441-ТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ, ПРОВЕДЕНА НА 16 И 17 ЯНУАРИ 2008 Г. Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Зелена книга за финансовите услуги на дребно на единния пазар" COM(2007) 226 окончателен

Обн. C ОВ. бр.151 от 17 Юни 2008г.

На 30 април 2007 г. Европейската комисия реши, в съответствие с член 262 от Договора за създаване на Европейската общност, да се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно "Зелена книга за финансовите услуги на дребно на единния пазар". Специализирана секция "Единен пазар, производство и потребление", на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 3 декември 2007 г. (докладчик: г-н IOZIA, съдокладчик г-жа MADER-SAUSSAYE).

На 441-вата си пленарна сесия, проведена на 16 и 17 януари 2008 г. (заседание от 16 януари 2008 г.), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 129 гласа "за", 1 глас "против" и 1 глас "въздържал се".


1. Заключения и препоръки

1.1 Европейският икономически и социален комитет подкрепя целта на Зелената книга да се развива единният пазар на финансови услуги на дребно, като се полагат усилия да се идентифицират и премахнат всички изкуствени и необосновани пречки, които възпрепятстват европейските граждани да извличат максимална и пряка полза от неговите преимущества, отнасящи се до разходите и качеството на предлагане. ЕИСК смята, че Зелената книга предоставя само частичен преглед на пазара на финансови услуги и продукти и пренебрегва въпроса за дистрибуцията, която е ключов фактор за конкуренцията.

1.2 ЕИСК споделя и оценява целта на Комисията да поощрява предлагането на висококачествени, иновационни продукти, като насърчава свободното движение на банкови и застрахователни продукти, които понастоящем са обект на национални законодателни и данъчни ограничения, стесняващи тези възможности.

1.3 Главният принцип, залегнал в Зелената книга за финансовите услуги на дребно на единния пазар, е повишаването на благосъстоянието на потребителите. Разпространението и използването на тези услуги се увеличава непрекъснато и поради това инициативите в тази област са от общ интерес. Допълнителната интеграция на финансовите услуги на дребно би могла да доведе до намаляване на разходите чрез засилване на конкуренцията. Потребителите ще могат да почувстват конкретните ползи, при условие, че европейската финансова система успее да запази конкурентоспособността си в Европейския съюз и извън него.

1.4 Като споделя мнението, че е полезно да се намали раздробеността на пазара на дребно, ЕИСК би желал да подчертае, че, по принцип, пазарите на дребно са по-раздробени отколкото пазарите на едро.

1.5 ЕИСК отбелязва, че пазарната логика се ориентира към нови модели. Световният пазар се изгражда чрез процеси на трансгранично консолидиране. Мултинационалните банкови и застрахователни дружества осъществяват стратегията си за придобивания чрез засилена мобилност на предлагането. Въпреки това, трансграничните процеси на консолидиране имат или може да имат изключително отрицателни последици за заетостта. Евентуалните придобивания биха могли да доведат до загубата на десетки хиляди работни места, въпреки че това може и да не се случи на практика. ЕИСК вече подчерта опасността от социална криза и предложи подходящи насрещни мерки, като схеми за професионално обучение и преквалификация, както и социални амортисьори1, които, впрочем, са предвидени в множество колективни трудови договори в европейския банков сектор.

1.6 ЕИСК смята, че съществува спешна необходимост да се предприемат всички мерки за повишаване на уменията и на познанията на потребителите. Наличието на основна и пълна информация е от съществено значение за защитата на потребителите като винаги следва да се има предвид фактът, че финансовите продукти и услуги не са сравними с други продукти и услуги. Количеството информация не е най-важното: потребителите се нуждаят преди всичко от качествена информация.

1.7 ЕИСК смята, че е необходимо да се прави разлика между информация и консултация. Информацията представлява задължение за осведомяване на потребителите, като тя следва да отговаря на нивото на компетентност и на профила на риска на клиента, който трябва да бъде предупреден за всякакви възможни трудности, които може да срещне; консултацията е професионална услуга, която се предоставя при поискване и която може също да включва отговорност на консултанта. Директивата за пазарите на финансови инструменти определя областите и границите на информацията и предоставянето на консултации, както и операции, които могат да породят конфликт на интереси.

1.8 ЕИСК смята, че е необходимо да се подходи към този въпрос с ясна нормативна уредба с цел да се прекратят някои практики, които пораждат или предполагат конфликт на интереси, стимули за увеличаване на продажбите и системи за допълнителни възнаграждения за отговарящите за продажбите служители, практики, заимствани от търговската дистрибуция и свързани с цели за продажба на определени продукти. ЕИСК препоръчва провеждането на конкретен дебат между предприятията, потребителите и операторите от сектора, който би могъл да представлява първи етап в удовлетворяването на едно основно изискване на потребителите, а именно доверието в прозрачността на поведението на банковите и застрахователни дружества.

1.9 ЕИСК препоръчва по-специално банковите и застрахователни дружества да разработят специфично професионално обучение за техните служители. В действителност, когато операторите са по-квалифицирани, защитата на потребителите е по-висока. Без да се засяга независимостта на страните-участници, тези проекти биха могли да се обсъждат в рамките на социалния диалог между UNI-Europa Finance, Европейската федерация на синдикатите от сектора и европейските банкови и застрахователни сдружения.

1.10 ЕИСК отбелязва факта, че Комисията е по-благосклонна отколкото преди към приемането на незадължителен режим, известен като "28-я режим". Заедно с европейския незадължителен режим е желателно да се приеме европейски етичен кодекс, съставен самостоятелно от операторите и който да бъде обсъден и съгласуван с компетентните служби на Комисията и с представителните сдружения на потребителите и служителите в сектора. Предмет на кодекса ще бъдат по-специално взаимоотношенията между дружество и клиент в областта на финансовите услуги.

1.11 ЕИСК споделя загрижеността, свързана с прозрачността на банковите условия. Различията в цените и ценовите формули често водят до асиметрия и затрудняват сравняването на цените, а и информацията за прилаганите комисионни често не е адекватна.

1.12 ЕИСК подкрепя г-жа Меглена Кунева комисар по защитата на потребителите, която си постави три главни цели по отношение на стратегията на ЕС за политиката за защита на потребителите за периода 2007-2013 г. даване на права на потребителите; повишаване на икономическото и неикономическо благосъстояние на европейските потребители; осигуряване на ефективна защита на потребителите. ЕИСК ще изготви в близко бъдеще конкретно становище по този въпрос. През м. май 2007 г. Европейската комисия внесе в Съвета предложение за директива за потребителския кредит.

1.13 ЕИСК споделя идеята, че мобилността на клиентите е важен фактор за развитието на сектора на финансовите услуги, както на тяхното качество, така и на тяхната ефективност. Въпреки това ЕИСК смята, че в този сектор не следва да се поставят прекалено оптимистични цели по отношение на мобилността на потребителите в сектора на финансовите услуги.

