Жалба, подадена на 4 юни 2008 г. - Putters International/Комисия - Дело T-211/08

Обн. C ОВ. бр.197 от 2 Август 2008г.

Език на производството: нидерландски


Страни

Жалбоподател: Putters International NV (Cargovil, Беглия)

(представители: K. Platteau, advocaat)

Ответник: Комисия на Европейските общности


Искания на жалбоподателя

- да се отмени член 1 от решението в частта, в която с него се установява, че жалбоподателят е нарушил член 81, пара- граф 1 ЕО поради това, че с други предприятия е определил пряко и косвено цените на услугите за международни премествания в Белгия, поделил е съвместно с другите предприятия част от този пазар и е манипулирал тръжните процедури,

- да се отмени член 2 от решението в частта, в която с него се налага глоба на жалбоподателя в размер на 395 000 EUR,

- ако Първоинстанционният съд сметне, че следва да наложи глоба на жалбоподателя в рамките на правомощието си на пълна юрисдикция по член 229 ЕО и член 31 от Регламент № 1/2003, да определи глоба, която да е значително по-ниска от определената от Комисията сума,

- да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят иска отмяната на Решение на Комисията С (2008) 926 окончателен от 11 март 2008 г. относно производство по прилагане на член 81 ЕО (преписка СОМР/38.543 -

Услуги за международни премествания).

Първо, Комисията допуснала явна грешка в преценката, като е приела, че жалбоподателят е участвал в комплексен и систематичен картел, целящ прякото и косвено определяне на цените на услугите за международни премествания в Белгия, съвместното поделяне на част от този пазар между участниците в картела и манипулирането на тръжните процедури. На практика жалбоподателят участвал единствено в практики, които засягали поръчките и привидни оферти, при това спорадично.

Второ, Комисията нарушила принципите на пропорционалност и равно третиране, доколкото изчислила основния размер на глобата, като взема предвид общия оборот на услугите за международни премествания, без да се съобразява с броя и естеството на извършените от жалбоподателя нарушения, нито с тяхното влияние върху съответния пазар.

Трето, Комисията нарушила принципите на пропорционалност и на равно третиране, доколкото изчислила глобата, без да взема предвид ролята на страните в споразумението и естеството на практиките, в които са участвали, а вместо това определя спрямо всички еднаква ставка що се отнася до сериозността на нарушението и допълнителната сума за възпиране.

Четвърто, Комисията нарушила принципите на пропорционалност и равно третиране, доколкото наложила максимално допустимата глоба на участник с толкова ограничена роля, като тази на жалбоподателя.

Пето и последно, жалбоподателят упреква Комисията в нарушаване на принципите за защита на оправданите правни очаквания и на равно третиране и изтъква грешка в преценката на Комисията, доколкото не е признала никакви смекчаващи обстоятелства в полза на жалбоподателя.


C2008-197-54


Untitled Page