АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Обн. L ОВ. бр.183 от 11 Юли 2008г.

Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане в сила на настоящото правило следва да бъдат проверени в последната версия на документа на ИКЕ на ООН относно статута TRANS/WP.29/343, който е на разположение на следния електронен адрес: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29-gen/wp29fdocstts.html

Правило № 54 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) - Единни разпоредби за одобрение на пневматични гуми за товарни превозни средства и техните ремаркета

Включващо всички текстове в сила до:

Допълнение 16 към първоначалната версия на правилото - дата на влизане в сила: 13 ноември 2004 г.


СЪДЪРЖАНИЕ ПРАВИЛО

1. Приложно поле

2. Определения

3. Маркировки

4. Заявление за одобрение

5. Одобрение

6. Спецификации

7. Изменение и разширение на одобрението на типа гуми

8. Съответствие на производството

9. Санкции при несъответствие на производството

10. Окончателно прекратяване на производството

11. Наименования и адреси на техническите служби, отговарящи за провеждане на изпитвания с цел одобрение, и на административните отдели


ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I Съобщение относно одобрението, разширението, отказа или отмяната на одобрение, или окончателното прекратяване на производството на тип пневматична гума за моторни превозни средства съгласно правило № 54

Приложение II Оформление на маркировката за одобрение Приложение III Оформление на маркировките върху гумата Приложение IV Списък на символите за индекси на товароносимост

Приложение V Обозначение на размера на гумите и основните размери: Част I - Европейски гуми; Част

II - Американски гуми

Приложение VI Метод за измерване на пневматичните гуми

Приложение VII Процедура за изпитване на товароносимост/скорост

Допълнение 1 Програма за изпитване на издръжливостта

Допълнение 2 Отношение между индекса за налягане и единиците за налягане

Приложение VIII Изменение на товароносимостта на радиални и диагонални гуми за товарни превозни средства в зависимост от скоростта

Приложение IX СЪОБЩЕНИЕ - Подобрение на експлоатационно описание за целите на рециклирането в съответствие с правило № 109


1. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

Настоящото правило се отнася за нови пневматични гуми, предназначени предимно, но не само, за превозни средства от категории M2, M3, N, O3 и O41. То не се прилага за типове гуми, означени със символи за категорията на скоростта, съответстващи на скорост, по-ниска от 80 km/h.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

По смисъла на настоящото правило:

2.1. "Тип пневматична гума" е категория пневматични гуми, които не се различават по отношение на основни характеристики като:

2.1.1. Производител;

2.1.2. Обозначение на размера на гумата;

2.1.3. Категория на употреба;

2.1.4. Структура на гумата (диагонална (с наклонен слой на каркаса); радиална);

2.1.5. Категория на скоростта;

2.1.6. Индекси на товароносимост; и

2.1.7. Напречно сечение;

2.2. Категория на употреба:

2.2.1. "Универсална гума" е гума за универсална, ежедневна употреба по пътя;

2.2.2. "Специална гума" е гума за смесена употреба по пътя и извън пътя, или с друго специално предназначение.

2.2.3. "Зимна гума" е гума, чиято шарка, съставили структура на протектора са предназначени основноза получаване на по-добри експлоатационни параметри при наличие на сняг, всравнение с универсална гума, по отношение на способността й да осигурява първоначално движение или да поддържа движението на превозното средство.

2.3. "Структура" на пневматична гума са техническите характеристики на каркаса на гумата. Различават се по-специално следните структури:

2.3.1. "Диагонална структура" или "структура с наклонен слой на каркаса" е структура на пневматична гума, чиито нишки на корда, разположени от борт до борт, образуват ъгли, значително по-малки от 90 ° спрямо средната линия (равнина) на протектора;

2.3.2. "Радиална структура" е структура на пневматична гума, чиито нишки на корда, разположени от борт до борт, образуват ъгли от 90 ° спрямо средната линия (равнина) на протектора, като каркасът се укрепва с периферен брекер.

2.4. "Борт" е част от пневматичната гума с форма и структура, осигуряващи закрепването на гумата върху джантата (1);

2.5. "Корд" са нишките, образуващи тъканта на слоя на каркаса в пневматичната гума2.

2.6. "Слой на каркаса" е слой от паралелни нишки с гумено покритие (1);

2.7. "Каркас" е част от пневматичната гума, различна от протектора и гумираните страници, която носи товара в напомпано състояние на гумата (1);

2.8. "Протектор" е тази част от пневматичната гума, която осъществява контакта с пътя, предпазва каркаса от механични повреди и спомага за сцеплението (1);

2.9. "Стена на гумата" е частта от пневматичната гума между протектора и зоната, която се обхваща от фланеца на джантата (1);

2.10. "Долна стена на гумата" е зоната между линията на максималната широчина на профила на гумата и зоната, която се обхваща от фланеца на джантата (1);

2.10.1. При гуми, обозначени със символ "А" за "монтажна конфигурация между гума и джанта" (вж. точка 3.1.11.), долната стена на гумата е зоната от гумата, която лежи върху джантата.

2.11. "Канал на протектора" е пространството между две съседни ребра и/или блокове в шарката на протектора (1);

2.12. "Широчина на профила (S)" е линейното разстояние между външните страни на стените на напомпана пневматична гума, без размера на издатините, получени при етикетиране (маркиране), от декоративни елементи и защитни ленти или ребра (1);

2.13. "Пълна широчина" е линейното разстояние между външните страни на стените на напомпана пневматична гума, включително размера на издатините, получени при етикетиране (маркиране), от декоративни елементи и защитни ленти или ребра (1);

2.14. "Височина на профила (Н)" е разстоянието, равно на половината от разликата между външния диаметър на гумата и номиналния диаметър на джантата;

2.15. "Коефициент на номинално отношение (Ra)" е числото, получено чрез деление на числото, изразяващо височината на профила (Н), с числото, изразяващо номиналната широчина на профила (S1), умножено по сто, като и двете величини са изразени в едни и същи мерни единици.

2.16. "Външен диаметър (D)" е пълният диаметър на напомпана нова пневматична гума (1);

2.17. "Обозначение на размера на гумата" е:

2.17.1. Обозначение, показващо:

2.17.1.1. Номиналната широчина на профила (S1). Тя трябва да бъде изразена в милиметри, освен при типове гуми, чието обозначение на размера е посочено впървата колона на таблиците в приложение V към настоящото правило;

2.17.1.2. Коефициента на номинално отношение, с изключение на някои типове гуми, чието обозначение на размера е посочено впървата колона на таблиците вприложение V към настоящото правило или, взависимост от типа проект на гумите, номиналния външен диаметър в милиметри;

2.17.1.3. Конвенционално число "d" (символ "d"), указващо номиналния диаметър на джантата и съответстващо на нейния диаметър, което се изразява с кодове (числа под 100) или вмилиметри (числа над 100). В обозначението могат да бъдат използвани едновременно числа, съответстващи на двата вида мерки;

2.17.1.3.1. Стойностите на символ "d", изразени вмилиметри, са посочени по-долу:


Код на номинален диаметър на джантата (символ "d") Стойност на символ "d" в mm
   
8 203
9 229
10 254
11 279
12 305
13 330
14 356
15 381
16 406
17 432
18 457
19 482
20 508
21 533
22 559
24 610
25 635
14,5 368
16,5 419
17,5 445
19,5 495
20,5 521
22,5 572
24,5 622
26 660
28 711
30 762
   


2.17.1.4. Означение за монтажната конфигурация между гума и джанта, когато тя се различава от стандартната конфигурация и не е представена със символ "d", указващ кода на номиналния диаметър на джантата.

2.18. "Номинален диаметър на джантата (d)" е диаметърът на джантата, върху която е предвидено монтирането на гумата;

2.19. "Джанта" е основата за комплекта от гума и вътрешна гума или за безкамерна гума, върху която прилягат бортовете на гумата (1);

2.20. "Теоретична джанта" е джанта, чиято широчина би била равна на "x" пъти номиналната широчина на профила на гумата; стойността на "х" се определя от производителя на съответния тип;

2.21. "Измервателна джанта" е джантата, върху която трябва да се монтира гумата, за да се измерят размерите й;

2.22. "Изпитвателна джанта" е джантата, върху която трябва да се монтира гумата за изпитване на товароносимост/скорост;

2.23. "Откъртване" е отделяне на парчета гума от протектора;

2.24. "Отделяне на нишките на корда" е отделяне на нишките на корда от тяхното покритие;

2.25. "Разслояване на каркаса" е отделянето на съседни слоеве;

2.26. "Отлепване на протектора" е отделянето на протектора от каркаса.

