарламент
   
Член 189 (отменен ) (44 )  
   
Член 190, параграф и1-3 (отменени ) (45 )  
   
Член 190, параграф и4и5 Член 223
   
Член 191,първа алинея (отменен ) (46 )  
   
Член 191,втора алинея Член 224
   
Член 192,първа алинея (отменен ) (47 )  
   
Член 192,втора алинея Член 225
   
Член 193 Член 226

(44) Заменен по същество с член 14, параграфи 1 и 2 от Договора за ЕС.

(45) Заменен по същество с член 14, параграфи 1 - 3 от Договора за ЕС. (46) Заменен по същество с член 11, параграф 4 от Договора за ЕС.

(47) Заменен по същество с член 14, параграф 1 от Договора за ЕС.


   
Предишна номерация в Договора за СЪЗДАВАНЕ на Нова номерация в Договора за функционирането
Европейската ОБЩНОСТ на Европейския съюз
   
Член 194 Член 227
   
Член 195 Член 228
   
Член 196 Член 229
   
Член 197,първа алинея (отменен ) (48 )  
   
Член 197,втора,трета и четвърта алинея Член 230
   
Член 198 Член 231
   
Член 199 Член 232
   
Член 200 Член 233
   
Член 201 Член 234
   
  Раздел2-Европейскисъвет
   
  Член 235
   
  Член 236
   
Раздел 2-Съвет Раздел 3-Съвет
   
Член 202 (отменен ) (49 )  
   
Член 203 (отменен ) (50 )  
   
Член 204 Член 237
   
Член 205, параграф и 2 и 4 (отменени ) (51 )  
   
Член 205, параграф и 1 и 3 Член 238
   
Член 206 Член 239
   
Член 207 Член 240
   
Член 208 Член 241
   
Член 209 Член 242
   
Член 210 Член 243
   
Раздел3-Комисия Раздел4-Комисия

(48) Заменен по същество с член 14, параграф 4 от Договора за ЕС.

(49) Заменен по същество с член 16, параграф 1 от Договора за ЕС и членове 290 и 291 от ДФЕС. (50) Заменен по същество с член 16, параграфи 2 и 9 от Договора за ЕС.

(51) Заменен по същество с член 16, параграфи 4 и 5 от Договора за ЕС.


   
Предишна номерация в Договора за СЪЗДАВАНЕ на Нова номерация в Договора за функционирането
Европейската ОБЩНОСТ на Европейския съюз
   
Член 211 (отменен ) (52 )  
   
  Член 244
   
Член 212 (преместен ) Член 249, параграф 2
   
Член 213 Член 245
   
Член 214 (отменен ) (53 )  
   
Член 215 Член 246
   
Член 216 Член 247
   
Член 217, параграф и1,3и4 (отменени ) (54 )  
   
Член 217, параграф 2 Член 248
   
Член 218, параграф 1 (отменен ) (55 )  
   
Член 218, параграф 2 Член 249
   
Член 219 Член 250
   
Раздел4-Съд Раздел5-Съдна Европейския съюз
   
Член 220 (отменен ) (56 )  
   
Член 221,първа алинея (отменен ) (57 )  
   
Член 221,втораитрета алинея Член 251
   
Член 222 Член 252
   
Член 223 Член 253
   
Член 224 (58 ) Член 254
   
  Член 255
   
Член 225 Член 256
   
Член 225A Член 257

(52) Заменен по същество с член 17, параграф 1 от Договора за ЕС.

(53) Заменен по същество с член 17, параграфи 3 и 7 от Договора за ЕС. (54) Заменен по същество с член 17, параграф 6, от Договора за ЕС.

(55) Заменен по същество с член 295 от ДФЕС.

(56) Заменен по същество с член 19 от Договора за ЕС.

(57) Заменен по същество с член 19, параграф 2, първа алинея от Договора за ЕС.

(58) Първотo изречение от първа алинея е заменено по същество с член 19, параграф 2, втора алинея от

Договора за ЕС.


