Жалба, подадена на 14 май 2008 г. - CHEMK и Kuznetskie ferrosplavy/Съвет и Комисия - Дело T-190/08

Обн. C ОВ. бр.197 от 2 Август 2008г.

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Chelyabinsk elektrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) (Челябинск, Русия) и Kuznetskie ferrosplavy OAO (Новокузнетск, Русия) (представител: P. Vander Schueren, lawyer)

Ответници: Съвет на Европейския съюз и Комисия на Европейските общности


Искания на жалбоподателите

- да се отмени оспорваният регламент доколкото той се отнася до жалбоподателите,

- да се осъди Съветът да заплати съдебните разноски, направени от жалбоподателите във връзка с настоящото производство, или

- при условията на евентуалност, да се отмени оспорваното решение, и

- да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски, направени от жалбоподателите във връзка с настоящото производство.


Правни основания и основни доводи

Жалбоподателите изтъкват пет основания в подкрепа на жалбата си за отмяна на Регламент (ЕО) № 172/20081 на Съвета от 25 февруари 2008 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито върху вноса на феросилиций, произведен в Китайската народна република, Египет, Казахстан, Бившата югославска република Македония и Русия ("оспорвания регламент") доколкото той се отнася до тях. При условията на евентуалност жалбоподателите искат отмяна на Решение на Комисията от 28 февруари 2008 г., което им е нотифицирано на 3 март 2008 г. и с което Комисията отхвърля искането им за суспендиране на антидъмпинговите мерки, въведени с оспорвания регламент ("оспорваното решение").

На първо място, жалбоподателите твърдят, че Съветът е нарушил член 2, параграф 9 от Основния регламент2 ("Основния регламент") и не е изпълнил задължението си надлежно да мотивира отказа си да използва действителната граница на печалбата на свързания с жалбоподателите вносител при конструирането на експортната им цена.

На второ място жалбоподателите поддържат, че Съветът е нарушил принципа на недопускане на дискриминация, както и член 6, параграф 7, член 8, параграф 4 и член 20, параграф 1 от Основния регламент, като е разрешил на македонския производител SILMAK временно разгласяване.

На трето място жалбоподателите твърдят, че Съветът е нарушил член 3, параграф 6 от Основния регламент, тъй като е допуснал грешка в правото и явна грешка в преценката, като е заключил, че промишлеността на Общността е претърпяла съществена вреда.

На четвърто място жалбоподателите твърдят, че оспорваният регламент е в противоречие с член 3, параграф 6 и член 3, пара- граф 7 от Основния регламент и е опорочен поради грешка в правото, редица явни грешки в преценката, както и поради това, че не е положена дължимата грижа и не са изложени достатъчно мотиви, доколкото Съветът не взел предвид последиците от други фактори върху състоянието на общностната промишленост, които прекъват връзката между целения внос и съществената вреда, за която се твърди, че е причинена на общностната промишленост.

На пето място жалбоподателите поддържат, че Съветът е нарушил правото им на защита, като е отказал да предостави сведения относно жалбата, въз основа на която е започнало антидъмпинговото разследване.

При условията на евентуалност жалбоподателите изтъкват едно основание за отмяна на оспорваното решение, а именно, че Комисията е допуснала грешка при прилагане на правото, явна грешка в преценката и е нарушила принципа на равно третиране и на доброто управление, като е отхвърлила искането на жалбоподателите за суспендиране на мерките.


_________________________

1 ОВ L 55, 2008 г., стр. 6.

2 Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 година за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 56, 1996 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 12, стр. 223).


C2008-197-45


Untitled Page