2.27. "Индекс на товароносимост" са едно или две числа, указващи натоварването, което може да издържи гумата, монтирана единично или единично и сдвоено, при скорост, характерна за съответната категория на скоростта, в съответствие с изискванията за употреба, определени от производителя. За даден тип пневматични гуми може да има една или две групи индекси на товароносимост в зависимост от това дали се прилагат или не разпоредбите на точка 6.2.5. Списъкът на посочените индекси и съответната товароносимост е представен в приложение IV;

2.28. "Категория на скоростта" е:

2.28.1. Скоростта, означена чрез символ, при която гумата може да издържи натоварването, определено със съответния индекс на товароносимост;

2.28.2. Категориите на скоростта са указани втаблицата по-долу3:


Символ за категорията на скоростта Съответстваща скорост (km/h)
   
F 80
G 90
J 100
K 110
L 120
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210


2.29. "Таблица за изменение на товароносимостта в зависимост от скоростта" е:

Таблицата вприложение VIII, указваща изменението на товароносимостта на пневматична гума, използвана при скорост, различна от скоростта, съответстваща на номиналния й символ за категория на скоростта, което е изразено като функция на индексите на товароносимост и номиналните символи за категория на скоростта. Измененията на товароносимостта не се прилагат по отношение на символа за допълнителна товароносимост и категория на скоростта, които са резултат от прилагането на разпоредбите на точка 6.2.5.

3. МАРКИРОВКИ

3.1. Пневматичните гуми, представени за одобрение, трябва да имат на двете стени в случай на симетрични гуми, и поне на външната стена в случай на асиметрични гуми, следените обоз- начения:

3.1.1. Наименование или търговска марка на производителя;

3.1.2. Обозначение на размера на гумата съгласно определението вточка 2.17. от настоящото правило;

3.1.3. Обозначение на структурата, както следва:

3.1.3.1. При диагонални гуми (с наклонен слой на каркаса): не се отбелязва нищо или се посочва буквата

"D";

3.1.3.2. При радиални гуми: пред маркировката за диаметър на джантата е отбелязана буквата "R" и се допуска изписване на думата "RADIAL" (РАДИАЛНА);

3.1.4. Символ/и за категория на скоростта;

3.1.4.1. Означение на номиналната категория на скоростта на гумата под формата на символа, определен вточка 2.28.2. по-горе;

3.1.4.2. Означение за втора категория на скоростта, вслучай че се прилага точка 6.2.5. по-долу;

3.1.5. Надпис M + S, M.S или M & S при зимни гуми;

3.1.6. Индексите на товароносимост съгласно определението в точка 2.27. от настоящото правило;

3.1.7. Думата "TUBELESS" (БЕЗКАМЕРНА), ако гумата е предназначена за използване без вътрешна гума;

3.1.8. Датата на производство, обозначена с четирицифрен код, където първите две цифри указват седмицата, а последните две - годината на производство. Тази маркировка, за която е позволено да бъде ограничена до едната стена, не е задължителна за гумите, представени за одобрение до две години след датата на влизане в сила на настоящото правило4;

3.1.9. При гуми, които могат да бъдат регенерирани, във или върху всяка стена на гумата се отлива символа с минимален диаметър 20 mm или се изписва думата "REGROOVABLE" (РЕГЕНЕ- РИРУЕМА).

3.1.10. Означение на вътрешното налягане на гумата чрез индекса "PSI", което ще се използва при изпитанията за товароносимост/скорост съгласно описанието вдопълнение 2 към приложение VII. Тази маркировка, за която е позволено да бъде ограничена до едната стена на гумата, не е задължителна за гумите, представени за одобрение, до две години след датата на влизане в сила на настоящото правило.

3.1.11. При гуми, одобрени за първи път след 1 март 2004 г., означението, посочено вточка 2.17.1.4., се поставя само непосредствено след маркировката за диаметър на джантата съгласно точка

2.17.1.3.

3.1.12. Надписа "ET", "ML" или "MPT" за "специални гуми"5.

3.1.13. Наставката "С" или "LT" след маркировката за диаметър на джантата, посочена вточка 2.17.1.3., и, ако е приложимо, след маркировката за монтажната конфигурация между гума и джанта, посочена вточка 2.17.1.4.:

3.1.13.1. тази маркировка не е задължителна за гуми, монтирани на джанти с 5 ° наклон на напречния профил, подходящи за единично или сдвоено монтиране, чийто индекс на товароносимост при единично монтиране е по-малък или равен на 121 и които са предназначени за оборудване на моторни превозни средства;

3.1.13.2. тази маркировка е задължителна за гуми, монтирани на джанти с 5 ° наклон на напречния профил, подходящи само за единично монтиране, чийто индекс на товароносимост е по-голям или равен на 122 и които са предназначени за оборудване на моторни превозни средства.

3.1.14. Наставката "СР" след маркировката за диаметър на джантата, посочена вточка 2.17.1.3., и, ако е приложимо, след маркировката за монтажната конфигурация между гума и джанта, посочена в точка 2.17.1.4. Тази маркировка е задължителна за гуми, монтирани на джанти с 5 ° наклон на напречния профил, чийто индекс на товароносимост при единично монтиране е по-малък или равен на 121 и които са специално предназначени за оборудване на моторни каравани.

3.1.15. Надписът "FRT" (свободно въртящи се гуми) за гуми, предназначени за оборудване на оси на ремаркета и моторни превозни средства, различни от предни управляващи оси и задвижващи оси.

3.2. Върху гумите трябва да има свободно място с достатъчна големина за разполагане на маркировката за одобрение, посочена вприложение II към настоящото правило.

3.3. В приложение III към настоящото правило е показано примерно оформление на маркировката върху гумата.

3.4. Маркировките, посочени вточка 3.1 и маркировката за одобрение, предвидена в точка 5.4 от настоящото правило, се отливат във или върху гумите. Те трябва да се четат ясно и, с изключение на маркировката, посочена вточка 3.1.1. по-горе, да бъдат разположени поне на една от долните стени на гумата.

3.4.1. При гумите, обозначени със символ "А" за "монтажна конфигурация между гума и джанта" (вж. точка 3.1.11.), маркировките могат да бъдат разположени в която и да било зона от стената на гумата.

4. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ

4.1. Заявлението за типово одобрение на пневматични гуми се подава от притежателя на наимено- ванието на производителя или търговската марка, или от надлежно упълномощен неговпред- ставител. То съдържа:

4.1.1. Обозначението за размера на гумата съгласно определението вточка 2.17. от настоящото правило;

4.1.2. Наименованието на производителя или търговската марка;

4.1.3. Категорията на употреба (универсална, специална или зимна гума);

4.1.4. Структура: диагонална (с наклонен слой на каркаса) или радиална;

4.1.5. Категорията на скоростта;

4.1.6. Индексите на товароносимост;

4.1.7. Информация за предназначението на гумата - използване със или без вътрешна гума;

4.1.8. Пълните размери: пълна широчина на профила и външен диаметър;

4.1.9. Коефициентът "х", посочен вточка 2.20. по-горе;

4.1.10. Джантите, върху които може да бъде монтирана гумата;

4.1.11. Изпитвателната и измервателната джанта;

4.1.12. Налягането при измерване и индекса за налягане при изпитване;

4.1.13. Допълнителните комбинации товароносимост/скорост, когато се прилага точка 6.2.5. по-долу.

4.2. Към заявлението за одобрение се прилагат в три екземпляра скица или представителна снимка на шарката на протектора на гумата и външна скица на напомпаната гума, монтирана на измерва- телната джанта, на която са обозначени съответните размери (виж точки 6.1.1 и 6.1.2.) на представения за одобрение тип. Към него се прилагат също протокола от изпитването, съставен от акредитирана изпитвателна лаборатория, или един или два образеца на типа гуми, по усмотрение на компетентния орган. Чертежи или снимки на стената и протектора на гумата се предават, след като започне производството, не по-късно от една година след датата, на която е издадено типовото одобрение.

4.3. Компетентният орган проверява дали са налице удовлетворителни процедури за гарантиране на ефективен контрол на съответствието на производството, преди да се издаде типово одобрение.