   
Предишна номерация в Договора за СЪЗДАВАНЕ на Нова номерация в Договора за функционирането
Европейската ОБЩНОСТ на Европейския съюз
   
Член 226 Член 258
   
Член 227 Член 259
   
Член 228 Член 260
   
Член 229 Член 261
   
Член 229A Член 262
   
Член 230 Член 263
   
Член 231 Член 264
   
Член 232 Член 265
   
Член 233 Член 266
   
Член 234 Член 267
   
Член 235 Член 268
   
  Член 269
   
Член 236 Член 270
   
Член 237 Член 271
   
Член 238 Член 272
   
Член 239 Член 273
   
Член 240 Член 274
   
  Член 275
   
  Член 276
   
Член 241 Член 277
   
Член 242 Член 278
   
Член 243 Член 279
   
Член 244 Член 280
   
Член 245 Член 281
   
  Раздел6- Европейска централнабанка
   
  Член 282
   
Член 112 (преместен ) Член 283
   
Предишна номерация в Договора за СЪЗДАВАНЕ на Нова номерация в Договора за функционирането
Европейската ОБЩНОСТ на Европейския съюз
   
Член 113 (преместен ) Член 284
   
Раздел5-Сметнапалата Раздел7-Сметнапалата
   
Член 246 Член 285
   
Член 247 Член 286
   
Член 248 Член 287
   
Глава 2- ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО няколко Глава 2-Правниактовена Съюза , Процедури за
институции приеманеидруги РАЗПОРЕДБИ
   
  Раздел1-Правниактовена Съюза
   
Член 249 Член 288
   
  Член 289
   
  Член 290 (59 )
   
  Член 291 (59 )
   
  Член 292
   
  Раздел2- Процедури заприеманенаактоветеи
  други РАЗПОРЕДБИ
   
Член 250 Член 293
   
Член 251 Член 294
   
Член 252 (отменен )  
   
  Член 295
   
Член 253 Член 296
   
Член 254 Член 297
   
  Член 298
   
Член 255 (преместен ) Член 15
   
Член 256 Член 299
   
  Глава 3-Консултативни органи на Съюза
   
  Член 300
   
Глава 3-Икономически и социален комитет Раздел1-Икономическиисоциаленкомитет

(59) Заменен по същество с член 202, трето тире от Договора за ЕО.Предишна номерация в Договора за СЪЗДАВАНЕ на Нова номерация в Договора за функционирането
Европейската ОБЩНОСТ на Европейския съюз
   
Член 257 (отменен ) (60 )  
   
Член 258,първа,втора,третаичетвърта алинея Член 301
   
Член 258,трета алинея (отменен ) (61 )  
   
Член 259 Член 302
   
Член 260 Член 303
   
Член 261 (отменен )  
   
Член 262 Член 304
   
Глава 4-Комитетнарегионите Раздел2-Комитетнарегионите
   
Член 263,първаипета алинея (отменен ) (62 )  
   
Член 263,отвторадочетвърта алинея Член 305
   
Член 264 Член 306
   
Член 265 Член 307
   
Глава 5- Европейска инвестиционна банка Глава 4- Европейска инвестиционнабанка
   
Член 266 Член 308
   
Член 267 Член 309
   
ДЯЛ II-Финансови РАЗПОРЕДБИ ДЯЛ II-Финансови РАЗПОРЕДБИ
   
Член 268 Член 310
   
  Глава 1-Собствениресурси на Съюза
   
Член 269 Член 311
   
Член 270 (отменен ) (63 )  
   
  Глава 2-Многогодишнафинансова рамка
   
  Член 312
   
  Глава 3-Годишен бюджет на Съюза

(60) Заменен по същество с член 300, параграф 2 от ДФЕС.

(61) Заменен по същество с член 300, параграф 4 от ДФЕС.

