ПРОТОКОЛ за определяне на риболовните възможности и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорско сътрудничество в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания за периода от 1 август 2008 г. до 31 юли 2012 г.

Обн. L ОВ. бр.203 от 31 Юли 2008г.

Член 1


Период на прилагане и риболовни възможности


1. От 1 август 2008 г. и за период от четири години в приложената към настоящия протокол таблица се определят предоставените в съответствие с членове5и6 от Споразумението риболовни възможности. Тези възможности съставляват част от общото риболовно усилие, посочено в приложение III и определено от мавританските власти на основата на съществуващите и периодично осъвременявани научни становища.


2. Параграф 1 се прилага при условията на членове 4 и 5 от настоящия протокол.


3. В прилагане на член 6 от Споразумението корабите, плаващи под флаг на държава-членка на Европейската общност, могат да извършват риболовни дейности в риболовната зона на Мавритания само ако притежават лицензия за риболов, издадена в рамките на настоящия протокол и съобразно условията, описани в приложенията към настоящия протокол.


Член 2


Финансово участие — Начини на плащане


1. Финансовото участие, посочено в член 7 на Споразумението, е определено на 86 милиона EUR за първата година, 76 милиона EUR за втората година, 73 милиона EUR за третата година и 70 милиона EUR за четвъртата година1. От тези суми за финансова подкрепа на провеждането на национална политика по отношение на рибарството се използват 11 милиона EUR през първата година, 16 милиона EUR през втората година, 18 милиона EUR през третата година и 20 милиона EUR през четвъртата година, както е предвидено в член 7, параграф 1б на Споразумението, от които 1 милион EUR на година са за подкрепата на Националния парк Banc d’Arguin (PNBA).


2 В случай, че общият тонаж от 250 000 тона за категория 9 „Пелагични хладилни траулери“ бъде надхвърлен за период от една година, Общността заплаща допълнителна вноска от 40 EUR на тон улов.


3. Параграф 1 се прилага при условията на членове 4, 5, 6, 7, 10 и 13 от настоящия протокол.


4. Заплащането на финансовото участие от страна на Общността се извършва най-късно до 31 август 2008 г. за първата година и най-късно до 1 август за следващите години.


5. Финансовото участие се превежда по специална банкова сметка на дирекция „Държавно съкровище“ на Ислямска република Мавритания, открита в Централната банка на Мавритания, чиито детайли се посочват от Министерството.


6. При условие на разпоредбите на член 6 от настоящия протокол бюджетното предоставяне на финансовото участие и подкрепата за Националния парк Banc d’Arguin (PNBA) се решава в рамките на Закона за финансите на Мавританияие от изключителната компетентност на мавританската държава.


Член 3


Научно сътрудничество


1. Двете страни се задължават да насърчават отговорния риболов в мавританските риболовни зони въз основа на принципите за устойчиво управление.


2. За срока на настоящия протокол двете страни си сътрудничат, за да разгледат по-задълбочено определени въпроси във връзка с измененията в състоянието на ресурсите в риболовните зони на Мавритания; за целта най-малко веднъж годишно се провежда среща на съвместния научен комитет в съответствие с член 4, параграф 1 от споразумението. По искане на една от страните и в случай на необходимост по смисъла на настоящия протокол могат да бъдат свиквани и други заседания на съвместния научен комитет.


3. За да приемат при необходимост и по взаимно съгласие мерки, целящи устойчивото управление на рибните ресурси, въз основа на заключенията от работата на съвместния научен съвет и с оглед на най-добрите съществуващи научни становища, двете страни провеждат консултации в смесената комисия, предвидена в член 10 на Споразумението.


4. Пълномощията на съвместния научен комитет включват също и следните дейности:


б) изготвяне на годишен научен доклад относно местата за извършване на риболов, предмет на настоящото споразумение;


б) определяне и провеждане на годишна програма по специфичните научни въпроси с цел подобряване разбирането за състоянието на ресурсите и развитието на екосистемите;


в) проучване по одобрена с консенсус в комитета процедура на възникващите по време на изпълнението на настоящото споразумение научни въпроси;


г) осъществяване при необходимост на експериментални риболовни кампании, имащи за цел да определят риболовните възможности и вариантите за експлоатация, гарантиращи опазването на ресурсите и тяхната екосистема.


Член 4


Преразглеждане на риболовните възможности


1. Риболовните възможности, посочени в член 1 от настоящия протокол, могат да бъдат увеличени по взаимно съгласие в степента, в която заключенията на съвместния научен комитет, предвиден в член 4, параграф 1 от Споразумението, потвърдят, че съответното увеличение няма да окаже отрицателно въздействие върху устойчивото управление на мавританските ресурси. В такъв случай финансовото участие, предвидено в член 2, параграф 1 от настоящия протокол, се увеличава пропорционално и на принципа pro rata temporis. Същевременно общият размер на финансовото участие, заплащано от Европейската общност, не може да надвишава удвоения размер на сумата, посочена в член 2, параграф 1 от настоящия протокол, и тази сума остава пропорционална на увеличаването на риболовните възможности.


2. Обратно, ако страните се договорят да приемат мерките, предвидени в член 3, параграф 3 от настоящия протокол за намаляване на риболовните възможности, посочени в член 1 от настоящия протокол, финансовото участие се намалява пропорционално и на принципа pro rata temporis. Без да се засягат разпоредбите на член 6, финансовото участие може да бъде временно преустановено от страна на Европейската общност, в случай че нито една от предвидените в настоящия протокол риболовни възможности не може да бъде развита.


3. Разпределението на риболовните възможности между различните категории кораби също може да подлежи на преразглеждане по взаимно съгласие между страните и съобразно всички евентуални препоръки на съвместния научен комитет по въпросите на управлението на запасите, които биха могли да бъдат засегнати от това преразпределение. Страните се споразумяват да коригират съответния размер на финансовото участие, ако преразпределението на риболовните възможности го налага.


4. Преразглеждането на риболовните възможности, предвидени в параграфи 1,2и3 по-горе, се решават по взаимно съгласие на двете страни в рамките на смесената комисия, предвидена в член 10 от Споразумението.


Член 5


Проучвателен риболов


1. Страните могат да провеждат съвместно кампании за проучвателен риболов в риболовните зони на Мавритания след одобрение на съвместния научен комитет, предвиден в член 4 от Споразумението. За тази цел те провеждат консултации по искане на една от страните и определят, конкретно за всеки случай, новите ресурси, условията и другите съответни параметри.


2. Разрешенията за проучвателен риболов се издават за извършване на опити, за максимален период от шест месеца и в съответствие с разпоредбите на член 6, параграф 2 от Споразумението. За издаването им се заплаща допълнителна такса.


3. Когато страните достигнат до заключението, че проучвателният риболов е постигнал положителни резултати за опазването на екосистемите и на съхранението на морските биологични ресурси, на корабите от Общността могат да бъдат предоставени нови риболовни възможности в съответствие с процедурата за преразглеждане по взаимно съгласие, предвидена в член 4 от настоящия протокол и до изтичане действието на протокола, както и в съответствие с разрешеното усилие. Финансовото участие ще бъде увеличено в съответствие с разпоредбите на член 4.


4. Проучвателният риболов се осъществява в тясно сътрудничество с Мавританския институт за океанографски изследвания (МИОИ). В този случай МИОИ взема решение за състава на изследователския екип и за наблюдателите, които ще бъдат качени на борда, като разходите им са за сметка на корабособственика. Данните, придобити по време на проучвателния риболов, са предмет на отчет, изготвен от МИОИ и представен на Министерството.


5. Реализираният улов по време на проучвателния риболов е собственост на корабособственика. Забранен е уловът на видове с размер по-малък от определения, както и на видове, чието задържане на борда и търговията с които не е разрешена от нормативната уредба на Мавритания.


6. Освен ако двете страни заедно не решат противното по взаимно съгласие, корабите, опериращи в режим на проучвателен риболов, разтоварват целия си улов в Мавритания.


Член 6


Принос на споразумението за партньорско сътрудничество за провеждане на секторна политика по рибарство в Мавритания


1. Финансовата подкрепа, посочена в член 7, параграф 1, буква б) от Споразумението възлиза на 11 милиона EUR за първата година, 16 милиона EUR за втората година, 18 милиона EUR за третата година и 20 милиона EUR за четвъртата година, съгласно член 2, параграф 1 от настоящия протокол. Тази финансова подкрепа съдейства за развитието и провеждането на Национална стратегия за устойчиво развитие на мавританския сектор на рибарството с цел изграждането на устойчив и отговорен риболов в нейни води, и в хармония със стратегическите цели за опазване на рибните ресурси, както и за по-добро интегриране на сектора към националната икономика, а именно областите на интервенция, посочени в параграф 3 по-долу и чийто списък с показатели е включен в приложение IV, както и подкрепата за Националния парк Banc d’Arguin.


2. Управлението на съответната сума за финансова подкрепа, посочена в параграф 1 по-горе, се извършва от Мавритания и се основава на взаимното постигане на съгласие от двете страни при определяне на целите за изпълнение, съответното планиране и на показателите за оценка на изпълнението.


3. Без да се засягат определените от двете страни цели и в съответствие с приоритетите на Национална стратегия за устойчиво развитие на мавританския сектор на рибарството и за да осигурят устойчиво и отговорно управление на ресурсите, за да насърчат развитието на сектора, двете страни се договарят да съсредоточат своите усилия:


В рамките на развитието на сектор „Рибарство“ и оптимизиране на добива — върху следните цели:


— провеждане на планове за развитие на сектора рибарство (октоподи, скариди и др.),


— укрепване на научните изследвания в областта на рибните ресурси и океанографията,


— укрепване на институцията на наблюдателите,


— контрол и коригиране на капацитетите,


— развитие на нови рибни полета (сардини, аншоа и др.).


В рамките на нарастване на икономическото и социалното въздействие на сектора — върху следните цели:


— развитие на инфраструктурата и пристанищните услуги,


— стандартизиране и насърчаване на качеството, а именно подобряване на санитарните условия при производството на рибни продукти и засилване капацитета за контрол на компетентните мавритански власти,


— насърчаване на частните инвестиции в сектора най-вече чрез подновяване и модернизация на производственото оборудване, насърчаване на общата конкуренция и на сравнителните предимства,


— развитие на нестопанския морски риболов, вътрешния риболов и на аквакултурите.


В рамките на опазването на морската екосистема, местообитанията и крайбрежната зона — върху следните цели:


— съхранение на морската екосистема и водните местообитания,


— укрепване на капацитетите за диагностициране и борба със замърсяването на морето.


В рамките на реформата на правната и институционалната рамка


— върху следните цели:


— укрепване на институционалния капацитет на Министерството на риболова и на неговите подчинени структури,


— подобряване на правната рамка по отношение извършването на риболовни дейности и на институционалната среда на сектора.


Член 7


Подробни правила за провеждане на подкрепата за секторната политика за рибарство в Мавритания


1. Без да се засягат разпоредбите на член 6, параграф 3 от настоящия протокол, Европейската общност и Министерството се споразумяват чрез предвидената в член 10 от Споразумението смесена комисия, основавайки се на насоките, посочени в приложение IV и от момента на влизане в сила на настоящия протокол за следното:


a) годишните и многогодишните насоки за провеждането на приоритетите на мавританската политиката по рибарство, посочени в член 6 по-горе и целящи създаването на устойчив и отговорен риболов, а именно тези, посочени в член 6, параграф 3;


б) годишни и многогодишни цели за изпълнение, както и критерии и показатели за използване с оглед оценяване на резултатите, които се постигат всяка година.


2. Всяка промяна на насоките, целите, и на тези критерии и показатели на оценка се одобрява в смесената комисия от двете страни.


3 В приемственост на тези цели и на насоките, определени и осъществявани с Протокол 2006/2008, който е в сила до 31 юли 2008 г., не по-късно до 1 март ежегодно на Европейската общност се предоставя многогодишен план по календарни години за секторна подкрепа, осъществявана от настоящия протокол.


Относно първата година на прилагане на настоящия протокол, многогодишното планиране и годишното оказване на подкрепа от страна на Мавритания за сектора, посочена в член 6, параграф 1 от настоящия протокол, не по-късно от 1 март се съобщава на Европейската общност в момента на одобряването от смесената комисия на насоките, целите, критериите и показателите за оценка.


Секторната подкрепа е предмет на съвместен преглед в средата на периода, през месец юни, относно постигнатите показатели на резултатите за текущата календарна година и на окончателен съвместен преглед през месец януари на следващата година относно постигнатите показатели на резултатите. Освен това Мавритания предоставя най-късно до 30 октомври на съответната година предназначения за сектора бюджет, предвиден от Закона за финансите за следващата година.


4. За подготовката на тези съвместни прегледи Министерството предава на Комисията, най-късно до един месец преди провеждането на съвместния преглед в средата на периода и на окончателния съвместен преглед, съответно предварителен и окончателен годишен отчет за получените резултати, както и за възможните установени трудности и предложените коригиращи и догонващи мерки.


Комисията си запазва правото да изисква от мавританските власти всякакви допълнителни сведения по тези резултати с цел да предприеме консултации с мавританските власти в рамките на смесената комисия, посочена в член 10 от Споразумението, за приемане на коригиращи мерки, които да позволят достигането на набелязаните цели.


Член8


Икономическа интеграция на операторите от Общността в сектора на рибарство в Мавритания


1. Двете страни се задължават да насърчават икономическата интеграция на операторите от Общността в целия сектор на рибарството в Мавритания. В тази връзка двете страни извършват заедно обективни оценки на ограниченията, свързани с частните инвестиции в сектора на рибарството в Мавритания през 2008 г. с цел да начертаят възможни насоки за насърчаване на инвестирането, като вземат предвид развиването на инфраструктурата за корабно разтоварване, стандартизирането и модернизацията на средствата за производство и насърчаване на цялата търговия с рибни продукти, както и мерките за подобряване на правната и институционалната среда на сектора и неговата конкурентоспособност.


2. Двете страни се споразумяват да създадат съвместна група за размисъл с цел периодично разглеждане на въпросите, свързани с насърчаването на частните инвестиции в мавританския сектор за рибарство, а именно — улесняване на установяването на частни европейски предприятия, създаването на смесени дружества между мавритански и европейски оператори, както и на изработването на подходящи формули за публично-частно партньорство. Тази група за размисъл може да изготви специфичен годишен план за действие и по взаимно съгласие да проследи изпълнението му особено в рамките на приноса на Споразумението за партньорско сътрудничество при провеждането на секторна политика по рибарство в Мавритания.


3. Двете страни решават също да провеждат годишна среща в рамките на форум, посветен на насърчаването на частното партньорство в сектора за рибарство в Мавритания. На този годишен форум, който ще се състои в Мавритания, ще бъдат поканени европейските и мавританските частни оператори.


4. По-специално с цел развитието на веригата за „пресни продукти“ Мавритания предоставя като инициатива на операторите на Общността, разтоварващи в мавританските пристанища (поспециално за продажба на местни предприятия, за осъществявано от тях добавяне на стойност в Мавритания или за изпращане с наземен транспорт на улова, извършен в мавританските риболовни зони), намаление на таксите съгласно разпоредбите на приложение I от настоящия протокол и мавританското законодателство в тази област.