1.14 Във финансовия сектор взаимоотношенията на доверие са изключително важни предвид факта, че по-голямата част от продуктите са специфични и включват дългосрочни задължения между продавач и купувач. Има много причини, които обясняват защо потребителите считат, че е по-трудно да се създадат взаимоотношения на доверие с посредници, които нямат физическо присъствие в страната на потребителите.

1.15 Хората формират мнението си за финансовите услуги въз основа на описанието им в информационните проспекти и на условията на договорите. Поради това езиковият и културен проблем не следва да се подценява. По този въпрос ЕИСК смята, че нито е реалистично, нито справедливо да се изисква от посредниците да изготвят информационните си проспекти и договорни условия на всички езици на ЕС. Ето защо в средносрочен план проблемът с езиковата бариера няма да бъде решен и ще се превърне в значителна пречка за трансграничната мобилност на потребителите.

1.16 ЕИСК споделя идеята, че би било целесъобразно да се разгледа внимателно основателността на пречките пред мобилността на потребителите, като например високите такси за закриване на сметки, липсата на прозрачна информация и договорните аспекти на финансовите услуги, които твърде често създават ограничения, затрудняващи смяната на продукт или доставчик, какъвто е случаят в някои страни. ЕИСК подчертава освен това, че поради наличието на технически, нормативни, данъчни и правни ограничения е трудно да се създадат условия, които да осигурят мобилност, съответстваща на посоченото от Комисията ниво. Заедно с това съществува опасност опростяването на разпоредбите за финансовите услуги да доведе до намаляване на нивото на защита на потребителя. Премахването на ограниченията не трябва да води нито до поскъпване на продуктите, нито до смекчаване на съществуващите защитни разпоредби.

1.17 Трудността при хармонизиране на рамката от защитни мерки, възникнала например в процеса на преразглеждане на директивата за потребителските кредити, може да създаде впечатление у потребителите, че предлаганата степен на защита зависи до голяма степен от държавата, в която се извършва покупката на услугата.

1.18 ЕИСК смята, че само потребители с достатъчна финансова грамотност могат правилно да разберат колко е сложно да бъдат удовлетворени финансовите нужди и следователно да оценят добавената стойност на компетентните и независими финансови консултации. Освен това би било необходимо да бъдат специално включени и потребители, които не могат да боравят (добре) с новите технологии.

1.19 ЕИСК счита, че е от съществено значение да се намали дистанцията между финансовите предприятия и клиентите. Някои демократични страни с пазарна икономика успяха да установят минимални права за потребителите като законното право на добросъвестни граждани да имат банкова сметка, което произтича от правото на гражданство. Ако националното законодателство и практики се приведат в съответствие с тези добри практики, те биха могли вероятно да се превърнат в общо наследство на ЕС2.

1.20 За да изготви настоящото становище, ЕИСК сметна за целесъобразно да проведе изслушване на организациите на предприятията, потребителите и работниците. В становището са обобщени изразените от тези организации мнения. ЕИСК споделя основателната загриженост на потребителите относно необходимостта от подобряване на условията за действително отваряне на единния пазар за финансовите дейности на дребно и за премахване на изкуствените препятствия, затрудняващи този процес. Заслугата на Зелената книга е, че постави началото на важен дебат; за да се подобри цялостно сътрудничеството между различните икономически и социални участници, следва да се разгледат с необходимото внимание обективните съображения на предприятията и исканията на представителите на работниците. Следователно, преди приемането на каквато и да е мярка е необходимо да се проведе специфичен форум за разисквания между представителите на споменатите по-горе интереси, между които следва да се постигне компромис.

2. Въведение

2.1 С публикуването на Зелената книга Комисията определя политиката, която възнамерява да провежда в сектора на финансовите услуги на дребно, обхващащи "текущи сметки, плащания, лични заеми, ипотеки, спестявания, пенсии, инвестиции и застрахователни продукти, когато се предоставят на отделни клиенти, включително инвеститори на дребно."

2.2 За да даде възможност на гражданите на ЕС да се възползват от преимуществата на единния пазар и като отчита съществуващите пречки и недостатъчното развитие на трансграничните дейности, Комисията смята, че различията в законодателните рамки и данъчните мерки, както и разпокъсаността на пазара представляват препятствия за достъпа до пазара.

2.3 Комисията възнамерява да използва пазарните сили и конкуренцията като катализатори на процеса за намаляване на цените на тези услуги и се ангажира да предприеме подходящи действия, в случай на неспазване на правилата на Общността. В Зелената книга Комисията поддържа възможността да се приемат и законодателни мерки, ако това е целесъобразно.

2.4 Комисията възнамерява да поощрява предлагането на висококачествени, иновационни продукти, като насърчава свободното движение на банкови и застрахователни продукти, на които понастоящем са наложени национални законодателни и данъчни ограничения, стесняващи тези възможности.

2.5 По отношение на законодателната рамка, Комисията поднови дебата за "28-ия режим" (и очевидно е преодоляла всички съществуващи съмнения).


3. Бележки

3.1 ЕИСК не може да отговори в настоящото становище на всички повдигнати в Зелената книга въпроси, но ще се постарае да направи цялостна оценка на най-важните разгледани теми.

3.2 ЕИСК подчертава необходимостта да се прави разграничение между финансови продукти и финансови услуги. Финансовите продукти се купуват, като купувачите стават "притежатели" (напр. ценни книжа, фондове, застрахователни полици) на свой риск. При банковите услуги купувачът е по-скоро ползвател, отколкото притежател (напр. лични заеми, ипотеки, овърдрафти и др.). Рискът се поема от доставчика на услуги. ЕИСК смята, че Зелената книга предоставя само частичен преглед на пазара на финансови услуги и продукти и пренебрегва въпроса за дистрибуцията, която е ключов фактор за конкуренцията. Различните канали на дистрибуция и различните оферти съдържат характеристики, които могат да окажат решаващо влияние, както върху цените (автомобилни застраховки "гражданска отговорност", продавани по телефона или Интернет), така и върху надеждността и компетенцията на оправомощените страни (финансови институции, големи магазини, посредници, пощенски станции и др.) ЕИСК смята, че е необходимо да се разшири дебатът и да обхване също така нетрадиционните канали на дистрибуция и връзката между продуктите и системи за дистрибуция.

3.2.1. Сегменти: За да се разгледа потребителският аспект на финансовите услуги, е необходимо да се сегментират услугите и след това да се разгледат обектите за продажба на дребно системата за дистрибуция чрез които потребителите имат достъп до тези различни услуги, както и нивото на конкуренция в тази система. Финансовите услуги за частни лица се разделят по естествен начин на три групи: банкиране на дребно, застраховане на рисковете на физически лица и спестовни и инвестиционни продукти.

