ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ EAC/26/08 Подготвително действие Amicus

Обн. C ОВ. бр.195 от 1 Август 2008г.

1. Цели и описание

Настоящата покана за представяне на предложения представлява инструмент за прилагане на подготвителното действие Amicus, което има за цел да: насърчава транснационалния характер на ангажирането на младежи за изпълнение на дейности, свързани с общественополезна и доброволческа служба, благоприятства появата на европейска рамка за улесняване на оперативната съвместимост на предлаганите в държавите-членки насочени към младежите общественополезна и доброволческа служба (независимо дали те се организират от структури за предоставяне на общественополезна служба или от организации на гражданското общество),

позволи провеждането на етап на изпитване и оценка чрез конкретни проекти за европейско сътрудничество (в транснационално измерение) в областта на насочените към младежи общественополезна и доброволческа служба.

Настоящата покана за представяне на предложения се публикува в съответствие с изискванията, предвидени в Годишната работна програма в областта на безвъзмездните средства и договорите в областта на образованието и културата за 2008 г., приета от Европейската комисия (наричана по-нататък "Комисията") на 11 март 2008 г., в съответствие с процедурата, предвидена в членове 4 и 7 на Решение 1999/468/ЕО1, изменено с

Решение C(2008) 3694 на Комисията от 25 юли 2008 г.

Службата на Комисията, натоварена с прилагането и управлението на това действие, е отдел "Младежта в действие" към Генерална дирекция "Образование и култура".


2. Кандидати, допускани до участие

Съгласно условията на настоящата покана за представяне на предложения до участие могат да бъдат допускани две категории кандидати:

1. от една страна и приоритетно, публичните организации, чиято основна дейност е в областта на общественополезната служба;

2. от друга страна, неправителстваните организации и сдруженията с идеална цел, чиято основна дейност е в областта на младежката доброволческа служба.

От друга страна, за да бъдат допуснати до участие, кандидатстващите организации трябва да отговарят и на следните условия:

- седалището им да бъде в една от държавите-членки на Европейския съюз: Белгия, България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство,

- да имат правно определен статут,

- да са в състояние да докажат, че имат най-малко двегодишен опит в областта на ангажирането на младежи за изпълнение на общественополезна или доброволческа служба на национално равнище (ако също така се ангажират младежи за дейност в чужбина, максималният брой на изпратените в чужбина младежи не трябва да надвишава 5 % от общия брой на ангажираните младежи през последните две години).


Всеки участник може да представя само по един проект.

Физическите лица нямат право да кандидатстват в рамките на настоящата покана за представяне на предложения.


3. Бюджет и продължителност на проектите

Бюджет

Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти в рамките на настоящата покана за представяне на предложения, е 3 000 000 EUR.

Комисията възнамерява да подкрепи 27 проекта, или по 1 проект от държава-членка, така че да бъде обхванат целият Европейски съюз. Въпреки това в зависимост от броя и качеството на представените проекти, Комисията си запазва възможността:

- да не гарантира обхващане на цялата територия на Европейския съюз,

- да не предоставя всички налични средства,

както и:

- да финансира повече от един проект (максимум три) от една и съща страна, в случай че не е било възможно предоставянето на всички налични средства съгласно посочените в поканата за представяне на предложения правила.

При определяне на максималната сума на безвъзмездните средства, отпускани за даден проект, трябва да се вземат предвид правилата за финансиране, посочени в техническите спецификации към поканата за представяне на предложения, но също така и броят на населението на съответната държава. За всяка от държавите-членки на Европейския съюз се определя пределна сума, както следва:

- за проекти, предложени от кандидатстващи организации, чието седалище се намира в Германия, Испания, Франция, Италия, Полша, Румъния и Обединеното кралство, сумата на отпусканите безвъзмездни средства не може да надвишава: 181 000 EUR,

- за проекти, предложени от кандидатстващи организации, чието седалище се намира в Австрия, Белгия, България, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерландия, Португалия, Чешката република, Словакия, Словения и Швеция, сумата на отпусканите безвъзмездни средства не може да надвишава: 91 150 EUR,

- за проекти, предложени от кандидатстващи организации, чието седалище се намира в Люксембург и Малта, сумата на отпусканите безвъзмездни средства не може да надвишава: 46 150 EUR.


Времетраене

Дейностите трябва да започнат задължително в периода между 1 февруари 2009 г. и 30 юни 2009 г. и да приключат най-късно до 30 септември 2010 г.

Периодът на допустимост на разходите започва от посочената в договора дата, тоест от датата на начало на проекта. Датата на начало на периода на допустимост на разходите в никакъв случай не може да бъде по-ранна от датата на подаване на заявлението за отпускане на безвъзмездни средства.

Разходите, направени преди датата на начало на дейностите, няма да бъдат взети предвид.


4. Срок за подаване на кандидатурите

Срокът за изпращане на кандидатурите до Европейската комисия е 31 октомври 2008 г., като важи датата на пощенското клеймо.


5. Допълнителна информация

Пълният текст (спецификациите) на настоящата покана за представяне на предложения, както и формулярът за кандидатстване и ръководството за кандидатстване са на разположение на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm


Кандидатурите трябва да отговарят на изискванията, определени в пълния текст на настоящата покана за представяне на предложения, и трябва да бъдат подавани посредством предвидения за тази цел формуляр.


_________________________

1 Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23).


C2008-195-06


Untitled Page