Жалба, подадена на 25 юни 2008 г. - Melli Bank/Съвет - Дело T-246/08

Обн. C ОВ. бр.197 от 2 Август 2008г.

Език на производството: английски


Страни

Жалбоподател: Melli Bank plc (Лондон, Обединено кралство)

(представители: R. Gordon, QC, J. Stratford, Barrister, R. Gwynne и T. Din, Solicitors)

Ответник: Съвет на Европейския съюз


Искания на жалбоподателя

- да се отмени точка 4 от раздел В на приложението към Решението на Съвета 2008/475/ЕО относно ограничителните мерки срещу Иран в частта, в която то се прилага по отношение на Melli Bank plc;

- да се постановят всички мерки и решения, които изглеждат справедливи и подходящи при тези условия;

- да се осъди Съветът да заплати на банката съдебните разноски, свързани с настоящото обжалване.


Правни основания и основни доводи

По настоящото дело жалбоподателят иска частичната отмяна на Решението на Съвета от 23 юни 2008 година1 за прилагане на член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 423/2007 относно ограничителните мерки срещу Иран2, доколкото жалбоподателят е включен в списъка на физическите и юридическите лица, на организациите и органите, чиито финансови средства и икономически ресурси са замразени по силата на тази разпоредба. Жалбоподателят иска отмяната на точка 4 от раздел В на приложението, доколкото то се отнася до него, на основание, че то е незаконосъобразно от две гледни точки. Първо, жалбоподателят твърди, че обжалваното решение е несъразмерно на основание, че замразяването на неговите икономически фондове и средства: 1) няма логическа връзка с целта, състояща се в предотвратяването на ядреното разпространение или на неговото финансиране и 2) не е най-малко ограничителната мярка за упражняване на бдителност по отношение на жалбоподателя или за преследване на целта, състояща се във възпрепятстване на финансирането на ядреното разпространение.


Второ, жалбоподателят изтъква, че обжалваното решение нарушава принципа за забрана на дискриминацията на основание, че от една страна той се оказва в еднакво положение с останалите британски клонове на иранските банки, че той е в материално сравнимо положение с положението на другите британски банки, включително британски банки, извършващи транзакции с Иран, но че той е третиран по различен начин, и от друга страна, че той се намира в чувствително различно положение от положението на една друга банка, посочена от Съвета за сигурност на Обединените нации, но че е третиран по същия начин.


_________________________

1 ОВ 2008 г., L 163, стр. 29.

2 Регламент (ЕО) № 423/2007 на Съвета от 19 април 2007 година относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ 2007 г., L 103, стр. 1).


C2008-197-59


Untitled Page