Жалба, подадена на 4 юни 2008 г. - Stichting Administratiekantoor Portielje/Комисия - Дело T-209/08

Обн. C ОВ. бр.197 от 2 Август 2008г.

Език на производството: нидерландски


Страни

Жалбоподател: Stichting Administratiekantoor Portielje

(Ротердам, Нидерландия) (представител: адв. D. Van hove, advocaat)

Ответник: Комисия на Европейските общности


Искания на жалбоподателя

- да се отмени Решение C (2008) 926 окончателен на Комисията от 11 март 2008 година, нотифицирано на жалбоподателя на 25 март 2008 г., за процедура по прилагане на член 81 ЕО (преписка COMP/38.543 - Международни услуги по преместване) в частта, в която то засяга жалбоподателя;

- при условията на евентуалност, да се отмени член 2, буква д) от решението, доколкото той засяга жалбоподателя, съгласно посочените в четвъртото и/или петото правно основание мотиви и съответно да се намали размерът на наложената в член 2 глоба, доколкото с нея се засяга жалбоподателят;

- да се осъди Комисия да заплати съдебните разноски по настоящото производство.


Правни основания и основни доводи

С първото правно основание жалбоподателят твърди, че с решението се нарушава член 81 ЕО и член 23, параграф 2 от Регламент № 1/20031, тъй като Комисията не е установила правомерно, че жалбоподателят се явява предприятие по смисъла на тези членове.

С второто правно основание жалбоподателят твърди, че с решението се нарушава член 81, параграф 1 ЕО и член 23, параграф 2 от Регламент № 1/2003, тъй като от гледна точка на фактите и обстоятелствата по делото Комисията погрешно е приписала на жалбоподателя поведението на Gosselin. С третото правно основание жалбоподателят твърди, че с решението се нарушава член 81 ЕО. В първата му част се изтъква, че Комисията не е установила правомерно, че действията, за които следва да носи отговорност Gosselin, трябва да бъдат квалифицирани като чувствително ограничаване на конкуренцията по смисъла на член 81 ЕО. Във втората му част се посочва, че Комисията не е установила правомерно, че споразумението, в което е участвало Gosselin може да засегне чувствително търговията между държавите-членки.

С четвъртото правно основание се посочва, че с решението се нарушават член 23 от Регламент № 1/20032, член 15, параграф 2 от Регламент № 17/62 3 и Насоките относно метода за определяне на размера на глобите4. Комисията била нарушила тези разпоредби, определяйки тежестта на нарушението, както и стойността на продажбите, които служели за изчисляване на основния размер на глобата, наложена на Gosselin и, in fine, отказвайки да отчете смекчаващите обстоятелства по отношение на Gosselin при изчисляване на глобата. Накрая с петото правно основание се твърди, че Комисията не е спазила принципа на равно третиране, по-специално, определяйки тежестта на нарушението и стойността на продажбите, които били взети предвид при изчисляване на глобата.


_________________________

1 Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, стp. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167).

2 Посочен в бележка под линия 1.

3 Регламент № 17: Първи регламент за прилагане на членове 85 и 86 от Договора (ОВ 1962 г., 13, стp. 204; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 3).

4 Насоки относно метода за определяне на размера на глобите в приложение на член 23, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕО) № 1/2003 (ОВ 2006 г., C 210, стp. 2).


C2008-197-52


Untitled Page