Покана за представяне на кандидатури за общоевропейски системи, предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ) - (2008/C 201/03)

Обн. C ОВ. бр.201 от 7 Август 2008г.

1. Контекст

В Решение 2007/98/ЕО на Комисията от 14 февруари 2007 г. относно хармонизиране на използването на радиочестотния спектър в честотния обхват от 2 GHz за въвеждането на системи, предоставящи мобилни спътникови услуги1, се предвижда държавите-членки да предоставят тези честотни ленти за системите, предоставящи мобилни спътникови услуги в Общността.

Решение № 626/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно подбора и издаването на разрешения за системи, предоставящи мобилни спътникови услуги, (МСУ) беше прието на 30 юни 2008 г.2 (наричано по-долу „Решението“).

С това решение се създава процедура на Общността за общ подбор на оператори на мобилни спътникови системи, които да използват честотните ленти в честотния обхват от 2 GHz в съответствие с разпоредбите на Решение 2007/98/ЕО, включващи радиочестотния спектър от 1980 до 2010 MHz за съобщения земя-космос, както и от 2170 до 2200 MHz за съобщения космос-земя. То установява също така разпоредби за съгласувано издаване на разрешения на избраните оператори от страна на държавите-членки за използване на предоставения радиочестотен спектър в рамките на този обхват за експлоатацията на мобилните спътникови системи. Продължителността на всички необходими права за ползване и разрешения е осемнадесет години от датата на решението за подбор.


2. Определения

За целите на тази покана за представяне на кандидатури се използват следните дефиниции, както е предвидено в Решението:

а) „мобилни спътникови системи“ означават електронни съобщителни мрежи и съответни съоръжения, които могат да предоставят радиосъобщителни услуги между подвижна наземна станция и една или повече космически станции, или между подвижни наземни станции посредством една или повече космически станции, или между подвижна наземна станция и една или повече допълнителни наземни компоненти, разположени на точно определени места. Такава система включва най-малко една космическа станция;

б) „допълнителни наземни компоненти“ на мобилни спътникови системи означават наземни станции, използвани на точно определени места, с цел да се подобри възможността за използване на МСУ в географски райони в рамките на района на действие на спътника (спътниците) на системата, където съобщенията с една или повече космически станции не могат да бъдат осигурени с необходимото качество.


3. Покана за подаване на заявления

В съответствие с Решението Комисията отправя покана за подаване на заявления за подбора на оператори на общоевропейски системи за мобилни спътникови системи.

Подаването на заявление предполага приемането на условията, определени в тази покана, за представяне на кандидатури.

Съгласно Решението следва да се прилагат следните изисквания за допустимост:

а) кандидатите са установени в Общността;

б) в заявленията се посочва широчината на искания радиочестотен спектър, която не надхвърля 15 MHz за връзка земя-космос, както и 15 MHz за връзка космос-земя, по отношение на всеки един кандидат, и се включват декларации и доказателства във връзка с искания радиочестотен спектър, изискваните основни етапи и критериите за подбор;

в) заявленията включват ангажимент от страна на кандидата, че:

— предложената мобилна спътникова система покрива зона, в която се предоставят услугите, която е поне 60 % от общата земна площ на държавите-членки от началната дата на предоставяне на МСУ,

— МСУ са достъпни във всички държави-членки и за поне 50 % от населението и в поне 60 % от общата земна площ на всяка държава-членка към момента, определен от кандидата, но във всеки случай не по-късно от седем години от датата на публикуване на решението на Комисията, прието съгласно член 5, параграф 2 или член 6, параграф 3.


