Жалба, подадена на 9 юни 2008 г. - Paul Alfons Rehbein/СХВП - Herve Dias Martinho и Manuel Dias Martinho (Outburst) - Дело T-214/08

Обн. C ОВ. бр.197 от 2 Август 2008г.

Език, на който е изготвена жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG (Glinde, Германия) (представител: T. E. Lampel, lawyer)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)


Други страни в производството пред апелативния състав: Herve Dias Martinho и Manuel Carlos Dias Martinho (Le Plessis Trevise, Франция)


Искания на жалбоподателя

- да се отмени Решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) от 13 март 2008 г. по преписка R 1261/2007 2 и

- да се осъди СХВП да заплати направените от жалбоподателя съдебни разноски.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: Другите страни в производството пред апелативния състав

Марка на Общността, предмет на спора: Фигуративната марка "Outburst" за стоки в класове, 16, 18 и 25 - заявка № 4 318 333

Притежател на марката или знака, на който е направено позоваване в процедурата по възражението: Жалбоподателят Марка или знак, на който е направено позоваване: Националната словна марка "Outburst" за стоки в клас 25 - германска марка с регистрационен № 399 40 713

Решение на отдела по споровете: Отхвърля изцяло възражението

Решение на апелативния състав: Отхвърля жалбата

Изложени правни основания: Нарушение на член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94 на Съвета, тъй като по-ранната национална марка е реално използвана във връзка със стоките и услугите, за които тя е регистрирана; нарушение на член 76, параграф 1, буква е) от посочения Регламент, тъй като апелативният състав е допуснал грешка, като не е взел предвид писмената клетвена декларация на управляващия директор на жалбо- подателя; нарушение на член 74, параграф 2 от посочения Регламент и на правило 22, параграфи 1 и 2 от Регламент № 2868/951 на Комисията, тъй като е допустимо представянето на допълнителни доказателства във фазата на обжалване в процедурата по възражението и трябва да бъдат взети предвид при преценяване на реалното използване на марката, срещу която е подадено възражението; нарушение на правото на жалбоподателя да бъде изслушан, тъй като апелативният състав е трябвало да вземе предвид представеното след срока доказателство.


_________________________

1 Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността (ОВ L 303, 1995 г., стр. 1; Специално издание на български език 2007 г., глава 17, том 1, стр. 189).


C2008-197-56


Untitled Page