Жалба, подадена на 13 юни 2008 г. - Impala/Комисия - Дело T-229/08

Обн. C ОВ. бр.197 от 2 Август 2008г.

Език на производството: английски


Страни

Жалбоподател: Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, international association) (Брюксел, Белгия) (представители: S. Crosby, J. Golding, Solicitors, и I. Wekstein, lawyer)

Ответник: Комисия на Европейските общности


Искания на жалбоподателя

- да се отмени Решение от 3 октомври 2007 година на Комисията по дело № COMP/M.3333-Sony/BMG за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар и с действието на Споразумението за ЕИП, в съответствие с член 8, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 4064/89 на Съвета1

- да се осъди Комисията да заплати разноските.


Правни основания и основни доводи

С решение C(2004) 2815 от 19 юли 2004 г. Комисията обявява за съвместима с общия пазар концентрацията, посредством която Bertelsmann AG и Sony Corporation of America придобиват общ контрол върху съвместното предприятие Sony BMG, което обединява звукозаписната им дейност (Дело № COMP/M.3333-Sony/BMG). С решение от 13 юли 2006 г. Първоинстанционният съд отменя решението на Комисията2. След отмяната случаят отново е съобщен на Комисията, която извършва нова оценка на условията на пазара към съответния момент и с обжалваното Решение C(2007) 4507 от 3 октомври 2007 г. разрешава сливането като съвместимо с общия пазар и с действието на Споразумението за ЕИП. Жалбоподателят - международна асоциация, която представлява независими музикални компании, конкуренти на страните по сливането, иска отмяна на това решение. Той твърди, че като е разрешила сливането, Комисията е допуснала явна грешка в преценката и/или е приложила погрешно правото относно съвместното господстващо положение, и/или е нарушила член 253 ЕО, като:

- не е извършила правилна проверка и оценка на съществуването, засилването или създаването на съвместно господстващо положение на пазара на музика, записана на физически носител и на пазара на музикални записи в дигитални формати;

- не е извършила прогнозна оценка по отношение на това дали концентрацията може да засили съществуващо или да създаде съвместно господстващо положение на пазара на музика, записана на физически носител и/или на пазара на музикални записи в дигитални формати, и като не е обосновала липсата на прогнозна оценка;

- не е извършила надлежна оценка на възможните последици от сливането за потребителския избор или за културното разнообразие, нито е направила прогнозна оценка в това отношение; и

- в заключение, като не е установила, че сливането засилва или създава съвместно господстващо положение на пазара на музика, записана на физически носител и на пазара на музикални записи в дигитални формати.


_________________________

1 Регламент (ЕИО) № 4064/89 на Съвета от 21 декември 1989 година за контрола върху концентрация между предприятия (ОВ L 395, 1989 г., стр. 1, поправка ОВ L 257, 1990 г., стр. 13).

2 Дело T-464/04, Impala/Комисия, Recueil, стр. II-2289, Решение в производството по обжалване - дело C-413/06 P, Bertelsmann и Sony Corporation of America/Impala.


C2008-197-58


Untitled Page