МЕДИА 2007 Конкурс за проектни предложения — EACEA/11/08 Подкрепа за промоция и достъп до пазара 2008/C 117/11

Обн. C ОВ. бр.117 от 14 Май 2008г.

1. Цели и описание


Настоящият конкурс за проектни предложения се обявява въз основа на Решение № 1718/2006/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 15 ноември 2006 г. за създаване на отделна многогодишна програма на Европейската общност в подкрепа на дейности в областта на аудиовизията (MEDIA 2007).


Целите на гореспоменатото решение на Съвета са:


— да се подпомогне и насърчи промоцията и движението на европейски аудиовизуални и кинотворби в рамките на изложения, панаири и аудиовизуални фестивали в Европа и по света, тъй като участието в подобни форуми може да допринесе значително за промоцията на европейски творби и за сътрудничеството между професионалисти в областта на киното и аудиовизията,


— да се насърчи работата в мрежа на европейско равнище, като се подкрепят съвместни дейности, осъществявани на европейския и международния пазар от национални обществени и частни институции, работещи в областта на промоцията.


2. Критерии за участие


Тази покана за представяне на предложения се отнася до европейските фирми, които с дейността си допринасят за реализиране на целите на програма МЕДИА, описани в решениято на Съвета.


Настоящият конкурс е насочен към европейски организации, регистрирани в или управлявани от граждани на страни членки на Европейския съюз или на държави от Европейското икономическо пространство, които участват в програма МЕДИА 2007 (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия), както и Швейцария и Хърватия.


3. Бюджет


Максималната сума, одобрена за настоящия конкурс за проектни предложения, възлиза на 3 000 000 EUR.


Финансовата подкрепа от страна на Комисията не може да надвишава 50 % от общите допустими разходи.


Финансовата подкрепа се отпуска под формата на безвъзмездна помощ.


4. Краен срок


Крайни срокове за представяне на предложения:


— 4 юли 2008 г. — за годишни проекти за 2009 г. и за проекти, започващи между 1 януари 2009 г. и 31 май 2009 г.


5. Допълнителна информация


Пълният текст на настоящия конкурс за проектни предложения, както и формулярите за кандидатстване са достъпни в интернет на адрес: http://ec.europa.eu/media. Кандидатурите трябва да отговарят на всички условия, описани в пълния текст на конкурса, и трябва да бъдат изложени в предоставените формуляри за кандидатстване.


C2008-117-11


Untitled Page