Член 9


Спорове — Временно преустановяване на прилагането на протокола


1. Всеки спор между страните, свързан с тълкуването на разпоредбите на този протокол и неговите приложения и неговото прилагане, е предмет на консултации между страните в смесената комисия, предвидена в член 10 от Споразумението и ако е необходимо, се свиква извънредно нейно заседание.


2. Прилагането на протокола може да бъде временно преустановено по инициатива на една от страните, когато спорът, противопоставящ двете страни, с счете за сериозен и когато водените в смесената комисия, съгласно параграф 1 по-горе, консултации не са позволили прекратяването на спора по взаимно съгласие.


3. Временното преустановяване на прилагането на Протокола подлежи на писмено уведомяване от заинтересованата страна за нейните намерения най-малко три месеца преди датата на влизането в действие на временното преустановяване.


4. Чрез дерогация на процедурата по временно преустановяване, предвидена в параграфи 1, 2 и 3 по-горе, Общността си запазва правото за незабавно временно преустановяване на прилагането на протокола в случай на неспазване от страна на Мавритания на задълженията, поети във връзка с провеждането на нейната секторна политика за рибарство. Нотификация за това временно преустановяване се изпраща без забавяне на мавританските власти.


5. В случай на временно преустановяване страните продължават да провеждат консултации с цел намирането на решение на противопоставящия ги спор по взаимно съгласие. При намиране на решение прилагането на протокола се подновява, а сумата на финансовото участие се намалява пропорционално и на принципа pro rata temporis съобразно срока, през който прилагането на протокола е било временно преустановено.


Член 10


Временно преустановяване на прилагането на протокола поради неплащане


В рамките на разпоредбите на член 4 от настоящия протокол, в случай че Европейската общност пропусне да извърши плащанията, предвидени в член 2 от настоящия протокол, прилагането на настоящия протокол може да бъде временно преустановено при следните условия:


a) Министерството уведомява Европейската комисия за липса на плащане. Европейската комисия извършва съответните проверки и ако е необходимо, извършва плащането в максимален срок от 30 работни дни, считано от датата на получаване на уведомлението.


б) При липса на плащане или на съответно основание за липса на плащане в предвидения в параграф а) по-горе срок, компетентните органи на Мавритания са в правото си временно да преустановят прилагането на настоящия Протокол. Те уведомяват незабавно Европейската комисия.


в) Прилагането на настоящия протокол се възобновява веднага след като бъде платена дължимата сума.


Член 11


Приложими разпоредби от националното законодателство


Без да се засягат разпоредбите на Споразумението, дейностите на корабите, извършващи дейност в прилагане на настоящия протокол и неговите приложения, по-специално разтоварването, претоварването, използването на пристанищни услуги, закупуване на материали или всякакви други дейности, се уреждат в съответствие със законите и наредбите, приложими в Мавритания.


Член 12


Срок


Настоящият протокол и неговите приложения се прилагат за срок от четири години, считано от 1 август 2008 г. освен ако не бъде прекратен в съответствие с член 13.


Член 13


Прекратяване


1. В случай на прекратяване на протокола, заинтересованата страна уведомява писмено другата за своето намерение да прекрати протокола най-малко шест месеца преди датата на влизане в сила на това прекратяване.


2. Изпращането на уведомлението, посочено в предходния параграф, открива процедура по консултации между двете страни.


Член 14


Влизане в сила


1. Настоящият протокол с неговите приложения влизат в сила от датата, на която страните се уведомят взаимно за изпълнението на необходимите за това процедури.


2. Те се прилагат от 1 август 2008 г. и заместват протокола и неговите приложения, отнасящи се за периода от 1 юли 2006 г. до 31 юли 2008 г.


Таблица на риболовните възможностиКАТЕГОРИЯ ЗА РИБОЛОВ 1: РИБОЛОВНИ КОРАБИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЗА УЛОВ НА РАКООБРАЗНИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ОМАР ИЛИ РАК


1. Риболовна зона


i) Северно от паралел 19° 21,00 N, извън ограничената от следните точки зона:

20° 46,30 N-17° 03,00 W

20° 40,00 N-17° 07,50 W

20° 05,00 N-17° 07,50 W

19° 35,50 N-16° 47,00 W

19° 28,00 N-16° 45,00 W

19° 21,00 N-16° 45,00 W


ii) южно от паралел 19° 21,00 N, западно от линията на 6-тата морска миля (сравни данните за координатите в допълнение 6 на приложение II).


Когато бъде приет план за стопанисване на зоните за улов на скариди, сегашното зониране ще бъде преразгледано чрез постигане на консенсус от страните.


2. Разрешено съоръжение


Дънен трал за скариди и други селективни съоръжения.


Двете страни ще проведат технически изпитания, с цел да се определят условията за подбор и по-специално: (i) селективни решетки за траловете, (ii) селективни риболовни съоръжения, различни от траловете. Употребата на тези селективни съоръжения за риболов трябва да започне до 31.12.2009 г., след като се получат научна, техническа и икономическа оценка за резултатите от проведените изпитания.


Забранено е дублирането на траловия джоб. Забранено е дублирането на влакната на траловия джоб. Разрешават се защитни престилки, в съответствие с член 24 на Мавританския риболовен кодекс.


3. Минимален разрешен отвор на мрежата


50 mm


4. Период на естествено възстановяване


Два периода (2) от по два (2) месеца: май-юни и септември-октомври


Двете страни могат да се споразумеят в рамките на Смесената комисия за възможност да се коригира, увеличава или намалява продължителността на биологичната пауза, както и относно определянето на закрити зони за определено време или пространство, с цел да се защитят зоните за възпроизводство и концентрацията на млади популации.


5. Прилов и минимални размери


В съответствие с мавританското законодателство, виж Глава VI и допълнение 5 към приложение I за прилова и виж Глава V, точка 5 и допълнение 6 към приложение I за минималните размери.


В случай, че мавританското законодателство не предвижда никакви разпоредби за прилова и минималните размери за някои от видовете, двете страни провеждат консултации в Смесената комисия за определяне на допустимите норми.


6. Разрешен тонаж/такси


         
  2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
         
Разрешен тонаж (GT) за периода на лицензията 9 570GT 9 570GT 9 570GT 9 570GT
         
Такси в евро на GT на година 291 303 315 315


7. Забележки:


Плащанията са определени за четиригодишен период на прилагане на протокола.


Разтоварването и предаването на улов се насърчават съгласно предвидените разпоредби от протокола и приложение I.


КАТЕГОРИЯ ЗА РИБОЛОВ 2: ТРАУЛЕРИ2 ЗА ЧЕРНА МЕРЛУЗА КОРАБИ ЗА РИБОЛОВ ЧРЕЗ ДЪННИ ПАРАГАДИ


1. Риболовна зона


1.1-i) Северно от паралел 19° 15’ 60N, западно от линията, свързваща следните точки:


20° 46,30 N-17° 03,00 W


20° 36,00 N-17° 11,00 W


20° 36,00 N-17° 36,00 W


20° 03,00 N-17° 36,00 W


19° 45,70 N-17° 03,00 W


19° 29,00 N-16° 51,50 W


19° 15,60 N-16° 51,50 W


19° 15,60 N-16° 49,60 W


ii) Южно от паралел 19° 15,60 N, до паралел 17° 50,00 N, западно от линията на 18-тата морска миля, чиито координати са изчислени на основата на линията на 6-тата морска миля с координати, посочени в допълнение 6 към приложение II.


iii) Южно от паралел 17° 50,00 N, западно от линията на 12-тата морска миля, чиито координати са изчислени на основата на 6-тата морска миля, чиито координати са посочени в допълнение 6 към приложение II


1.2-Зоните по време на биологична пауза за улов на главоноги са следните:


i)-Между Cap Blanc и Cap Timiris, изключената зона се определя от следните точки:


20° 46,00 N-17° 03,00 W


20° 46,00 N-17° 47,00 W


20° 03,00 N-17° 47,00 W


19° 47,00 N-17° 14,00 W


19° 21,00 N-16° 55,00 W


19° 15,60 N-16° 51,50 W


19° 15,60 N-16° 49,60 W


ii) Южно от Cap Timiris (южно от паралел 19° 15,60 N) и до Нуакшот (17° 50,00 N), изключената зона за риболов е линията на 18-те мили, чиито координати са изчислени на основата на линията на 6-тата морска миля с координати посочени в допълнение 6 към приложение II.


iii) Южно от Нуакшот (южно от паралел 17° 50,00 N), закритата зона е очертана от линията на 12-тата морска миля, чиито координати са изчислени на основа на линията на 6-тата морска миля с координати, намиращи се в допълнение 6 към приложение II.


2. Разрешено съоръжение


— дънен парагад


— дънен трал за улов на черна мерлуза


Забранено е дублирането на траловия джоб.


Забранено е дублирането на влакната на траловия джоб.


3. Минимален разрешен отвор на мрежата


70 mm за трала


4. Период на естествено възстановяване


На основата на най-добрите научни становища, одобрени от Съвместния научен съвет, двете страни се споразумяват в Смесената комисия за най-подходящия период за биологична пауза.


5. Прилов и минимални размери


В съответствие с мавританското законодателство, виж Глава VI и допълнение 5 към приложение I за прилова и виж Глава V, точка 5 и допълнение 6 към приложение I за минималните размери.


В случай, че мавританското законодателство не предвижда никакви разпоредби за прилова и минималните размери за някои от видовете, двете страни провеждат консултации в Смесената комисия за определяне на допустимите норми.


6. Разрешен тонаж/такси


         
  2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
         
Разрешен тонаж (GT) за периода на лицензията 3 240GT 3 240GT 3 240GT 3 240GT
         
Такси в евро на GT на година 148 153 159 159


7. Забележки


Плащанията са определени за четиригодишен период на прилагане на протокола.


Разтоварването и предаването на улов се насърчават съгласно предвидените разпоредби от протокола и приложение I.


КАТЕГОРИЯ ЗА РИБОЛОВ 3: РИБОЛОВНИ СЪДОВЕ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЗА УЛОВ НА ДЪННИ ВИДОВЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ ЧЕРНА МЕРЛУЗА, ПОСРЕДСТВОМ РИБОЛОВНИ УРЕДИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ТРАЛОВЕ


1. Риболовна зона


1.1-i)-Северно от паралел 19° 48,50 N, от линията на 3-та морска миля нататък, измерена от основата, очертана от линията Cap Blanc–Cap Timiris

ii) Южно от паралел 19° 48,50 N и до паралел 19° 21,00 N, западно от меридиан 16° 45,00 W

iii) Южно от паралел 19° 21,00 N, от 3 мили нататък, чиито координати са изчислени на основата на линията на 6-те морски мили с координати, посочени в допълнение 6 към приложение II.


1.2-Зоните по време на биологична пауза за улов на главоноги са следните:


i)-Между Cap Blanc и Cap Timiris:

20° 46,00 N-17° 03,00 W

20° 46,00 N-17° 47,00 W

20° 03,00 N-17° 47,00 W

19° 47,00 N-17° 14,00 W

19° 21,00 N-16° 55,00 W

19° 15,60 N-16° 51,50 W

19° 15,60 N-16° 49,60 W


ii) Южно от Cap Timiris (южно от паралел 19° 15,60 N) и до Нуакшот (17° 50,00 N), закритата зона е очертана от 3-милната линия, чиито координати са изчислени на основа линията на 6-те морски мили с координати, намиращи се в допълнение 6 към приложение II.

iii) Южно от Нуакшот (южно от паралел 17° 50,00 N,), закритата зона е очертана от линията на 3-те морски мили, чиито координати са изчислени на основа на линията на 6-те морски мили с координати, намиращи се в допълнение 6 на приложение II.


2. Разрешено съоръжение


— парагад;

— хрилна мрежа с характеристики: 7-метрово максимално потъване и максимална дължина 100 m. В съответствие с мавританското законодателство хрилните мрежи, изработени от еднослойно полиамидно влакно, са забранени;

— въдица за риболов от ръка;

— кошове;

— морски гриб за улов на стръв.


3. Минимален разрешен отвор на мрежата


120 mm за хрилна мрежа


20 mm за мрежа за риболов с жива стръв;


4. Прилов и минимални размери


В съответствие с мавританското законодателство, виж Глава VI и допълнение 5 към приложение I за прилова и виж Глава V, точка 5 и допълнение 6 към приложение I за минималните размери.


В случай, че мавританското законодателство не предвижда никакви разпоредби за прилова и минималните размери за някои от видовете, двете страни провеждат консултации в Смесената комисия за определяне на допустимите норми.


5. Разрешен тонаж


         
  2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
         
Разрешен тонаж (GT) за периода на лицензията 1 162GT 1 162GT 1 162GT 1 162GT
         
Такси в евро на GT на година 254 264 274 274


6. Забележки


Плащанията са определени за четиригодишен период на прилагане на протокола.


Използваните съоръжения за риболов трябва да бъдат посочени по време на подаване на заявлението за лицензия.


Грибът да бъде използван само за улов на стръв за риболов с въдица или кошове.


Употребата на кошове се разрешава само за максимум 7 кораба с индивидуален тонаж на всеки по-малко от 135 GT.


Разтоварването и предаването на улов се насърчават съгласно предвидените разпоредби от протокола и приложение I.


На основата на най-добрите научни становища, одобрени от Съвместния научен съвет, двете страни се споразумяват в Смесената комисия за най-подходящия период за биологична пауза.


КАТЕГОРИЯ ЗА РИБОЛОВ 4: ХЛАДИЛНИ ПЕЛАГИЧНИ ТРАУЛЕРИ ЗА УЛОВ НА ДЪННИ ВИДОВЕ


1. Риболовна зона


1.1-(i) Северно от паралел 19° 15,60 N, западно от линията, свързваща следните точки:


20° 46,30 N-17° 03,00 W

20° 36,00 N-17° 11,00 W

20° 36,00 N-17° 36,00 W

20° 03,00 N-17° 36,00 W

19° 45,70 N-17° 03,00 W

19° 29,00 N-16° 51,50 W

19° 15,60 N-16° 51,50 W

19° 15,60 N-16° 49,60 W


(ii) Западно от паралел 19° 15,60 N, до паралел 17° 50,00 N, западно от линията на 18-те морски мили, чиито координати са изчислени на основата на линията на 6-те морски мили с координати, посочени в допълнение 6 към приложение II.

(iii) Южно от паралел 17° 50,00 N, западно от линията на 12-те морски мили с координати, изчислени на основата на 6-те морски мили и посочени в допълнение 6 от приложение II


2. Разрешено съоръжение


— трал;


Забранено е дублирането на траловия джоб.


Забранено е дублирането на влакната на траловия джоб.


3. Минимален разрешен отвор на мрежата


70 mm


4. Период на естествено възстановяване


Два периода (2) от по два (2) месеца: май-юни и септември-октомври


Двете страни могат да се споразумеят в рамките на Смесената комисия за възможност да се коригира, увеличава или намалява продължителността на биологичната пауза, както и относно определянето на закрити зони за определено време или пространство, с цел да се защитят зоните за възпроизводство и концентрацията на млади популации.


5. Прилов и минимални размери


В съответствие с мавританското законодателство, виж Глава VI и допълнение 5 към приложение I за прилова и виж Глава V, точка 5 и допълнение 6 към приложение I за минималните размери.


