Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма „Капацитет“ на Седмата рамкова програма на ЕО за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности 2008/C 111/14

Обн. C ОВ. бр.111 от 6 Май 2008г.

С настоящото известие се отправя покана за представяне на предложения в рамките на работната програма „Капацитет“ на Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.).


Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка с изложената по-долу покана.


Специална програма „Капацитет“:


Част: Инфраструктури за научни изследвания


Номер на поканата: FP7-INFRASTRUCTURES-2008-2


Настоящата покана за представяне на предложения е свързана с работната програма, приета с Решение C(2007) 5759 на Комисията от 29 ноември 2007 г.


Информация за бюджета, крайните срокове и условията на поканата, работната програма и указанията за кандидатите относно начина на представяне на предложенията са на разположение на интернет страницата на CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/


C2008-111-14


Untitled Page