Жалба, подадена на 26 май 2008 г. - Market Watch/СХВП - Ares Trading (SEROSLIM) - Дело T-201/08

Обн. C ОВ. бр.197 от 2 Август 2008г.

Език, на който е изготвена жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Market Watch Franchise & Consulting, Inc. (Freeport, Бахамски острови) (представители: J. E. Korab, lawyer)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Ares Trading, SA (Aubonne, Швейцария)


Искания на жалбоподателя

- да се допусне жалбата, подадена от жалбоподателя;

- да се отмени решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (СХВП) от 6 март 2008 г. по преписка № R 0805/2007-2 и да се отхвърли жалбата на другата страна в производството пред апелативния състав, с която се иска съответната марка на Общността да бъде обявена за недействителна; и

- да се осъди СХВП да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят Марка на Общността, предмет на спора: словната марка "SEROSLIM" за стоки и услуги от класове 3, 5 и 35 - заявка № 4 113 321

Притежател на марката или знака, на който е направено позоваване в процедурата по възражението: другата страна в производството пред апелативния състав

Марка или знак, на който е направено позоваване в подкрепа на възражението: словната марка "SEROSLIM" за стоки от клас 5

- марка на Общността 2 405 694

Решение на отдела по споровете: уважава възражението относно всички стоки от клас 5 и относно "сапун, лосион за коса и прахове или пасти за зъби" от клас 3

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата

Изложени правни основания: нарушение на член 8 от Регламент № 40/94 на Съвета, тъй като най-важният аспект при преценката дали съществува вероятност от объркване е цялостното впечатление, което въпросните две марки създават у съответните потребители. На следващо място, наличието на вероятност от объркване, което би могло да бъде релевантно от гледна точка на правото относно марките, в тази връзка зависи от голям брой обстоятелства, включително, но не само, признаването на въпросната марка, асоциациите, които използваните или регистрирани знаци изглежда могат да създават, както и степента на сходство между марката и знака или между установените стоки и услуги.


C2008-197-49


Untitled Page