В случай, че мавританското законодателство не предвижда никакви разпоредби за прилова и минималните размери за някои от видовете, двете страни провеждат консултации в Смесената комисия за определяне на допустимите норми.


6. Разрешен тонаж/такси


         
  2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
         
Разрешентонаж(GT)запериоданалицензията 375GT 375GT 375GT 375GT
         
ТаксивевронаGTнагодина 156 163 169 169


7. Забележки


Плащанията са определени за четиригодишен период на прилагане на протокола.


Разтоварването и предаването на улов се поощряват съгласно предвидените разпоредби от протокола и приложение I.


КАТЕГОРИЯ ЗА РИБОЛОВ 5: ГЛАВОНОГИ


1. Риболовна зона


Северно от паралел 19° 15,60 N, извън зоната, ограничена от следните точки:


20° 46,30 N-17° 03,00 W


20° 40,00 N-17° 07,50 W


19° 57,00 N-17° 07,50 W


19° 28,20 N-16° 48,00W


19° 18,50 N-16° 48,00 W


19° 18,50 N-16° 40,50 W


19° 15,60 N-16° 38,00 W


Южно от паралел 19° 15,60 N и до паралел 17° 50,00 N, западно от зоната на 9-те морски мили, измерена от линията на 6-те морски мили с координати, намиращи се в допълнение 6 към приложение II.


Южно от паралел 17° 50,00 N, западно от зоната на 6-те морски мили с координати, намиращи се в допълнение 6 към приложение II.


2. Разрешено съоръжение


Дънен трал


Забранено е дублирането на траловия джоб.


Забранено е дублирането на влакната на траловия джоб.3. Минимален разрешен отвор на мрежата


70 mm


4. Период на естествено възстановяване


Два периода (2) от по два (2) месеца: май-юни и септември-октомври


Двете страни могат да се споразумеят в рамките на Смесената комисия за възможност да се коригира, увеличава или намалява продължителността на биологичната пауза, както и относно определянето на закрити зони за определено време или пространство, с цел да се защитят зоните за възпроизводство и концентрацията на млади популации.


5. Прилов и минимални размери


В съответствие с мавританското законодателство, виж Глава VI и допълнение 5 към приложение I за прилова и виж Глава V, точка 5 и допълнение 6 към приложение I за минималните размери.


В случай, че мавританското законодателство не предвижда никакви разпоредби за прилова и минималните размери за някои от видовете, двете страни провеждат консултации в Смесената комисия за определяне на допустимите норми.


6. Разрешен тонаж/такси


         
  2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
         
Разрешентонаж(GT)запериоданалицензията 13 950GT 13 950GT 13 950GT 13 950GT
         
ТаксивевронаGTнагодина 349 363 377 377


7. Забележки


Плащанията са определени за четиригодишен период на прилагане на протокола.


Разтоварването и предаването на улов се насърчават съгласно предвидените разпоредби от протокола и приложение I.


КАТЕГОРИЯ ЗА РИБОЛОВ 6: ОМАРИ


1. Риболовна зона


1.1 Северно от 19° 21,00 N: 20 морски мили, измерени от линията Cap Blanc–Cap Timiris


1.2 Южно от 19° 21,00 N: 15 мили, измерени от линията на 6-те морски мили с координати, посочени в допълнение 6 към приложение II.


2. Разрешено съоръжение


Капанно съоръжение


3. Минимален разрешен отвор на мрежата


Око на мрежата 60 mm.


4. Период на естествено възстановяване


Два периода (2) от по два (2) месеца: май-юни и септември-октомври


Двете страни могат да се споразумеят в рамките на Смесената комисия за възможност да се коригира, увеличи или намали продължителността на биологичната пауза.


5. Прилов и минимални размери


В съответствие с мавританското законодателство, виж Глава VI и допълнение 5 към приложение I за прилова и виж Глава V, точка 5 и допълнение 6 към приложение I за минималните размери.


В случай, че мавританското законодателство не предвижда никакви разпоредби за прилова и минималните размери за някои от видовете, двете страни провеждат консултации в Смесената комисия за определяне на допустимите норми.


6. Разрешен тонаж/такси


         
  2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
         
Разрешентонаж(GT)запериоданалицензията 300GT 300GT 300GT 300GT
         
ТаксивевронаGTнагодина 283 294 305 305


7. Забележки


Плащанията са определени за четиригодишен период на прилагане на протокола.


Разтоварването и предаването на улов се насърчават съгласно предвидените разпоредби от протокола и приложение I.


КАТЕГОРИЯ ЗА РИБОЛОВ 7: ХЛАДИЛНИ СЕЙНЕРИ ЗА РИБА ТОН


1. Риболовна зона


1.1 Северно от 19° 21,00 N: 30 мили, измерени от основната линия Cap Blanc–Cap Timiris;


1.2 Южно от 19° 21,00 N: 30 мили, измерени от линията на 6-те морски мили с координати, посочени в допълнение 6 от приложение II.


2. Разрешено съоръжение


Морски гриб


3. Минимален разрешен отвор на мрежата


Норми, препоръчани от ICCAT.


4. Прилов и минимални размери


В съответствие с мавританското законодателство, виж Глава VI и допълнение 5 към приложение I за прилова и виж Глава V, точка 5 и допълнение 6 към приложение I за минималните размери.


В случай, че мавританското законодателство не предвижда никакви разпоредби за прилова и минималните размери за някои от видовете, двете страни провеждат консултации в Смесената комисия за определяне на допустимите норми.


5. Разрешен тонаж/такси


         
Такса за уловен тон 35€      
         
Брой на корабите с разрешение за риболов 22      
         
Авансова такса в евро на кораб на година 1 750€      


6. Забележки


Плащанията са определени за четиригодишен период на прилагане на протокола.


Разтоварването и предаването на улов се поощряват съгласно предвидените разпоредби от протокола и приложение I.


КАТЕГОРИЯ ЗА РИБОЛОВ 8: КОРАБИ ЗА УЛОВ НА РИБА ТОН С ВЪДИЦИ И КОРАБИ ЗА РИБОЛОВ СПОВЪРХНОСТНИ ПАРАГАДИ


1. Риболовна зона


За корабите за риболов с повърхностен парагад се прилага същото зониране, като това за сейнерите за риба тон от категория 7.


За корабите за риболов с въдици се прилага следното зониране:


1.1 Северно от 19° 21,00 N: 15 мили, измерени от основната линия Cap Blanc–Cap Timiris;


1.2 Южно от 19° 21,00 N: 12 мили, измерени от линията на 6-те морски мили с координати, посочени в допълнение 6 към приложение II.


Разрешена риболовна зона за риболов с жива стръв:


— северно от паралел 19° 48,50 N, след зоната на 3-те мили, с основа линията Cap Blanc–Cap Timiris;


— южно от паралел 19° 48,50 N и до паралел 19° 21,00 N, западно от меридиан 16° 45,00 W;


— южно от паралел 19° 21,00 N, след зоната на 3-те мили, с координати, изчислени на основата на линията на 6-те морски мили посочени в допълнение 6 към приложение II.


2. Разрешено съоръжение


Въдица и повърхностен парагад.


3. Прилов и минимални размери


В съответствие с мавританското законодателство, виж Глава VI и допълнение 5 към приложение I за прилова и виж Глава V, точка 5 и допълнение 6 към приложение I за минималните размери.


В случай, че мавританското законодателство не предвижда никакви разпоредби за прилова и минималните размери за някои от видовете, двете страни провеждат консултации в Смесената комисия за определяне на допустимите норми.


4. Разрешен тонаж/такси


         
Брой на корабите с разрешение за риболов 22      
         
Кораби за риболов с въдици-такса за уловен тон 25€      
         
Кораби за риболов с парагади-такса за уловен тон 35€      
         
Авансова такса в евро на кораб на година 2 500 EURза      
  кораби за рибо      
  лов с въдици      
  3 500 EUR за      
  кораби за рибо      
  лов с парагади      


5. Забележки


Плащанията са определени за четиригодишен период на прилагане на протокола.


(1) Минимално разрешено око на мрежата за риболов с жива стръв: 16 mm. Дейността по риболова със стръв ще бъде ограничена до брой дни месечно, определен от Смесената комисия. Началото и краят на тази дейност трябва да се съобщят на центъра за мониторинг.


(2) При спазване на препоръките на Международната комисия за опазване на риба тон в Атлантическия океан (ICCAT) и на Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (FAO) в областта, уловът на видовете слънцелюбива акула (Cetorhinus maximus), бялата акула (Carcharodon carcharias), акулата-бик (Carcharias taurus) и акулата от вида Galeorhinus galeus се забранява.


(3) При спазване на препоръките на Международната комисия за опазване на риба тон в атлантическия океан (ICCAT) 04—10 и 05—05 относно опазване живота на уловените акули да се действа в сътрудничество с риболовните дейности, управлявани от ICCAT.


(4) Разтоварването и предаването на улова от един риболовен траулер в друг се насърчават в съответствие с разпоредбите, предвидени в протокола и в приложение I.


(5) Двете страни се договарят за определянето на подробните правила за улов, с цел да се позволи на тази категория да упражнява риболов или да осигурява необходимата жива стръв за риболовните си кораби. В случай, че тези дейности се развиват в чувствителни зони или с неконвенционални средства за улов, тези начини на риболов ще бъдат определени в съответствие с препоръките на Мавританския институт по океанография и рибарство (IMROP) и съгласувани с Центъра за мониторинг.


КАТЕГОРИЯ ЗА РИБОЛОВ 9: ПЕЛАГИЧНИ ХЛАДИЛНИ ТРАУЛЕРИ


1. Риболовна зона


(i) Северно от паралел 19° 21,00 N: извън зоната, ограничена от следните точки:


20° 46,30 N-17° 03,00 W


20° 36,00 N-17° 11,00 W


20° 36,00 N-17° 24,10 W


19° 57,00 N-17° 24,10 W


19° 45,70 N-17° 03,00 W


19° 29,00 N-16° 51,50 W


19° 21,00 N-16° 45,00 W


(ii) Южно от паралел 19° 21,00N до паралел 17° 50,00 N на 13 морски мили, считано от линията на 6-те морски мили с координати, посочени в допълнение 6 към приложение II


(iii) Южно от паралел 17° 50,00 N до паралел 16° 04,00 N на 12 морски мили, считано от линията на 6-те морски мили с координати, посочени в допълнение 6 към приложение II


2. Разрешено съоръжение


Пелагичен трал.


Джобът на пелагичния или полупелагичния трал може да бъде подсилен с мрежа с минимални размери на окото 400 mm в отворено положение и с ленти, разположени най-малко метър и половина (1,5 m) една от друга с изключение на тази, намираща се в края на трала, която не може да се намира на по-малко от2m от прозореца на джоба. Подсилването или дублирането на джоба по какъвто и да е друг начин е забранено и с трала не трябва да се извършва риболов на каквито и да е други видове освен разрешените дребни пелагични видове.


3. Минимален разрешен отвор на мрежата


40 mm


4. Прилов и минимални размери


В съответствие с мавританското законодателство, виж Глава VI и допълнение 5 към приложение I за прилова и виж Глава V, точка 5 и допълнение 6 към приложение I за минималните размери.


В случай, че мавританското законодателство не предвижда никакви разпоредби за прилова и минималните размери за някои от видовете, двете страни провеждат консултации в Смесената комисия за определяне на допустимите норми.


Виж Глава V, точка 5 и допълнение 7 към приложение I относно коефициентите за преобразуване при дребните пелагични видове.


5. Разрешен тонаж/такси


   
Брой на корабите, на които е разрешено 17
да извършват риболов едновременно.  
         
ТаксивеврозаGTнамесец 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
         
Корабистонаж(GT)по-малъкили 8,2 8,3 8,4 8,5
равенна5 000GT        
         
Корабистонаж(GT),равенна5 000 7,2 7,3 7,4 7,5
GT,нопо-малъкот7 000GT        
         
Корабистонаж(GT),равенна7 000 6,2 6,3 6,4 6,5
GT,нопо-малъкот9 500GT        


Общият обем на разрешения улов на флотилия хладилни траулери, плаващи под режима на горепосочените лицензии е с таван от 250 000 тона годишно с възможност все пак за надхвърляне на тази квота на основата на разпоредбите, предвидени протокола и неговите приложения.


6. Забележки


Неизползваните възможности от категория 11 могат да бъдат използвани от категория 9, достигайки максимум 20 месечни лицензии.


Плащанията са определени за четиригодишен период на прилагане на протокола.


Разтоварването и предаването на улов се поощряват съгласно предвидените разпоредби от протокола и приложение I.


КАТЕГОРИЯ ЗА РИБОЛОВ 10: УЛОВ НА РАЦИ


1. Риболовна зона


i)-Северно от паралел 19° 15,6 N, западно от линията, свързваща следните точки:


20° 46,30 N-17° 03,00 W


20° 36,00 N-17° 11,00 W


20° 36,00 N-17° 36,00 W


20° 03,00 N-17° 36,00 W


19° 45,70 N-17° 03,00 W


19° 29,00 N-16° 51,50 W


19° 15,60 N-16° 51,50 W


19° 15,60 N-16° 49,60 W


ii) Южно от паралел 19° 15,60 N, до паралел 17° 50 N, западно от линията на 18-те морски мили, измерена от линията на 6-те морски мили с координати посочени в допълнение 6 към приложение II.


iii) Южно от паралел 17° 50 N, на запад от линията на 12-те морски мили, измерена от линията на 6-те морски мили с координати посочени в допълнение 6 към приложение II.


2. Разрешено съоръжение


Капанно съоръжение за раци


3. Минимален разрешен отвор на мрежата


Мрежа с око 60 mm.


4. Период на естествено възстановяване


Два периода (2) от по два (2) месеца: май-юни и септември-октомври


Двете страни могат да се споразумеят в рамките на Смесената комисия за възможност да се коригира, увеличава или намалява продължителността на биологичната пауза, както и относно определянето на закрити зони за определено време или пространство, с цел да се защитят зоните за възпроизводство и концентрацията на млади популации.


5. Прилов и минимални размери


В съответствие с мавританското законодателство, виж Глава VI и допълнение 5 към приложение I за прилова и виж Глава V, точка 5 и допълнение 6 към приложение I за минималните размери.


В случай, че мавританското законодателство не предвижда никакви разпоредби за прилова и минималните размери за някои от видовете, двете страни провеждат консултации в Смесената комисия за определяне на допустимите норми.


6. Разрешен тонаж/такси


         
  2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
         
Разрешен тонаж (GT) за периода на лицензията 300GT 300GT 300GT 300GT
         
Такси в евро на GT на година 283 294 305 305


7. Забележки


Плащанията са определени за четиригодишен период на прилагане на протокола.


Разтоварването и предаването на улов се поощряват съгласно предвидените разпоредби от протокола и приложение I.


КАТЕГОРИЯ ЗА РИБОЛОВ 11: ПЕЛАГИЧНИ КОРАБИ БЕЗ ОХЛАДИТЕЛИ


1. Риболовна зона


(i) Северно от паралел 19° 21,00 N: извън зоната, ограничена от следните точки:


20° 46,30 N-17° 03,00 W


20° 36,00 N-17° 11,00 W


20° 36,00 N-17° 24,10 W


19° 57,00 N-17° 24,10 W


19° 45,70 N-17° 03,00 W


19° 29,00 N-16° 51,50 W


19° 21,00 N-16° 45,00 W


(ii) Южно от паралел 19° 21,00 N до паралел 17° 50,00 N до 13 морски мили, считано от линията на 6-те морски мили с координати, посочени в допълнение 6 към приложение II.


