Жалба, подадена на 9 юни 2008 г. - Palazzo/Комисия - Дело F-57/08

Обн. C ОВ. бр.197 от 2 Август 2008г.

Език на производството: френски


Страни

Жалбоподател: Armida Palazzo (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности


Предмет и описание на спора

От една страна, обявяването на незаконосъобразността на член 4 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и от друга страна, отмяната на решението на органа по назначаването относно изчисляването на бонус към признатия осигурителен стаж за придобитите от жалбоподателя пенсионни права в качеството му на местен служител.


Искания на жалбоподателя

- да се обяви, че член 4 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица на Европейските общности е незаконосъобразен,

- да се отмени Решение от 24 октомври 2007 г. на органа по назначаването относно изчисляването на бонус към признатия осигурителен стаж за придобитите от жалбоподателя пенсионни права в качеството му на местен служител,

- да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати разноските.C2008-197-72


Untitled Page