Заявленията съдържат следната информация и документи:


     
    Справка с подробните
Информация, която следва да се предостави изисквания в приложенията
     
1. Обща информация за кандидата Приложение 1
     
2. Кандидатите представят доказателства, че са установени в Общността  
     
3. Широчината на искания радиочестотен спектър заедно с декларации и доказател-  
  ства в подкрепа на молбата  
  Кандидатите могат да посочат само за информация предпочитаните честотни  
  подленти, причините за предпочитанието и всички необходими защитни ленти, за  
  да се гарантира съвместимост с другите системи за МСУ, както и системи,  
  които работят в съседни честотни ленти  
     
4. Декларации и доказателства относно изпълнението на основните етапи Приложение 2
     
5. Декларации и доказателства относно изпълнението на критериите за подбор Приложение 3
     
6. Ангажимент да покриват зона, в която се предоставят услугите, която е поне  
  60% от общата земна площ на държавите-членки от началната дата на  
  предоставяне на МСУ  
     
7. Задължение да се направят достъпни МСУ във всички държави-членки и за  
  поне 50% от населението и в поне 60% от общата земна площ на всяка  
  държава-членка към момента, определен от кандидата, но във всеки случай  
  не по-късно от седем години от датата на публикуване на решението за подбор  
  на Комисията  
     
8. Бизнес план Приложение 4


Комисията взема решение относно приемливостта на заявленията. Комисията незабавно уведомява кандидатите относно това дали се смята, че техните кандидатури отговарят на условията, и публикува списък на отговарящите на условията кандидати.


3.1. Подаване на заявления

Приема се само по едно заявление от кандидат, индивидуално или в съдружие.

Заявленията трябва да бъдат подадени на английски език в четири хартиени копия (три подвързани копия и едно неподвързано) и едно електронно копие на DVD или на USB устройство за съхраняване на информация. Четирите копия трябва да бъдат подписани (името трябва да бъде напечатано до подписа) и датирани от упълномощен представител на кандидата, който удостоверява, че доколкото му е известно цялата информация, предоставена в заявлението, е вярна и точна. Всякакви съществени пропуски или неточно представяне на факти могат да доведат до отхвърляне на кандидатурата или до отмяна на решения, взети въз основа на тази кандидатура. Всички документи, свързани с кандидатурата посредством хипертекстови линкове, няма да се разглеждат.

Заявленията трябва да се поставят в два запечатани плика (с подпис върху печата). На външния плик трябва да е изписан посоченият по-долу адрес, а на вътрешният освен посоченият по-долу адрес да бъде отбелязано „Application for the selection of operators of mobile satellite systems in the 2 GHz band, submitted by (name of the applicant) — not to be opened by the internal mail department“ („Кандидатура за подбор на оператори на мобилни спътникови системи в честотния обхват от 2 GHz, подадени от (име на кандидата) — да не се отварят от вътрешния пощенски отдел“).

Крайният срок за подаване на заявленията е 7 октомври 2008 г. Адресът, на който трябва да се изпращат заявленията, е:


European Commission

Information Society and Media Directorate-General

Unit B3 „Implementation of Regulatory Framework II“

BU 33 04/08

B-1049 Brussels


Заявленията трябва да се изпращат с препоръчана поща не по-късно от 7 октомври 2008 г. (дата на пощенското клеймо) или по куриер (от упълномощен представител или частна куриерска служба) не по-късно от 7 октомври 2008 г., 17:00 часа. В случай на пряко предаване незабавно се издава разписка като доказателство за приемането, подписана и подпечатана от служител от посочения по-горе отдел. В случай на подаване чрез препоръчана поща разписката се изпраща на кандидата в рамките на три работни дни от получаването на кандидатурата. Закъснели кандидатури и искания за удължаване на крайния срок няма да се разглеждат.

Задължение на кандидатите е да гарантират, че кандидатурите са адресирани на посочения по-горе адрес и са изпратени навреме, за да пристигнат преди крайния срок. Комисията не носи отговорност за погрешно адресирани пратки или за заявления, разделени в няколко пратки без съответно обозначаване, което да позволи комплектуването на различните части.