(iii) Южно от паралел 17° 50,00 N до паралел 16° 04,00 N до 12 морски мили, считано от линията на 6-те морски мили с координати, посочени в допълнение 6 към приложение II.


2. Разрешено съоръжение


Пелагичен трал и мрежа гъргър за промишлен риболов.


Джобът на пелагичния или полупелагичния трал може да бъде подсилен с мрежа с минимални размери на окото 400 mm в отворено положение и с ленти, разположени най-малко метър и половина (1,5 m) една от друга с изключение на тази, намираща се в края на трала, която не може да се намира на по-малко от 2 m от прозореца на джоба. Подсилването или дублирането на джоба по какъвто и да е друг начин е забранено и с трала не трябва да се извършва риболов на каквито и да е други видове освен разрешените дребни пелагични видове.


3. Минимален разрешен отвор на мрежата


40 mm за траулерите и 20 mm за сейнерите.


4. Прилов и минимални размери


В съответствие с мавританското законодателство, виж Глава VI и допълнение 5 към приложение I за прилова и виж Глава V, точка 5 и допълнение 6 към приложение I за минималните размери.


В случай, че мавританското законодателство не предвижда никакви разпоредби за прилова и минималните размери за някои от видовете, двете страни провеждат консултации в Смесената комисия за определяне на допустимите норми.


Виж Глава V, точка 5 и допълнение 7 към приложение I за коефициентите за преобразуване при дребните пелагични видове.


5. Разрешен тонаж/такси


Разрешен тонаж-15 000 GT месечно, усреднено за годината, съответстващо на 3 месечни лицензии за пелагични хладилни траулери от категория 9.


Месечното осчетоводяване при средногодишни стойности означава, че средномесечното използване в края на година от протокола отговаря на указаните по-горе цифри, като позволява предаването на неизползваните възможности от един месец в следващия.


         
  2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
         
Такси в евро за GT на месец 7,2 7,3 7,4 7,5


6. Забележки


Неизползваните възможности от категория 11 могат да бъдат използвани от категория 9, достигайки максимум 20 месечни лицензии.


Плащанията са определени за четиригодишен период на прилагане на протокола. Уловът на пелагичните кораби без охладители няма определен таван.

Преходните разпоредби относно наемането на моряци са предвидени в приложение 1 (точка 6 на Глава ХV).


Разтоварването и предаването на улов се поощряват съгласно предвидените разпоредби от протокола и приложение I.


ПРИЛОЖЕНИЕ I


УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РИБОЛОВНА ДЕЙНОСТ ОТ КОРАБИ НА ОБЩНОСТТА В РИБОЛОВНИТЕ ЗОНИ НА МАВРИТАНИЯ


ГЛАВА I


Необходими документи за заявление за лицензия


1. При подаване на първото заявление за лицензия от всеки един от корабите Комисията, посредством Делегацията, подава в Министерството формуляр за заявление за лицензия, попълнен за всеки кораб кандидат за лицензия по образеца, посочен в допълнение 1 към настоящото приложение. Информациите, свързани с името на кораба, неговия тонаж в GT, неговата външна идентификационна маркировка, неговата радиочестота, мощност на двигателя, общата му дължина и пристанище по регистрация, съответстват на вписаните в регистъра на риболовния флот на Общността.


2. При подаване на първото заявление корабособственикът прилага към заявлението за лицензия:


— заверено от държавата–членка копие от международния сертификат за бруто тонаж, посочващ тонажа на кораба, изразен в GT;


— заверена от компетентните органи на държавата-членка цветна снимка на кораба от страничен ракурс в актуалното му състояние. Минимални размери на снимката: 15 cm x 10 cm.


— необходимите документи за вписване в Националния корабен регистър на Мавритания. За това вписване не се изисква никакво заплащане. Предвидената проверка в рамките на вписването в Националния корабен регистър на Мавритания е изцяло административна.


3. Всяко изменение в тонажа на кораба води до задължение за корабособственика на съответния кораб да предостави копие от нов международен сертификат за тонаж, заверено от държавата-членка, както и по-специално да предаде документите, удостоверяващи това изменение, копие от заявлението на корабособственика до неговите компетентни власти, съгласието на тези власти и подробното описание на извършените промени.


Също така да се предостави нова, заверена от компетентните власти на държавата-членка снимка, в случай на промяна в конструкцията или външния вид на плавателния съд.


4. Заявленията за лицензия за риболов се приемат само за тези кораби, чиито необходими документи са предоставени в съответствие с точки 1, 2 и 3 по-горе.


ГЛАВА II


Приложими разпоредби при заявяване, при издаване и валидност на лицензиите


1.-Допускане до риболов


1.1. Всеки кораб, желаещ да извършва риболовна дейност в рамките на настоящото споразумение, трябва да отговаря на изискванията за осъществяване на риболов в риболовната зона на Мавритания.


1.2. За да отговаря даден кораб на изискванията, корабособственикът, капитанът и самият кораб не трябва да имат наложена забрана за упражняване на риболовни дейности в Мавритания. Те трябва да бъдат изправни по отношение на мавританската администрация, т.е. трябва да са изпълнили всичките си предишни задължения, произтичащи от риболовната им дейност в Мавритания.


2.-Заявления за лицензии


2.1. За лицензиите, приложими към корабите, извършващи пелагичен риболов, Комисията подава в Министерството посредством Делегацията заявленията за лицензии най-малко 10 работни дни преди началото на риболовните дейности, придружени от документи за техническите характеристики.


За всеки друг вид лицензии Комисията подава на всеки три месеца в Министерството посредством Делегацията списък на корабите, желаещи да упражняват своята дейност в границите, определени в техническите паспорти към протокола, най-малко 1 месец преди началото на периода на валидност на заявените лицензии. Тези списъци трябва да бъдат придружени от доказателства за извършено плащане. Неполучените в срок заявления за лицензии не се обработват.


2.2. В тези списъци се посочват по категория риболов броят на корабите, а също и за всеки един от тях — основните му характеристики, включително и съоръженията за риболов, така, както са описани в регистъра на риболовния флот на Общността, сумата на дължимите плащания, разхвърляна по статии, и броят на мавританските моряци.


2.3. Към заявлението за лицензия се прилага също и файл с цялата необходима информация за изготвянето на риболовните лицензии, включително и евентуално извършените промени в данните за корабите във формат, съвместим с използвания софтуер в Министерството.


2.4. Заявления за лицензии се приемат единствено за отговарящи на изискванията кораби и същевременно изпълнили всички формалности по точки 2.1, 2.2 и 2.3 по-горе.


2.5 Корабите, притежаващи лицензии за риболов в страните от района, могат да посочат в заявлението името на страната, вида (видовете) и продължителността на валидност на лицензиите, като по този начин ще улеснят многократните влизания и излизания от зоната за риболов.


2.6. Всички лични данни, предоставени при подаване на заявления за лицензии, а по-общо в рамките на настоящото споразумение, могат да бъдат използвани единствено в рамките на споразумението.


3.-Издаване на лицензии


3.1. Министерството издава лицензиите на корабите след представяне от представителя на корабособственика на доказателства за извършени плащания за всеки кораб (издадена квитанция от мавританската хазна), както са определени в глава IV, най-малко 10 дни преди началото на валидност на лицензиите. За корабите, извършващи пелагичен риболов, този срок е намален на 5 дни. Лицензиите са на разположение в службите на Министерството в Нуадибу или Нуакшот.


3.2. В лицензиите са посочени продължителността на валидност, техническите характеристики на плавателния съд, броят мавритански моряци и сведенията за извършените плащания на таксите, както и условията относно осъществяването на риболовните дейности така, както са предвидени в съответните технически фишове.


3.3. Лицензиите за риболов се издават само на кораби, изпълнили всички необходими формалности за издаването на лицензии. Корабите, които ще получат лицензия, ще бъдат вписани в списъка на корабите с разрешение за риболов, който ще бъде едновременно предаден чрез Делегацията на Центъра за мониторинг на рибарството и Комисията.


3.4 За заявленията, за които не са издадени лицензии от Министерството, Комисията се уведомява посредством Делегацията.

В краен случай Министерството представя сума по съответните евентуални плащания след покриване на евентуалното салдо по останалите дължими и неплатени глоби.


3.5 Двете страни се споразумяват да насърчат създаването на електронна система за лицензиране.


4.-Валидност и използване на лицензиите


4.1. Лицензията е валидна единствено за периода, за който е извършено плащане на такса при определените в техническите фишове условия и уточнени в съответната лицензия.


Лицензиите се издават за периоди от 3, 6 или 12 месеца. Те са подновяеми.


Лицензиите за корабите, извършващи пелагичен риболов (категории 9 и 11), могат да бъдат месечни. За траулерите, извършващи пелагичен риболов (единствено за категория 9), се посочва предвидената квота за периода на лицензията. Неосъщественият улов от квотата за предвидения период може да бъде прехвърлен към нова лицензия за същия кораб или прехвърлен на друг кораб от същата категория.


Определянето на валидността на лицензиите се извършва съобразно определените по следния начин годишни периоди:


първи период:-от 1 август 2008 г. до 31 декември 2008 г. втори период:-от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г.; трети период:-от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г.; четвърти период:-от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г.; пети период:-от 1 януари 2012 г. до 31 юли 2012 г.;


Никоя от лицензиите не може да започне през един годишен период и да приключи в следващ годишен период.


4.2. Всяка лицензия се издава на името на определен кораб; тя не може да бъде прехвърляна. Въпреки това в случай на непреодолима сила, надлежно удостоверена от компетентните власти на държавата-членка и по искане на Комисията, лицензията на един кораб се заменя в най-кратки срокове с лицензия на друг кораб, принадлежащ към същата категория риболов, като разрешеният тонаж в лицензията не може да бъде надхвърлян.


4.3. Лицензията, подлежаща на подмяна, се предава на Министерството от Комисията с посредничеството на Делегацията, като то издава нова лицензия.


4.4. Допълнителното коригиране на сумите за плащане в случай на подмяна на лицензия се извършва преди издаване на заместващата лицензия.


4.5. Лицензията се съхранява постоянно на борда на кораба — бенефициент и се представя при всяка проверка на упълномощените за това лица.


ГЛАВА III


Такси


1. Дължимите такси се изчисляват за всеки кораб въз основа на годишни стойности, определени в техническите фишове на протокола. При тримесечните или полугодишните лицензии, като се изключат корабите за пелагичен риболов, таксите се изчисляват на принципа pro rata temporis и се увеличават съответно с 3 % или 2 % за покриване на разходи по изготвянето им. Сумите на таксите включват всички мита или свързаните с тях такси с изключение на парафискалната такса3, пристанищните такси или извършване на услуги. Без да се засягат разпоредбите на член 12 от протокола, в закона за финансите са предвидени бюджетни средства за финансиране на упълномощените длъжностни лица, независимите научни наблюдатели и контрольори и замества процентното превеждане на средства, съществуващо в предишния протокол.


С изключение на категории 7 и 8 (кораби за улов на риба тон — виж глава XIV) и на категории 9 и 11 (месечно плащане), парафискалната такса е дължима за тримесечие или за няколко тримесечия, независимо от евентуалното наличие на период на прекъсване поради биологична пауза.


Обменният курс (MRO/€), използван за плащането на парафискалната такса за календарната година представлява средногодишният обменен курс от предходната година, изчислен от Централната банка на Мавритания и предоставен от Министерството най-късно до 1 декември на годината, предхождаща неговото прилагане.


2. Те са платими за няколко периода на тримесечието с изключение на кратките периоди, предвидени от настоящото споразумение или произтичащи от неговото прилагане, които са платими пропорционално на ефективната валидност на лицензията.


3. Едно тримесечие отговаря на период от три месеца с начало 1 октомври, 1 януари, 1 април и 1 юли, с изключение на първия и последния период от протокола, където ще бъдат съответно от 1.8.2008 г. до 30.9.2008 г. и от 1.3.2012 г. до 31.7.2012 г.


ГЛАВА IV


Начини на плащане


1. Плащанията се извършват в евро, както следва:


a)-за таксите;


— с банков превод по сметка в чужбина на Централната банка на Мавритания, в полза на хазната на Мавритания;


б)-за парафискалната такса;


— с банков превод по сметка в чужбина на Централната банка на Мавритания, в полза на Центъра за мониторинг на рибарството;


в)-за глобите;


— с банков превод по сметка в чужбина на Централната банка на Мавритания, в полза на хазната на Мавритания;


г)-за неустойки за увеличени лицензии


— с банков превод по сметка в чужбина на Централната банка на Мавритания, в полза на Министерството.


2. Сумите, посочени в точка 1 по-горе, се считат за ефективно постъпили при потвърждение от Хазната или Министерството на основание на уведомление от страна на Централната банка на Мавритания.


3. Преди влизането в сила на протокола мавританските власти ще предоставят на Комисията списък със сметки на Централната банка на Мавритания, открити в чужбина, с детайли, улесняващи международните преводи (BIC код и IBAN).


ГЛАВА V


Предоставяне на данни относно улова


1.-Продължителността на рейса на кораб на Общността се определя, както следва:


— или като равна на времето между влизане и излизане от риболовната зона на Мавритания;


— или като равна на времето между влизане и излизане от риболовната зона на Мавритания и предаването на товара;


— или като равна на времето между влизане и излизане от риболовната зона на Мавритания и разтоварването в Мавритания.


2.-Бордови дневник за риболов


2.1. Капитаните на корабите трябва да вписват ежедневно всички присъщи операции в бордовия дневник за риболов, чийто образец е приложен в допълнение 2 към настоящото приложение и който може да претърпи промени съгласно мавританското законодателство. Този документ трябва да се попълва точно и четливо и се подписва от капитана на кораба. За корабите, извършващи риболов на силно мигриращи видове, се прилагат разпоредбите на глава ХIV от настоящото приложение.


Допустимите отклонения в проценти между декларирания в бордовия дневник за риболов и резултатите от извършена проверка се определят на:


— 7 % улов в прясно състояние


— 4 % за замразения непелагичен улов


— 2 % за замразения пелагичен улов.


2.2. Бордови дневник за риболов с пропуски или неправилна информация се счита за невалиден дневник.


2.3. След всеки рейс оригиналът на бордовия дневник за риболов се предоставя от капитана на кораба на Центъра за мониторинг на рибарството. В срок от 15 работни дни корабособственикът трябва да предостави копие от този дневник на съответните власти в държавата-членка, както и на Комисията чрез Делегацията.


2.4. Несъблюдаването на някоя от разпоредбите, предвидени в точки 2.1, 2.2 и 2.3 по-горе, без да се засягат санкциите, предвидени от мавританското законодателство, води до автоматично временно прекратяване на лицензията за риболов до изпълняване на задълженията от корабособственика.


2.5. Двете страни се договарят да насърчават въвеждането на електронна система за електронен бордови дневник за риболов.


2.6. Контролът на улова при корабите за пелагичен риболов (категории 9 и 11) се извършва по време на разтоварването, предаването на товара или в края на рейса.


