Жалба, подадена на 21 май 2008 г. от Carina Skareby срещу решение, постановено на 6 март 2008 г. от Съда на публичната служба по дело F-46/06, Skareby/Комисия - Дело T-193/08 P

Обн. C ОВ. бр.197 от 2 Август 2008г.

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Carina Skareby (Leuven, Белгия) (представители: S. Rodrigues и C. Bernard-Glanz, avocats)

Друга страна в производството: Комисия на Европейските общности


Искания на жалбоподателя

- да се отмени решението, постановено на 6 март 2008 г. от Съда на публичната служба на Европейския съюз по дело F-46/06,

- да се уважат исканията за отмяна и за присъждане на обезщетение, отправени от жалбоподателя пред Съда на публичната служба,

- да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски, свързани с производствата пред двете инстанции.


Правни основания и основни доводи

С настоящата жалба жалбоподателят моли да се отмени решението на Съда на публичната служба от 6 март 2008 г., постановено по дело Skareby/Комисия, F-46/06, за отхвърляне на жалбата, с която жалбоподателят иска, от една страна, да се отмени доклада за развитие на кариерата му за 2004 г. и, от друга страна, да му се присъди обезщетение.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят посочва две правни основания, изведени от явни грешки в преценката (точки 66, 98 и 113 от обжалваното решение) и от изопачаване на доказателство (точка 68).


C2008-197-47


Untitled Page