4.4. Когато производител на гуми подаде заявление за типово одобрение на гама от гуми, не се счита за необходимо да се извършват изпитвания за товароносмиост/скорост на всеки тип гума от гамата. По усмотрение на компетентния орган за одобрение е възможно да се подбере гумата с най-лоши характеристики.

5. ОДОБРЕНИЕ

5.1. Ако типът пневматична гума, представен за одобрение съгласно настоящото правило, отговаря на изискванията на точка 6 по-долу, за този тип гуми се издава одобрение.

5.2. На всеки одобрен тип се дава номер на одобрение; първите две цифри от него (понастоящем това са цифрите 00 за правилото в първоначалния му вид) указват серията от изменения, включващи най-новите съществени технически изменения в правилото към момента на издаване на одобрението. Една и съща страна по споразумението не може да дава същия номер на друг тип пневматична гума.

5.3. В съответствие с настоящото правило на прилагащите правилото страни по споразумението се представя съобщение за одобрение или отказ на типово одобрение на пневматична гума под формата на формуляр, съответстващ на образеца в приложение I към настоящото правило.

5.4. На всяка пневматична гума, съответстваща на типа гума, одобрен съгласно настоящото правило, в пространството, посочено вточка 3.2. по-горе, и към маркировките, предвидени в точка 3.1. по-горе, се поставя ясно видима международна маркировка за одобрение, която се състои от:

5.4.1. кръг, ограждащ буквата "E", последван от идентификационния номер на държавата, издала одобрението6; и

5.4.2. номер на одобрение.

5.5. Маркировката за одобрение трябва да е четлива и незаличима.

5.6. В приложение II към настоящото правило е представен пример за оформлението на маркировката за одобрение.

5.7. Последващо рециклиране в съответствие с правило № 109.

В случай че в процеса на производство на определен тип гума производителят получи ново одобрение за същия тип гума, който трябва да бъде маркиран според експлоатационно описание, указващо по-висок индекс на товароносимост или различен символ за скоростта в сравнение с предходната маркировка, и при положение че производителят на гуми разреши рециклирането на предходния тип гума и маркирането му според последното експлоатационно описание, производителят на гуми попълва съобщението, представено в приложение IX към настоящото правило, и го представя на компетентния орган за типово одобрение, издал новото одобрение. Ако разрешението за подобрение се прилага единствено за гуми от определено производствено предприятие или за гуми, произведени по време на определени периоди на производство, всъобщението се излага информацията, необходима за идентифициране на тези гуми.

Компетентният орган за типово одобрение съобщава посочената информация на останалите страни по споразумението, които прилагат настоящото правило, като производителите на гуми или компетентните органи за типово одобрение представят информацията за нуждите на всички производствени единици, занимаващи се с рециклиране, одобрени в съответствие с правило №

109.

6. СПЕЦИФИКАЦИИ

6.1. Размери на гумите

6.1.1. Широчина на профила на гумата

6.1.1.1. Широчината на профила на гумата се изчислява по следната формула:

S = S1 + K (A - A1)

където:

S = е "широчината на профила" вмилиметри, измерена върху измервателната джанта;

S1 = е "номиналната широчина на профила" вмилиметри, посочена вотговарящото на изискванията обозначение на гумата, отлято върху стената на гумата съгласно изискванията;

A = е широчината на измервателната джанта в милиметри, посочена от производителя в описателната бележка, и

A1 = е широчината на теоретичната джанта вмилиметри.


Приема се, че A1 е равно на S1, умножено по коефициента "х", определен от производителя и че

К е равно на 0,4.

6.1.1.2. За съществуващите типове гуми, чието обозначение е посочено впървата колона на таблиците от приложение V към настоящото правило, широчината на профила се приема за равна на стой- ността, посочена срещу съответното обозначение на гумата в тези таблици.

6.1.1.3. При гумите, обозначени със символ "А" за "монтажна конфигурация между гума и джанта" (вж. точка 3.1.11.), се приема, че К е равно на 0,6.

6.1.2. Външен диаметър на гумата

6.1.2.1. Външният диаметър на гумата се изчислява по следната формула:

D = d + 2H


където:

D е външният диаметър в милиметри;

d е конвенционалното число, посочено вточка 2.17.1.3. по-горе, вмилиметри; S1 е номиналната широчина на профила вмилиметри;

Ra е коефициентът на номинално отношение;

H е номиналната височина на профила в милиметри, равна на S1 х 0,01 Ra.

Всички показатели съответстват на посочените в обозначението на гумата, отлято върху стената на гумата в съответствие с изискванията на точка 3.4. по-горе.

6.1.2.2. За съществуващите типове гуми, чието обозначение е посочено впървата колона на таблиците от приложение V към настоящото правило, външният диаметър се приема за равен на стойността, посочена срещу съответното обозначение на гумата в тези таблици.

6.1.2.3. При гумите, обозначени със символ "А" за "монтажна конфигурация между гума и джанта" (вж. точка 3.1.11.), външният диаметър съответства на този, посочен вобозначението за размера на гумата, отлято върху стената на гумата.

6.1.3. Метод за измерване на пневматични гуми

Размерите на пневматичните гуми се определят в съответствие с процедурата, описана в приложение VI към настоящото правило.

6.1.4. Спецификации за широчината на профила на гумата

6.1.4.1. Пълната широчина на гумата може да бъде по-малка от широчината на профила или широчините, определени съгласно точка 6.1.1. по-горе.

6.1.4.2. Тя може да бъде с 4 % по-голяма от тази стойност при радиалните гуми и с 8 % по-голяма при диагоналните гуми (с наклонен слой на каркаса). Стойността, определена съгласно точка 6.1.1. по-горе, за гуми с номинална широчина на профила, по-голяма от 305 mm, които са пред- назначени за двойно монтиране (сдвоени), не може да бъде с повече от 2 % по-голяма при радиалните гуми с коефициент на номинално отношение, по-голям от 60, или с повече от 4 % по-голяма - при диагоналните гуми (с наклонен слой на каркаса).

6.1.4.3. При гумите, обозначени със символ "А" за "монтажна конфигурация между гума и джанта" (вж. точка 3.1.11.), пълната широчина на гумата внай-долната й зона съответства на номиналната широчина на джантата, на която е монтирана гумата, посочена от производителя в описателната бележка, към която се добавят 27 mm.

6.1.5. Спецификации за външния диаметър на гумата

Външният диаметър на гумата трябва да влиза в рамките на стойностите Dmin и Dmax, които се изчисляват по следната формула:

Dmin = d + (2H х a) Dmax = d + (2H х b) където:6.1.5.1. За размерите, изброени вприложение V и при гумите, обозначени със символ "А" за "монтажна конфигурация между гума и джанта" (вж. точка 3.1.11.), номиналната височина на профила Н е равна на:

H = 0,5 (D-d) - показателите са указани вточка 6.1.2.1.

6.1.5.2. За останалите размери, които не са изброени вприложение V

"Н" и "d" отговарят на определението в точка 6.1.2.1.

6.1.5.3. Коефициентите "a" и "b" са съответно:

6.1.5.3.1. Коефициент "a" = 0,97

6.1.5.3.2. Коефициент "b"


  Радиални Диагонални
     
универсалнигуми 1,04 1,07
специални гуми 1,06 1,09


6.1.5.3.3. Външният диаметър на зимните гуми (Dmax), определен в съответствие с горепосоченото, може да бъде с 1 % по-голям.

6.2. Изпитване за товароносимост/скорост

6.2.1. Всеки тип пневматични гуми преминава минимум едно изпитване за товароносимост/скорост, проведено в съответствие с процедурата, описана вприложение VII към настоящото правило.

6.2.2. Гума, която след провеждане на съответното изпитване за издръжливост не покаже никакво отлепване на протектора, разслояване на каркаса, отделяне на нишките на корда, откъсване или счупване на нишките на корда, се приема за издържала изпитването.

6.2.3. Външният диаметър на гумата, измерен шест часа след изпитването за натоварване/скорост, не трябва да се различава с повече от 3,5 % от външния диаметър, измерен преди изпитването.

6.2.4. Когато се подава заявление за одобрение на тип пневматична гума за посочените в таблицата от приложение VIII комбинации товароносимост/скорост, не е необходимо изпитването за издръж- ливост, посочено вточка 6.2.1. по-горе, да се провежда за товароносимост и скорост, различни от номиналните стойности.