3.2.2 Банкиране на дребно 3

3.2.2.1 Обикновено, след като бъде установена тяхната самоличност и надеждност, клиентите получават всички банкови услуги на дребно, като контактуват с персонала на банковите клонове. В повечето страни съществува конкуренция между множество банки. За да навлезе чуждестранна банка на вътрешния пазар, е по-практично да придобие съществуваща банка, отколкото да създаде нова мрежа, което би отнело време и би създало допълнителна конкуренция (придобиване на Abbey National от Santander, придобиване на ABN Amro от Fortis, RBoS и Santander и т.н.). На практика изборът на потребителите зависи от конкурентоспособността на националните пазари, тъй като клиентите трябва да изберат една или друга банка, присъстваща на националния пазар.

3.2.2.2 Интернет банкирането се развива бързо, но може да запази предимно националната си основа, тъй като марката трябва да е позната и да се ползва от доверието на потребителите, докато банките зависят непременно от националната нормативна уредба, за да могат да определят самоличността и надеждността на своите клиенти.

3.2.2.3 Банкирането по Интернет и телефон предлага достъп до банкови услуги 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, което представлява забележителен напредък спрямо времето, когато този достъп зависеше от работното време на банките.

3.2.2.4 Докато конкуренцията между банките за клиенти, които желаят пълен набор услуги, се ограничава до банките, които предоставят тези услуги, в областта на кредитните карти широко разпространена практика е подборът на най-добрите клиенти (cherry picking, която се прилага от банки като American Express и MNBA. Тези услуги се предлагат чрез каналите за пряка продажба и се предоставят навсякъде в Европейския съюз. На притежателите на кредитни карти след това се предлага достъп до банкомати и разширени форми на потребителски кредит. По този начин потребителите могат да извлекат полза от конкуренцията между националните и международни банки. Заедно с това обаче съществуват опасения, че по този начин още повече ще се увеличи задлъжнялостта на частните лица.

3.2.2.5 Банките на дребно не се ограничават само до предоставяне на банкови услуги на дребно. Като прилагат стратегия, често описвана като "bancassurance" (банкова застраховка), понастоящем те предлагат цялата гама финансови продукти и услуги на дребно. Клоновете и базите им с клиентски данни им осигуряват възможност за дистрибуция на клиентела без избор, която представлява огромна стойност. Съществува тенденция банките да поставят марката си върху повечето или всички финансови продукти и услуги, които предлагат на клиентите си, но тези "маркови" продукти не са непременно на най-изгодна цена, нито пък са икономически най-рентабилни.

3.2.3 Лични застраховки 4

3.2.3.1 Изборът на потребителите на лични застраховки зависи от силата и обхвата на независимата дистрибуторска система, предлагани от посредниците и независимите финансови консултанти. Обичайната роля на посредника е да предоставя най-добри съвети в зависимост от индивидуалното положение на всеки клиент. В рамките на своята дейност посредникът взема под внимание цената, но също и присъщата стойност на офертата.

3.2.3.2 Както при банкирането, и в този сектор се наблюдава избиране на най-доброто (cherry picking) от страна на застрахователните дружества, които подбират клиентите си от нискорисковите категории.

3.2.3.3 Пред дейността на предприятията, осъществяващи пряка продажба, и ролята на посредниците днес стои предизвикателството от уебстраниците, които предлагат сравняване на конкурентни продукти онлайн, по-специално в областта на автомобилните застраховки. В този процес на премахване на посредничеството се набляга на цената, като това може да приравни продуктите до обикновени стоки.

3.2.3.4 За да се предостави възможно най-добър избор на клиентите по отношение на личните застраховки, включително на автомобилните застраховки, трябва да има алтернатива на дистрибуцията на bancassurance. Това изисква отсъствието на препятствия за конкуренцията при развитието на мрежи от независими посредници, както и за дистрибуцията чрез Интернет.

3.2.4 Спестовни и инвестиционни продукти 5

3.2.4.1 Спестовните и инвестиционни продукти са един от основните сегменти от дейността на банките. Това е сегмент, който предлага най-широка гама от конкурентни продукти и най-развитата система от независими посредници. Изложените по-горе бележки относно личните застраховки (вж. параграф 3.2.3.4) се отнасят и за избора на потребителите в този пазарен сегмент. Нормативните актове изискват от банковите служители, когато консултират клиентите във връзка със спестовните и инвестиционни продукти, да уточняват, че като служители на съответната банка, те имат право да продават само продукти, търгувани от тяхната банка, и че тези продукти не се предлагат непременно на най-ниска цена, нито са най-рентабилни.

3.2.4.2 Потребителите по всяка вероятност ще се възползват от спестовните схеми в своята страна, подкрепяни от държавата. Международните предприятия ще предоставят конкурентни продукти в тези системи, там където обемите са привлекателни и където вече има канали на дистрибуция.

3.2.4.3 Ипотечният кредит е основен продукт за потребителите. Най-развитите национални пазари се характеризират с наличието на множество доставчици на ипотечни кредити в допълнение към банките и свръхмодерната мрежа на независимите консултанти, подкрепяни много силно от директния маркетинг. Конкуренцията създаде един изключително изобретателен пазар със свръхпредлагане на различни продукти, докато клиентите преминават от един доставчик на кредит на друг доставчик, в зависимост от промяната на условията за отпускане на кредити. При тези многобройни възможности за избор клиентите трябва да получат възможно най-добрите насочващи съвети от своите консултанти.

3.2.4.4 Личните пенсии, колективните инвестиции, акциите и дериватните инструменти на борсовия пазар са също комплексни продукти, които изискват клиентите да бъдат съветвани по най-добър начин, като се познава много добре тяхното положение. Поради това клиентът трябва да има достъп до компетентни консултанти и посредници, които на свой ред да имат достъп до широка гама продукти. Както беше посочено по-горе, наетите от банките консултанти трябва особено да полагат усилия да предоставят насочващи съвети на най-високо ниво.

3.2.5 В Зелената книга ударението се поставя върху осигуряването на преимуществата на единния пазар на потребителите на финансови услуги на дребно. Основният въпрос е границата, която разделя банкирането на дребно от останалата част от сектора. Банките заемат непоклатима позиция в банкирането на дребно, тъй като всички ползватели на финансови услуги са вече техни клиенти. Това им осигурява уникална пазарна сила.

Естеството на предоставяните от банковите служители консултации е от ключово значение за функционирането на пазара: всъщност, в областта на личните застраховки и на спестяванията и инвестициите, съществуват алтернативни продукти и алтернативни системи за дистрибуция, които клиентите следва да имат предвид, ако се предполага, че имат достъп до всички възможности на пазара.

3.2.6 Следователно наличието на мрежа от квалифицирани независими посредници и възникването на канали за дистрибуция на финансови продукти по Интернет са от първостепенно значение за доброто функциониране на пазара.

3.3. Синтез и резултати от публичното изслушване

3.3.1 По време на организирано от ЕИСК изслушване бяха изтъкнати редица ключови аспекти, които представителните организациите на предприятията, потребителите и работниците бяха вече отбелязали в отговорите, съдържащи се в представените на Комисията документи.