3.2. Допълнителна информация и контакти

Информация относно тази покана и всякаква допълнителна основна информация може да се намери на следния уебсайт на Комисията:


http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm


Всички въпроси или искания за разясняване следва да се отправят до следните служители на Комисията, Генерална дирекция „Информационно общество и медии“:


Philippe Gerard Audrius Perkauskas

Тел. (32-2) 296 86 44 Тел. (32-2) 298 00 82


E-mail:@####67108864#mailto:gerard@ec.europa.eu#philippe.gerard@ec.europa.eu@ E-mail: audr@####67108864#mailto:perkauskas@ec.europa.eu#ius.perkauskas@ec.europa.eu@


Преди крайния срок за подаване на заявленията Комисията може да предоставя допълнителна информация единствено с цел изясняване. Искания за допълнителна информация, получени по-малко от десет работни дни преди крайния срок за подаване на кандидатурите, няма да се разглеждат. Комисията предоставя съдържанието на отговора си до определена заинтересована страна на вниманието на всички заинтересовани страни, като го прави общодостъпен на уебсайта на Комисията, посочен по-горе. Комисията може по своя инициатива да информира заинтересованите страни за грешка или пропуск в текста на поканата за представяне на кандидатури.

След изтичане на крайния срок за подаване на заявления Комисията може единствено да предостави информация относно процедурните аспекти на процеса по подбор. Комисията може да поиска от кандидатите да представят допълнителна информация относно удовлетворяването на изискванията за допустимост в рамките на определен срок между пет и двадесет работни дни. Кандидатурата се смята за неприемлива, ако тази информация не бъде представена в рамките на определения срок.


3.3. Изменение, замяна, оттегляне

Преди изтичане на крайния срок за подаване на заявленията кандидатите могат да изменят, заменят или оттеглят кандидатурите си чрез писмено уведомление до Комисията. Всяко такова уведомление трябва да бъде подписано (името трябва да бъде изписано до подписа) и датирано от упълномощен представител на кандидата, и трябва да бъде поставено в два запечатани плика (с подпис върху мястото на запечатване) по същия начин както заявлението. Уведомлението се изпраща с препоръчана поща или се доставя от упълномощен представител на кандидата на адреса, посочен в раздел 3.1 по-горе. Задължение на кандидатите е да гарантират, че всяко уведомление за изменение или замяна ще пристигне преди изтичане на крайния срок за подаване на заявленията. Всички изменения или нови версии на заявленията, които придружават уведомлението, трябва да бъдат ясно обозначени като такива. Последната получена нова версия се разглежда в процеса по подбор.

След изтичане на крайния срок за подаване на заявления кандидатите все още могат да оттеглят кандидатурите си, но нямат право да правят изменения, допълнения или замени на техническото или оперативното съдържание на заявлението. Въпреки това кандидатите трябва незабавно да докладват на Комисията за всички съществени промени в правия или финансов статут на кандидата, подкрепени от документални доказателства.

Оттеглянето е безусловно и слага край на участието в процеса по подбор. Комисията има право, но не е задължена, да се свърже с кандидата, за да потвърди оттеглянето.


3.4. Поверителност

Кандидатите обозначават ясно всички части на заявленията си, които искат да бъдат третирани като поверителни. Комисията обработва такива заявления в съответствие с член 287 от Договора за ЕО. Цялостните заявления, при всички случаи, са достъпни за външни експерти, ангажирани от Комисията за анализ и/или оценка на кандидатурите. Тези външни експерти са обвързани с правилата за поверителност, еднакви с тези, обвързващи служителите на Комисията. На упълномощени представители на държавите-членки ще бъде предоставен достъп до всякаква информация, включена в заявленията, необходима във връзка с вземането на решение за подбор и последващо издаване на разрешение на избраните кандидати. От държавите-членки се изисква да съблюдават правилата за поверителност на подобна информация на основание на член 10 от Договора за ЕО.


3.5. Помощ

Комисията може да потърси мнението и помощта на външни експерти за анализа и/или оценката на кандидатурите. Такива външни експерти се избират въз основа на техните експертни познания и висока степен на независимост и безпристрастност.


4. Процедура за подбор

Допустимите кандидатури се оценяват и операторите на мобилни спътникови системи се избират в съответствие с процедурата, описана по-долу.