3.-Допълнителен бордови дневник за риболов (Декларации за разтоварване и предаване на товара)


3.1. По време на разтоварване или предаване на товара капитаните на корабите трябва да попълнят вярно и четливо и да подпишат допълнителния бордови дневник за риболов, чийто образец е приложен в допълнение 3 към настоящото приложение.


3.2. След всяко разтоварване корабособственикът предава в срок от 30 дни оригинала на бордовия дневник за риболов на Центъра за мониторинг на рибарството с копие до Министерството. В същия срок ще бъде предадено копие на националните власти на държавата-членка, както и до Комисията чрез Делегацията. За пелагичните кораби срокът се определя на 15 дни.


3.3. Към края на всяко разрешено предаване на товар капитанът незабавно предава оригинала на бордовия дневник за риболов на Центъра за мониторинг на рибарството с копие до Министерството. В 15-дневен срок ще бъде предадено копие на националните власти на държавата-членка, както и на Комисията чрез Делегацията.


3.4. Несъблюдаването на някоя от разпоредбите, предвидени в точки 3.1, 3.2 и 3.3 по-горе, води до автоматично временно прекратяване на лицензията за риболов до изпълняване на задълженията от корабособственика.


4.-Декларация за тримесечен улов


4.1. Комисията чрез Делегацията уведомява Министерството преди края на третия месец на всяко тримесечие за уловените количества по време на предходното тримесечие от всички кораби на Общността. При корабите за пелагичен риболов от категории 9 и 11, това уведомяване се извършва месечно в срок, ненадхвърлящ 30 дни от следващия месец.


4.2. Съобщените данни са на месечна основа и са с разбивка по вид риболов, по кораби и по всички видове.


4.3. Тези данни се предоставят също на Министерството в електронен вид във формат, съвместим с използвания от Министерството софтуер.


5.-Достоверност на данните


Информацията, съдържаща се в посочените документи в точки 1, 2, 3 и 4 по-горе, трябва да отразява действително извършения риболов, така че да може да бъде основа за проследяване развитието на рибните ресурси.


Прилага се действащото мавританско законодателство за минималните размери на улова, който може да бъде задържан на борда, и се предоставя в допълнение 6.


Списък с приложимите коефициенти за преобразуване на улова без глави/цели и/или изкормени/цели се предоставя в допълнение 7.


ГЛАВА VI


Прилов


1. Процентното съдържание на прилова се определя във всеки един момент от риболова в съответствие с общото живо тегло на запазения на борда улов съгласно мавританското законодателство. В допълнение 5 към настоящото приложение са посочени процентите по категории риболов.


Законовите разпоредби относно прилова ще бъдат посочени в издадените лицензии.


2. Всяко превишаване на разрешеното процентно съдържание на прилов ще бъде санкционирано съгласно мавританското законодателство и на нарушителите може да бъде наложена окончателна забрана за всички дейности на риболов в Мавритания, както за капитаните, така и за корабите.


3. Задържането на борда на неразрешени видове е забранено и подлежи на санкциониране в съответствие с мавританското законодателство.


ГЛАВА VII


Разтоварване в Мавритания


Договарящите страни, оценявайки интереса от едно по-добро интегриране в съвместното развитие на сектора за риболов, се договориха да насърчават доброволните разтоварвания и приемат следните разпоредби относно разтоварванията в мавританските пристанища.


ОБЩИ УСЛОВИЯ И ФИНАНСОВО НАСЪРЧАВАНЕ


1. Разтоварванията се извършват в мавританското пристанище Нуадибу. Разтоварващият корабособственик избира датата за разтоварване. Той информира Центъра за мониторинг на рибарството и мавританските пристанищни власти по факс или електронна поща 72 часа преди предвиденото пристигане в пристанището, посочвайки собствената си преценка за общото количество за разтоварване. Пристанищните власти потвърждават със същите средства на пълномощника или корабособственика в срок от 24 часа, че операциите по разтоварване ще се извършат в 24-часов срок от пристигането в пристанището.


2. Продължителността на разтоварните операции няма да надвиши 24-те часа след пристигането на кораба в пристанището.


3. След приключване на разтоварните операции компетентните пристанищни власти връчват на капитана сертификат за разтоварване.


4. По време на престоя на кораба в пристанището неговите моряци се възползват от режим на свободен транзит с представяне на моряшките паспорти.


5. Корабите от Общността, които разтоварват и прехвърлят товари в Мавритания, ползват намаление на таксата за лицензията за времето, за което се извършва разтоварването или предаването на товара. Ставката, с която се намалява, е 25 % от стойността на лицензията за разтоварващите кораби и 15 % за корабите, предаващи товар. Въпреки това:


— намалението на таксата за лицензията не е приложимо за кораби, разтоварващи/предаващи по-малко от 15 % от декларирания в бордовия дневник за риболов улов за периода на съответната лицензия;


— намалението на таксата за лицензията е приложимо pro rata за кораб, разтоварващ/предаващ между 16 % и 65 % от декларирания в бордовия дневник за риболов улов за периода на съответната лицензия (например: 30 % от разтоварения деклариран улов позволяват ползване на 30 % намаление от 25 % намаление от таксата);


— намалението на таксата за лицензията е приложимо изцяло за кораб, разтоварващ/предаващ над 65 % от декларирания в бордовия дневник за риболов улов за периода на съответната лицензия.


6. Подробни правила за прилагане: копията от сертификата/сертификатите за разтоварване, отнасящи се до извършените операции от даден кораб, се предават на Комисията чрез Делегацията. При подаване на ново заявление за лицензия на този кораб Комисията изпраща на Министерството копията от сертификатите, придружени с молба за намаляване на таксата за нова лицензия.


7. Преди края на първото полугодие на прилагане на настоящия протокол Министерството изпраща на Комисията чрез Делегацията следната информация:


— общите условия за разтоварване, включително пристанищните такси;


— упълномощените институции в съответствие с приложимото в тази област общностно законодателство;


— складовете под митнически контрол;


— максималния размер и броя на корабите, които биват допускане;


— условията и капацитета за складиране на замразени продукти (– 22 °C), охладени и пресни;


— средствата и честотата на транспортиране на рибните продукти към външните пазари;


— условията и средните цени за снабдяване (горива, продоволствия и др.);


— радиопозивна, телефонни номера, номер на телефакс или телекс, както и работното време на офисите на пристанищните власти;


— всяка друга информация, улесняваща операциите по разтоварване.


ФИНАНСОВИ И ФИСКАЛНИ УСЛОВИЯ


Корабът на Общността, разтоварващ в Нуадибу, е освободен от всички данъци или съответни вносни такси, различни от пристанищни разходи, и такси, прилагани при същите условия към мавританските кораби.


Рибните продукти се възползват от безмитния икономически режим в съответствие с действащото законодателство на Мавритания. В резултат на това те са освободени от всички процедури и мита или съответните подобни такси при влизане в мавританското пристанище или при техния износ и са считани за стока при режим „временен транзит“ („временен склад“).


Корабособственикът взема решение за направлението на продукцията на неговия кораб. Тя може да бъде преработена, складирана под митнически режим, продадена в Мавритания или изнесена (срещу валута).


Продажбите в Мавритания, предназначени за мавританския пазар, подлежат на същите такси и отчисления, като тези прилагани към мавританските рибни продукти.

Печалбите могат да бъдат изнасяни без допълнителни тежести (освобождаване от мито и съответните подобни такси). Тарифата на пристанищните такси за операциите по предаване в разрешените и предвидени в допълнение 5 към протокола зони се определя на 1,25 USD на предаден тон риба. Всяка промяна на тази тарифа трябва да бъде препоръчана от Смесената комисия по Споразумението.


Пристанищната власт прилага също така входна и изходна такса за транспортните и снабдителните кораби.


Тези мерки, влезли в сила от 1 декември 2007 г., ще бъдат предмет на оценка след период на прилагане от една година.


ГЛАВА VIII


Наемане на мавритански моряци


1.-Като се изключат сейнерите за риба тон, които правят усилия да наемат най-малко един мавритански моряк на кораб, корабите за улов на риба тон с въдици, които задължително наемат трима мавритански моряка на кораб и пелагичните кораби от категория 11, за които са предвидени преходни разпоредби в глава ХV, точка 6 от настоящото приложение, всеки кораб на Общността наема задължително за ефективното време на рейса следния минимален брой мавритански моряци:


— 2 моряка и 1 офицер или 1 наблюдател за корабите с тонаж под 200 GT;


— 3 моряка и 1 офицер или 1 наблюдател за корабите с тонаж, равен или по-голям от 200 GT и по-малък от 250 GT;


— 4 моряка и 1 офицер или 1 наблюдател за корабите с тонаж, равен или по-голям от 250 GT и по-малък 300 GT;


— 6 моряка и 1 офицер за корабите с тонаж, равен или по-голям от 300 GT и по-малък от 350 GT;


— 7 моряка и 1 офицер за корабите с тонаж, равен или по-голям от 350 GT и по-малък от 500 GT;


— 8 моряка и 1 офицер за корабите с тонаж, равен или по-голям от 500 GT и по-малък от 800 GT;


— за корабите с тонаж, равен или по-голям от 800 GT и по-малък от 2 000 GT, брой моряци, равен на 37 % от екипажа, най-малко 8 моряка и 2 офицера;


— за кораби с тонаж, равен или по-голям от 2 000 GT, брой моряци, равен на 37 % от екипажа, най-малко 12 моряка и 2 офицера.


1.2. За кораби с тонаж равен или по-голям от 800 GT минималният брой на наетите моряци се намалява с 2 за всеки допълнително нает офицер.


1.3. Корабособствениците избират свободно мавританските моряци и офицери които ще наемат, в съответствие с разпоредбите, предвидени в кодекса за търговско корабоплаване.


2.-Корабособственикът или неговият представител изпраща на Министерството имената на наетите мавритански моряци на съответния кораб с отметка за тяхната длъжност в екипажа.


3.-Декларацията на Международната организация на труда (МОТ) за принципите и основните трудови права се прилага по право за наетите на кораби на Общността моряци. По-специално това се отнася за свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на работещите на колективно договаряне, а също и липса на дискриминация по отношение на заетостта и на професионален признак.


4.-Трудовите договори на мавританските моряци, копие от които се предоставя на подписалите ги, се изготвят между представителя/ите на корабособственика и моряците и/или техните синдикати или представители или техните представители от компетентната мавританска власт. Тези договори гарантират на моряците ползването на приложимия за тях режим за социално осигуряване, включващ и застраховка живот и застраховка срещу болест и злополука.


5.-Корабособственикът или неговият представител трябва да изпрати пряко на Министерството, в срок от два месеца след издаване на лицензията, копие от горепосочения договор, надлежно заверен от компетентните власти на съответната държавата-членка.


6.-Заплащането на мавританските моряци е за сметка на корабособствениците. То се определя преди издаването на лицензиите по взаимно съгласие между корабособствениците или техните представители и мавританските моряци или техни представители. При все това, условията по заплащането на труда на мавританските моряци не могат да са под приложимите за мавританските екипажи, и във всички случаи не могат да бъдат под нормите, установени от МОТ.


7.-Ако един или повече наети моряци не се яви в определения за отплаване час, корабът може да тръгне на рейс, след като уведоми компетентните пристанищни власти за липсата на необходимия брой моряци и след като е поправил съответно списъка на екипажа. Тези власти уведомяват Центъра за мониторинг на рибарството.


Корабособственикът трябва да вземе необходимите мерки за наемане на необходимия по това Споразумение брой моряци на борда на кораба най-късно през следващия рейс.


8.-В случай, че мавритански моряци не се качат на борда по причини, различни от посочената в предходната точка, корабособствениците на кораби на Общността трябва да заплатят наказателна сума от 20 EUR на моряк на риболовен ден в риболовната зона на Мавритания в максимален срок от 3 месеца.


Плащанията за неприети на борда моряци се осъществяват въз основа на броя на действителните дни на риболов, а не въз основа на продължителността на лицензията.


Тази сума ще бъде използвана за обучение на мавритански моряци-рибари и ще бъде преведена по сметката, указана в глава IV, точка 1, буква б) от настоящото приложение.


9.-Комисията, чрез Делегацията, изпраща на Министерството на всеки шест месеца списък на наетите на корабите от Общността мавритански моряци към 1 януарии1 юли всяка година, с отметка за тяхното вписване в моряшкия регистър и указване на корабите, които са ги наели.


10. Без да се засягат разпоредбите на точка 7 по-горе, повтарящото се неспазване от страна на корабособствениците за наемане на предвидения брой мавритански моряци води да автоматично временно прекратяване на лицензията за риболов на кораба до изпълнението на това задължение.


ГЛАВА IX


Технически прегледи


1. Един път годишно, както и при промяна на тонажа или при смяна на категорията на риболов, налагаща използването на оборудване, различно от съществуващото, всеки кораб на Общността трябва да се представи в пристанище Нуадибу или Нуакшот за извършване на необходимите проверки, предвидени в действащото законодателство. Тези проверки се извършват задължително в течение на 48 часа след приставането на кораба в пристанището.


Подробните правила за техническите прегледи на корабите за улов на риба тон, за улов на риба с повърхностни парагади и пелагичните кораби са определени в глави ХIV и ХV от настоящото приложение.


2. При приключване на прегледа на капитана на кораба се издава удостоверение с валидност, равна на тази на валидността на лиценза, което фактически е безплатно за корабите, подновяващи своята лицензия през годината. Това удостоверение трябва да се съхранява през цялото време на борда на плавателния съд.


3. С техническия преглед се осъществява контрол на съответствието на техническите характеристики и съоръженията за риболов на борда и се извършва проверка за спазването на разпоредбите, свързани с наемането на мавритански моряци в екипажа.


4. Разходите по техническите прегледи са за сметка на корабособственика и се определят по таблицата, определена от мавританското законодателство и изпратена на общностната страна. Те не могат да бъдат по-високи от обичайно заплащаните суми от други кораби за същите услуги.


5. Неспазването на една от предвидените разпоредби в точки 1 и 2 по-горе води до автоматично временно прекратяване на лицензията за риболов до изпълняването на задълженията от страна на корабособственика.


ГЛАВА X


Идентификация на корабите


1. Идентификационната маркировка на всеки кораб на Общността трябва да отговаря на съответното общностно законодателство. Това законодателство трябва да бъде предоставено на Министерството преди влизането в сила на настоящия протокол. Всяка промяна в това законодателство трябва да бъде съобщена на Министерството най-малко един месец преди нейното влизане в сила.


2. Всеки кораб, прикриващ своята маркировка, име и регистрационен номер, подлежи на санкции, предвидени в действащото мавританско законодателство.


ГЛАВА XI


Временно прекратяване или отнемане на лицензии


Ако при прилагането на настоящия протокол и на мавританското законодателство се вземе решение за временно прекратяване или окончателно отнемане на лицензия от мавританските власти на кораб на Общността, капитанът на този кораб трябва веднага да прекрати всякаква дейност по риболов и да пристигне по най-бърз начин в пристанище Нуадибу, където да предаде оригинала на лицензията в Центъра за мониторинг на рибарството. Щом приключат необходимите формалности, Министерството осведомява Комисията чрез Делегацията за отмяната на временното прекратяване и лицензията се възстановява.