3.3.2 В дебата се откроиха сходствата с предложените от Комисията цели и срещнатите по определени теми трудности. В Зелената книга не се обяснява как могат да се преодолеят някои правни и данъчни ограничения (като закона за борба с прането на мръсни пари и този за финансирането на терористични дейности, които изискват проверка на самоличността на клиента (принцип на добро познаване на клиентите, KYC), с цел откриване на сметка или за осъществяване на определени финансови операции) или пречките пред пълното интегриране на пазарите, като се изтъква като недостатък разпокъсаността на пазарите на дребно и почти се призовава за прилагане на допълнителни процедури за консолидиране на националния пазар и, особено, на транснационалните пазари.

3.3.3 Операторите смятат, че искането за мобилност се надценява и изискват да се провери точно и задълбочено действителното търсене на пазара, тъй като вярват, че разпоредбите в областта на европейската разплащателна система ще доведат до намаляване на интереса на потребителите. Искането за изменение на цялата система за номериране на европейските сметки с оглед да се улесни преносимостта на личните сметки изглежда несъразмерно, тъй като тя предлага ползи, които са скромни в сравнение с прекомерните разходи, които би трябвало да бъдат поети от потребителите.

3.3.4 В резултат на изслушването също се открои необходимостта от разглеждане на всички подходящи мерки с цел подобряване на нормативната уредба на сектора. Банковата индустрия изисква намаляване на задължителните мерки, за да може пазарът да намери по естествен път своето място спрямо търсенето и да се намери точката на равновесие в един все по-предпазлив и специализиран пазар.

3.3.5 Търсенето, свързано със сегмента на дребно, се ориентира към националния пазар в по-голяма степен в областта на застраховането, отколкото в банковия сектор, като установеното ниво на удовлетвореност на клиентите е такова (83 %), че нищо не предполага, че структурата на търсенето ще се промени. От друга страна тревога будят фактите, че изтича действието на някои разпоредби, които са важни за застрахователните дружества, и по-специално в областта на презастраховането като например Регламент 358/2003, както и намерението на Комисията да не продължи срока на действие на Регламента за груповите освобождавания (РГО) през 2010 г. Непродължаването на срока на РГО би премахнало правната яснота, понастоящем гарантирана от този регламент. В резултат на това положителното сътрудничество, което понастоящем се осигурява от РГО, може да престане да се осъществява от застрахователите поради съображения за предпазливост, като по този начин потребителите и застрахователите ще бъдат лишени от осезаемите ползи от сътрудничеството като мобилността на потребителите, сравняването на продуктите, застраховането, отварянето на пазарите за малките и средни предприятия и новите участници на пазара.

3.3.6 На свой ред представителите на работниците от финансовия сектор посочиха, че в Зелената книга въобще не се отчита ролята на работниците и отново изтъкнаха необходимостта от разработване на специфично обучение, което да им позволи да задоволят нарастващото търсене на информация и обяснения, свързани с предлаганите различни опции за инвестиции. Освен това те подчертаха особено агресивните търговски практики и системите за допълнителни възнаграждения и за оценка, свързани с постигнатите резултати, които в много случаи водят до продажбата на продукти, които не са подходящи и не отговарят на действителните нужди на потребителите. Този аспект беше подчертан заедно с изложените съображения, свързани с последната финансова криза, и с проблемите, породени от липсата на интегриран надзор на пазарите, който да е ефективен и резултатен и да е свързан с все по-голямата роля на хедж фондовете и частните капиталови фондове. Също така беше подчертана необходимостта да се наблюдава внимателно дейността на рейтинговите дружества, на които често емитентите възлагат да оценят стойността на техните акции, което води до очевиден конфликт на интереси.

3.3.7 Представителите на потребителите, на последно място поискаха мерки за радикално намаляване на бюрокрацията и на пречките пред националната и трансгранична мобилност на сметките, компетентни и отговорни консултации, пълна и разбираема информация, общи правила в различните държави-членки като същевременно споделиха сериозните си резерви по отношение на един единен незадължителен режим (наречен "28-я режим") и на хармонизиране на действащите законодателства, които, както това е известно, са в основата на механизми, осигуряващи различна степен на защита в ЕС.

3.3.8 Всички участници в изслушването подчертаха изискването да се засили сътрудничеството между потребителите и финансовите институции, като признаха конкретния и специфичен принос на работниците за подобряване на отношенията и намаляване на дистанцията между участниците.

3.3.9 ЕИСК оценява като изключително значим приносът, който получи в рамките на изслушването, и смята, че следва да подкрепи направените коментари. След публикуването на резултатите от обществената консултация се открои спешната необходимост от организиране на кръгла маса с участието на всички заинтересовани страни с цел да се намери точният баланс между тях. ЕИСК заявява готовността си да проведе необходимите действия за координиране и насърчаване на този вид проява.

3.4. Единният пазар

3.4.1 Главният принцип, залегнал в Зелената книга за финансовите услуги на дребно на единния пазар, е повишаването на благосъстоянието на потребителите. Предвид факта, че в ежедневието си потребителите имат много възможности да се възползват от финансовите услуги, подобряването на финансовите vуслуги на дребно може да придобие съществено значение в постигането на главната цел.

3.4.2 Европейският съюз прие регулаторна и контролна рамка, която като насърчава стабилността на финансовите посредници и улеснява неограниченото предоставяне на услуги представлява значителна стъпка в повишаването на конкуренцията във финансовия сектор.

3.4.3 В допълнение към това, въвеждането на единна валута и ефектите от "Плана за действие за финансовите услуги" дадоха значителен тласък на развитието на единния пазар за институционалните клиенти и пазарите на едро.

3.4.4 От друга страна, според Комисията, пазарът на дребно остана изключително раздробен, като последиците от това са:

-дейност извън националните граници, която като цяло е ограничена;

-наблюдава се голяма амплитуда в цените на общо взето подобни услуги;

-потребителите имат относително ограничен избор;

-рентабилността на посредниците се различава значително в отделните страни.

3.4.5 Като споделя хипотезата, че би било полезно да се намали раздробеността на пазара на дребно, ЕИСК подчертава, че, по принцип, пазарите на дребно са по-раздробени от пазарите на едро, поради очевидни причини, свързани с раздробеността и многообразието на търсенето, с което те са обвързани. В резултат на това, прилаганите към пазарите на едро критерии не могат да се използват за оценката на пазарите на дребно.

3.4.6 ЕИСК отбелязва, че пазарната логика се ориентира към нови модели. Световният пазар се изгражда чрез процеси на трансгранично консолидиране. Мултинационалните банкови и застрахователни дружества осъществяват стратегията си за придобивания чрез засилена мобилност на предлагането. Европейският пазар се превръща във вътрешен пазар за някои големи групи. Те се стремят не толкова да предлагат продуктите и услугите си от свое име в друга държава-членка, а по-скоро да увеличат оборота си и възможностите, които им се предоставят, чрез пряко навлизане на различни национални пазари като ги контролират от вътрешността. Доказателство за това явление е яростната конкуренция при неотдавнашното придобиване на голяма холандска банка.

