Жалба, подадена на 11 юни 2008 г. - Lemans/СХВП - Stephen Turner (ICON) - Дело T-218/08

Обн. C ОВ. бр.197 от 2 Август 2008г.

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Lemans Corporation (Janesville, Съединени Щати) (представител: M. Cover, Solicitor)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Stephen Turner (Luddington, Обединено Кралство)


Искания на жалбоподателя

- да се отмени Решение R 589/2007-2 от 28 март 2008 г. на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни),

- да се отхвърли възражението и да се постанови, че разглежданата марка на Общността може да бъде регистрирана, и

- да се осъди другата страна в производството пред апелативния състав да заплати разноските, включително по производствата пред апелативния състав и Първоинстанционния съд.


Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят. Марка на Общността, предмет на спора: фигуративна марка "ICON" за стоки и услуги от класове 9, 18 и 25 - заявка № 2 197 366.

Притежател на марката или знака, на който е направено позоваване в процедурата по възражението: другата страна в производството пред апелативния състав.

Марка или знак, на който е направено позоваване в подкрепа на възражението: национална словна марка "IKON" за стоки от клас 9 - марка на Обединеното кралство № 2 243 676. Решение на отдела по споровете: изцяло отхвърля заявката. Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата. Изложени правни основания: Апелативният състав неправилно е приел, че другата страна в производството пред него има правен интерес да направи възражение.


C2008-197-57


Untitled Page