ГЛАВА XII


Нарушения


1. Всяко нарушение се санкционира в съответствие с мавританското законодателство.


2. За тежки и много тежки нарушения, свързани с риболова, както са определени в мавританското законодателство, Министерство си запазва правото на временна или окончателна забрана на риболовните дейности за всички кораби, капитани и, ако се налага, на корабособствениците, въвлечени в извършването на тези нарушения.


ГЛАВА XIII


Глоби


Размерът на наложената глоба на кораб на Общността се определя в съответствие със законодателството на Мавритания в диапазон с минимален и максимален размер, определен от мавританското законодателство. Тази глоба се определя съобразно с процедурата, предвидена в глава VI, точка 3 от приложение II. Сумата на прилаганата глоба се обръща в евро от Центъра за мониторинг по курса, определен в глава III, точка 1 от настоящото приложение. Двата размера на глобата се съобщават едновременно на корабособственика и на Комисията чрез Делегацията.


Мавританското законодателство, както и неговите изменения, се съобщават на общностната страна.


ГЛАВА XIV


Приложими разпоредби към корабите, извършващи риболов на силно мигриращи видове (кораби за улов на риба тон и кораби за риболов с повърхностни парагади)


1. Лицензиите на сейнерите за риба тон, на корабите за улов на риба тон с въдици и корабите за риболов с повърхностни парагади се издават за периоди, съвпадащи с календарните години, с изключение на първата и последната година от настоящия протокол.


Оригиналната лицензия трябва да се съхранява постоянно на борда на кораба и да се представя при всяко поискване от Центъра за мониторинг на рибарството. Комисията води проектосписък на корабите, за които е подадено заявление за лицензия в съответствие с настоящия протокол. Щом се получи, проектът се съобщава на Министерството, а след това — при всяко осъвременяване. Веднага след получаването на проектосписъка, както и на уведомлението за авансово плащане от Комисията на Министерството, корабът се вписва от компетентния орган на Мавритания в списъка на корабите, на които е разрешено да извършват риболов, който се изпраща за уведомяване на Центъра за мониторинг на рибарството. В този случай на корабособственика се изпраща копие вярно с оригинала на този списък и се съхранява на борда, като замества лицензията за риболов до нейното издаване.


Веднага след представяне на доказателства за авансово плащане Министерството изготвя лицензията и вписва съответния кораб в списъка на корабите, на които е разрешено да извършват риболов, който се предоставя на Центъра за мониторинг на рибарството и на Комисията чрез Делегацията.


2. Преди получаване на лицензията всеки кораб, действащ за първи път в рамките на споразумението, преминава предвидените от действащото законодателство проверки. Тези проверки могат да бъдат извършени в чуждо пристанище по споразумение. Разходите по тази проверка са изцяло за сметка на корабособственика.


3. Лицензиите се издават след извършването на превод по сметката, посочена в глава IV, точка 1, буква а), на стандартната сума, отговаряща на посочения аванс в техническите фишове на протокола. Тази договорена сума ще бъде определена на принципа pro rata за времето на валидност на лицензията за първата и последната година от споразумението.


Относно парафискалната такса, тя ще бъде заплатена на принципа pro rata за прекараното време в риболовната зона на Мавритания; месечните вноски се изчисляват на основата на периоди от 30 дни на фактически риболов. Настоящата разпоредба запазва неделимия характер на тази такса и вследствие на това таксата е дължима за всеки започнат нов месечен период.


Първата месечна вноска трябва да бъде издължена при подаването на заявлението за лицензия, като под внимание ще бъде взет броя на натрупалите се дни на риболов.


Кораб, ловил риба от 1 до 30 дни през годината, ще заплати такса за един месец; втората месечна вноска на тази такса ще бъде дължима след първия период от 30 дни и така нататък.


Допълнителните месечни вноски трябва да бъдат платени най-късно до десетия ден след първия ден на допълнителния период.


4. Корабите са задължени да водят бордови дневник по образец на Международната комисия за опазване на риба тон в Атлантическия океан (IССАТ), приложен в допълнение 4 към настоящото приложение, за всеки период на риболов в мавритански води. Той се попълва дори при липса на улов.


През периодите, когато плавателният съд, посочен в предходната алинея, не се е намирал в мавритански води, той трябва да попълни в горепосочения дневник отметката „Извън ИИЗ на Мавритания“.


В срок от 15 работни дни след пристигането в пристанището за разтоварване посочените в настоящата точка бордови дневници се предоставят на Министерството и на националните власти на държавата-членка.


Неспазването на една от предвидените по-горе процедури, без да се засягат санкциите, предвидени от мавританското законодателство, води до автоматично временно прекратяване на лицензията за риболов до изпълнение на задълженията от корабособственика.


5. Относно проверките, които Мавритания би желала да извърши, Комисията чрез Делегацията предоставя на Министерството преди 15 юни на всяка година отчет на дължимите такси за кампанията от предходната година на основата на декларациите за извършения улов на всеки корабособственик и заверени от компетентните научни институти за проверка на данните за улов в държавите-членки, като например IRD (Institut de Recherche pour le Developpement), IEO (Instituto Espanol de Oceanografia), INIAP (Instituto Nacional de Investiga?ao Agraria e das Pescas) и IMROP (Institut Mauritanien de Recherches Oceanographiques et des P?ches).


6. Уведомяването за отчета на дължимите такси за кампанията от предходната година през последната година на прилагане на Споразумението се извършва в срок от 4 месеца след изтичане на Споразумението.


7. Окончателният отчет се предоставя на заинтересованите корабособственици, които разполагат с 30-дневен срок, считано от датата на уведомяването и одобряването на сумите от Министерството, да издължат финансовите си задължения към своите компетентни власти. Плащането се извършва в евро, в полза на хазната на Мавритания, по посочената сметка в глава IV, точка 1, буква а) в срок най-късно месец и половина след горецитираното уведомление.


Въпреки това, ако окончателният отчет е с по-малка стойност от аванса по точка 4, съответната остатъчна сума не се възстановява на корабособственика.


8. Чрез дерогация на разпоредбите от приложение II, глава I, корабите са задължени 3 часа преди всяко влизане и излизане от зоната да съобщят пряко на мавританските власти за предпочитане по телефакс, а при липса на такъв, чрез радиовръзка, позицията си и задържания на борда улов.


Номерът на факса и радиочестотата се предоставят от Центъра за мониторинг на рибарството.


Копия от съобщенията, изпратени по телефакс или запис от радиосесиите, се съхраняват от мавританските власти и корабособствениците до одобряване от всяка от двете страни на окончателния отчет на плащанията, посочени в точка 5.


9. По молба на мавританските власти и с взаимно съгласие на заинтересованите корабособственици сейнерите за улов на риба тон приемат на борда за договорен срок по един научен наблюдател за всеки кораб.


ГЛАВА XV


Приложими разпоредби към корабите за пелагичен риболов


1. Оригиналната лицензия трябва да се съхранява през целия период на борда на кораба и да бъде представяна при всяко поискване на компетентните мавритански власти. Ако поради невъзможност оригиналът не е бил изпратен на кораба веднага след издаването му от Министерството, ще бъде достатъчно на борда да има фото или факс копие за период максимум десет дни.


2. Техническите прегледи на корабите могат да се извършат в Европа. В този случай пътуването и престоят на двама души, посочени от Министерство за извършване на проверките, са за сметка на корабособствениците.


3. Сумите на таксите включват всички мита или свързаните с тях такси с изключение на парафискалната такса, пристанищните такси или извършване на услуги.


В случай че Общността изяви желание за допълнителна квота за категория 9 в границите на 50 000 тона, тя уведомява мавританската страна най-късно до 15 февруари всяка година. Все пак двете страни могат, при взаимно съгласие, да вземат решение за увеличаване на тази граница на годишна основа и въз основа на научните становища на Съвместния научен комитет.


Преди 15 септември всяка година, въз основа на информациите, предоставени от Общността, ще бъде изготвена окончателен отчет на улова за предходната година.


На основата на този окончателен отчет на одобрения от двете страни улов и в случай на надвишаване на общия тонаж от 250 000 тона, от страна на Общността плащане ще бъде извършено плащане от 40 EUR на уловен тон като допълнителен финансов принос в полза на публичната хазна на Мавритания.


Принципът за таван на улова не се прилага за пелагичните кораби без охладители от категория 11.


Плащанията на такси, както и възможните допълнителни суми се осъществяват по сметка в полза на хазната, както е определено в глава IV, точка 1, буква а).


4. Пелагичните кораби съобщават на Центъра за мониторинг на рибарството за своето намерение да влизат или да излизат от мавританските зони за риболов. Това съобщаване трябва да се извърши 12 часа предварително за влизанията и 36 часа предварително за излизанията. В уведомлението за напускане на зоната всеки кораб съобщава обема и вида улов, задържан на борда.


5. Корабособствениците предвиждат необходимите мерки за приемането на свои разноски на мавритански моряци и научни наблюдатели.


6. За пелагичните кораби от категория 11 са валидни следните разпоредби относно наемането на моряци:


— през първите шест месеца на тяхната дейност в мавританската риболовна зона корабите са освободени от задължението да наемат мавритански моряци;


— през следващите шест месеца на дейност корабите наемат 50 % от моряците, предвидени в глава VIII, точка 1;


В края на тези два шестмесечни периода, предвидените разпоредби в глава VIII, точка 1 се прилагат за корабите от категория 11.


Допълнение 1

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РИБОЛОВ МАВРИТАНИЯ — ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА РИБОЛОВДопълнение 2


Допълнение 3


Допълнение 4


БОРДОВИ ДНЕВНИК СПОРЕД МЕЖДУНАРОДНАТА КОМИСИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РИБА ТОН В АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН (IССАТ) ЗА РИБОЛОВ НА РИБА ТОНДопълнение 5


Допълнение 6


ДЕЙСТВАЩО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ОТНОСНО МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА УЛОВА, ЗАДЪРЖАН НА БОРДА


„Раздел III: Размери и минимално тегло на видовете


Член 2: Минималните размери на видовете се измерват:


— за рибите — от началото на устата до края на опашните перки (обща дължина);


— за главоногите — дължината на самото тяло (мантията) без пипалата;


— за ракообразните — от върха на хоботчето до края на опашката.


Върхът на устата при ракообразните означава продължението на карапакса, от предната средна част на главогръда. При розовия омара за референтна точка се избира средата на вдлъбната част на карапакса, между двете челни антени.


Член 3: Минималните размери и тегло на морските риби, главоноги и ракообразни, чийто улов е разрешен, са, както следва:


a) За морските риби:


Сардинела (Sardinella aurita et Sardinella maderensis) 18 cm

Сардина (Sardina pilchardus) 16 cm

Сафрид и конска скумрия (Trachurus Spp) 19 cm

Фалшив сафрид (Decapturus rhonchus) 19 cm

Скумрия (Scomber japonicus) 25 cm

Чупара (Sparus auratus) 20 cm

Пагел на сини точки (Sparus coeruleostictus), 23 cm

Ивичест златист пагел (Sparus auriga), червена морска каракуда (Sparus pagrus) 23 cm

Зъбар (Dentex Spp) 15 cm

Пагел на червени точки, сребрист пагел (Pagellus bellottii, Pagellus acarne) 19 cm

Средиземноморски сладкогуб (Plectorhynchus mediterraneus) 25 cm

Черен морски костур 25 cm

Тъмен горбил (Sciana umbra) 25 cm

Горбил (Argirosomus regius) и сенегалски горбил (Pseudotholithus senegalensis) 70 cm

Бодливка, червена и черна, меру — Групери (Epinephelus Spp) 40 cm

Лефер (Pomatomus saltator) 30 cm

Мавритански салмонети (Pseudupeneus prayensis) 17 cm

Кефал (Mugil Spp) 20 cm

Гладка хрътка, обикновена акула (Mustellus mustellus, Leptocharias smithi) 60 cm

Морска пъстърва (Dicentrarchus punctatus) 20 cm

Писия, морски език (Cynoglossus canariensis, Cynoglossus monodi) 20 cm

Писия, морски език (Cynoglossus cadenati, Cynoglossus senegalensis) 30 cm

Мерлуза, хек (Merliccius Spp) 30 cm

Тунец, жълтопер тон, албакор (Thunnus albacares) с тегло под 3,2 kg

Коремест (тлъст) тон, Патудо (Thunnus obesus) с тегло под 3,2 kg


б)-За главоногите:


Октопод, тако (Octopus vulgaris)-500 gr (изкормен) Калмар (Loligo vulgaris)--13 cm Сепия Монго (Sepia officinalis)--13 cm Сепия Сепиола (Sepia bertheloti)-07cm


в)-За ракообразните: Зелен омар (Panulirus regius)--21 cm Розов омар (Palinurus mauritanicus)--23 cm Гамбар или дълбоководни розови скариди (Parapeneus longriostrus)--06 cm Дълбоководен рак (Geyryon maritae)--06 cm Южни розови скариди, Лангостино (Penaeus notialis, Penaeus kerathurus)-200 indv/kg“


Допълнение 7


СПИСЪК НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ


КОЕФИЦИЕНТ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРИЛОЖИМ ЗА КРАЙНИТЕ РИБНИ ПРОДУКТИ, ПОЛУЧЕН НА ОСНОВАТА НА МАЛКИТЕ ПЕЛАГИЧНИ ВИДОВЕ, ОБРАБОТЕНИ НА БОРДА НА ТРАУЛЕРИТЕ


Продукция-Метод на обработка-Коефициент на преобразуване


Сардинела Обезглавена Рязана ръчно 1,416 Обезглавена, изкормена Рязана ръчно 1,675 Обезглавена, изкормена Машинно рязана 1,795

Скумрия Обезглавена Рязана ръчно 1,406 О безглавена, изкормена Рязана ръчно 1,582 Обезглавена Машинно рязана 1,445 Обезглавена, изкормена Машинно рязана 1,661

Риба-нож Обезглавена, изкормена Рязана ръчно 1,323 Парчета Рязана ръчно 1,340 Обезглавена, изкормена (специално срязване) Рязана ръчно 1,473

Сардина Обезглавена Рязана ръчно 1,416 Обезглавена, изкормена Рязана ръчно 1,704 Обезглавена, изкормена Машинно рязана 1,828

Сафрид Обезглавена Рязана ръчно 1,570 Обезглавена Машинно рязана 1,634 Обезглавена, изкормена Рязана ръчно 1,862 Обезглавена, изкормена Машинно рязана 1,953


Забележка: За рибата, преработвана в брашно, коефициентът на преобразуване е 5,5 тона прясна риба за 1 тон брашно.


ПРИЛОЖЕНИЕ II


СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КОНТРОЛИРАНЕ НА РИБОЛОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА КОРАБИТЕ ОТ ОБЩНОСТТА В РИБОЛОВНИТЕ ЗОНИ НА ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА МАВРИТАНИЯ


ГЛАВА I


Влизане и излизане от риболовната зона на Мавритания


1. С изключение на корабите за улов на риба тон, корабите за риболов с повърхностен парагад и пелагичните кораби (чиито срокове се разглеждат в разпоредбите на глави XIV и XV от приложение I), корабите от Общността, действащи в рамките на настоящото Споразумение, следва задължително да уведомяват за:


a)-влизането:


Последното следва да бъде съобщено най-малко 36 часа предварително, както и да се предостави следната информация:


— позицията на кораба по време на съобщението;


— денят, датата и приблизителният час на влизане в Изключителната икономическа зона на Мавритания;


— уловът риба по видове, задържан на борда в момента на уведомяването, за корабите, посочили преди това притежаването на лицензия за риболов за друга риболовна зона в подрегиона. В този случай Центърът за мониторинг на рибарството ще има достъп до риболовния дневник относно същата риболовна зона и продължителността на евентуалната проверка не би следвало да превиши определения за това срок в точка 4 на настоящата глава.