3.4.7 Въпреки това трансграничните процеси на консолидиране имат или може да имат изключително отрицателни последици за заетостта. Евентуалните придобивания биха могли да доведат до загубата на десетки хиляди работни места, въпреки че това може да не се случи на практика. ЕИСК вече подчерта опасността от социална криза и предложи подходящи насрещни мерки, като схеми за професионално обучение и преквалификация, както и социални амортисьори6, които, впрочем, са предвидени в множество колективните трудови договори в европейския банков сектор. Тези явления водят до икономии на разходи, но не създават значителни предимства за потребителите, тъй като предприятията все повече основават ценовата си система на местния пазар, а очакваните печалби от появата на нови играчи на пазара се реализират след време.

3.4.8 Потенциалната икономическа възвръщаемост от развитието на единния пазар е структурно по-ниска от ползите от прякото навлизане на национални пазари, както по отношение на икономиите от мащаба, така и на позицията на пазара. Това означава, че потенциалните ползи за предприятията се считат като пределни и незначителни. Този факт следва да послужи за отправна точка на анализа на конкретните действия, които могат да бъдат предприети.

3.4.9 ЕИСК подкрепя изцяло целта за премахване на всички препятствия, изкуствено поставени пред единния пазар, и оттук, пред всяка мярка, чрез която може да се постигне тази цел. Поради това той подчертава изискването действията, които следва да се предприемат, да бъдат на практика ориентирани в тази посока и съотношението между разходите и ползите от тях да бъде ясно и очевидно.

4. Информация за потребителите и професионално обучение на операторите

4.1 ЕИСК счита, че съществува спешна необходимост да се предприемат всички мерки за повишаване на уменията и на познанията на потребителите, за да могат да извършват отговорен избор. Наличието на основна и изчерпателна информация е от съществено значение за защитата на потребителите, като винаги следва да се има предвид фактът, че финансовите продукти и услуги попадат в отделна категория.

4.2 ЕИСК смята, че е необходимо да се прави разлика между информация и консултация. Информацията представлява задължение за осведомяване, което трябва да се изпълнява спрямо потребителите и следва да отговаря на нивото на компетентност и на профила на риска на клиента, който трябва да бъде предупреден за трудностите, които може да срещне. Консултацията е професионална услуга, която се предоставя по искане и която може също да включва отговорност на консултанта. Тази разлика не винаги се схваща правилно. В някои държави тези услуги се предоставят от независими професионалисти, какъвто е случаят в Обединеното кралство, докато в други държави от служителите на финансовите институции, които биха могли да се окажат в очевиден конфликт на интереси между, от една страна, изискванията за продажба на финансови услуги, които може да са свързани с премии и системи за допълнителни възнаграждения, и, от друга страна, защитата на потребителя, който се осланя на професионалния им опит.

4.3 ЕИСК смята, че е необходимо да се подходи към този въпрос с ясна нормативна уредба с цел да се даде отпор на някои практики, които пораждат или предполагат конфликт на интереси, стимули за увеличаване на продажбите и системи за допълнителни възнаграждения за отговарящите за продажбите служители практики, заимствани от търговската дистрибуция и свързани с целите на продажба на определени продукти. ЕИСК препоръчва провеждането на конкретен дебат между предприятията, потребителите и операторите от сектора, който би могъл да представлява първи етап в удовлетворяването на едно основно изискване на потребителите, а именно доверието в прозрачността на поведението на банковите и застрахователни дружества.

4.4 За да бъде наистина ефикасна, информацията за потребителите трябва да отчита културното многообразие, както и факта, че няма универсална рецепта, т. е. задълженията за информация трябва да отчитат различните условия в отделните страни. Може да се предвиди минимална система от общи норми за защита на европейско ниво, каквато Комисията възнамерява да предложи. Освен това следва да се припомни, че Директивата за пазарите на финансови инструменти включва консултацията като инвестиционна услуга: поради това тя става ограничена дейност. По отношение на услугите за предоставяне на консултации,

Директивата за пазарите на финансови инструменти гарантира на инвеститора много високо ниво на защита, като от консултанта се изисква да събере цялата необходима информация, за да оцени целесъобразността на направените препоръки. Необходимо е да се уточни съдържанието на дейността по предоставяне на консултация, за да може ясно да бъде разграничена от предлагането на общи консултации чрез мрежите за дистрибуция, както и да се уточни приложното поле на по-строгите задължения.

4.5 Посредниците са длъжни да предприемат всички разумни мерки, за да идентифицират конфликтите на интерес и да ги управляват по такъв начин, че да се избегне да бъдат отрицателно засегнати интересите на клиентите. Ако мерките, приети за управлението на такива конфликти, не са достатъчни, за да гарантират в разумна степен на сигурност, че рискът от накърняване на интересите на клиентите ще бъде избегнат, посредниците уведомяват ясно клиентите, преди да действат за тяхна сметка, за общия характер и източниците на конфликти на интереси. По принцип, посредниците са длъжни да действат в най-добър интерес на клиента.

4.6 ЕИСК препоръчва по-специално банковите и застрахователни компании да разработят специфично професионално обучение за своите служители, които отговарят за рекламата и продажбата на финансови услуги и продукти. Контактите между финансовите институции и потребителите се осъществяват чрез операторите, които следва да имат възможност да се запознаят с характеристиките на финансовите продукти и услуги, за да могат на свой ред да дават добри консултации на клиентите. Въведената система в Кипър, която се опира на британския модел и предвижда задължение за определяне на рисковия профил на клиента и за предоставяне на пълна и точна информация, доказа своята ефективност. Степента на удовлетвореност на потребителя в такъв контекст е много висока. В действителност, когато операторите са по-квалифицирани, защитата на потребителите е по-висока. Като запазва самостоятелността на участниците в контекста на социалния диалог, Комисията следва да насърчава в рамките на социалния секторен диалог специфична програма за развитието на обучението на операторите, отговарящи за продажбата на финансови услуги и продукти, например чрез съвместен проект между европейските банкови и застрахователни сдружения и европейската федерация на синдикатите от сектора, UNI-Europa Finance.

