LIFE+ ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2008 Г.

Обн. C ОВ. бр.178 от 15 Юли 2008г.

Комисията кани регистрирани в Европейския съюз организации да представят предложения за LIFE+ покана за представяне на проекти за 2008 г.


Заявления

Предложенията трябва да бъдат представяни чрез попълване на специални формуляри. Формулярите и указанията за попълването им, които включват подробни обяснения относно условията за допускане и процедурите, могат да бъдат намерени на интернет страницата на Комисията на следния адрес:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Предложенията трябва да бъдат представяни на CD-ROM или DVD в електронен формат PDF чрез сканиране

на оригиналните разпечатани на хартия формуляри.


Бенефициери

Предложенията трябва да бъдат представяни от организации, регистрирани в държавите-членки на

Европейския съюз като държавни и/или частни организации, субекти и институции.

Настоящото съобщение обхваща следните теми:


1. LIFE+ Природа и биологично разнообразие Главна цел: Опазване, съхранение, възстановяване, наблюдение и подпомагане на функционирането на природните системи, естествените местообитания, дивите флора и фауна, с цел овладяване на намаляването на биологичното разнообразие, включително разнообразието на генетичните ресурси, в рамките на ЕС до 2010 г.

2. LIFE+ Политика и управление на околната среда

Главни цели:

- Изменението в климата: Стабилизиране на концентрациите на парникови газове на равнище, което предотвратява глобалното затопляне с повече от 2 °C.

- Води: Допринасяне за повишаване на качеството на водите чрез разработване на икономически ефективни мерки за постигане на добро екологично състояние с оглед разработването на първия план за управление на речните басейни съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (Рамкова директива за водите) до 2009 г.

- Въздух: Постигане на нива на качество на въздуха, които не пораждат значителни отрицателни въздействия и опасност за човешкото здраве и околната среда.

- Почви: Опазване и осигуряване на устойчивото използване на почвите чрез запазване на функциите им, предотвратяване на опасностите за почвите, смекчаване на тяхното въздействие и възстановяване на замърсени почви.

- Градска околна среда: Допринасяне за подобряване на екологичното състояние на урбанизираните райони в Европа.

- Шум: Допринасяне за разработване и прилагане на политика относно шума в околната среда.

- Химикали: Подобряване до 2020 г. на опазването на околната среда и здравето от рисковете, причинени от използването на химикали,. чрез прилагане на законодателството относно химикалите, по-специално Регламент (EO) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (REACH) и

Тематичната стратегия за устойчиво използване на пестициди.

- Околна среда и здравеопазване: Развиване на информационна база за политиката в областта на околната среда и здравеопазването (План за действие в областта на околната среда и здравеопазването за 2004-2010 г.).

- Природни ресурси и отпадъци: Разработване и изпълнение на политики, предназначени за осигуряване на устойчиво управление и използване на природните ресурси и отпадъците, подобряване на екологичните показатели на продуктите, на моделите за устойчиво производство и потребление, предотвратяване, оползотворяване и рециклиране на отпадъците; допринасяне за ефективното прилагане на Тематичната стратегия за предотвратяване и рециклиране на отпадъците.

- Гори: Осигуряване, особено чрез координационна мрежа на ЕС, на конкретна и всеобхватна основа за обмен на информация, необходима при определяне на политиката относно горите във връзка с изменението на климата (въздействие върху горските екосистеми, ефекти на смекчаване и заместване), биологичното разнообразие (базова информация и защитени горски зони), горските пожари, състоянието и защитните функции на горите (вода, почва и инфраструктура), както и допринасяне за опазване на горите от пожари.

- Нововъведения: Допринасяне за развиването и нагледното прилагане на подходи за иновативна политика, технологии, методи и инструменти в помощ на изпълнението на Плана за действие в областта на екологичните технологии (ETAP).

- Стратегически подходи: Насърчаване на ефективното изпълнение и прилагане на законодателството на Общността в областта на околната среда и подобряване на базата от знания за политиката в областта на околната среда; подобряване на екологичните показатели на МСП.

Въпреки че Комисията приветства всички проекти, които са свързани с горепосочените главни цели, предимство ще бъде дадено на проектите, които се отнасят до изменението на климата.


3. LIFE+ Информация и комуникации

Главна цел: Разпространяване на информация и повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда, включително мерки за предотвратяване на горски пожари; и осигуряване на подкрепа за придружаващи мерки, като предоставяне на информация, осведомителни дейности и кампании, конференции и обучения, включително обучения по предотвратяване на горски пожари.

Въпреки че Комисията приветства всички проекти, които са свързани с горепосочената главна цел, предимство ще бъде дадено на проектите, които се отнасят до овладяване на намаляването на биологичното разнообразие.

Дялове на съфинансиране от ЕС

1. LIFE+ Проекти, свързани с природата и биологичното разнообразие

- Делът на финансовата помощ на Общността е най-много 50 % от приемливите разходи.

- По изключение максимален дял на съфинансиране от 75 % се прилага по отношение на предложенията, които са насочени към приоритетните местообитания/видове съгласно директивите за птиците и местообитанията.

2. LIFE+ Политика и управление на околната среда

- Делът на финансовата помощ на Общността е най-много 50 % от приемливите разходи.

3. LIFE+ Информация и комуникации

- Делът на финансовата помощ на Общността е най-много 50 % от приемливите разходи.


Краен срок

Предложенията за проекти се предават на компетентните национални органи до 21 ноември 2008 г. Предложенията за проекти се изпращат на националния орган на държавата-членка, в която е регистриран бенефициерът. След това предложенията се предават от националните органи на Комисията до 5 януари 2009 г.


Бюджет

Цялостният бюджет за помощи за проекти по LIFE+ за 2008 г. възлиза на 207 500 000 EUR.

Най-малко 50 % от тази сума се отпускат за мерки за подпомагане на опазването на природата и на биологичното разнообразие.

Индикативните финансови средства за 2008 г. по държави-членки са следните:


EUR

Държава Индикативна сума Държава Индикативнасума Държава Индикативна сума
           
AT 3895038 FI 7431275 MT 2384000
BE 4282100 FR 18154414 NL 6654410
BU 4467666 GR 7053895 PL 9830858
CY 2200000 HU 5186640 PT 5810890
CZ 4117414 IE 3267012 RO 9033381
DE 24152660 IT 18265318 SE 8528922
DK 5095709 LT 2856683 SI 4471481
EE 3438168 LU 2268234 SK 3170514
ES 22228050 LV 2750000 UK 16505268За допълнителна информация

Допълнителна информация, включително насоките и формулярите за кандидатстване, може да се намери на интернет страницата на LIFE:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Възможно е да се осъществи контакт и със съответните национални органи:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm2008-C178-20


Untitled Page