Извършване на редовни въздухоплавателни услуги между La Rochelle (Ile de Re) и Poitiers (Biard) от една страна и Lyon (Saint-Exupery) от друга страна Обявление за конкурентна тръжна процедура от страна на Франция по силата на член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета с цел възлагане на обществена услуга текст от значение за ЕИП - (2008/C 119/07)

Обн. C ОВ. бр.119 от 16 Май 2008г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


1. Въведение


В приложение на разпоредбите на член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно достъпа на въздушни превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността, Франция наложи задължения за обществена услуга при извършването на полети по редовните въздушни линии между La Rochelle (Ile de Re) и Lyon (Saint-Exupery) и между Poitiers (Biard) и Lyon (Saint-Exupery). Стандартите относно тези задължения за обществена услуга бяха публикувани в Официален вестник на Европейския съюз C 153/09 от 24 юни 2005 г.


Доколкото нито един въздушен превозвач няма да е започнал или няма да бъде готов да започне на 1 октомври 2008 г. експлоатацията на редовните въздушни линии между La Rochelle и Poitiers от една страна и Lyon от друга страна в съответствие с наложените задължения за обществена услуга и без да иска финансова компенсация, Франция реши, в рамките на процедурата, предвидена в член 4, параграф 1, буква г) от посочения регламент, да ограничи достъпа до линията до един-единствен превозвач и да отстъпи след търг правото на извършване на тези услуги, считано от 1 ноември 2008 г.


2. Възложител


Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle

Rue de Jura

F-17000 La Rochelle

Тел. (33) 546 42 30 26

Факс (33) 546 00 04 84

E-mail: @####67108864#mailto:juin@larochelle.aeroport.fr#t.juin@larochelle.aeroport.fr@


Chambre de commerce et d'industrie de la Vienne

47, rue du Marche

BP 229

F-86006 Poitiers

Тел. (33) 549 60 98 00

Факс (33) 549 41 65 72

E-mail: @####67108864#mailto:sdedianous@poitiers.cci.fr#sdedianous@poitiers.cci.fr@


3. Предмет на консултацията


Извършване на обществена услуга за полети по редовни въздушни линии, считано от 1 ноември 2008 г., в съответствие с посочените в параграф 1 задължения за обществена услуга.


4. Основни характеристики на договора


Договор за възлагане на обществена поръчка, сключен между превозвача-изпълнител и публично-правните субекти-възложител/и.


Изпълнителят получава приходите. Публично-правните субекти-възложител/и му изплаща/т компенсация, равна на разликата от действителните разходи без данъците (ДДС, такси, специфични за въздушния транспорт) за експлоатация на услугата и получените от него търговски приходи без данъците (ДДС, такси, специфични за въздушния транспорт), в границите на максималната компенсация, върху която се е ангажирал изпълнителят, след приспадане, в съответния случай, на наказателните суми, упоменати в член 9-4 от настоящата покана.


5. Продължителност на договора


При условие, че Регламент (ЕИО) № 2408/92 е в сила към 1 октомври 2008 г., продължителността на договора е за период от 3 години, считано от 1 ноември 2008 г. При условие, че Регламент (ЕИО) № 2408/92 не е в сила към 1 октомври 2008 г., продължителността на договора, считано от 1 ноември 2008 г. ще е равна на максимално разрешената продължителност съгласно новите разпоредби.


6. Участие в консултацията


Могат да участват всички въздушни превозвачи, които притежават валиден лиценз за експлоатация, издаден в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно лицензирането на въздушни превозвачи.


7. Процедура по възлагане и критерии за избор на кандидати


Настоящият търг се подчинява на разпоредбите на член 4, параграф 1, букви г), д), е), ж), з) и и) от Регламент (ЕИО) № 2408/92, на разпоредбите на глава IV, раздел 1 от Закон № 93-122 от 29 януари 1993 г. относно предотвратяването на корупцията и прозрачността на обществения живот и публичните процедури, както и на текстовете, приети за прилагането им (по-специално на Указ № 97-638 от 31 май 1997 г., приет за прилагането на Закон № 97-210 от 11 март 1997 г. за засилване на борбата срещу незаконния пазар на труда).


7-1. Съдържание на документите за кандидатстване


Документите за кандидатстване се изготвят на Френски език. При необходимост, оферентите трябва да разполагат с превод на френски на издадените от публични органи документи, които са съставени на един от официалните езици на Европейския съюз. Участниците в търга могат да приложат към френската версия и превод на друг официален език на Общността, който не е автентичен.