Финансови продукти

4.7 Все по-често едни и същи финансови продукти се продават в много и различни форми. Клиентите се приканват понякога да купуват продукти и услуги, които не отговарят конкретно на действителните им нужди, а опасността от прекомерно задлъжняване, по-специално при потребителските кредити, създава все по-сериозни проблеми за семействата и специализираните предприятия. В Съединените щати финансиализацията на икономиката доведе до криза на високорисковите ипотечни кредити (subprime). Огромният лавинообразен ефект засегна не само специализираните институции, но и големите инвеститори, записали високодоходни (поради високия риск) акции в размер на милиарди долари. Тази криза засегна всички финансови пазари и показа границите на моделите за контрол, по отношение на които може да се изтъкне липсата на внимание, както в случая на Обединеното кралство. Това изисква преразгле-ждане и укрепване на третото ниво на процеса Lamfalussy, свързан с координацията между националните регулаторни органи. В Европа последиците за финансовия пазар бяха умерени, въпреки че някои страни, които прилагат сходни банкови техники, например непрекъснато рефинансиране на ипотечните кредити, започват да изпитват сериозни трудности, поради повишаване на лихвените проценти. Основната трудност беше породена от падането на долара, което изстреля еврото до рекордно високи нива, като по този начин беше нарушен умерено положителният икономически цикъл на Европа (вж. становището на специализирана секция ECO/202, докладчик: г-н Derruine).

4.8 ЕИСК отбелязва, че Комисията е по-благосклонна отколкото преди към приемането на незадължителен режим, известен като "28-я режим". По този въпрос той припомня съображенията, които вече е изложил в становището си относно Бялата книга за финансовите услуги 2005-2010 г.7

4.9 Заедно с европейски незадължителен режим е желателно да се приеме европейски етичен кодекс, съставен самостоятелно от операторите, и който ще бъде обсъден и съгласуван с компетентните служби на Комисията и с представителните сдружения на потребителите и работниците в сектора. Предмет на кодекса ще бъдат по-специално взаимоотношенията между дружество и клиент в областта на финансовите услуги извън това, което предвиждат разглежданите в момента директиви.

4.10 На 18 юли 2007 г. г-жа Меглена Кунева комисар по защитата на потребителите, посочи в изявлението си, направено по покана на специализирана секция INT на ЕИСК, че са набелязани три главни цели по отношение на стратегията на ЕС за политика за защита на потребителите за периода 2007-2013 г:

-даване на права на потребителите;

-повишаване на икономическото и неикономическо благосъстояние на европейските потребители;

-осигуряване на ефективна защита на потребителите. За постигането на тези цели през м. май 2007 г. Европейската комисия внесе в Съвета предложение за директива за потребителските кредити, по което беше постигнат политически консенсус.

4.10.1 В предложението за директива се определят параметрите за предоставяне на клиентите на пълна, разбираема и сравнима информация за условията на предлагане на кредити, напълно хармонизирана формула за изчисляване на годишния лихвен процент и единния европейски модел, съдържащ преддоговорна информация, нов 14-дневен срок за упражняване на правото на оттегляне от договора за кредит без санкции и право на предсрочно погасяване на кредита.

4.10.2 Комисарят освен това подчерта и намерението си да се повиши "умението на потребителя да разбира финансовите механизми". Това е преди всичко въпрос на информация, но друг фактор, който следва да се развие, е финансовото образование на потребителите, което трябва да придружава, а не да замести задълженията за информация.

4.10.3 ЕИСК напълно подкрепя целите на комисар Кунева и е в процес на изготвяне на становище, което има за цел да оцени по същество предложенията.

5. Оперативна цел

5.1 Оперативната цел на Зелената книга е да се намали раздробеността на финансовия пазар на дребно и да се премахнат икономическите пречки пред мобилността на клиентите. В тази връзка може да се твърди, че след като определи условията, регламентиращи мобилността на предлагането, Европейският съюз желае да завърши проекта си като насърчи мобилността на търсенето.

5.2 Само по себе си изготвянето на необходимите за осъществяването на тази цел правила е скъпоструваща дейност, предвид също така адаптациите, които се изискват от различните заинтересовани страни, по-специално от посредниците. ЕИСК споделя мнението, че следва да се предприемат инициативи, само ако ползите за обществеността са значителни и съществува голяма вероятност те да бъдат постигнати. ЕИСК приветства и желанието за наблюдаване на последиците от приетите инициативи, за да се провери дали резултатите съответстват на очакванията и готовността за отмяна на инициативи, които са се оказали неуспешни. Въпреки това трябва да се отбележи, че разходите за неуспешните инициативи, които следва да бъдат отменени, могат да бъдат също много високи и опитът показа, че тези разходи могат да бъдат прехвърлени на потребителите, като по този начин за тях нещата се усложняват, а не се улесняват.

5.3 В тази връзка ЕИСК отбелязва, че в много случаи този процес "промяна на първоначалното състояние оценка на въздействието възможно възстановяване на първоначалното състояние" е по-скоро декларация за намерение, а не осъществим на практика план за действие. В действителност, във финансовия сектор културните модели, отношенията на доверие и натрупаният опит играят ключова роля за определяне на динамиката на търговията и конкуренцията. По-голямата част от инициативите също упражняват въздействие върху тези елементи, като ги променят необратимо и правят невъзможно възстановяването на първоначалното състояние на нещата чрез обикновена отмяна на действията, за които е установено, че не отговарят на критериите при проверката на въздействието. Поради тази причина ЕИСК желае Комисията да не възлага твърде големи надежди на възможността за възстановяване на изходните условия, в случай на незадоволителни резултати от предприетите действия.

6. Трансграничен достъп до финансови услуги

6.1 В Зелената книга се изразява мнението, че в средносрочен план финансовият пазар на дребно ще остане раздробен и няма да претърпи съществена промяна, освен ако не се положат усилия за намаляване на препятствията пред мобилността на потребителите като: липса на еднородност на нормативните уредби и мерките за защита на потребителите, различни данъчни режими, раздробеност и несъвместимост на оперативните структури, на които се опират финансовите услуги.

6.2 ЕИСК споделя идеята, че мобилността на клиентите е важен фактор за развитието на сектора на финансовите услуги както на тяхното качество, така и на тяхната ефективност. Въпреки това ЕИСК счита, че в този сектор не следва да се поставят прекалено оптимистични цели по отношение на трансграничния достъп до финансови услуги.

6.3 Мобилността на потребителите може да се разбира от географска гледна точка (придобиване на продукт в дадено място, което е на известно разстояние от мястото на постоянно пребиваване) или от гледна точка на търговските отношения (възможността да се смени лесно доставчика на услуги). Двата вида мобилност, макар и различни като понятия, са тясно свързани.

6.4 Спрямо сектора на потребителските стоки, секторът на услугите може да предложи, поне потенциално, по-голяма географска мобилност, тъй като не съществува затруднението, свързано с материалния аспект на разменената стока. Например закупуването на превозно средство в чужбина поражда съществени транспортни проблеми, които не съществуват при сделка с предмет "нематериална услуга", която може да бъде "транспортирана" по "информационни магистрали", а не по асфалтови пътища.

6.5 От друга страна, мобилността по отношение на търговските взаимоотношения в сектора на услугите е възпрепятствана поради факта, че определянето им като "нематериален" продукт често затруднява цялостната им оценка и разбиране; поради това установените между продавач и купувач отношения на доверие придобиват особено значение. Във финансовия сектор взаимоотношенията на доверие са изключително важни предвид факта, че по-голямата част от продуктите са специфични и включват дългосрочни задължения между продавача и купувача. Има много причини, които обясняват защо потребителите считат, че е по-трудно да се създадат взаимоотношения на доверие с посредници, които нямат физическо присъствие в страната на потребителите.