Комисията информира кандидатите за резултатите от всеки етап на процедурата за подбор.


4.1. Схема за протичането и график на процедурата за подбор

Тази схема и график са предоставени единствено за информация и не могат да се смятат за обвързващи Комисията.4.2. Първи етап на подбор

През този етап на подбор Комисията оценява дали кандидатите са показали необходимото ниво на техническо и търговско развитие на съответните си мобилни спътникови системи. Тази оценка се основава на задоволително изпълнение на основните етапи от 1 до 5, както е посочено в приложение 2 към настоящата покана.

Следната таблица представлява индикативен график във връзка с този етап на подбор. Тя е представена единствено за информация и не може да се смята за обвързваща Комисията.


     
    Действие от страна на кандидатите във
Срок Етап от процедурата за подбор връзка с основните етапи
     
Октомври 2008г. Подаване на заявления от кандидатстващите Доказателство за преминаване през
  оператори на МСУ основни етапи 1-4
     
Февруари 2009 г. (80 работни дни Първи етап на оценяване на Доказателство за преминаване през
след подаване на заявлението) кандидатурите основен етап 5 (CDR)


По време на този етап на подбор се вземат предвид надеждността на кандидатите и жизнеспособността на предлаганите мобилни спътникови системи. За тази цел се използват по-специално общата информация за кандидата (вж. приложение 1) и бизнес планът (вж. приложение 4).

Комисията може да помоли външни експерти да изготвят доклад за оценка за първия етап. Комисията завършва оценката в рамките на 40 работни дни.

Кандидатите, които са преминали през основни етапи от 1 до 5, отговарят на условията за втория етап на подбор, освен ако не се установи недостиг на радиочестотен спектър. „Недостиг на радиочестотен спектър“ се определя като ситуация, в която общите потребности от радиочестотен спектър, заявени от допустимите кандидати, определени след първия етап на подбор, надвишават широчината на наличния радиочестотен спектър, т.е два пъти по 30 MHz.

Комисията незабавно уведомява кандидатите относно това дали за техните кандидатури се смята, че отговарят на условията за допускане до втория етап на подбор. Комисията публикува списък на допустимите кандидати.

При отсъствие на недостиг на радиочестотен спектър Комисията определя, с обосновано решение и в съответствие с регулаторната процедура посочена в член 10, параграф 3 от Решението, че всички допустими кандидати следва да бъдат избрани. Комисията публикува списък на избраните кандидати.

В рамките на 30 работни дни от публикуването допустимите кандидати, които възнамеряват да не продължават в процедурата за подбор, и избраните кандидати, които възнамеряват да не използват радиочестотите, уведомяват за това Комисията в писмен вид. Ако това оттегляне от процедурата за подбор доведе до ситуация на отсъствие на недостиг на радиочестотен спектър, Комисията определя с обосновано решение и в съответствие с регулаторната процедура, посочена в член 10, параграф 3 от Решението, че всички допустими кандидати следва да бъдат избрани.


4.3. Втори етап на подбор

По време на този етап на подбор Комисията оценява до каква степен предложените мобилни спътникови системи на допустимите кандидати отговарят на претеглените критерии за подбор, определени в приложение 3 от настоящата покана.

По време на този етап на подбор се вземат предвид надеждността на кандидатите и жизнеспособността на предлаганите мобилни спътникови системи. За тази цел се използват по-специално общата информация за кандидата (вж. приложение 1) и бизнес планът (вж. приложение 4).

Комисията може да помоли външни експерти да изготвят доклад за оценка за втория етап. Комисията завършва оценката и взема решение за подбор в рамките на 80 работни дни.

Кандидатите се класират въз основа на степента, в която отговарят на критериите за подбор (сумата от получените точки), като на кандидата с най-висок резултат се отрежда първото място. При равен резултат (еднакъв брой точки, получени от двама или повече кандидати) се решава чрез теглене на жребий. Кандидатите се избират с решение на Комисията в низходящ ред, като се започва с първия кандидат и се продължава надолу по реда, докато целият наличен радиочестотен спектър (два пъти по 30 MHz) се изчерпи или докато няма повече кандидати, които могат да бъдат избрани въз основа на широчината на искания радиочестотен спектър в тяхното заявление.