б)-излизането


Последното следва да бъде съобщено най-малко 48 часа предварително, както и да се предостави следната информация:


— позицията на кораба по време на съобщението;


— денят, датата и приблизителният час на излизане от Изключителната икономическа зона на Мавритания;


— уловът риба по видове, задържан на борда в момента на уведомяването.


2. Корабособствениците уведомяват Центъра за мониторинг на рибарството за влизането и напускането от техните кораби на Изключителната икономическа зона на Мавритания чрез факс, електронна поща или поща със съответни номера на факса и адрес, намиращ се в допълнение 1 към настоящото приложение. В случай на трудности при уведомяването по тези начини, информирането може да стане изключително от страна на Общността.


Всяка промяна в номерата на съобщенията и на адресите ще бъде официално предадена на Комисията от Делегацията, в срок до 15 дни преди влизането и` в сила.


3. По време на престоя си в Изключителната икономическа зона на Мавритания, съдовете на Общността са длъжни да спазват постоянно международно приетите честоти на повикване. (VHF канал 16 или HF 2 182 Khz).


4. При получаване на съобщение за излизане от риболовната зона, мавританските власти си запазват правото на решение да извършат проверка преди отплаването на корабите посредством сравнителни мостри, намиращи се в пристанищата Нуадибу или Нуакшот.


Тези контролни действия не би следвало да продължат повече от 6 часа за пелагичните (категория 9) и повече от 3 часа за останалите категории.


5. Неспазването на предвидените по-горе разпоредби в точки от 1 до 3 води до следните санкции:


a)-при еднократно неспазване:


— плавателният съд се задържа, ако е възможно;


— стоката на борда се разтоварва и се конфискува в полза на държавната хазна;


— плавателният съд заплаща глоба, равна поне на предвидената от мавританското законодателство стойност.


б)-при двукратно неспазване:


— плавателният съд се задържа, ако е възможно;


— стоката на борда се разтоварва и се конфискува в полза на държавната хазна;


— плавателният съд заплаща глоба, равна поне на предвидената от мавританското законодателство стойност;


— лицензът се анулира за остатъка на периода на валидност. в)-при трикратно неспазване:


— плавателният съд се задържа, ако е възможно;


— стоката на борда се разтоварва и се конфискува в полза на държавната хазна;


— лицензията се отнема окончателно;


— на капитана и на кораба се забранява да действат в границите на Мавритания.


6. В случай на бягство на кораб, извършил нарушение, Министерството информира Комисията и държавата-членка, под чийто флаг плава същият, с цел предвидените в точка 5 санкции да бъдат приложени.


ГЛАВА II


Мирно преминаване


Когато риболовните съдове на Общността упражняват правото си на мирно преминаване и плаване в риболовните зони на Мавритания съгласно разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право и на националните и международните законодателства в тази област, същите следва да поддържат всички риболовни съоръжения надлежно подредени на борда, така че те да не могат да бъдат незабавно използвани.


ГЛАВА III


Предаване


1. Предаването на улова от корабите от Общността се извършва изключително в мавританските пристанища и в зоните, предвидени в допълнение 5 към настоящото приложение.


2. Всеки кораб на Общността, който иска да извърши предаване на улова, се подчинява на предвидената по-нататък в точки 3 и 4 процедура.


3. Корабособствениците на тези кораби предоставят на Центъра за мониторинг на рибарството най-малко 36 часа предварително следната информация чрез средствата за комуникация, предвидени в точка 2 на глава I на настоящото приложение:


— имената на корабите, които ще предават улова си;


— името на транспортния товарен кораб;


— тонажа на улова по видове, който ще се предава;


— деня, датата и часа на предаването.


Центърът за мониторинг на рибарството ще даде отговор в срок от 24 часа максимум.


4. Предаването на улова се счита за напускане на Изключителната икономическа зона на Мавритания. Следователно капитаните на корабите са длъжни да предадат на Центъра за мониторинг по рибарство оригиналите на бордовия дневник за риболов и на приложението към риболовния дневник и да съобщят намерението си за продължаване на риболова или за напускане на риболовната зона на Мавритания.


5. Всяка операция по предаване на улова по видове, която не е представена в точки от 1 до 4 по-горе, е забранена в ИИЗ на Мавритания. Всеки, който нарушава тази разпоредба, подлежи на предвидените от действащото мавританско законодателство санкции.


6. Мавританската страна си запазва правото да откаже предаване на улова, ако транспортният кораб е започнал незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов както вътре в, така и извън ИИЗ на Мавритания.


ГЛАВА IV


Инспекция и контрол


1. Капитаните на корабите от Общността допускат и улесняват достъпа на борда и изпълнението на мисията на всеки мавритански служител, натоварен да извърши инспекция и контрол на риболовните дейности.


Присъствието на борда на тези служители не превишава необходимото за изпълнение на тяхната задача време.


В края на всяка инспекция и контрол се съставя доклад от посещението, който се връчва на капитана на плавателния съд.


2. Общността от своя страна се задължава да спазва специалната програма за инспекция и контрол в пристанищата от Общността. Тази програма се предоставя на Министерството, което си запазва правото да поиска участие при извършване на този контрол съгласно предвидените в глава V разпоредби. Резюмета на доклади от извършените проверки се предават периодично в министерството.


ГЛАВА V


Съвместна система за наблюдение и контрол на сушата


Двете страни решават да изградят съвместна система за наблюдение и контрол на сушата, с цел подобряване на ефективността на контрола. За тази цел те посочват представители, които участват в операциите за инспекция и контрол, извършвани от съответните национални служби за контрол, и могат да осъществяват наблюдение върху изпълнението на настоящото споразумение.


Тези представители следва да притежават:


— професионална квалификация


— достатъчен опит в областта на риболова, и


— задълбочено познаване на разпоредбите на Споразумението и на настоящия протокол.


Когато тези представители участват в проверките, провеждани от националните служби за контрол, те не могат да упражнят по собствена инициатива правомощия за инспекция, с каквито разполагат националните служители.


Когато тези представители придружават националните служители, те имат достъп до корабите, местата и документите, които са предмет на проверката, извършвана от тези служители, с цел събиране на непоименни данни за изпълнението на техните задачи.


Представителите придружават националните служби за контрол при техните посещения на пристанищата на борда на акостиралите кораби, в центрове за публични търгове, в рибарските магазини, в складове за замразени продукти и други места, свързани с разтоварването и складирането на рибата преди нейната първа продажба на територията, където тя се излага на пазара.


Представителите изготвят и представят доклад на всеки 4 месеца относно проверките, на които са присъствали. Този доклад се предоставя на компетентните власти. Копие от този доклад се предоставя и на другата договаряща страна от съответните власти.


1. Изпълнение


Компетентният контролен орган на едната договаряща страна съобщава писмено с предизвестие от 10 дни на другата договаряща страна и обратното, за проверките една по една, които е решила да извърши в нейното пристанище.


Другата договаряща страна съобщава с предизвестие от 5 дни намерението си да изпрати представител. Срокът на мисията на представителя следва да не превишава 15 дни.


2. Поверителност


Представителят в операциите за съвместен контрол пази имуществото и оборудването на борда на кораба и останалите съоръжения, както и поверителността на информацията във всички документи, до които има достъп.


Представителят съобщава за резултатите от работата си единствено на неговите компетентни власти.


3. Локализация


Настоящата програма се прилага в пристанищата на разтоварване на страните от Общността и мавританските пристанища.


4. Финансиране


Всяка договаряща страна поема всички разходи на своя представител при операциите за съвместен контрол, включително и тези за пътни и дневни.


ГЛАВА VI


Процедури при задържане на кораба за проверка и прилагане на санкции


1.-Протокол от задържането за проверка


Протоколът от задържането за проверка се съставя прецизно от Центъра за мониторинг на рибарството точно на основата на евентуални нарушения, констатирани и описани в доклада от посещението, изготвен след проверката на кораба. Този доклад от посещението, уточняващ обстоятелствата и причините, предизвикали проверката, следва да бъде подписан от капитана на кораба, който може да изрази и впише несъгласието си и на когото Центърът за мониторинг на рибарството връчва копие.


Този подпис не засяга правото и средствата, които капитанът може да използва в своя защита срещу нарушението, в което е обвинен.


2.-Уведомление за задържането за проверка


В случай на задържане за проверка Центърът за мониторинг на рибарството уведомява чрез куриер представителя на кораба за протокола, съставен относно нарушението и придружаващ доклада от посещението за инспекция. Центърът за мониторинг на рибарството информира Делегацията във възможно най-кратки срокове, но все пак без да превишава 48 работни часа, за всяко задържане за проверка и прилагане на санкция на риболовен кораб от Общността, намиращ се в риболовната зона на Мавритания.


В случай на нарушение, което не може да бъде отстранено в морето, капитанът, по искане на Центъра за мониторинг на рибарството, е длъжен да отведе кораба си до пристанището на Нуадибу. В случай на нарушение, признато от капитана, което може да бъде отстранено в морето, корабът продължава риболова.


И в двата случая, след отстраняване на констатираното нарушение, корабът продължава риболова.


3.-Уреждане на казуса по задържане за проверка


3.1. Съгласно настоящия протокол и мавританското законодателство, нарушенията могат да бъдат уредени извънсъдебно или по съдебен ред.


3.2. В случай на извънсъдебно уреждане размерът на наложената глоба се определя в диапазона от минимална и максимална сума, предвидени от мавританското законодателство.


Корабният агент се свързва незабавно с Центъра за мониторинг на рибарството с цел намиране на решение по отношение на това нарушение.


Комисията по уреждане на спора се свиква от Центъра за мониторинг на рибарството само за един работен ден, в рамките на 24 часа след пристигането на кораба в пристанището. Същата процедура се спазва при задържане за проверка, получили се при контрола на излизане.


Плащането на глобата следва да се извърши чрез банков превод най-късно до 30 дни след извънсъдебното споразумение. В случай на напускане от страна на кораба на Изключителната икономическа зона на Мавритания, плащането следва да се извърши преди датата на напускане. Представянето на удостоверение за получения приход към държавната хазна и/или на копие от банковия суифт в Централната банка на Мавритания (Нуадибу или Нуакшот) на Центъра за мониторинг на рибарството относно плащането на глобата служи като оправдателен документ за освобождаването на плавателния съд. В случай на представяне на оправдателен документ под формата на суифт, пълномощникът е длъжен да предаде на Центъра за мониторинг на рибарството оригинала на удостоверението за получения приход към държавната хазна най-малко 72 часа след освобождаването на плавателния съд.


3.3. Ако процедурата за извънсъдебно уреждане не е приключила, Министерството предава незабавно делото на прокурора на Републиката. Съгласно разпоредбите на действащото законодателство, корабособственикът внася банкова гаранция, която да покрие евентуалната глоба. Освобождаването на кораба става 72 часа след датата на внасяне на гаранционния депозит.


3.4. Банковата гаранция е неотменима до приключване на съдебната процедура. Тя се деблокира от Министерството, веднага щом процедурата завърши с оправдателна присъда. Същото важи и в случай на наказателна присъда, която води до глоба, плащането на която се извършва съгласно действащото законодателство, което предвижда именно, освобождаване на банковата гаранция в 30-дневен срок от извършване на плащането, както постановява съдебното решение.


3.5. Отмяната на запора се връчва на кораба и неговият екипаж получава разрешение да напусне пристанището:


— след изпълнение на задълженията, произтичащи от процедурата по извънсъдебното споразумение;


— след внасяне на банковата гаранция, предвидена в точка 3.3 по-горе и приемането и` от Министерството, в очакване на изпълнение на съдебната процедура.


4.-Съобразяване с нормативната уредба


Всяка информация относно протичането на извънсъдебната или съдебна процедура относно нарушения, извършени от корабите от Общността, се съобщава на Комисията от Делегацията в срок от 48 часа.


ГЛАВА VII


Сателитно наблюдение на риболовните кораби


1.-Всички кораби, извършващи риболов в рамките на това Споразумение, подлежат на сателитно наблюдение, когато се намират в Изключителната икономическа зона на Мавритания.


2.-За целите на сателитното наблюдение, координатите (географска ширина и дължина) на Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Мавритания са разгледани отново в допълнение 4.


3.-Страните ще пристъпят към обмен на информация, отнасяща се до адресите и спецификациите, използвани при електронните съобщения между техните Центрове за мониторинг на рибарството (ЦМР) съгласно условията, утвърдени в точки5и 7. Тази информация ще включва, доколкото е възможно, имената, телефонните и факс номерата, както и електронните адреси (Интернет или https), които могат да се използват за основна комуникация между Центровете за мониторинг на рибарството (ЦМР). Информацията, отнасяща се до мавританския ЦМР, е посочена в допълнение 1 към настоящото приложение.


4.-Допустимото отклонение при определяне на местоположението на корабите е под 500 m, с доверителен интервал от 99 %.


5.-Когато съгласно законодателството на Общността се извършва сателитно наблюдение на кораб, упражняващ риболовна дейност в рамките на Споразумението, който се връща в ИИЗ на Мавритания, контролният център на държавата, под чийто флаг плава корабът, незабавно предава на мавританския център за мониторинг на рибарството (ЦМР) последващите доклади за позицията на кораба (идентификация на кораба, географска дължина и ширина, посока, скорост) на не по-голям от един час интервал. Тези съобщения се обозначават като „Доклади за позицията“.


6.-Определените в точка 5 съобщения се предават по електронен път във формат https или друг сигурен протокол (напр. X.25). Съобщенията се предават в реално време, в представения в таблица формат в Допълнение 3.


7.-При техническа неизправност или повреда на инсталирания на борда на риболовния кораб апарат за постоянно сателитно наблюдение, капитанът своевременно изпраща по факс на контролния орган на държавата, под чийто флаг плава корабът, и на мавританския орган за мониторинг на рибарството (ЦМР) предвидените в точка 5 сведения. При тези обстоятелства е необходимо изпращането на общ доклад за позицията на всеки четири часа. Този общ доклад за позицията съдържа докладите за позицията, както са записани от капитана на кораба въз основа на часови интервали, които са в съответствие с предвидените в точка 5 изисквания. Препоръчва се на корабособствениците да се снабдят с втори радиофар на борда като мярка за сигурност.


Контролният център на държавата, под чийто флаг плава корабът, изпраща незабавно тези съобщения на мавританския Център за мониторинг на рибарството. Повреденият уред трябва да бъде ремонтиран или сменен за максимален срок от 5 дни. След изтичане на този срок съответният кораб трябва да напусне ИИЗ на Мавритания или да се върне на някое мавританско пристанище.