6.6 Друг аспект, който не трябва да се подценява, се отнася до средствата, чрез които потребителят възприема продукта. При материалните вещи продуктът се възприема чрез сетивата, които, разбира се, не се влияят от езикови или културни пречки. За разлика от тях финансовите услуги не могат да се видят, нито докоснат, а се възприемат само чрез съдържащото се в информационните проспекти описание и чрез условията на договорите: поради това езиковият и културен проблем не следва да се подценява. Потребителите могат да закупят на практика услуги в чужбина, ако знаят добре езика и познават основните финансови практики на страната на посредника. Би могло да се предвиди налагането на един вид многоезичие на информационните материали и договорите като средство за преодоляване на това препятствие. По този въпрос ЕИСК смята, че не е нито реалистично, нито правилно да се задължават посредниците да изготвят информационните си проспекти и договорите на всички езици на ЕС. Няма никаква вероятност разходите за подобен род инициативи, които са комплексни предвид непрекъснатото развитие на продуктите, да бъдат компенсирани чрез увеличаване на обема на продажбите. В самата Зелена книга се твърди, че не може да се очаква в средносрочен план увеличаване на транграничната мобилност на потребителите в сектора на финансовите услуги. Ето защо в средносрочен план проблемът с езиковата бариера няма да бъде решен и ще се превърне в значителна пречка за трансграничния достъп до финансови услуги на дребно.

6.7 Комисията натовари група на високо ниво да направи оценка на текущото състояние на мобилността на потребителите по отношение на банковите сметки. На 30 май 2007 г. тя публикува интересен доклад, в който се разкриват съществени различия в мненията по голям брой въпроси. Сдруженията на потребителите разглеждат това като истински проблем, докато експертите от банковата индустрия не смятат така. Някои заявяват, че клиентите са много доволни и че не виждат нужда да се улеснява мобилността, докато други смятат, че тези статистически данни следва да се разглеждат с голямо внимание, тъй като удовлетвореността на потребителите зависи от степента на очакванията им и че е важно да се предостави възможност на клиентите да сменят банката си без затруднения, което ще позволи дори на доволни клиенти да сменят банката си, ако намерят по-добри предложения на пазара.

6.8 От една страна, банковата индустрия подчертава, че потребителите се обръщат главно към местния пазар, докато от друга, сдруженията за защита на потребителите се оплакват от липсата на трансгранична конкуренция резултат от пречките при смяна на банкови сметки, както и от липсата на прозрачност и сравнимост на предлаганите услуги; потребителите също показват липса на доверие в чуждестранните предприятия.

6.9 В доклада на експертите се анализират съществуващите трудности при откриването на сметка: банките срещат правни и регулаторни пречки, като например задължението за проверка на самоличността на клиента, определено в законодателството в областта на борбата с изпирането на пари; потребителите посочват липсата на прозрачност на информацията за предоставените продукти или услуги, както и за изискваната документация, като считат, че сега е изключително важно да се признае правото на откриване на обикновена сметка, така както то е признато в законодателствата на редица европейски страни, тъй като е невъзможно да се участва в икономическия и социален живот без разплащателна сметка. По този въпрос банките подчертават, че свободата на договаряне е основен принцип на пазарната икономика, гарантиран от множество конституции.

6.10 Без да желае да се впуска в дебат от конституционен характер, ЕИСК смята, че е от съществено значение да се намали дистанцията между финансовите предприятия и клиентите. Някои демократични страни с пазарна икономика успяха да установят минимални права за потребителите и гражданите като законното право на добросъвестни граждани да имат банкова сметка, което произтича от правото на гражданство. Ако националното законодателство и практики се приведат в съответствие с тези добри практики, те биха могли вероятно да се превърнат в общо наследство на ЕС. В миналото ЕС често извличаше полза от положителния опит, реализиран в рамките на местното законодателство, за да го разпространи във всички останали държави-членки. В свое предходно становище ЕИСК призова правото на достъп да стане право за всички8.

7. Цели и действия, които да се предприемат

По-ниски цени и по-голям избор за потребителите

7.1 Комисията счита, че насърчаването на условия за създаване на по-голяма мобилност на потребителите ще допринесе за постигането на двоен ефект: предлагане на по-голям избор с цел да се задоволят много по-разнообразни нужди на конкурентни цени.

7.2 Поради тази причина в сектора на банкирането на дребно се осъществяват инициативи за разглеждане, по-конкретно на възможността за насърчаване на т. н. "преносимост" на банковите сметки. Разглежда се и възможността да се предложи директива за подобряване преносимостта на допълнителните пенсионни права.

7.2.1 ЕИСК смята, че въпросът за прехвърляемостта на разплащателната сметка не трябва да се бърка с този за единния европейски номер. Приемането на единния европейски номер би довело до огромни разходи, които биха били напълно неоправдани и които, в крайна сметка, ще се поемат от потребителите. Прехвърляемостта следва да се отнася до всички операции, свързани с банковата сметка, като постоянните нареждания, директния дебит, сметките за ценни книжа, а, разбира се, не до поддържането на номера. Осъществяването на Единната зона за плащания в евро (SEPA) на европейско ниво се основава на международния номер на банковата сметка (IBAN International Bank Account Number) и на идентификационния код за вътрешен контрол (CIN Control internal number), които не трябва да се променят. Банковите институции трябва да оказват максимално сътрудничество за мобилността на сметките и прехвърляемостта на свързаните с това договорености, при необходимост чрез кодекси за поведение или междубанкови споразумения, както това вече беше направено в някои страни.

7.3 ЕИСК споделя идеята, че би било целесъобразно да се разгледа внимателно основателността на пречките пред мобилността на потребителите като например таксите за закриване на сметки, липсата на прозрачна информация и договорните аспекти на финансовите услуги, които твърде често създават ограничения, затрудняващи смяната на продукт или доставчик. ЕИСК подчертава освен това, че поради наличието на технически и правни ограничения е трудно да се създадат условия, които да осигурят мобилност, съответстваща на посоченото от Комисията ниво. Друга трудност произтича от наличието на различни други валути заедно с еврото. Извън еврозоната се намират все още редица държави-членки, като този проблем се прибавя към посочените по-горе проблеми.

7.4 По-конкретно, усилията за създаване на еднакви условия

в сектора на финансовите услуги се възпрепятстват от пречки, създадени от националните органи в желанието им, което само по себе си е справедливо, да се предоставят по-добри гаранции на потребителите. Комисията изразява намерението си да се избягват всички ограничения, свързани с избора, които не са надлежно оправдани. ЕИСК обаче счита, че когато се обсъжда въпросът за хар монизирането на системата за защита, предлагана на потребителите, следва да се действа предпазливо, предвид факта, че държавите-членки на ЕС не са достигнали достатъчна степен на хармонизация в културно и социално отношение, която да оправдае строго центристки подход.