(62) Заменен по същество с член 300, параграфи 3 и 4 от ДФЕС. (63) Заменен по същество с член 310, параграф 4 от ДФЕС.   
Предишна номерация в Договора за СЪЗДАВАНЕ на Нова номерация в Договора за функционирането
Европейската ОБЩНОСТ на Европейския съюз
   
Член 272, параграф 1 (преместен ) Член 313
   
Член 271 (преместен ) Член 316
   
Член 272, параграф 1 (преместен ) Член 313
   
Член 272, параграф и2-10 Член 314
   
Член 273 Член 315
   
Член 271 (преместен ) Член 316
   
  Глава 4-Изпълнение на бюджета иосвобо-
  ждаванеототговорност
   
Член 274 Член 317
   
Член 275 Член 318
   
Член 276 Член 319
   
  Глава 5- ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
   
Член 277 Член 320
   
Член 278 Член 321
   
Член 279 Член 322
   
  Член 323
   
  Член 324
   
  Глава 6-Борба с измамите
   
Член 280 Член 325
   
  ДЯЛ III-Засилено СЪТРУДНИЧЕСТВО
   
Членове 11и11A (заменен ) Член 326 (64 )
   
Членове 11и11A (заменен ) Член 327 (64 )
   
Членове 11и11A (заменен ) Член 328 (64 )
   
Членове 11и11A (заменен ) Член 329 (64 )
   
Членове 11и11A (заменен ) Член 330 (64 )
   
Членове 11и11A (заменен ) Член 331 (64 )
   
Членове 11и11A (заменен ) Член 332 (64 )

(64) Заменя също членове 27 A - 27 Д, 40 - 40 Б и 43 - 45 от съществуващия Договор за ЕС.   
Предишна номерация в Договора за СЪЗДАВАНЕ на Нова номерация в Договора за функционирането
Европейската ОБЩНОСТ на Европейския съюз
   
Членове 11и11A (заменен ) Член 333 (64 )
   
Членове 11и11A (заменен ) Член 334 (64 )
   
ЧАСТ ШЕСТА-ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ СЕДМА ЧАСТ -ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ РАЗПОРЕДБИ
   
Член 281 (отменен ) (65 )  
   
Член 282 Член 335
   
Член 283 Член 336
   
Член 284 Член 337
   
Член 285 Член 338
   
Член 286 (заменен ) Член 16
   
Член 287 Член 339
   
Член 288 Член 340
   
Член 289 Член 341
   
Член 290 Член 342
   
Член 291 Член 343
   
Член 292 Член 344
   
Член 293 (отменен )  
   
Член 294 (преместен ) Член 55
   
Член 295 Член 345
   
Член 296 Член 346
   
Член 297 Член 347
   
Член 298 Член 348
   
Член 299, параграф 1 (отменен ) (66 )  
   
Член 299, параграф 2,втора,третаичетвърта Член 349
алинея  
   
Член 299, параграф 2,първа алинея ,и Член 355
параграф и3-6 (преместен )  

(64) Заменя също членове 27 A - 27 Д, 40 - 40 Б и 43 - 45 от съществуващия Договор за ЕС.

(65) Заменен по същество с член 47 от Договора за ЕС. (66) Заменен по същество с член 52 от Договора за ЕС.


   
Предишна номерация в Договора за СЪЗДАВАНЕ на Нова номерация в Договора за функционирането
Европейската ОБЩНОСТ на Европейския съюз
   
Член 300 (заменен ) Член 218
   
Член 301 (заменен ) Член 215
   
Член 302 (заменен ) Член 220
   
Член 303 (заменен ) Член 220
   
Член 304 (заменен ) Член 220
   
Член 305 (отменен )  
   
Член 306 Член 350
   
Член 307 Член 351
   
Член 308 Член 352
   
  Член 353
   
Член 309 Член 354
   
Член 310 (преместен ) Член 217
   
Член 311 (отменен ) (67 )  
   
Член 299, параграф 2,първа алинея ,ипара- Член 355
графи3-6 (преместен )  
   
Член 312 Член 356
   
Заключителни РАЗПОРЕДБИ  
   
Член 313 Член 357
   
  Член 358
   
Член 314 (отменен ) (68 )  

(67) Заменен по същество с член 51 от Договора за ЕС.

(68) Заменен по същество с член 55 от Договора за ЕС.


_________________________

1 Заменен по същество с член 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (по-нататък ДФЕС) и член 13, параграф 1 и член 21, параграф 3, втора алинея от Договора за Европейския съюз (по-нататък Договора за ЕС).


2008-C115-07


Untitled Page