Комисията публикува списък на избраните кандидати.


4.4. Решение за подбор

В решението за подбор се посочват избраните кандидати, мотивите, на които се основава решението, както и честотите, които трябва да бъдат разрешени за използване от всеки избран кандидат във всяка държава-членка.

При определяне на конкретните радиочестотни подленти за отделните избрани кандидати Комисията взема предвид, но не се обвързва с никакви показания за предпочитания, представени от тях в заявленията. Конкретните радиочестотни подленти се определят по двойки с еднаква широчина на честотната лента и фиксирано разделение за предаване/приемане от 190 MHz, както и всички необходими защитни ленти, за да се гарантира съвместимост с други системи за МСУ и системи, работещи в съседни честотни ленти. Комисията може да се посъветва с външни експерти по тези въпроси.

Решението за подбор, прието в ситуация на недостиг на радиочестотен сектор, освен това определя реда на класиране на избраните кандидати въз основа на степента, в която те отговарят на критериите за подбор.

Решението за подбор се публикува в Официален вестник в рамките на един месец от приемането му.


4.5. Условия за издаване на разрешение, допълнителни наземни компоненти

Съгласно Решението правото да се използва определена радиочестота и правото да се експлоатира мобилна спътникова система е предмет на следните общи условия:

а) избраните кандидати използват определения им радиочестотен спектър за предоставяне на МСУ;

б) избраните кандидати изпълняват основни етапи от 6 до 9 в срок от 24 месеца след вземането на решението за подбор;

в) избраните кандидати спазват всички задължения, които са поели в своите заявления или по време на сравнителната процедура за подбор, независимо дали общите потребности от радиочестотен спектър надхвърлят широчината на наличния радиочестотен спектър;

г) избраните кандидати представят на компетентните органи на всички държави-членки годишен доклад с подробна информация за състоянието на развитието на предложената от тях мобилна спътникова система;

д) всички необходими права за използване и разрешенията се предоставят за срок от осемнадесет години от датата на вземане на решението за подбор.

Съгласно член 8 от Решението разрешенията, необходими за предоставяне на допълнителни наземни компоненти на мобилни спътникови системи, се дават в съответствие с националното законодателство и правото на Общността.

Избраните оператори са отговорни за съответствието с всички условия, включени в техните разрешения, както и за плащането на всички приложими такси и разходи по разрешенията и/или ползването съгласно законите на държавите-членки.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА


1. Опит и експертни познания в сектора на спътниковите телекомуникации

Кандидатите демонстрират опита и експертните си познания в сектора на спътниковите телекомуникации, по-специално във връзка с изграждането и експлоатацията на спътникови мобилни мрежи и предоставянето на услуги, свързани със спътникови мобилни комуникации на конкурентни пазари. Предоставят се специфични подробности от опита на кандидата по отношение на обслужваните географски пазари, предоставените услуги, броя на абонатите и финансова история.

Когато кандидатът няма предишен опит в този сектор, се извършва оценка на опита на висшето му ръководство и за тази цел се предоставят автобиографии на всички членове на висшето ръководство, в които се посочват тяхната длъжност към момента, както и конкретния им опит за тази позиция.


2. Финансова сигурност и стабилност

Кандидатите показват, че притежават необходимите финансови ресурси, за да покрият капиталовите и оперативните разходи, които неизбежно възникват. Кандидатите документират своята финансова сигурност/възможности посредством данни за наличния собствен капитал, заетия капитал или други средства. Когато кандидатите са в консорциум, се оценява стабилността на връзката между страните.

Когато се оценява дали са удовлетворени финансовите изисквания, се набляга на елементите на несигурност във финансовите споразумения, включително всички изключения и ограничения, направени от кандидата, или условия, на които може да подлежи финансирането.