8. Повишаване доверието на потребителите

8.1 Обменът на финансови операции и услуги е възможен, когато съществува солидна основа на доверие между двете страни. Комисията подчертава, че европейските потребители изпитват известно безпокойство и подозрение по отношение на защитата и гаранциите, които трансграничните операции биха могли да им предложат. Мобилността на потребителите ще бъде напълно постигната, когато те са убедени, че защитата на интересите им не зависи нито от мястото на закупуване на услугите, нито от канала на дистрибуция, чрез който се доставят.

8.2 Комисията смята, че за да се постигне тази цел следва да се разгледат следните теми: защитата на интересите на потребителите, осигуряване на ясна и надеждна регулаторна рамка, гарантиране на достъп до подходяща система за извънсъдебно решаване на спорове и насърчаване на стабилността на финансовите посредници.

8.3 Въпросът за защитата на интересите на потребителите е деликатен, тъй като както беше вече подчертано, не е лесно да се определи регулаторна рамка, която да удовлетворява желанията и изискванията на всяка държава-членка. Трудността при хармонизиране на рамката от защитни мерки, възникнала например в процеса на преразглеждане на директивата за потребителските кредити, може да създаде впечатление у потребителите, че предлаганата степен на защита зависи до голяма степен от държавата, в която се извършва покупката на услугата.

8.4 По отношение на яснотата на регулаторната рамка, която урежда договорните отношения, Римската конвенция от 1980 г. предвижда, че приложимото право към договорните задължения се определя по принцип от двете страни. Понастоящем се разглежда промяна на този принцип, която предвижда прилагане на правото на страната, в която потребителят постоянно пребивава, ако продавачът осъществява търговската си дейност в тази страна. При все това, прилагането на правото на страната, в която потребителят постоянно пребивава, няма да стимулира предлагането на финансови продукти в други държави-членки.

8.5 Няма съмнение, че ясното определение на този принцип може да засили доверието на потребителите в правната позиция, въпреки че тя обхваща само частично концепцията за мобилността на потребителите, изложена в Зелената книга. Всъщност Комисията счита, че вниманието следва също да се насочи към трансграничната мобилност на потребителите, тъй като не е достатъчна само мобилността на финансовите посредници. Новият принцип би спомогнал да се установи по-лесно общо и недвусмислено правило, съгласно което посредникът е този, който предлага услугите си на клиентите от други страни, но не в случая, когато клиентите са тези, които търсят активно доставчици на услуги в други страни.

9. Даване на права на потребителите

9.1 В Зелената книга се посочва доста точно, че потребителите често изразяват безпокойствието си от неоправдано големия избор на финансови продукти, който може да ги обърка и да ги затрудни още повече да направят правилния избор, който да съответства на техните нужди. Всъщност само добре информираните клиенти и с добра финансова грамотност ще могат на практика да се възползват от по-голямата международна мобилност в единния пазар.

9.2 В Зелената книга се подчертава, че средната финансова грамотност на потребителите е като цяло ниска и представлява огромна пречка за тях да вземат правилни финансови решения. Освен това съществува общоприето мнение, че предоставената финансова информация попада в две крайности или е твърде стандартна или твърде сложна.

9.3 Тези проблеми биха могли да бъдат частично преодолени, ако потребителите могат да ползват независими услуги за предоставяне на консултации, които биха им помогнали да вземат решение в своя най-добър интерес. Предоставянето на такива услуги беше вече експериментирано в Кипър и Обединеното кралство и съгласно Директивата за пазарите на финансови инструменти ще бъде разширено до други държави-членки; тези услуги няма да се предоставят задължително, а по-скоро ще представляват алтернатива на директно предлаганите от посредници услуги. Понастоящем потребителите често се обръщат за консултация към доставчика на финансовата услуга. Те може би са склонни да действат така, поради взаимоотношението на доверие, което предоставянето на финансова услуга предполага или пък, тъй като няма явна цена за предлаганата от продавача консултация. Въпреки това, трябва да се има предвид, че когато услугата консултация не е независима, тя може да е повлияна от скрит конфликт на интереси, което затруднява потребителя да се възползва максимално от полезността на услугата.

9.4 ЕИСК счита, че само потребители с достатъчна финансова култура могат правилно да разберат колко сложно е удовлетворяването на финансовите нужди и, следователно, да оценят добавената стойност на компетентните, независими финансови консултации. Поради това е изключително важно да се насърчава финансовата грамотност, но също и да се дадат права на вложителите, за да направят отговорен избор. Експертите говорят дори за истинска "финансова неграмотност", поради която хората не са в състояние да имат общ поглед по въпроса и да вземат самостоятелни решения, които да гарантират финансовата си сигурност, което може да доведе до икономически загуби. Училището би могло да помогне на младите поколения да придобият известни финансови познания, които да им позволят да направят информиран избор по-късно по отношение на инвестициите, като се подразбира, че операторите на финансовите пазари трябва да поемат техните отговорности.

9.5 Голямо внимание следва да се отдели на рекламните съобщения, особено на тези, разпространявани чрез Интернет. Твърде често се констатират големи несъответствия между действителните характеристики на финансовите услуги и обещаната възвръщаемост като единствената цел е да се подтикват потребителите да инвестират в конкретни финансови продукти. Въпреки това следва да се уточни, че тези случаи рядко се отнасят до традиционните посредници като банките и застрахователните дружества, които се грижат за добрите си отношения с клиентите и освен това се подчиняват на строги правила и контрол. Новите конкуренти не действат винаги в ясна регулаторна рамка, нито подлежат на строги разпоредби за контрол. Всичко това намалява силата на потребителите.


Брюксел, 16 януари 2008 г.

Председател

на Европейския икономически и социален комитет

Dimitris DIMITRIADIS

_________________________

1 ОВ C 309 от 16.12.2006 г., стр. 26

2 ОВ C 309 от 6.12.2006 г., стр. 26.

3 Разплащателна сметка и чекова книжка; спестовна книжка; кредитна сметка и/или овърдрафт; постоянни нареждания; директен дебит; парични преводи (международни); дебитни карти; кредитни карти; глобален достъп до банкомати.

4 Застраховка жилище; застраховка домашно и лично имущество; автомобилна застраховка; застраховка при пътуване; застраховка живот; здравна застраховка

5 Спестовни схеми, разрешени от държавата с данъчни стимули; ипотечни кредити: при фиксирана и променлива лихва, с постоянни и променливи условия и др.; рефинансиране на имоти; основна и допълнителна лична пенсии; колективни инвестиции; доверителни фондове предприятия за колективни инвестиции от отворен тип и др.; акции; дериватни инструменти, например търгувани на борсата фондове; договори за разлика и др.

6 Пак там.

7 ОВ C 309 от 16.12.2006 г., стр. 26

8 Пак там


2008-C151-01Untitled Page