Жалба, подадена на 4 юни 2008 г. - Team Relocation NV/Комисия - Дело T-204/08

Обн. C ОВ. бр.197 от 2 Август 2008г.

Език на производството: английски


Страни

Жалбоподател: Team Relocation NV (Zaventem, Белгия)

(представители: H. Giliams, J. Bocken, lawyers)

Ответник: Комисия на Европейските общности


Искания на жалбоподателя

- да се отмени член 1 от Решение на Комисията от 11 март 2008 година по преписка COMP/38.543 - Услуги по международни премествания, в частта, в която се установява, че жалбоподателят е нарушил член 81 ЕО и член 53, параграф 1 от Споразумението за ЕИП през периода януари 1997 г. - септември 2003 г., като пряко и непряко е определил цените на услугите по международни премествания в Белгия, поделил е част от пазара и е манипулирал процедурата по представяне на оферти;

- да се отмени член 2 от Решение на Комисията от 11 март 2008 година по преписка COMP/38.543 - Услуги по международни премествания, в частта, с която на жалбоподателя се налага глоба в размер на 3,49 милиона EUR;- при условията на евентуалност, да се намали значително наложената с посоченото по-горе решение глоба;

- във всеки случай, да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

С тази жалба жалбоподателят иска, на основание на член 230 ЕО, отмяна на членове 1 и 2 от Решение C(2008)926 окончателен на Комисията от 11 март 2008 година (преписка COMP/38.543 - Услуги по международни премествания) във връзка с производство по член 81, параграф 1 ЕО и член 53, параграф 1 от Споразумението за ЕИП, в частта, с която се налага глоба на жалбоподателя.

Жалбоподателят изтъква осем правни основания в подкрепа на своите искания:

Първо, жалбоподателят твърди, че Комисията е нарушила член 81 ЕО и член 53 от Споразумението за ЕИП, както и задължението за мотивиране, заявявайки в член 1 от решението си, че жалбоподателят е участвал от януари 1997 г. до септември 2003 г. в едно-единствено продължително нарушение на член 81 ЕО.

Второ, жалбоподателят посочва, че Комисията е нарушила принципа на равно третиране, както и Насоките относно метода за определяне на глобите от 2006 година1, като е взела предвид, за целите наизчисляване на основния размер на глобата, съвкупните продажби на жалбоподателя на белгийския пазар на международните премествания, включително оборота, реализиран от преместванията на физически лица.

Трето, жалбоподателят поддържа, че процентът от 17 % от стойността на продажбите, прилаган от Комисията за целите на изчисляването на основния размер на глобата на жалбоподателя е прекалено висок. Той твърди, че с това Комисията е нарушила принципите на равно третиране и пропорционалност, Насоките относно метода за определяне на глобите от 2006 година и задължението за мотивиране.

Четвърто, жалбоподателят посочва, че не е налице основание за умножаване на стойността на продажбите на жалбоподателя по броя на годините, през които са се осъществили практиките, в които е участвал. По-нататък, той твърди, че автоматичното умножаване на сумата, определена въз основа на стойността на продажбите по броя на годините на участие на предприятие в нарушението предоставя на твърдяната продължителност на нарушението диспропорционална значимост по отношение на другите фактори и по-специално на тежестта на нарушението.


Пето, жалбоподателят изтъква, че не е налице основание за налагането на жалбоподателя на допълнителна сума от 436 850,53 EUR, равна на 17 % от стойността на неговите продажби.

Шесто, жалбоподателят твърди, че Комисията е трябвало да вземе предвид няколко смекчаващи обстоятелства, които дават основание за намаляване на глобата на жалбоподателя.

Седмо, жалбоподателят изтъква доводи, че не е налице основание за налагане на глоба, която надвишава 10 % от оборота му. С това Комисията е нарушила член 23 от Регламент (ЕО) № 1/20032 и принципа на пропорционалност.

Осмо и при условията на евентуалност, жалбоподателят посочва, че глобата му трябва да бъде намалена значително, за да се вземе предвид невъзможността му да плати.


_________________________

1 Насоки относно метода за определяне на глобите, налагани по силата на член 23, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1/2003 (ОВ C 210, 2006 г., стр. 2; Специално издание на български език 2007 г., глава 8, том 4, стр. 264).

2 Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 2003 г., стр. 1; Специално издание на български език 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167).


C2008-197-50


Untitled Page