Кандидатите представят доказателства за поети задължения за финансовото обезпечение, необходимо за изпълнение на финансовия план, по-специално по отношение на неотменимата подкрепа от страна на акционерите, и за това, че организациите, които са се ангажирали да финансират кандидата, разполагат с необходимите ресурси.


Изисква се следната информация:

а) капиталово финансиране: първоначални средства от акционерен капитал, синхронизиране и източници на бъдещ капитал, включително предложения за емисия на борсата, както и налична независима подкрепяща документация, за осигуряване на доказателства, че източниците на капиталово финансиране са надеждни;

б) финансиране на дълга и кредитни линии, включително споразумения относно лихвения процент, предоставено обезпечение, срок на кредита и източниците на финансиране за всички заеми за първите три години; посочване на изискванията за дългосрочно заемане, предложени източници на финансиране и предложено обезпечение; всякаква налична подкрепяща документация, която да послужи като доказателство, че на източниците за финансиране на кредита може да се разчита;

в) гаранции и обезпечения с посочване на естеството, подробностите и стойността за всяка гаранция, дадена от кандидата, както и целта на тези гаранции; естество, подробности и стойност за всяка гаранция или обезпечение, дадено в полза на кандидатите от трети страни.

Кандидатите представят подробна информация за всички релевантни инвестиции или бизнес дейности, които биха могли да окажат въздействие върху наличните им финансови ресурси. Кандидатът представя доказателства, че може да се справи в ситуация, при която партньор от консорциум се оттегля или не може да изпълни задълженията си в резултат на други дейности или неблагоприятна обстановка на пазара.


3. Правна структура

При започване на процеса на оценка е необходимо да се изясни кандидатът от гледна точка на неговия правен и финансов състав и собственост. Следната информация във връзка с кандидата се съдържа в заявлението (ако е приложимо):

а) наименование, дата и място на регистриране, както и актуална извадка от дружествения регистър;

б) точно местонахождение (адрес, телефон, факс, уебсайт(ове) и адрес за електронна поща) на седалището, централното управление и основното място на осъществяване на дейността; адреси и данни за контакт за всички други местонахо- ждения на предприятия;

в) име на определеното за контакт лице, включено в кандидатурата, както и пощенски адрес, телефонен номер, факс и адрес за електронна поща;

г) класове и брой на разрешените акции, номинална стойност на акциите и правата на глас и дивидент, приложени към всяка категория;

д) емитираният акционерен капитал на всеки клас акции и подробности за акционерите към датата на подаване на заявлението, заедно с всички предложения в тази област;

е) броят, стойността и правата (включително конверсионните права), които се отнасят до всички опции, гаранции, преференции или зает капитал, или друго обезпечение, издадено от кандидата;

ж) пълните имена и адреси на всички директори, заемащи изпълнителни и неизпълнителни позиции;

з) подробна информация за секретаря на дружеството, висшия ръководен състав, който не включва директори и директори в сянка;

и) разкриване на всички криминални досиета или личен банкрут на всяко лице, посочено в букви ж) и з) по-горе;

й) копие от настоящия меморандум, клаузи за сдружаване, устав или други подобни документи;

к) подробна информация за банкери, консултанти, адвокати, одитори и други професионални съветници, посочени или предложени от кандидата;

л) описание на основната дейност на предприятието;

м) копие от годишните одитни отчети за последните три години;

н) резюмета на финансовите резултати за последните пет години;

о) кратко описание на главните кредитори и сумите, които им се дължат;

п) всички други въпроси, разкриването или неразкриването на които би могло съществено да засегне решенията за подбор на Комисията.

Кандидатите предоставят информация относно своята самоличност и състав. За всеки акционер, титуляр на опции, документ, даващ право на акции, преференция или заемен капитал или друго обезпечение, издавано от кандидата, чиито права представляват поне 5 процента от емитирания акционерен капитал, се изисква следната информация (ако е приложимо):

а) наименование, седалище, дата и място на регистриране;

б) основно място на извършване на дейността и описание на основната дейност на предприятието;

в) естество на взаимоотношенията с кандидата (напр. брой и клас на притежаваните акции или обезпечения);

г) основно холдингово дружество;

д) копие от годишните одитни отчети за последните три години;

е) резюмета на финансовите резултати за последните пет години;

ж) кратко описание на главните кредитори и сумите, които им се дължат.

