Откриване на процедура(Дело COMP/M.4919 - Statoil/Conocophillips) (текст от значение за ЕИП)

Обн. C ОВ. бр.121 от 17 Май 2008г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


На 13 май 2008 г. Комисията реши да открие процедура по гореспоменатото дело, след като констатира, че концентрацията, за която е уведомена, поражда сериозни съмнения относно съвместимостта си с общия пазар. Откриването на процедурата поставя началото на втори етап на разследване по отношение на концентрацията, за която Комисията е била уведомена. и не засяга окончателното решение по делото. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят своите наблюдения относно планираната концентрация.

За да бъдат взети предвид по време на процедурата, наблюденията трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 15 дни след датата на тази публикация. Наблюдения могат да се изпращат до Комисията по факс ((32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата, с позоваване на COMP/M.4919 - Statoil/ Conocophillips, на следния адрес:


Commission of the European Communities

Competition DG Merger Registry

Rue Joseph II/Jozef II-straat 70

B-1000 Brussels


C2008/121/04


Untitled Page