ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/15/08 Дейност 4.5.б — Покана за представяне на предложения за проекти за подпомагане на информационни действия относно изборите за Европейски парламент през 2009 г., осъществявани от младежи и лица, работещи с тях, Програма „Младеж в действие“ 2008/C 117/13

Обн. C ОВ. бр.117 от 14 Май 2008г.

1. Цели и описание


Целта на настоящата покана е да се подпомогнат информационните действия и да се привлече вниманието на младите хора, на лицата, работещи с тях и на работещите в рамките на младежки организации, с оглед насърчаване на активното участие на младежите в изборите за Европейски парламент през 2009 г. и информирането им за предизвикателствата на тези избори.


Предвид националните особености на изборите и културната идентичност на всяка държава от Европейския съюз, дейността по всеки представен проект ще има ограничено поле на действие за съответната държава от Европейския съюз. Европейското измерение на проектите в рамките на настоящата покана за представяне на предложения ще се основава на приоритетната тема и дейностите, които трябва да се развият, както и върху възможността за успешно осъществяване на предложените дейности с европейски партньори.


Крайните бенефициери по тези проекти са младите европейски граждани с право на глас, ненавършили 30 години, както и заетите в младежките сектори в рамките на младежки организации и структури.


Настоящата покана се отнася за дейност 4.5 (второ направление) от Програмата „Младеж в действие“. Тя се публикува съгласно условията, предвидени в Годишната работна програма за безвъзмездни средства и търгове в областта на образованието и културата за 2008 г., приета от Комисията на 11 март 2008 г. в съответствие с процедурата, предвидена в членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО1.


Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура отговаря за изпълнението на настоящата покана за представяне на предложения.


2. Допустими кандидати


До участие се допускат само кандидатури, представени от:


— неправителствена организация с нестопанска цел,


— национален младежки съвет,


притежаващи правосубектност и законно учредени в държава от Европейския съюз, в която се осъществява проектът, най-малко една година преди датата на представяне на кандидатурата;


или


— от действащ орган в младежкия сектор на европейско ниво (ENGO), с членуващи организации в най-малко 8 държави от Програмата „Младеж в действие“2, притежаващ правосубектност и законно учреден в държава от Европейския съюз най-малко една година преди датата на представяне на кандидатурата.


Не се допускат до участие младежки организации към политически движения.


Всеки участник може да представи само един проект.


В проектите могат да участват и партньорски организации, при условие че седалището им се намира в държава-членка на Европейския съюз.


3. Бюджет и продължителност на проектите


Общият бюджет, отпуснат за съфинансиране на проекти в рамките на настоящата покана за представяне на предложения, е около 1 500 000 EUR.


Финансовата помощ от Агенцията не може да надхвърля 80 % от общите допустими разходи по проекта.


Агенцията възнамерява да финансира максимален брой от 27 проекта, т. е. по един проект от държава-членка, с цел да бъде обхванат целият Европейски съюз. Въпреки това, в зависимост от броя и качеството на представените проекти, Агенцията си запазва правото да не гарантира пълно покритие на държавите-членки на Европейския съюз. Агенцията си запазва също правото да не разпредели всички налични средства.


Максималният размер на безвъзмездните средства, отпуснати за конкретен проект, е съобразен с населението на дадената държава. За всяка държава от Европейския съюз е определен таван на безвъзмездните средства, както следва:


— за разяснителни проекти и повишаване на осведомеността относно изборите за Европейски парламент в Германия, Испания, Франция, Италия, Полша, Румъния и Обединеното кралство, размерът на отпуснатите безвъзмездни средства не може да надвишава: 90 000 EUR,


— за разяснителни проекти и повишаване на осведомеността относно изборите за Европейски парламент в Австрия, Белгия, България, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерландия, Португалия, Чехия, Словакия, Словения и Швеция, размерът на отпуснатите безвъзмездни средства не може да надвишава: 45 000 EUR,


— за разяснителни проекти и повишаване на осведомеността относно изборите за Европейски парламент в Люксембург и Малта, размерът на отпуснатите безвъзмездни средства не може да надвишава: 22 500 EUR.


Дейностите трябва да започнат задължително между 1 януари 2009 г. и 28 февруари 2009 г.


Продължителността на проектите трябва да бъде най-малко 5 и най-много 7 месеца.


4. Краен срок за подаване на заявления за кандидатстване


Крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване в Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура е 15 юли 2008 г., като важи датата на пощенското клеймо.


5. Допълнителна информация


Пълният текст на настоящата покана за представяне на предложения, както и формулярите за подаване на кандидатури са на разположение на следния електронен адрес:


http://eacea.ec.europa.eu/youth/calls2008/index_en.htm


Кандидатурите следва да отговарят на изискванията, посочени в пълния текст на настоящата покана и да се подадат, като се използва предоставеният формуляр.


_________________________

1 Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г., относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23).

2 Страните по програмата са: 27-те държави-членки на Европейския съюз, Турция, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.


C2008-117-13


Untitled Page