Разпределение на съдиите по състави - (2008/C 197/29)

Обн. C ОВ. бр.197 от 2 Август 2008г.

На 19 и 25 септември 2007 г. Първоинстанционният съд реши да формира осем състава от петима съдии и осем състава от трима съдии за периода от 25 септември 2007 г. до 31 август 2010 г.


На 8 юли 2008 г. Първоинстанционният съд реши да промени разпределението на съдиите за периода от 1 октомври 2008 г. до 31 август 2010 г., както следва:


I разширен състав от петима съдии:


г-жа Tiili, председател на състава, г-н Dehousse, г-жа Wiszniewska-Bialecka, г-жа Jurimae и г-н Soldevila Fragoso, съдии.


1-ви състав от трима съдии:


г-жа Tiili, председател на състава;


г-н Dehousse, съдия;


г-жа Wiszniewska-Bialecka, съдия.


II разширен състав от петима съдии:


г-жа Pelikanova, председател на състава, г-н Dehousse, г-жа Wiszniewska-Bialecka, г-жа Jurimae и г-н Soldevila Fragoso, съдии.


2-ри състав от трима съдии:


г-жа Pelikanova, председател на състава;


г-жа Jurimae, съдия;


г-н Soldevila Fragoso, съдия.


III разширен състав от петима съдии:


г-н Azizi, председател на състава, г-н Cooke, г-жа Cremona, г-жа Labucka и г-н Frimodt Nielsen, съдии.


3-ти състав от трима съдии:


г-н Azizi, председател на състава;


г-жа Cremona, съдия;


г-н Frimodt Nielsen, съдия.


IV разширен състав от петима съдии:


г-н Czucz, председател на състава, г-н Cooke, г-жа Cremona, г-жа Labucka и г-н Frimodt Nielsen, съдии.


4-ти състав от трима съдии:


г-н Czucz, председател на състава;


г-н Cooke, съдия;


г-жа Labucka, съдия.


V разширен състав от петима съдии:


г-н Vilaras, председател на състава, г-н Svaby, г-н Prek, г-н Moavero Milanesi и г-н Ciuc?, съдии.


5-ти състав от трима съдии:


г-н Vilaras, председател на състава;


г-н Prek, съдия;


г-н Ciuc?, съдия.


VI разширен състав от петима съдии:


г-н Meij, председател на състава, г-н Vadapalas, г-н Papasavvas, г-н Wahl, г-н Чипев, г-н Dittrich и г-н Truchot, съдии.


6-ти състав от трима съдии:


г-н Meij, председател на състава;

a) г-н Vadapalas и г-н Чипев, съдии.

б) г-н Vadapalas и г-н Truchot, съдии.

в) г-н Чипев и г-н Truchot, съдии.


VII разширен състав от петима съдии:


г-н Forwood, председател на състава, г-н Svaby, г-н Moavero Milanesi, г-н Prek и г-н Ciuc, съдии.


7-ми състав от трима съдии:


г-н Forwood, председател на състава;


г-н Svaby, съдия;


г-н Moavero Milanesi, съдия.


VIII разширен състав от петима съдии:


г-жа Martins Ribeiro, председател на състава, г-н Vadapalas, г-н Papasavvas, г-н Wahl, г-н Чипев, г-н Dittrich и г-н Truchot, съдии.


8-ми състав от трима съдии:


г-жа Martins Ribeiro, председател на състава;

a) г-н Papasavvas и г-н Wahl, съдии.

б) г-н Papasavvas и г-н Dittrich, съдии.

в) г-н Wahl и г-н Dittrich, съдии.


В VI и VIII разширен състав от петима съдии, съдиите, които ще заседават с председателя на състава, за да образуват състав от петима съдии, са тримата съдии от първоначално сезирания съдебен състав, четвъртият съдия от този състав и един съдия от другия състав от четирима съдии. Последният, който не е председател на състава, се определя за срок от една година на ротационен принцип по реда, предвиден в член 6 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд.


В 6-ти и 8-ми състав от трима съдии, председателят на състава ще заседава последователно със съдиите, посочени в буква a), буква б) или буква в), според състава, към който принадлежи съдията докладчик. По делата, по които председателят на състава е съдията докладчик, председателят на състава ще заседава последователно със съдиите от всеки едни от тези състави по реда на вписване на делата и при отчитане на свързаността на делата.


Състав по жалбите


На 8 юли 2008 г. Първоинстанционният съд реши, че за периода от 1 октомври 2008 г. до 30 септември 2009 г. съставът по жалбите ще се състои от председателя на Първоинстанционния съд и, на ротационен принцип, от двама председатели на състави.


Съдиите, които ще заседават с председателя на състава по жалбите, за да се образува разширеният състав от петима съдии, са тримата съдии от първоначално сезирания съдебен състав и, на ротационен принцип, двама председатели на състави.


Критерии за разпределяне на делата между съставите


На 8 юли 2008 г., в съответствие с член 12 от Процедурния правилник, Първоинстанционният съд определи критериите за разпределяне на делата между съставите за периода от 1 октомври 2008 г. до 30 септември 2009 г., както следва:


1. Непосредствено след подаването на жалбата и без да се засяга последващото приложение на членове 14 и 51 от Процедурния правилник, делата по жалбите срещу решения на Съда на публичната служба се разпределят на състава по жалбите.


2. Непосредствено след подаването на исковата молба или жалбата и без да се засяга последващото приложение на членове 14 и 51 от Процедурния правилник, делата извън посочените в точка 1 се разпределят на съставите от трима съдии.


Делата, посочени в настоящата точка, се разпределят между съставите съобразно три отделни списъка за ротация, изготвени в зависимост от реда на вписване на делата в секретариата:


— за делата, отнасящи се до прилагане на правилата за конкуренция спрямо предприятията, на правилата относно предоставените от държавите помощи и на правилата относно мерките за търговска защита;


— за делата относно правата на интелектуална собственост, посочени в член 130, параграф 1 от Процедурния правилник;


— за всички останали дела.


В рамките на тези списъци за ротация двата състава, състоящи се от четирима съдии и заседаващи в състав от трима съдии, се вземат предвид два пъти при всяка трета ротация.


Председателят на Първоинстанционния съд може да се отклони от тези списъци за ротация, за да отчете наличието на свързани дела или да осигури равномерно разпределение на работната натовареност.


C2008-197-29


Untitled Page