6.2.5. Когато се подава заявление за одобрение на тип пневматична гума, за която е характерна комбинация товароносимост/скорост, допълнителна спрямо комбинацията, зависеща от изме- нението на товароносимостта спрямо скоростта, която е посочена втаблицата от приложение VIII, е необходимо изпитването за издръжливост, предвидено в точка 6.2.1. по-горе, да се проведе и на втора гума от същия тип за допълнителната комбинация товароносимост/скорост.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАЗШИРЕНИЕ НА ОДОБРЕНИЕТО НА ТИПА ГУМИ

7.1. Административният отдел, одобрил типа гума, се уведомява за всяко изменение на типа гума.

След това въпросният отдел може:

7.1.1. Да прецени, че направените изменения няма да окажат съществено неблагоприятно въздействие иче при всички положения гумата продължава да отговаря на изискванията, или

7.1.2. Да изиска допълнителен протокол от изпитване от техническата служба, отговаряща за провеждане на изпитанията.

7.2. Когато се изменя шарката на протектора на гумата, се счита за ненужно повтарянето на изпитванията, посочени вточки 6 от настоящото правило.

7.3. Потвърждението или отказът на одобрение с посочване на измененията се изпраща съгласно процедурата, определена вточка 5.3. по-горе, до всички страни по споразумението, които прилагат настоящото правило.

7.4. Компетентният орган, който разрешава разширението на одобрението, приписва сериен номер на това разширение и информира за него страните по споразумението от 1958 г., прилагащи настоящото правило, като представя съобщение, съставено по образеца, представен в приложение

I към настоящото правило.

8. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Съответствието на производствените процедури трябва да отговаря на процедурите, определени в допълнение 2 към споразумението (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), като се спазват следните изисквания:

8.1. Гумите, одобрени съгласно настоящото правило, трябва да са произведени в съответствие с одобрения тип, като се спазват изискванията, определени вточка 6 по-горе.

8.2. Органът, издал типовото одобрение, може по всяко време да проверява прилаганите методите за контрол на съответствието във всяко производствено съоръжение. Обичайната честота на тези проверки е един път на две години за всяко производствено съоръжение.

9. САНКЦИИ ПРИ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

9.1. Одобрението, издадено за тип пневматична гума съгласно настоящото правило, може да бъде отменено, ако не е спазено изискването, посочено вточка 8.1. по-горе, или ако гумите, взети от сериите, не преминат успешно изпитванията, предвидени в настоящата точка.

9.2. Ако някоя от страните по споразумението, които прилагат настоящото правило, отмени одобрение, издадено от нея преди това, тя незабавно уведомява другите страните по споразу- мението, прилагащи настоящото правило, като представя съобщение, съответстващо на образеца в приложение I към настоящото правило.

10. ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Ако титулярят на одобрение прекрати напълно производството на тип пневматична гума, одобрен съгласно настоящото правило, той трябва да уведоми за това органа, издал одобрението. При получаване на съответното съобщение, този орган трябва да уведоми за това останалите страни по споразумението от 1958 г., прилагащи настоящото правило, като представи копия от съобщението, съответстващо на образеца в приложение I към настоящото правило.


11. НАИМЕНОВАНИЯ И АДРЕСИ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЛУЖБИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТВАНИЯ С ЦЕЛ ОДОБРЕНИЕ, И НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОТДЕЛИ

11.1. Страните по споразумението, които прилагат настоящото правило, информират секретариата на Организацията на обединените нации за наименованията и адресите на техническите служби, отговарящи за провеждане на изпитванията с цел одобрение, и, ако е приложимо, за наимено- ванията и адресите на акредитираните изпитвателни лаборатории и на административните отдели, които издават одобрения и на които се изпращат формулярите, удостоверяващи одобрението, отказа или отмяната на одобрение, издадени вдруги държави.

11.2. Страните по споразумението, които прилагат настоящото правило, могат да използват лабора- ториите на производителите на гуми и да посочват като акредитирани изпитвателни лаборатории онези от тях, които се намират на тяхната територия или на територията на друга страна по споразумението, при условие че е налице предварително приемане на настоящата процедура от компетентния административен отдел на тази друга страна.

11.3. Когато страна по споразумението прилага точка 11.2. по-горе, тя може, ако желае, да бъде представлявана при изпитванията от едно или повече избрани от нея лица.

Разяснителна схема

(вж. точка 2. от настоящото правило)
ПРИЛОЖЕНИЕ I

СЪОБЩЕНИЕ

(Максимален формат: A4 (210 х 297 mm))ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОФОРМЛЕНИЕ НА МАРКИРОВКАТА ЗА ОДОБРЕНИЕa = 12 mm (min.)

Горната маркировка за одобрение, поставена на пневматична гума, показва, че въпросният тип гума е бил одобрен в Нидерландия (E 4) с одобрение № 002439. Първите две цифри от номера на одобрението указват, че одобрението е било издадено в съответствие с изискванията на правило № 54 в първоначалния му вид.

Забележка:

Номерът на одобрението трябва да бъде поставен близо до кръга, над или под буквата "Е", отляво или отдясно на нея. Цифрите от номера на одобрението трябва да са от една и съща страна на буквата "Е" и да са ведна и съща посока. Използването на римски цифри в номера на одобрението следва да се избягва, за да не се допусне объркване с други символи.ПРИЛОЖЕНИЕ III

Оформление на маркировките върху гумата  Минимална височина на маркировките
  (mm)
  Гуми с номинален диаметър на джантата 508 mm  
  (код 20) или с номинална широчина на профила 235mm Гумисноминалендиаметърнаджантата508
  (код 9) mm (код20)
    или с номинална широчина на профила 235
    mm (код9)
B 6 9
C 4
D 6


1. Пневматичната гума се характеризира със следните примерни маркировки:

Номинална широчина на профила 255; Коефициент на номинално отношение 70; Радиална структура (R);

Номинален диаметър на джантата 572 mm, на който съответства символ 22.5;

Капацитет на товароносимост от 3 150 kg (гума, монтирана единично) и 2 900 kg (гума, монтирана сдвоено (двойно)),

съответстващ съответно на индекси на товароносимост 148 и 145, посочени вприложение IV към настоящото правило;

Референтна скорост 100 km/h, съответстваща на символ за категорията на скоростта J;

Класиране взимна категория на употреба: M+S;

Допълнителна възможност за използване при скорост 120 km/h (символ за категория на скоростта L) с товароносимост 3 000 kg (гума, монтирана единично) и 2 725 kg (гума, монтирана сдвоено (двойно)), съответстваща съответно на индекси на товароносимост 145 и 143, посочени вприложение 4 към настоящото правило;

Може да бъде използвана без вътрешна гума: "TUBELESS";

Произведена през двадесет и петата седмица на 2003 г., и

Изискваща напомпване от 620 kPa за изпитване на товароносимостта/скоростта, за което символът "PSI" е 90.


2. При гумите, обозначени със символ "А" за "монтажна конфигурация между гума и джанта", маркировката трябва да бъде под формата на посочения по-долу пример:

235-700 R 450A, където:

235 е номиналната широчина на профила вмилиметри;

700 е външният диаметър в милиметри;

R е означение за структурата на гумата (вж. точка 3.1.3. от настоящото правило);

450 е номиналният диаметър на джантата вмилиметри;

А е означението за монтажна конфигурация между гума и джанта.

Маркировките за индекса на товароносимост, символа за категорията на скоростта, датата на производство и останалите маркировки са като посочените в пример 1 по-горе.


