Жалба, подадена на 4 юни 2008 г. - Verhuizingen Coppens/Комисия - Дело T-210/08

Обн. C ОВ. бр.197 от 2 Август 2008г.

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Verhuizingen Coppens NV (Bierbeek, Белгия)

(представители: J. Stuyck и I. Buelens, avocate)

Ответник: Комисия на Европейските общности


Искания на жалбоподателя

- да се отмени член 1 от решението на Комисията от 11 март 2008 година по преписка COMP/38.543 в частта, в която той засяга жалбоподателя;

- да се отмени член 2 от решението на Комисията от 11 март 2008 година по преписка COMP/38.543 в частта, в която той засяга жалбоподателя;

- при условията на евентуалност, глобата да се намали съществено и да се определи в размер, който не надвишава 10 % от оборота на жалбоподателя на съответния пазар на международни услуги по преместване;

- да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски на жалбоподателя.


Правни основания и основни доводи

С първите си две правни основания жалбоподателят иска да се отмени Решение C (2008) 926 окончателен на Комисията от 11 март 2008 година относно процедура по прилагане на член 81 ЕО (преписка COMP/38.543 - Международни услуги по преместване) На първо място, жалбоподателят се позовава на нарушение на член 81, параграф 1 ЕО. На жалбоподателя е наложена санкция за участие в комплексен картел, въпреки че според преписката на Комисията той се различава от другите участници, тъй като за него е установено само несъществено участие в твърдения картел.Освен това изтъкваното участие на жалбоподателя в нарушението е с по-кратка продължителност от установената от Комисията и Комисията не е преценила относителната степен на участие на жалбоподателя в нарушението. На второ място, жалбоподателят изтъква наличието на нарушение на член 23, параграфи 2 и 3 от Регламент № 1/20031, тъй като Комисията определила неправилно както продължителността, така и характера на продължено нарушение на същото.

При условията на евентуалност жалбоподателят иска глобата да се опрости или поне съществено да се намали поради факта, че основният й размер е установен и изчислен неправилно, както и че при определяне на глобата Комисията е извършила явно нарушение на принципа на пропорционалност.


_________________________

1 Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, стp. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167).


C2008-197-53


Untitled Page