Документите за кандидатстване трябва да съдържат:


— писмена кандидатура, подписана от управителя или негов представител и придружена от документите, които го упълномощават да подписва,


— кратко писмено изложение, представящо предприятието и поясняващо професионалните и финансовите възможности на кандидата в областта на въздушния транспорт, както и евентуалните му препоръки в областта. Този документ трябва да позволи оценяването на способ-ността на кандидата да осигури непрекъснатост на обществената услуга и равнопоставеност на ползващите услугата; по желание, кандидатът може да следва образеца на формуляр DC5, ползван при възлагането на обществени поръчки,


— общия размер на оборота и оборота, свързан с предоставянето на въпросната услуга през последните три години, или по инициатива на кандидата — отчети за приходите и разходите от последните три години. Ако кандидатът не може да представи съответната информация, трябва да посочи причините за това,


— методологическа бележка относно начина, по който кандидатът смята да отговори на запитването, ако бъде допуснат от Търговско-промишлените камари на La Rochelle и на Vienne да представи оферта, в която се излага по-специално:


— техническите и човешките ресурси, които кандидатът ще мобилизира за обслужването на линията,


— броя, квалификацията и разпределението на персонала и евентуалните новоназначения, до които кандидатът смята да пристъпи,


— видовете самолети, които използва, и по възможност тяхната регистрация,


— копие от оперативния лиценз за въздушен превозвач на оферента,


— ако оперативният лиценз е бил издаден от държава-членка на ЕС, различна от Франция, оферентът трябва да уточни и следните елементи:


— в коя държава е бил издаден лицензът на пилотите,


— приложимото законодателство по отношение на трудовите договори,


— участие в социалноосигурителни схеми,


— направените постъпки за спазване на разпоредбите на членове L. 342,1-1-L. 342-6 и членове D. 341-5 и сл. от Кодекса на труда относно временното командироване на работници за извършване на услуги на националната територия,


— сертификатите и удостоверенията под клетва, предвидени в член 8 от Декрет № 97-638 от 31 май 1997 г. и в приетата на 31 януари 2003 г. Наредба относно прилагането на член 8 от посочения декрет, които да удостоверят редовността на кандидата спрямо неговите данъчни и социални задължения, и по-специално по отношение на:


— корпоративния данък,


— данъка върху добавената стойност,


— вноските за социално осигуряване, трудови злополуки и професионални заболявания и семейни надбавки,


— такса за гражданска авиация,


— летищни такси,


— такси за шумово замърсяване от самолетите,


— данък солидарност,


за оферентите от държава-членка на Европейския съюз, различна от Франция, административните органи на съответната държава на произход трябва да изготвят еквивалентни сертификати и удостоверения,


— клетвена декларация за отсъствие на присъда, отбелязана в бюлетин № 2, за някои от правонарушенията, посочени в членове L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 и L. 125-3 от Кодекса на труда,


— клетвена декларация и/или документи, които доказват съблюдаване на задължението за наемане на хора с увреждания, предвидено в член L. 323-1 от Кодекса на труда,


— извлечение K bis за вписване в търговския регистър на дружествата, или равностоен документ,


— съгласно член 7 от Регламент (ЕИО) № 2407/92, удостоверение за издадена преди не-повече от три месеца застраховка „Гражданска отговорност“ срещу злополука, в частност по отношение на пътници, багаж, товари, пощенски пратки и трети страни, и в съответствие с Регламент (ЕО) № 785/2004 от 21 април 2004 г., и по-специално с член 4 от него,


— в случай на предохранителна мярка или колективно производство — копие от съдебното решение или решения, произнесени по този повод (ако не е/са изготвен/и на френски език, е необходим придружаващ легализиран превод).


7-2. Процедура на разглеждане на кандидатурите


Кандидатурите ще бъдат подбирани въз основа на следните критерии:


— професионални и финансови гаранции на кандидатите,


— способност на последните да осигурят непрекъснатост на обществената въздухоплавателна услуга и равнопоставеност на ползващите посочената услуга,


— съблюдаване от страна на кандидатите на задължението за наемане на хора с увреждания, предвидено в член L. 323-1 от Кодекса на труда;


8. Критерии за възлагане на поръчката


Превозвачите, чиято кандидатура е била приета и одобрена, ще бъдат поканени впоследствие да представят офертата си, съгласно условията, определени в специалните правила на поканата за представяне на оферти, които ще им бъдат предоставени.


Така представените оферти ще бъдат свободно договаряни от отговорния орган на Търговско-промишлената камара на La Rochelle и Vienne.


Съгласно разпоредбите на член 4, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕИО) № 2408/92, изборът между представените оферти ще бъде направен, като се вземе под внимание доколко услугата съответства на поставените изисквания, включително цени и условия, предлагани на ползващите услугата, както и размера на исканата компенсация.