3. Разположението и поредността на маркировките, съставляващи обозначението на гумата, са следните:

а) Обозначението за размера на гумата съгласно определението вточка 2.17. от настоящото правило се групира като в посочените по-горе примери: 255/70 R 22.5 или 235-700 R 450А;

б) Експлоатационното описание, съдържащо индекса/ите на товароносимост и символа за скоростта, се разполага непосредствено след обозначението за размера на гумата съгласно определението в точка 2.17. от настоящото правило;

в) Надписът "TUBELESS" и символите "M+S", "FRT" или "MPT" (и еквивалентни обозначения) могат да бъдат разположени на разстояние от обозначението за размера на гумата;

г) В случай че се прилага точка 6.2.5. от настоящото правило, допълнителните индекси на товароносимост и символ за категорията на скоростта се указват във вътрешността на кръг, вблизост до номиналните индекси на товароносимост и символ за категорията на скоростта, посочени върху стената на гумата.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на символите за индекси на товароносимост


Индекс на товароносимост Съответстваща максимална маса (kg)
60 250
61 257
62 265
63 272
64 280
65 290
66 300
67 307
68 315
69 325
70 335
71 345
72 355
73 365
74 375
75 387
76 400
77 412
78 425
79 437
80 450
81 462
82 475
83 487
84 500
85 515
86 530
87 545
88 560
89 580
90 600
91 615
92 630
93 650
94 670
95 690
96 710
97 730
98 750
99 775
100 800
101 825
102 850
103 875
104 900
105 925
106 950
107 975
108 1 000
109 1 030
110 1 060
111 1 090
112 1 120
113 1 150
114 1 180
115 1 215
116 1 250
117 1 285
118 1 320
119 1 360
120 1 400
121 1 450
122 1 500
123 1 550
124 1 600
125 1 650
126 1 700
127 1 750
128 1 800
129 1 850
130 1 900
131 1 950
132 2 000
133 2 060
134 2 120
135 2 180
136 2 240
137 2 300
138 2 360
139 2 430
140 2 500
141 2 575
142 2 650
143 2 725
144 2 800
145 2 900
146 3 000
147 3 075
148 3 150
149 3 250
150 3 350
151 3 450
152 3 550
153 3 650
154 3 750
155 3 875
156 4 000
157 4 125
158 4 250
159 4 375
160 4 500
161 4 625
162 4 750
163 4 875
164 5 000
165 5 150
166 5 300
167 5 450
168 5 600
169 5 800
170 6 000
171 6 150
172 6 300
173 6 500
174 6 700
175 6 900
176 7 100
177 7 300
178 7 500
179 7 750
180 8 000
181 8 250
182 8 500
183 8 750
184 9 000
185 9 250
186 9 500
187 9 750
188 10 000
189 10 300
190 10 600
191 10 900
192 11 200
193 11 500
194 11 800
195 12 150
196 12 500
197 12 850
198 13 200
199 13 600
200 14 000ПРИЛОЖЕНИЕ V

Обозначение на размера на гумите и основните размери

ЧАСТ I ЕВРОПЕЙСКИ ГУМИ Таблица A

Кодови обозначения на размерите на гуми, монтирани на джанти с 5° наклон на напречния профил или джанти с плоска основа. Радиална и диагонална структура


  Код за широчина Номинален Външен диаметър D Широчина на профила S
Обозначение на на измервателната диаметър на (mm) (mm)
размера на гумата (+) джанта джантата d Радиална Диагонална Радиална Диагонална
    (mm)        
Стандартна серия            
4.00R8 (*)            
4.00R10 (*) 2.50 203 414 414 107 107
4.00R12 (*) 3.00 254 466 466 108 108
4.50R8 (*) 3.00 305 517 517 108 108
4.50R10 (*) 3.50 203 439 439 125 125
4.50R12 (*) 3.50 254 490 490 125 125
5.00R8 (*) 3.50 305 545 545 125 128
5.00R10 (*) 3.00 203 467 467 132 132
5.00R12 (*) 3.50 254 516 516 134 134
6.00R9 3.50 305 568 568 134 137
6.00R14C 4.00 229 540 540 160 160
6.00R16 (*) 4.50 356 626 625 158 158
6.50R10 4.50 406 728 730 170 170
6.50R14C 5.00 254 588 588 177 177
6.50R16 (*) 5.00 356 640 650 170 172
6.50R20 (*) 4.50 406 742 748 176 176
7.00R12 5.00 508 860 - 181 -
7.00R14C 5.00 305 672 672 192 192
7.00R15 (*) 5.00 356 650 668 180 182
7.00R16C 5.00 381 746 752 197 198
7.00R16 5.50 406 778 778 198 198
7.00R20 5.50 406 784 774 198 198
7.50R10 5.50 508 892 898 198 198
7.50R14C 5.50 254 645 645 207 207
7.50R15 (*) 5.50 356 686 692 195 192
7.50R16 (*) 6.00 381 772 772 212 212
7.50R17 (*) 6.00 406 802 806 210 210
7.50R20 6.00 432 852 852 210 210
8.25R15 6.00 508 928 928 210 213
8.25R16 6.50 381 836 836 230 234
8.25R17 6.50 406 860 860 230 234
8.25R20 6.50 432 886 895 230 234
9.00R15 6.50 508 962 970 230 234
9.00R16 (*) 6.00 381 840 840 249 249
9.00R20 6.50 406 912 900 246 252
10.00R15 7.00 508 1018 1 012 258 256
10.00R20 7.50 381 918 918 275 275
10.00R22 7.50 508 1052 1 050 275 275
11.00R16 7.50 559 1102 1 102 275 275
  6.50 406 980 952 279 272
  Код за широчина Номинален Външен диаметър D Широчина на профилS
Обозначение на на измервателната диаметърна (mm) (mm)
размера на гумата(+) джанта джантата d Радиална Диагонална Радиална Диагонална
    (mm)        
11.00R20 8.00 508 1082 1 080 286 291
11.00R22 8.00 559 1132 1 130 286 291
11.00R24 8.00 610 1182 1 180 286 291
12.00R20 8.50 508 1122 1 120 313 312
12.00R22 8.50 559 1174 1 174 313 312
12.00R24 8.50 610 1226 1 220 313 312
13.00R20 9.00 508 1176 1 170 336 342
14.00R20 10.00 508 1238 1 238 370 375
14.00R24 10.00 610 1340 1 340 370 375
16.00R20 13.00 508 1370 1 370 446 446
             
Серия80            
12/80 R 20 8.50 508 1008 - 305 -
13/80 R 20 9.00 508 1048 - 326 -
14/80 R 20 10.00 508 1090 - 350 -
14/80 R 24 10.00 610 1192 - 350 -
14.75/80 R20 10.00 508 1124 - 370 -
15.5/80R20 10.00 508 1158 - 384 -


Гуми с широка основа за универсални товарни автомобили7.50 5.50 457 885   208
R18          
MPT          
10.5 9 457 905 276 270
R18          
MPT          
10.5 9 508 955 276 270
R20          
MPT          
12.5 11 457 990 330 325
R18          
MPT          
12.5 11 508   330 325
R20     1040    
MPT          
14.5 11 508   362 355
R20     1095    
MPT          
14.5 11 610   362 355
R24     1195    
MPT          (+) Гумите с диагонална структура се отличават по тирето, поставено на мястото на буквата R. (напр. 5.00-8).

(*) Към обозначението на размера на гумата може да се добави буквата C (напр. 6.00-16C).


Таблица Б

Кодови обозначения на размерите на радиални гуми, монтирани на джанти с 15° наклон на напречния профил


  Код за широчина Номинален   Широчина на
Обозначение на размера на гумата на измервателната диаметърна Външендиаметър профила
  джанта джантатаd D (mm) S (mm)
    (mm)    
7 R 17.5 (*) 5.25 445 752 185
7 R 19.5 5.25 495 800 185
8 R 17.5 (*) 6.00 445 784 208
8 R 19.5 6.00 495 856 208
8 R 22.5 6.00 572 936 208
8.5 R 17.5 6.00 445 802 215
9 R 17.5 6.75 445 820 230
9 R 19.5 6.75 495 894 230
9 R 22.5 6.75 572 970 230
9.5 R 17.5 6.75 445 842 240
9.5 R 19.5 6.75 495 916 240
10 R 17.5 7.50 445 858 254
10 R 19.5 7.50 495 936 254
10 R 22.5 7.50 572 1020 254
11 R 22.5 8.25 572 1050 279
11 R 24.5 8.25 622 1100 279
12 R 22.5 9.00 572 1084 300
13 R 22.5 9.75 572 1124 320
15 R 19.5 11.75 495 998 387
15 R 22.5 11.75 572 1074 387
16.5 R 19.5 13.00 495 1046 425
16.5 R 22.5 13.00 572 1122 425
18 R 19.5 14.00 495 1082 457
18 R 22.5 14.00 572 1158 457
         
Серия70        
10/70 R 22.5 7.50 572 928 254
11/70 R 22.5 8.25 572 962 279
12/70 R 22.5 9.00 572 1000 305
13/70 R 22.5 9.75 572 1033 330

(*) Към обозначението на размера на гумата може да се добави буквата C (напр. 7 R 17.5C).


