Жалба, подадена на 9 юни 2008 г. - Испания/Комисия - Дело T-206/08

Обн. C ОВ. бр.197 от 2 Август 2008г.

Език на производството: испански


Страни

Жалбоподател: Кралство Испания (представител: г-н F. Dнez Moreno)

Ответник: Комисия на Европейските общности


Искания на жалбоподателя

- Да се отмени Решение 2008/321/EО на Комисията от 8 април 2008 година за изключване от финансиране от страна на Общността на някои разходи, направени от държавите-членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция "Гарантиране", и на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), доколкото то съдържа засягащи Кралство Испания корекции, произтичащи от две проучвания във връзка с потенциала за винопроизводство (VT/VI/2002/14 и VT/VI/2006/09), на обща сума 54 949 195,80 EUR, в резултат от прилагането на твърда ставка от 10 % от всички разходи, декларирани по-рано в качеството на свързани помощи; и

- да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

Засягащите Испания изключвания от финансиране от страна на Общността произтичат от две проучвания във връзка с потенциала за винопроизводство (VT/VI/2002/14 и VT/VI/2006/09), които вземат за база при изчислението на финансовата корекция декларираните от Испания разходи за всички мерки за подпомагане, за които могат да кандидатстват продукти с произход от незаконни парцели с лозарски насаждения през бюджетните години 2003 и 2004, на обща сума 54 949 195,80 EUR (корекция с твърда ставка от 10 % от всички разходи, декларирани в качеството на такива помощи, поради слабости при контрола на пълната забрана за засаждането на лозя).

Кралство Испания оспорва предложената финансова корекция, тъй като я счита за необоснована и непропорционална въз основа на следните доводи:

- непосочване на мотиви за предложената корекция;

- правилно осъществяване от испанските органи на контрол за откриването на незаконни насаждения през 2003 г. и 2004 г.

- неизвършване от Комисията на процедурите, предвидени във връзка с уравняването на сметките;

- несъобразност на използване на резултатите от проучването, извършено през 2002 г.;

- отхвърляне на екстраполацията на предложената корекция към непосетените автономни области; и

- липса на технически аргументи в подкрепа на предложения процент на приспадане: дискриминационни аспекти на различните регулативнимерки.


C2008-197-51


Untitled Page