Жалба, подадена на 4 юни 2008 г. - Amertranseuro International Holdings и др./Комисия - Дело T-212/08

Обн. C ОВ. бр.197 от 2 Август 2008г.

Език на производството: английски


Страни

Жалбоподатели: Amertranseuro International Holdings Ltd (Лондон, Обединено Кралство), Trans Euro Ltd (Лондон, Обединено кралство) и Team Relocations Ltd (Лондон, Обединено кралство) (представител: L. Gyselen, lawyer)

Ответник: Комисия на Европейските общности


Искания на жалбоподателите

- да се отмени член 2, буква и) от Решение на Комисията от 11 март по дело COM/38.543 - Услуги за международни премествания, доколкото той обявява жалбоподателите за солидарно отговорни за твърдяното нарушение на член 81 ЕО и на член 53 от Споразумението за ЕИП, извършено от Team Relocations NV в периода от месец януари 1997 г. до месец септември 2003 г.,

- при условията на евентуалност, да се отмени член 2, буква и) от същото решение на Комисията доколкото той не ограничава действително солидарната отговорност на Amertranseuro Ltd до размер от 1.3 млн. EUR,

- да се осъди Комисията да заплати разноските.


Правни основания и основни доводи

На основание на член 230 ЕО жалбоподателите искат частична отмяна на Решение на Комисията C(2008) 926 окончателен от 11 март (Дело COM/38.543 - Услуги за международни премествания) (наричано по-нататък "обжалваното решение") относно производство по прилагане на член 81, параграф 1 от Договора за ЕО и на член 53, параграф 1 от Споразумението за ЕИП. Жалбоподателите по-конкретно искат отмяна на член 2, буква и) от обжалваното решение доколкото той ги обявява за солидарно отговорни за твърдяното участие на Team Relocations NV ("TRNV") в нарушението, описано в член 1 от обжалваното решение. Жалбоподателите изтъкват две правни основания в подкрепа на исканията си:

На първо място те поддържат, че Комисията е допуснала грешка като е обявила и трима за отговорни въпреки факта, че те нито са знаели, нито са можели да знаят за участието на TRNV в твърдяното нарушение. На второ място жалбоподателите изтъкват, че Комисията е злоупотребила с властта си като им е наложила глоба, която не са в състояние да платят.


C2008-197-55


Untitled Page