Таблица В

Гуми за лекотоварни превозни средства - радиална и диагонална структура


  Код за широчина Номинален Външен диаметър D Широчина на профила S
Обозначение на на измервателната диаметър на (mm) (mm)
размера на гумата(+) джанта джантата d Радиална Диагонална Радиална Диагонална
    (mm)        


Метрично обозначение

145 4.00 254 492 - 147 -
R            
10            
C            
145 4.00 305 542 - 147 -
R            
12            
C            
145 4.00 330 566 - 147 -
R            
13            
C            
145 4.00 356 590 - 147 -
R            
14            
C            
145 4.00 381 616 - 147 -
R            
15            
C            
155 4.50 305 550 - 157 -
R            
12            
C            
155 4.50 330 578 - 157 -
R            
13            
C            
155 4.50 356 604 - 157 -
R            
14            
C            
165 4.50 330 596 - 167 -
R            
13            
C            
165 4.50 356 622 - 167 -
R            
14            
C            
165 4.50 381 646 - 167 -
R            
15            
C            
175 5.00 330 608 - 178 -
R            
13            
C            
175 5.00 356 634 - 178 -
R            
14            
C            
175 5.00 406 684 - 178 -
R            
16            
C            
185 5.50 330 624 - 188 -
R            
13            
C            
185 5.50 356 650 - 188 -
R            
14            
C            
185 5.50 381 674 - 188 -
R            
15            
C            
185 5.50 406 700 - 188 -
R            
16            
C            
195 5.50 356 666 - 198 -
R            
14            
C            
195 5.50 381 690 - 198 -
R            
15            
C            
195 5.50 406 716 - 198 -
R            
16            
C            
205 6.00 356 686 - 208 -
R            
14            
C            
205 6.00 381 710 - 208 -
R            
15            
C            
205 6.00 406 736 - 208 -
R            
16            
C            
215 6.00 356 700 - 218 -
R            
14            
C            
215 6.00 381 724 - 218 -
R            
15            
C            
215 6.00 406 750 - 218 -
R            
16            
C            
245 7.00 406 798 798 248 248
R            
16            
C            
             
17 R 5.00 381 678 - 178 -
15            
C            
17 R 5.00 381 678 - 178 -
380            
C            
17 R 150 400 698 - 186 -
400 mm          
C            
19 R 150 400 728 - 200 -
400 mm          
C            

Кодово обозначение


(+) Гумите с диагонална структура се отличават по тирето, поставено на мястото на буквата R. (напр. 145-10 C).


5.60 4.00 305 570 572 150 148
R            
12            
C            
6.40 5.00 330 648 640 172 172
R            
13            
C            
6.70 5.00 330 660 662 180 180
R            
13            
C            
6.70 5.00 356 688 688 180 180
R            
14            
C            
6.70 5.00 381 712 714 180 180
R            
15            
C            


Таблица Г

Гуми със специално предназначение - радиална и диагонална структура


Кодово обозначение

  Код за широчина Номинален   Широчинана
Обозначение на размера на гумата (+) на измервателната диаметърна Външен диаметър профила
  джанта джантатаd D (mm) S (mm)
    (mm)    
154 3.25 203 385 122
1/2-8 4.33 203 425 152
166-8 4.33 203 462 173
187 4.33 203 462 173
187-8 6.00 229 535 200
218-9 2.32 330 565 113
214 3.11 330 595 132
224 1/2 3.75 330 635 155
235 6.50 254 595 225
239-10 3.75 330 680 170
256 8.00 305 690 255
2710-12 7.00 381 707 216
289-15        

Метрично обозначение

200-15 6.50 381 730 205
250-15 7.50 381 735 250
300-15 8.00 381 840 300


(+) Гумите с радиална структура се отличават по буквата R, поставена на мястото на тирето (напр. 15x4 1/2 R 8).ЧАСТ II

АМЕРИКАНСКИ ГУМИ

- Допустимите отклонения, посочени след таблиците, се прилагат вместо посочените в точки 6.1.4.2. и 6.1.5.3.

- Външните диаметри са изброени по видове категории на употреба: универсална, зимна, специална.


Таблица A

Гуми за лекотоварни превозни средства (гуми LT)

Диагонални и радиални


  Кодзаширочинана   ВъншендиаметърD Широчинана
Обозначениена измервателната Номиналендиаметър (mm) (2) профиланагумата
размеранагумата(1) джанта наджантатаd (mm) Универсална Зимна S (mm)(3)
6.00-16LT 4.50 406 732 743 173
6.50-16LT 4.50 406 755 767 182
6.70-16LT 5.00 406 722 733 191
7.00-13LT 5.00 330 647 658 187
7.00-14LT 5.00 356 670 681 187
7.00-15LT 5.50 381 752 763 202
7.00-16LT 5.50 406 778 788 202
7.10-15LT 5.00 381 738 749 199
7.50-15LT 6.00 381 782 794 220
7.50-16LT 6.00 406 808 819 220
8.25-16LT 6.50 406 859 869 241
9.00-16LT 6.50 406 890 903 257
           
G78-15LT 6.00 381 711 722 212
H78-15LT 6.00 381 727 739 222
L78-15LT 6.50 381 749 760 236
L78-16LT 6.50 406 775 786 236
7-14.5LT (4) 6.00 368 677   185
8-14.5LT (4) 6.00 368 707   203
9-14.5LT (4) 7.00 368 711   241
7-17.5LT 5.25 445 758 769 189
8-17.5LT 5.25 445 788 799 199

(1) Гумите с радиална структура се отличават по буквата R, поставена на мястото на тирето (напр. 6.00 R 16LT).

(2) Коефициент "b" за изчисляване на Dmax: 1,08.

(3) Пълната широчина може да бъде до 8 % по-голяма.

(4) Наставката "MH" може да замести "LT" вобозначението за размера на гумата (напр. 7-14.5 MH).


Таблица Б

Гуми за лекотоварни превозни средства (гуми с висока проходимост)

Диагонални и радиални


    Номинален Външен диаметърD  
Обозначение на размерана Код за широчинана диаметър на (mm) (2) Широчинана
гумата(1) измервателната джантата     профила
  джанта d (mm) Универсални Зимни S (mm) (3)
9-15LT 8.00 381 744 755 254
10-15LT 8.00 381 773 783 264
11-15LT 8.00 381 777 788 279
247.50-13LT 6 330 597 604 191
278.50-14LT 7 356 674 680 218
288.50-15LT 7 381 699 705 218
299.50-15LT 7.5 381 724 731 240
309.50-15LT 7.5 381 750 756 240
3110.50-15LT 8.5 381 775 781 268
3111.50-15LT 9 381 775 781 290
3113.50-15LT 11 381 775 781 345
3115.50-15LT 12 381 775 781 390
3211.50-15LT 9 381 801 807 290
3312.50-15LT 10 381 826 832 318
3512.50-15LT 10 381 877 883 318
3712.50-15LT 10 381 928 934 318
3714.50-15LT 12 381 928 934 372
           
8.00-16.5LT 6.00 419 720 730 203
8.75-16.5LT 6.75 419 748 759 222
9.50-16.5LT 6.75 419 776 787 241
10-16.5LT 8.25 419 762 773 264
12-16.5LT 9.75 419 818 831 307
           
309.50-16.5LT 7.50 419 750 761 240
3110.50-16.5LT 8.25 419 775 787 266
3312.50-16.5LT 9.75 419 826 838 315
3712.50-16.5LT 9.75 419 928 939 315
3714.50-16.5LT 11.25 419 928 939 365
339.50 R15LT 7.50 381 826 832 240
3512.50 R16.5LT 10.00 419 877 883 318
3712.50 R17LT 10.00 432 928 934 318

(1) Гумите с радиална структура се отличават по буквата R, поставена на мястото на тирето (напр. 24x7.50 R 13LT).

(2) Коефициент "b" за изчисляване на Dmax: 1,07.

(3) Пълната широчина може да бъде до 7 % по-голяма.