В случай на сериозен технически проблем, изискващ по-дълъг срок, капитанът може да поиска разрешение за удължаването му с не повече от 15 дни. В тези случаи се прилагат разпоредбите, предвидени в точка 7, и всички кораби, с изключение на корабите за улов на риба тон, е необходимо да се върнат на пристанището, за да вземат на борда мавритански научен наблюдател.


8.-Контролните центрове на държавите на флага на корабите ще следят тяхното движение в ИИЗ на Мавритания на всеки час. В случай че наблюдението не се извършва съобразно предвидените условия, Центърът за мониторинг на рибарството на Мавритания се информира незабавно за това, и от момента на установяване на несъответствието се прилага процедурата, предвидена в точка 7.


9.-Ако мавританският център за мониторинг на рибарството установи, че държавата, под чийто флаг плава корабът, не предава предвидената в точка 5 информация, той уведомява незабавно компетентните служби на Европейската комисия.


10. Съгласно настоящите разпоредби предадените на другата страна данни от наблюдението са предназначени единствено за упражняване на контрол и наблюдение от страна на мавританските власти на флота на Общността, упражняващ риболовна дейност в рамките на настоящото споразумение. Тези данни не могат да се предават на други страни.


11. Софтуерните и хардуерните елементи на системата за сателитно наблюдение трябва да бъдат надеждни и да не позволяват ръчно манипулиране и предаването на фалшиви данни относно позицията.


Системата трябва да бъде напълно автоматизирана и да функционира непрекъснато и при всякакви климатични и природни условия. Разрушаването, повреждането, изключването и интерферирането на системата за сателитно наблюдение са забранени.


Капитаните на корабите трябва да следят:


— данните да не се променят;


— да не се заглушава(т) антената или антените, свързана(и) с оборудването за сателитно наблюдение;


— да не се прекъсва електрическото захранване на оборудването за сателитно наблюдение;


— оборудването за сателитно наблюдение да не се разглобява.


12. С оглед прилагането на настоящите разпоредби, страните се споразумяват при поискване да обменят информация във връзка с оборудването за сателитно наблюдение, с цел проверка на съответствието на всеки елемент от оборудването с изискванията на другата страна.


13. За всеки спор относно тълкуването и прилагането на настоящите разпоредби между страните се провеждат консултации в рамките на предвидената в член 10 от Споразумението смесена комисия.


14. В случай на съмнение за нарушение относно определен кораб, мавританският център за мониторинг на рибарството отправя запитване до контролния център на държавата-членка на флага, който от своя страна ще изпрати незабавно географското положение (polling) на съответния кораб за посочения в запитването период.


В случай на подозрение относно риболовната дейност на някои кораби, мавританската страна официално информира за това държавата на флага и Европейската комисия. Общността поема задължението да приложи съответните разпоредби на общностното законодателство.


15. Двете страни, участващи в смесената комисия, предвидена в член 10 на Споразумението, се задължават да намерят найподходящото решение за:


a)-отстраняване, преди влизането в сила на настоящия протокол, на всеки технически проблем, който е в състояние да намали ефективността на системата за сателитно наблюдение на корабите (VMS) в мавританската риболовна зона;


б)-анализиране на съвкупността от способи и начини, позволяващи укрепване на сътрудничеството с оглед подобряване прилагането на разпоредбите, отнасящи се до системата за сателитно наблюдение на корабите (VМS), и преди всичко улесняване на едновременното предаване на данни от европейските кораби на контролния център на държавата-членка и на Центъра за мониторинг на рибарството.


ГЛАВА VIII


Мавритански научни наблюдатели на борда на корабите от Общността


На борда на корабите от Общността е установена система за наблюдение.


1.-Всеки кораб на Общността, който притежава лиценз за риболовната зона на Мавритания, взема на борда си мавритански научен наблюдател с изключение на сейнерите за улов на риба тон, за които това се прави при поискване от Министерството. При всички случаи на един кораб се взема само един наблюдател.


Всяко тримесечие преди издаване на лицензите, Министерството съобщава на Комисията посредством Делегацията списъка на корабите, определени да вземат наблюдател на борда.


2.-Времето, което научният наблюдател прекарва на борда, е един риболовен рейс. По изричното искане на Министерството обаче този престой на борда може да се разпредели върху няколко рейса според средното времетраене на един рейс за определен кораб. Това искане се прави от Министерството с уведомлението за името на наблюдателя, определен за качване на борда на съответния кораб.


Също така в случай на съкращаване на рейса, наблюдателят може отново да бъде изпратен на същия кораб за новия риболовен рейс.


3.-Чрез Делегацията Министерството информира Комисията за имената на определените научни наблюдатели, снабдени с необходимите документи, минимум седем работни дни преди предвидената дата за качването им.


4.-Всички разходи, свързани с дейностите на научните наблюдатели, включително заплата, хонорари, обезщетения са за сметка на Министерството. В случай на качване или слизане на даден научен наблюдател от/на чуждо пристанище, пътните разходи, както и дневните разходи за наблюдателя са за сметка на корабособственика до връщането му на борда на кораба или на мавританско пристанище.


5.-Капитаните на корабите, определени да приемат научни наблюдатели, предприемат всички мерки за качването и слизането на научните наблюдатели.


Условията за живот на борда за научните наблюдатели са еднакви с тези на корабните офицери.


Научните наблюдатели разполагат със всякакви необходими за изпълнението на техните задължения улеснения. Капитанът на кораба следва да им даде достъп до средствата за връзка, необходими за изпълнението на техните задължения, до документите, които се отнасят пряко до риболовните дейности на кораба, тоест до дневника за риболов, до допълнителния дневник за риболов и до навигационния дневник, както и до тези части на кораба, необходими за улесняването на изпълнението на техните задачи като научни наблюдатели.


6.-Качването или слизането от кораба на научния наблюдател се осъществява главно в мавританските пристанища за всеки рейс, според обявяването на списъка с определените кораби, който следва да бъде оповестен 20 дни преди началото на рейса.


Корабособствениците, посредством регионалните си представители, съобщават на Центъра за мониторинг на рибарството чрез средствата за комуникация, цитирани в глава I от настоящото приложение, в срок от 15 дни след обявяването на списъка, датите, пристанищата, предвидени за качването на научния наблюдател.


7.-Научният наблюдател е длъжен да се представи на капитана на определения кораб в навечерието на уговорената дата за качването му. В случаите, когато научният наблюдател не се яви, капитанът на кораба информира Центъра за мониторинг на рибарството, който в срок до два часа изпраща заместник на неявилия се научен наблюдател. В противен случай плавателният съд е в правото си да напусне пристанището, като се снабди с удостоверение за отсъствието на наблюдателя. При все това Министерството би могло да пристъпи към изпращане на нов научен наблюдател за своя сметка, без да нарушава риболовната дейност на кораба.


8.-Неспазването от страна на корабособственика на някоя от цитираните по-горе разпоредби относно научния наблюдател води до автоматично временно прекратяване на лиценза му, докато корабособственикът не изпълни задълженията си.


9.-Научният наблюдателят е длъжен да притежава:


— професионална квалификация,


— достатъчен опит в областта на риболова, и


— задълбочено познаване на разпоредбите на настоящия протокол и на действащото мавританско законодателство.


10. Научният наблюдателят следи за спазване на разпоредбите на настоящия протокол от страна на корабите от Общността, които упражняват риболовна дейност в риболовната зона на Мавритания.


Той изготвя доклад за това. И по-специално:


— наблюдава риболовните дейности на корабите,


— проверява позицията на корабите, които извършват риболовни операции,


— взема биологични проби в рамките на научни програми,


— води бележки за използваните риболовни съоръжения и размера на окото на мрежите.


11. Всички задачи на научния наблюдател са свързани с риболовните дейности и дейностите, свързани с риболова, определени в настоящия протокол.


12. За времето на своя престой на борда наблюдателят:


— предприема всички необходими мерки с цел неговото качване, както и присъствието му на борда да не прекъсват или възпрепятстват риболовните операции,


— използва разрешени уреди и мерителни процедури за измерване окото на плетката на мрежите, използвани в рамките на настоящото споразумение,


— пази имуществото и съоръженията, които се намират на борда, както и спазва клаузата за конфиденциалност по отношение на всички документи, които са собственост на съответния кораб.


13. В края на периода на наблюдение и преди да напусне кораба, научният наблюдател изготвя доклад за дейността си по образец, намиращ се в допълнение 2 към настоящото приложение. Той го подписва в присъствието на капитана, който, ако намери за уместно, може да го помоли да добави, или е добавил собственоръчно своите наблюдения, последвани от подписа му. При слизане от борда научният наблюдател връчва копие от доклада си на капитана.


Министерството посредством Делегацията изпраща за информация докладите от предходния месец на Комисията всеки месец.


ГЛАВА IX


Изхвърляне на отпадъци в морето и замърсяване


Двете страни разглеждат проблематиката с отпадъците, изхвърляни в морето от риболовните кораби, и проучват начините и средствата за тяхното рециклиране.


С влизането в сила на настоящия протокол двете страни се споразумяват за въвеждането на контролни мерки за предотвратяване на изливането на петролни продукти от риболовните кораби.


ГЛАВА X


Борба с незаконния риболов


С оглед да се предотврати и да се води борба срещу незаконните риболовни дейности в риболовните зони на Мавритания, които нанасят вреда на политиката на управление на рибовъдните ресурси, двете страни се договориха да започнат редовен информационен обмен, отнасящ се до тези дейности.


Освен мерките, които двете страни прилагат на основата на техните действащи законодателства, те се консултират по отношение на предприемането на отделни или съвместни допълнителни действия. Затова те засилват тяхното сътрудничество, като вземат предвид преди всичко борбата срещу нелегалните риболовни дейности.


Допълнение 1


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РИБОЛОВ МАВРИТАНИЯ — ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ


КООРДИНАТИ НА ЦЕНТЪРА ЗА МОНИТОРИНГ НА РИБАРСТВОТО


Delegation a la Surveillance des Peches et au Controle en Mer Делегация в Центъра за мониторинг на рибарството и морския контрол (DSPCM)

Адрес:-Bote Postale (BP) 260 Nouadhibou

Mauritanie

Телефон:-(222) 574 57 01

Телефакс:-(222) 574 63 12

E-mail:-@####67108864#mailto:dspcm@toptechnology.mr#dspcm@toptechnology.mr@


КООРДИНАТИ НА ЦЕНТЪРА ЗА МОНИТОРИНГ НА РИБАРСТВОТО НА МАВРИТАНИЯ


Име на Центъра за мониторинг на рибарството (FMC): DSPCM SSN

Телефон SSN:-(222) 574 67 43/574 56 26

Телефакс SSN:-(222) 574 67 43

E-mail SSN:-@####67108864#mailto:dspcm@toptechnology.mr#dspcm@toptechnology.mr@

Адрес X25:-20803403006315


Допълнение 2


ДОКЛАД НА НАУЧНИЯ НАБЛЮДАТЕЛ
Допълнение 3


ПРЕДАВАНЕ НА VMS СЪОБЩЕНИЯТА В МАВРИТАНИЯ


ДОКЛАД НА ПОЗИЦИЯТА


       
    Задължително/  
Информация Код Незадължи Наблюдения
    телно  
       
Началоназаписа SR O Информациязасистемата-посочваначалотоназаписа
       
Получател AD O Информация за съобщението получател. Код ISO
      Алфа 3 на държавата
       
Подател FR O Информациязасъобщението-подател.КодISOАлфа3надър
      жавата
       
Държаванафлага FS O  
       
Видсъобщение TM O Информациязасъобщението-виднасъобщението"POS"
       
Радиопозивна RC O Информациязакораба-международнарадиопозивнанакораба
       
Вътрешенреферентен IR O Информациязакораба-уникаленномернадоговарящатастрана
номернадоговарящата     (кодISO-3надържаватанафлага,следванотномер)
страна      
       
Външенрегистрационен XR O Информациязакораба-страниченномернакораба
номер      
       
Географскаширина LA O Информациязапозициятанакораба-изразенавградуси,минути
      идесетаотминутатаN/SГГММ.м(WGS-84)
      Пример:N2046.3
       
Географскадължина LO O Информациязапозициятанакораба-изразенавградуси,минути
      идесетаотминутатаE/WГГГММ.м(WGS-84)
      Пример:W01647.6
       
Посока CO O Маршрутнакорабавмащабот360°
       
Скорост SP O Скоростнакораба,изразенавдесетичнивъзли
       
Дата DA O Информациязапозициятанакораба-датанарегистриранена
      позицията,изразенавсветовнокоординирановреме(ГГГГММДД)
       
Час TI O Информациязапозициятанакораба-датанарегистриранена
      позицията,изразенавсветовнокоординирановреме(ЧЧММ)
       
Крайназаписа ER O Информациязасистемата-посочвакраяназаписа


Знаково обозначение: ISO 8859.1


Предаването на съобщенията е структурирано по следния начин:


— с две наклонени черти (//) и код се отбелязва началото на предаването,


— с една наклонена черта (/) се отбелязва интервалът между кода и информацията. Незадължителната информация трябва да се вмести в рамките на предаваното съобщение.


Допълнение 4


ГРАНИЦИ НА ИИЗ НА МАВРИТАНИЯ


Координати на ИИЗ/Протокол


VMS EС


1 Южна граница Шир. 16° 04’ N Дълж. 19° 58’ W


2 Координати Шир. 16° 30’ №: Дълж. 19° 54’ W


3 Координати Шир. 17° 00’ №: Дълж. 19° 47’ W


4 Координати Шир. 17° 30’ №: Дълж. 19° 33’ W


5 Координати Шир. 18° 00’ №: Дълж. 19° 29’ W


6 Координати Шир. 18° 30’ №: Дълж. 19° 28’ W


7 Координати Шир. 19° 00’ №: Дълж. 19° 43’ W


8 Координати Шир. 19° 23’ №: Дълж. 20° 01’ W


9 Координати Шир. 19° 30’ №: Дълж. 20° 04’ W


10 Координати Шир. 20° 00’ №: Дълж. 20° 14,5’ W


11 Координати Шир. 20° 30’ №: Дълж. 20° 25,5’ W


12 Северна граница Шир. 20° 46’ №: Дълж. 20° 04,5’ W


Допълнение 5


Координати на разрешената зона за предаване на товар в пристанище Нуадибу


(BUOY 2= N 20° 43,6 W 17° 01,8)


1 Координати Шир. 20° 43,6’ №: Дълж. 17° 01,4’ W


2 Координати Шир. 20° 43,6’ №: Дълж. 16° 58,5’ W


3 Координати Шир. 20° 46,6’ №: Дълж. 16° 58,5’ W


4 Координати Шир. 20° 46,7’ №: Дълж. 17° 00,4’ W


5 Координати Шир. 20° 45,3’ №: Дълж. 17° 00,4’ W


6 Координати Шир. 20° 45,3’ №: Дълж. 17° 01,5’ W


Координати на разрешената зона за предаване на товар в пристанище Нуакшот


1 Координати Шир. 18° 01,5’ №: Дълж. 16° 07’ W


2 Координати Шир. 18° 01,5’ №: Дълж. 16° 03,8’ W


3 Координати Шир. 17° 59’ №: Дълж. 16° 07’ W


4 Координати Шир. 17° 59’ №: Дълж. 16° 03,8’ W


Допълнение 6ПРИЛОЖЕНИЕ III