Конкурс за проектни предложения — EACEA/12/08 Мерки в подкрепа на популяризирането извън страните по програма МЕДИА 2008/C 117/12

Обн. C ОВ. бр.117 от 14 Май 2008г.

1. Цели и описание


Настоящият конкурс за проектни предложения се обявява въз основа на Решение № 1718/2006/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 15 ноември 2006 г. за създаване на отделна многогодишна програма на Европейската общност в подкрепа на дейности в областта на аудиовизията (MEDIA 2007).


Целите на гореспоменатото решение на Съвета са:


— да се подпомогне и насърчи промоцията и движението на европейски аудиовизуални и кинотворби в рамките на изложения, панаири и аудиовизуални фестивали в Европа и по света, тъй като участието в подобни форуми може да допринесе значително за промоцията на европейски творби и за сътрудничеството между професионалисти в областта на киното и аудиовизият,


— да се насърчи работата в мрежа на европейско равнище, като се подкрепят съвместни дейности, осъществявани на европейския и международния пазар от национални обществени и частни институции, работещи в областта на промоцията,


— да се насърчи по-широкото разпространение/представяне на ненационални европейски филми на европейски и международни пазари, посредством инициативи за стимулиране на тяхното разпространение и показване в кината, или с други думи чрез насърчаване на координираните маркетингови стратегии.


2. Критерии за участие


Това конкурсно предложение е насочено към европейски компании, чиято дейност допринася за постигане на целите на програма МЕДИА, както те са описани в решението на Съвета.


Настоящият конкурс е насочен към европейски организации, регистрирани в или управлявани от граждани на страни членки на Европейския съюз или на държави от Европейското икономическо пространство, които участват в програма МЕДИА 2007 (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия), както и Швейцария и Хърватия.


3. Бюджет и продължителност на проектите


Максималната сума, одобрена за настоящия конкурс за проектни предложения, възлиза на 1 500 000 EUR.


Финансовата подкрепа от страна на Комисията не може да надвишава 50 % от общите допустими разходи. Проектите трябва да започват между 1 януари 2009 г. и 31 декември 2009 г. Финансовата подкрепа ще бъде предоставена под формата на безвъзмездно финансиране.


4. Краен срок


Крайният срок за изпращане на кандидатурите до Изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA) е 9 юли 2008 г.


5. Допълнителна информация


Пълният текст на настоящия конкурс за проектни предложения, както и формулярите за кандидатстване са достъпни в интернет на адрес: http://ec.europa.eu/media


Кандидатурите трябва да отговарят на всички условия, описани в пълния текст на конкурса, и трябва да бъдат изложени в предоставените формуляри за кандидатстване.


C2008-117-12


Untitled Page