Таблица В

Кодови обозначения на гуми, монтирани на джанти с 5° наклон на напречния профил или джанти с плоска основа

Диагонални и радиални


      ВъншендиаметърD  
Обозначениена Кодзаширочина Номинален (mm) (2) Широчинана
размеранагумата(1) наизмервателната диаметърна Универсална   профила
  джанта джантатаd (a) (b) Зимна S (mm)(3)
    (mm)        
6.50-20 5 508 878   893 184
7.00-15TR 5.5 381 777   792 199
7.00-18 5.5 457 853   868 199
7.00-20 5.5 508 904   919 199
7.50-15TR 6 381 808   825 215
7.50-17 6 432 859   876 215
7.50-18 6 457 884   901 215
7.50-20 6 508 935   952 215
8.25-15TR 6.5 381 847 855 865 236
8.25-20 6.5 508 974 982 992 236
9.00-15TR 7 381 891 904 911 259
9.00-20 7 508 1019 1031 1038 259
10.00-15TR 7.5 381 927 940 946 278
10.00-20 7.5 508 1054 1 067 1073 278
10.00-22 7.5 559 1104 1118 1123 278
11.00-20 8 508 1085 1 099 1104 293
11.00-22 8 559 1135 1 150 1155 293
11.00-24 8 610 1186 1 201 1206 293
11.50-20 8 508 1085 1 099 1104 296
12.00-20 8.5 508 1125   1146 315
12.00-24 8.5 610 1226   1247 315
14.00-20 10 508 1241   1266 375
14.00-24 10 610 1343   1368 375

(1) Гумите с радиална структура се отличават по буквата R, поставена на мястото на тирето (напр. 6.50 R 20).

(2) Коефициент "b" за изчисляване на Dmax: 1,06 . Категория на употреба: гуми за универсална употреба: (a) С шосеен тип протектор, (b) С протектор за тежки условия.

(3) Пълната широчина може да бъде до 6 % по-голяма.


Таблица Г

Кодови обозначения на гуми със специално предназначение

Диагонални и радиални


  Кодзаширочинана Номинален ВъншендиаметърD Широчинана
Обозначениенаразмерана измервателна диаметърна (mm) (1) профила
гумата джанта джантатаd (a) (b) S (mm) (2)
    (mm)      
10.00-20ML 7.5 508 1 1 278
      073 099  
11.00-22ML 8 559 1 1 293
      155 182  
13.00-24ML 9 610 1   340
      302    
14.00-20ML 10 508 1   375
      266    
14.00-24ML 10 610 1   375
      368    
15-19.5ML 11.75 495 1   389
      019    
24 R 21 18 533 1 - 610
      372    


(1) Коефициент "b" за изчисляване на Dmax: 1,06. Категория на употреба: специална (a) С протектор за постигане на голяма теглителна сила, (b) С протектор за тежки условия.

(2) Пълната широчина може да бъде до 8 % по-голяма.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Метод за измерване на пневматичните гуми

1. Гумата се монтира на измервателната джанта, определена от производителя в съответствие с точка 4.1.11. от настоящото правило, и се напомпва до постигане на налягането, определено от производителя в съответствие с точка 4.1.12. от настоящото правило.

2. Монтираната върху джантата гума се кондиционира към околната температура влабораторията впродължение най-малко на 24 часа.

3. Налягането се коригира до постигане на стойността, определена вточка 1. по-горе.

4. С помощта на шублер се измерва пълната широчина в шест равномерно разположени точки, като се отчита дебелината на защитните ребра или ленти. За пълна широчина се приема най-високото показание.

5. Външният диаметър се определя от максималната обиколка.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Процедура за изпитване на товароносимост/скорост

1. ПОДГОТОВКА НА ГУМАТА

1.1. На изпитвателната джанта, определена от производителя съгласно точка 4.1.11. от настоящото правило, се монтира нова гума.

1.2. При изпитване на гуми с вътрешна гума се използва нова вътрешна гума или комбинация от вътрешна гума, вентил и колан (според изискванията).

1.3. Гумата се напомпва до налягане, съответстващо на индекса за налягане, определен от производителя съгласно точка

4.1.12. от настоящото правило.

1.4. Окомплектованата гума с джанта се кондиционира към температурните условия на помещението за изпитване за не по-малко от три часа.

1.5. Налягането на гумата се коригира до посоченото вточка 1.3 по-горе.


2. ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПИТВАНЕ

2.1. Окомплектованата гума с джанта се монтира на оста за изпитване и се притиска до външната страна на гладък задвижван изпитвателен барабан с диаметър 1,70 m ± 1 %, чиято повърхност е най-малкото с широчината на протектора на гумата.

2.2. Върху оста за изпитване се прилага серия от натоварвания, изразени в процент от натоварването, посочено в приложение 4 към настоящото правило, срещу индекса за натоварване, отбелязан върху стената на гумата, в съответствие с програмата за изпитване по-долу. В случай че гумата има индекси за товароносимост както за единично, така и за сдвоено монтиране, референтната товароносимост, която служи за основа на изпитвателното натоварване, е тази при единично монтиране.

2.2.1. Процедурите за изпитване на гуми със символ за категория на скоростта Р са определени в точка 3.

2.2.2. Програмата за изпитване на издръжливостта на всички останали типове гуми е посочена в допълнение 1 към настоящото приложение.

2.3. Налягането на гумата не се коригира по време на изпитването, а изпитвателното натоварване остава постоянно по време на трите етапа от изпитването.

2.4. По време на изпитването температурата в помещението за изпитване трябва да се поддържа между 20 °С и 30 °С или, със съгласието на производителя, до по-висока температура.

2.5. Програмата за изпитване на издръжливостта се осъществява без прекъсване.

3. ПРОГРАМА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТОВАРОНОСИМОСТ/СКОРОСТ НА ГУМИ СЪС СИМВОЛ ЗА КАТЕГОРИЯ НА СКОРОСТТА Q ИЛИ ПО-ВИСОК.

3.1. Тази програма се прилага за:

3.1.1. всички гуми, маркирани с индекс на товароносимост при единично монтиране х 121.

3.1.2. гуми, маркирани с индекс на товароносимост при единично монтиране х 122, които са с допълнителната маркировка "С" или "LT", посочена вточка 3.1.13. от настоящото правило.

3.2. Тежест, падаща върху колелото, като процент от натоварването, съответстващо на индекса на товароносимост:

3.2.1. 90 % при изпитване на изпитвателен барабан с диаметър 1,70 m ± 1 %;

3.2.2. 92 % при изпитване на изпитвателен барабан с диаметър 2,0 m ± 1 %;

3.3. Първоначалната изпитвателна скорост: скорост, отговаряща на символа за категория на скоростта минус 20 km/h;

3.3.1. Време за достигане на първоначалната изпитвателна скорост - 10 min.

3.3.2. Продължителност на първия етап = 10 min.

3.4. Втора изпитвателна скорост: скорост, отговаряща на символа за категория на скоростта минус 10 km/h;

3.4.1. Продължителност на втория етап = 10 min.

3.5. Крайна изпитвателна скорост: скорост, отговаряща на символ за категория на скоростта:

3.5.1. Продължителност на крайния етап = 30 min.

3.6. Обща продължителност на изпитването: 1 h.

4. ЕКВИВАЛЕНТНИ МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

Ако се използва метод, различен от описания вточка 2. по-горе, трябва да се докаже неговата еквивалентност.


Допълнение 1

Програма за изпитване на издръжливостта


      Тежест, падаща върху колелото, като процент
    Скорост на изпитвателния барабан от натоварването ,съответстващо на индексана
  Категория на   товароносимост
Индекс на това- скоростта на   Диагонална (с      
роносимост гумата Радиалнаmin-1 наклоненслойна 7 16 24 h.
      каркаса) min-1 h. h.  
122 F 100 100      
             
  G 125 100      
             
  J 150 125      
             
  K 175 150      
        66 % 84% 101%
  L 200 -      
             
  M 225 -      
121 F 100 100      
             
  G 125 125      
             
  J 150 150      
             
  K 175 175      
  L 200 175 70 % 88% 106%
        4 6 h.  
        h.    
  M 250 200   97% 114%
        75 %    
  N 275 -   97% 114%
        75 %    
  P 300 -   97% 114%
        75 %    

Забележки:


(1) "Специалните" гуми (виж точка 2.1.3. от правилото) се изпитват при скорост равна на 85 % от скоростта, предвидена за еквивалентни универсални гуми.

(2) Гуми с индекс на товароносимост х 122, категории на скоростта N или P, и допълнителната маркировка "LT" или "C", посочена вточка 3.1.13. от настоящото правило, се изпитват по същата програма, определена втаблицата по-горе за гумите с индекс на товароносимост х 121.


