Жалба, подадена на 21 май 2008 г. - Transnational Company "Kazchrome" и ENRC Marketing/Съвет - Дело T-192/08

Обн. C ОВ. бр.197 от 2 Август 2008г.

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Transnacionalnaia kompania "Kazchrome" (TNK Kazchrome) (Aktobe, Казахстан) и ENRC Marketing AG (Kloten, Швейцария) [представители: L. Ruessmann и A. Willems, lawyers]

Ответник: Съвет на Европейския съюз


Искания на жалбоподатебите

- да обяви жалбата за допустима;

- да отмени Регламент (ЕО) № 172/2008 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на феросилиций, произведен в Китайската народна република, Египет, Казахстан, Бившата югославска република Македония и Русия, доколкото се отнасят до жалбоподателите;

- да осъди Съвета да понесе собствените си съдебни разноски и направените от жалбоподателите.


Правни основания и основни доводи

Жалбоподателите, които произвеждат и продават феросилиций на пазара на Европейския съюз, искат частична отмяна на Регламент (ЕО) № 172/20081 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито върху вноса на феросилиций, произведен в Китайската народна република, Египет, Казахстан, Бившата югославска република Македония и Русия.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите изтъкват, че те са пряко и лично засегнати от обжалвания регламент и че антидъмпинговото мито, наложено с посочения регламент, е резултат от няколко явни грешки в преценката, явни фактически грешки, нарушения на Основния регламент2 (наричан по-нататък "Основен регламент"), както и на антидъмпинговото споразумение на СТО. По-нататък жалбоподателите твърдят, че ответникът не е посочил мотиви, съгласно изискването на член 253 ЕО.

Въз основа на първото правно основание жалбоподателите изтъкват, че Съветът не е разграничил правилно ефекта от други известни фактори от този на всяка вреда, причинена от оспорвания внос и по този начин констатациите на Съвета нарушават член 3, параграф 2, член 3, параграф 6 и член 3, параграф 7 от Основния регламент.

Въз основа на второто правно основание жалбоподателите твърдят, че антидъмпиновото мито е прието въз основа на погрешна преценка на интереса на Общността и в нарушение на член 9, параграф 4 и член 21 от Основния регламент.

Въз основа на третото правно основание се изтъква, че макар жалбоподателите да са представили проверима информация на институциите, те се третират като лица, които не са оказали съдействие, и Съветът не е проверил фактическите обстоятелства, използвани в замяна на наличната информация, представена на вниманието му и не е извършил правилно третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика в рамките на наложените в Основния регламент срокове.

Въз основа на четвъртото правно основание жалбоподателите твърдят, че при разследването е нарушено тяхното право на защита.


_________________________

1 OВ 2008 г., L 55, стр. 6.

2 Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 година за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (OВ 1996 г. L 56, стр. 1, Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 12, стр. 223)


C2008-197-46


Untitled Page