9. Важна допълнителна информация


9-1. Финансова компенсация


Офертите, представени от кандидатите, чиято кандидатура бъде одобрена, ще трябва изрично да посочват максималната сума, която се изисква в качеството на компенсация за обслужването на линията в продължение на три години, считано от 1 ноември 2008 г., с годишно приспадане. Точната сума на окончателно отпуснатата компенсация ще се определя всяка година, ex post, в зависимост от разходите и приходите, реално породени от услугата, в рамките на сумата, фигурираща в офертата. Тази максимална сума подлежи на преразглеждане единствено в случай на непредвидено изменение в условията на обслужване.


Годишните плащания се извършват под формата на авансови плащания и изравняване на салдото. Изравнителното плащане се извършва едва след одобрение на счетоводните сметки на превозвача за въпросната линия и след проверка за изпълнението на услугата при предвидените по-долу в точка 9-2 условия.


В случай на предсрочно прекратяване на договора, разпоредбите в точка 9-2 се прилагат възможно най-скоро, за да се изплати на превозвача дължимият му остатък от финансовата компенсация, като максималната сума, предвидена в алинея първа, се намалява пропорционално на времето на обслужване.


9-2. Проверка на изпълнението на услугата и на сметките на превозвача


Изпълнението на услугата и аналитичното отчитане на разходите на превозвача за въпросната линия, ще бъдат обект най-малко на една проверка годишно в сътрудничество с превозвача.


9-3. Изменение и прекратяване на договора


Когато превозвачът прецени, че преразглеждането на максималната сума на финансовата компенсация е оправдано в резултат на непредвидена промяна в условията на обслужване, той следва да предостави обосновано искане на останалите страни по договора, които разполагат с двумесечен срок да се произнесат. Тогава договорът може да бъде изменен чрез допълнително споразумение.


Договорът може да се прекрати от всяка от подписалите страни преди изтичането на валидността му, само при условие че е спазен срок на предизвестие от шест месеца. В случай на сериозни нарушения на договорните задължения, се счита, че превозвачът е прекратил договора без предизвестие, ако не възобнови обслужването в съответствие с посочените задължения в срок от един месец след официалното предупреждение.


9-4. Парични санкции и други предвидени от договора удръжки


Неспазването от страна на превозвача на срока за предизвестие, посочен в точка 9-3, се санкционира с административна глоба, в съответствие с член R. 330-20 от Кодекса за гражданската авиация или чрез парична санкция, изчислена въз основа на броя месеци неизпълнение и действителното отсъствие на полети по линията през въпросната година, без да надвишава предвидената в точка 9-1 максимална финансова компенсация.


В случай на по-маловажни нарушения спрямо задълженията за обществена услуга, се прилагат удръжки върху предвидената в точка 9-1 максимална финансова компенсация, без това да засяга прилагането на член R. 330-20 от Закона за гражданската авиация.


Такива удръжки вземат под внимание съответно броя на анулираните полети по вина на превозвача, броя на полетите с по-нисък от изисквания капацитет, броя на извършените полети, при които не са спазени задълженията за обществената услуга по отношение на междинните кацания и тарифите.


10. Условия на подаване на кандидатурите


Досиетата на кандидатурите следва да се поставят в запечатан плик с обозначение: „Reponse а l'appel de candidatures Ligne aerienne La Rochelle/Poitiers/Lyon — А n'ouvrir que par le destinataire“ („Отговор на поканата за търг относно въздушна линия La Rochelle/Poitiers/Lyon — Да се отвори само от получателя“). Те трябва да пристигнат на посочения по-долу адрес, не по-късно от 12 часа местно време на 1 юли 2008 г., чрез препоръчана поща с обратна разписка, като датата на обратната разписка или разписката за доставка на място служат за удостоверение:


Chambre de Commerce et d'Industrie de La Rochelle

Rue de Jura

F-17000 La Rochelle


11. Последваща процедура


Търговско-промишлената камара на La Rochelle ще изпрати на избраните кандидати, най-късно до 4 юли 2008 г., справочна документация, която се състои по-точно от регламент на условията за участие и примерен договор.


Избраните кандидати трябва да подадат офертите си най-късно на 30 юли 2008 г. не по-късно от 12 часа местно време.


Подалият офертата се обвързва с направената оферта за период от 280 дни, считано от деня на подаването.


12. Валидност на поканата за представяне на оферти


Валидността на поканата за участие в търга зависи от условието нито един превозвач от Общността да не е представил, преди 1 октомври 2008 г., програма за експлоатация на въпросната линия, считано от 1 ноември 2008 г. в съответствие с наложените задължения за обществена услуга, без да получи никаква финансова компенсация.


13. Заявления за допълнителна информация


За получаването на нужната им допълнителна информация кандидатите могат да се обърнат към:


Monsieur Thomas Juin — Directeur de l'aeroport de La

Rochelle, Ile de Re


Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle

Rue de Jura

F-17000 La Rochelle

Тел. (33) 546 42 30 26


C2008/119/07


Untitled Page