Допълнение 2

Отношение между индекса за налягане и единиците за налягане


Индекс за налягане ("PSI") Bar k Pa
     
20 1,4 140
25 1,7 170
30 2,1 210
35 2,4 240
40 2,8 280
45 3,1 310
50 3,4 340
55 3,8 380
60 4,1 410
65 4,5 450
70 4,8 480
75 5,2 520
80 5,5 550
85 5,9 590
90 6,2 620
95 6,6 660
100 6,9 690
105 7,2 720
110 7,6 760
115 7,9 790
120 8,3 830
125 8,6 860
130 9,0 900
135 9,3 930
140 9,7 970
145 10,0 1 000
150 10,3 1 030
... ... ...


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Изменение на товароносимостта на радиални и диагонални гуми за товарни превозни средства в зависимост от скоростта

(виж точки 2.27 и 2.29)

Изменение на товароносимостта (%)

    Индекси на товароно-  
  Всички индекси на товароносимост симост122 (1) Индексинатовароносимост121 (1)
    Символ за категорията  
Скорост Символ за категорията на скоростта наскоростта Символзакатегориятанаскоростта
(km/h) F G J K L M L M N P (2)
                     
0 +150 +150 + 150 +150 + +150 + 110 + 110 +110 +110
          150          
5 +110 +110 + 110 +110 + +110 +90 + 90 +90 +90
          110          
10 + 80 +80 + 80 +80 + 80 +80 +75 + 75 +75 +75
15 + 65 +65 + 65 +65 + 65 +65 +60 + 60 +60 +60
20 + 50 +50 + 50 +50 + 50 +50 +50 + 50 +50 +50
25 + 35 +35 + 35 +35 + 35 +35 +42 + 42 +42 +42
30 + 25 +25 + 25 +25 + 25 +25 +35 + 35 +35 +35
35 + 19 +19 + 19 +19 + 19 +19 +29 + 29 +29 +29
40 + 15 +15 + 15 +15 + 15 +15 +25 + 25 +25 +25
45 + 13 +13 + 13 +13 + 13 +13 +22 + 22 +22 +22
50 + 12 +12 + 12 +12 + 12 +12 +20 + 20 +20 +20
55 + 11 +11 + 11 +11 + 11 +11 + +17,5 + 17,5 + 17,5
              17,5      
60 + 10 +10 + 10 +10 + 10 +10 + +15,0 + 15,0 + 15,0
              15,0      
65 +7,5 + 8,5 +8,5 + 8,5 + 8,5 +8,5 + +13,5 + 13,5 + 13,5
              13,5      
70 +5,0 + 7,0 +7,0 + 7,0 + 7,0 +7,0 + +12,5 + 12,5 + 12,5
              12,5      
75 +2,5 + 5,5 +5,5 + 5,5 + 5,5 +5,5 + +11,0 + 11,0 + 11,0
              11,0      
80 0 + 4,0 +4,0 + 4,0 + 4,0 +4,0 + +10,0 + 10,0 + 10,0
              10,0      
85 - 3 + 2,0 +3,0 + 3,0 + 3,0 +3,0 + 8,5 +8,5 + 8,5 + 8,5
90 - 6 0 +2,0 + 2,0 + 2,0 +2,0 + 7,5 +7,5 + 7,5 + 7,5
95 - 10 - 2,5 +1,0 + 1,0 + 1,0 +1,0 + 6,5 +6,5 + 6,5 + 6,5
100 - 15 - 5 0 0 0 0 + 5,0 +5,0 + 5,0 + 5,0
105   - 8 - 2 0 0 0 + 3,75 +3,75 + 3,75 + 3,75
110   - 13 - 4 0 0 0 + 2,5 +2,5 + 2,5 + 2,5
115     - 7 - 3 0 0 +1,25 +1,25 + 1,25 + 1,25
120     - 12 - 7 0 0 0 0 0 0
125           0 - 2,5 0 0 0
130           0 - 5,0 0 0 0
135             - 7,5 - 2,5 0 0
140             - 10 - 5 0 0
145               - 7,5 - 2,5 0
150               - 10,0 - 5,0 0
155                 - 7,5 - 2,5
160                 - 10,0 - 5,0

(1) Индексите на товароносимост се отнасят за единично експлоатиране.

(2) Измененията на товароносимостта са забранени за скорост над 160 km/h. При символ за категория на скоростта "Q" или по-висок позволената максимална скорост за гумата се определя от категорията на скоростта, съответстваща на символа за категория на скоростта (виж точка 2.28.2.).ПРИЛОЖЕНИЕ IX

СЪОБЩЕНИЕ

Подобрение на експлоатационното описание за целите на рециклирането в съответствие с правило № 109

(Максимален формат: A4 (210 х 297 mm))


Издадено от (Име и адрес на производителя на гуми): .............................................................................................................................

Декларация:

Гумата, отговаряща на посочените данни, е одобрена за работа при по-високо експлоатационно описание от това на одобрената първоначално гума. Ето защо, взависимост от ограниченията, посочени вточка 4.1.1. по-долу, се разрешава гума, която отговаря на първоначалното експлоатационно описание и носи първоначалния номер на одобрение, да бъде рециклирана до подобреното експлоатационно описание.

Дава се също така съгласие тази информация да бъде предадена от компетентен орган за одобрение на което и да било производствено звено за рециклиране, акредитирано в съответствие с правило № 109.

1. Наименование на производителя или търговска марка на гумата: ............................................................................................

2. Обозначение на типа гума, модела или дизайна на производителя: ........................................................................................

3. Обозначение на размера на гумата: ....................................................................................................................................................

3.1. Категорията на употреба (универсална, зимна или специална): .................................................................................................

4. Експлоатационно описание:

4.1. Първоначална гума: ..................................................................................................................................................................................

Номер на одобрението съгласно правило № 54. ...........................................................................................................................

Издадено от: ...............................................................................................................................................................................................

4.1.1. Ако е приложимо, производственото предприятие, вкоето са били произведени гумите, подходящи за подобрение, съответните производствени периоди и начините за идентифицирането им:

4.2. Подобрена гума: ........................................................................................................................................................................................

Номер на одобрението съгласно правило № 54. ...........................................................................................................................

Издадено от: ...............................................................................................................................................................................................

5. Разрешено от (представител на производителя):

5.1. Наименование (с главни букви): ...........................................................................................................................................................

5.2. Отдел: ...........................................................................................................................................................................................................

5.3. Подпис: ........................................................................................................................................................................................................


_________________________

1 Съгласно определенията в Консолидираната резолюция за конструкцията на превозните средства (R.E.3) (документ TRANS/WP.29/78/Rev.1).

2 Вж. разяснителната схема

3 С оглед на последователността посочените в таблицата символи и скорост са същите като тези за леки автомобили (правило № 30). Те не трябва да се използват за означаване на скоростта, при която на пътя могат да се експлоатират товарни автомобили, на които са монтирани такива гуми.

4 Преди 1 януари 2000 г. датата на производство може да се означава с трицифрен код, където първите две цифри указват седмицата, а последната - годината на производство

5 Тази маркировка е задължителна само за типовете гуми, одобрени съгласно настоящото правило след влизането в сила на допълнение 14 към него

6 1 - Германия, 2 - Франция, 3 - Италия, 4 - Нидерландия, 5 - Швеция, 6 - Белгия, 7 - Унгария, 8 - Чешка Република, 9 - Испания, 10 - Сърбия и Черна гора, 11 - Обединеното Кралство, 12 - Австрия, 13 - Люксембург, 14 - Швейцария, 15 (не е присвоен), 16 - Норвегия, 17 - Финландия, 18 - Дания, 19 - Румъния, 20 - Полша, 21 - Португалия, 22 - Руската федерация, 23 - Гърция, 24 - Ирландия, 25 - Хърватия, 26 - Словения, 27 - Словакия, 28 - Беларус, 29 - Естония, 30 (не е присвоен), 31 - Босна и Херцеговина, 32 - Латвия, 33 (не е присвоен), 34 - България, 35 (не е присвоен), 36 - Литва, 37 - Турция, 38 (не е присвоен), 39 - Азербайджан, 40 - Бившата югославска република Македония, 41 (не е присвоен), 42 - Европейска общност (одобренията се издават от нейните държави-членки, използващи съответния им символ ЕСЕ), 43 - Япония, 44 (не е присвоен), 45 - Австралия, 46 - Украйна, 47 - Южна Африка и 48 - Нова Зеландия. Следващите номера се дават на други държави в хронологичния ред, по който ратифицират или се присъединяват към Споразумението за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания, като така разпределените номера се съобщават от генералния секретар на Организацията на обединените нации на страните по споразумението.


2008-L183-16


Untitled Page