ПРОТОКОЛ - към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

Обн. L ОВ. бр.205 от 1 Август 2008г.

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, ИРЛАНДИЯ, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА КИПЪР, РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, РЕПУБЛИКА ЛИТВА, ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ, РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, РЕПУБЛИКА МАЛТА, КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, РЕПУБЛИКА ПОЛША, ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, РУМЪНИЯ, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ, КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ, ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ, наричани по-долу „държавите-членки“, представлявани от Съвета на Европейския съюз,

и

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ,

наричани по-долу „Общностите“, представлявани от Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия, от една страна, и КИРГИЗКАТА РЕПУБЛИКА от друга страна,

наричани по-долу „страните“ за целите на настоящия протокол,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД разпоредбите на Договора между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави-членки на Европейския съюз) и Република България и Румъния относно присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз, който бе подписанв Люксембург на 25 април 2005 г. и се прилага от 1 януари 2007 г.,

ПРЕДВИД новото положение в отношенията между Киргизката република и Европейския съюз, произтичащо от присъединяването на две нови държави-членки към ЕС, което открива възможности и поражда предизвикателства пред сътрудничеството между Киргизката република и Европейския съюз,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД желанието на страните да осигурят постигането и изпълнението на целите и принципите на СПС,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


Член 1

Република България и Румъния са страни по Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна, подписано в Брюксел на 9 февруари 1995 г. и влязло в сила на 1 юли 1999 г., (наричано по-долу „Споразумението“), и приемат и вземат предвид, по същия начин като останалите държави-членки, текстовете на споразумението и на съвместните декларации, размяната на писма и декларацията от страна на Киргизката република, приложена към заключителния акт, подписан на същата дата, и протокола към споразумението от 30 април 2004 г., влязъл в сила на 1 юни 2006 г.


Член 2

Настоящият протокол е неразделна част от споразумението.


Член 3

1. Настоящият протокол се одобрява от Общностите, от Съвета на Европейския съюз, действащ от името на държавите-членки, и от Киргизката република в съответствие с техните процедури.

2. Страните се нотифицират взаимно за приключването на процедурите, посочени в предходния параграф. Инструментите за одобрение се депозират в генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.


Член 4

1. Настоящият протокол влиза в сила в първия денот първия месец след датата на депозиране на последния инструмент за одобрение.

2. До влизането му в сила протоколът се прилага временно от 1 януари 2007 г.


Член 5


1. Текстовете на споразумението, на заключителния акт и всички приложени към него документи, както и на протокола към споразумението от 30 април 2004 г., са изготвени на български и на румънски език.

2. Те са приложени към настоящия протокол и са еднакво автентични с текстовете на другите езици, на които са изготвени споразумението, заключителният акт и приложените към него документи, както и протоколът към споразумението от 30 април 2004 г.


Член 6

Настоящият протокол е изготвен в два екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и киргизки език, като всички текстове са автентични.

Съставено в Брюксел на единадесети юни две хиляди и осма година.

Составлено в Брюсселе одинадцатого июня две тысячи восьмого года.
2008-L205-13


Untitled Page