Когато някоя от страните притежава акции или други обезпечения при кандидата, като попечител или представител, този факт следва да се декларира и следва да се представи информацията, посочена по-горе за собственика бенефициер.

Когато акционерът е част от група, се изисква също и финансова информация за консолидираната група. Когато кандидатът е консорциум или съвместно предприятие, се изисква следната допълнителна информация:

а) точна информация за контакт за всеки член на консорциума;

б) ролята и приноса на всеки член на консорциума по отношение на ресурси, опит или експертни познания;

в) естеството на връзката между членовете, включително копие на и подробна информация за всяко споразумение за съвместна дейност, меморандум за разбирателство или акционерно споразумение;

г) подробна информация за кандидата за предложената управленска структура и корпоративно управление, в случай че е избран и получи разрешение.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОСНОВНИ ЕТАПИ (ИЗВАДКА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО КЪМ РЕШЕНИЕТО)


1. Подаване на молба за съгласуване в Международния съюз по далекосъобщенията (ITU)

Кандидатът предоставя ясни доказателства относно това, че администрацията, отговорна за регистриране в ITU на мобилна спътникова система, която да се използва с цел предоставяне на търговски МСУ на територията на държавите-членки, е представила съответната информация съгласно приложение 4 към Правилника за радиосъобщенията на ITU.


2. Производство на спътници

Кандидатът предоставя ясни доказателства относно наличието на обвързващо споразумение за производство на спътници, необходими за предоставяне на търговски МСУ на територията на държавите-членки. В документа се определят основните етапи, водещи до завършване на производството на спътниците, необходими за предоставянето на търговски МСУ. Документът се подписва от кандидата и от предприятието за производство на спътници.


3. Споразумение за изстрелване на спътници

Кандидатът предоставя ясни доказателства за обвързващо споразумение за изстрелване на минималния брой спътници, необходим за непрекъснато предоставяне на МСУ на териториите на държавите-членки. В документа се определят датите на изстрелване, услугите, свързани с изстрелването, и условията по договора относно обезщетенията. Документът се подписва от кандидата и от предприятието за изстрелване на спътници.


4. Шлюзови наземни станции

Кандидатът предоставя ясни доказателства за наличието на обвързващо споразумение за изграждане и инсталация на шлюзови наземни станции, които ще се използват за предоставяне на търговски МСУ на територията на държавите-членки.


5. Приключване на експертизата на проекта

Експертизата на проекта е фазата в процеса на изграждане на космически апарати, в която приключва етапът на проектиране и разработване и започва етапът на производство.

Не по-късно от 80 работни дни след подаване на заявлението кандидатът предоставя ясни доказателства за приключване на експертизата на проекта в съответствие с основните етапи на изграждането, посочени в споразумението за производство на спътници. Съответният документ се подписва от предприятието за производство на спътници и в него се посочва датата на приключване на експертизата на проекта.


6. Сглобяване на спътникови модули

Сглобяването е фазата в процеса на изграждането на космически апарати, през която комуникационният модул (КМ) се обединява с обслужващия модул (ОМ).

Кандидатът предоставя ясни доказателства, че изпитването за преглед на готовността за сглобяване на КМ/ОМ е проведено в съответствие с основните етапи на изграждането, посочени в споразумението за производство на спътници. Съответният документ се подписва от предприятието за производство на спътници и в него се посочва датата на приключване на сглобяването на спътникови модули.


7. Изстрелване на спътници

Кандидатът предоставя ясни доказателства за успешното изстрелване и разполагането в орбита на необходимия брой спътници, изисквани за непрекъснато предоставяне на търговски МСУ на територията на държавите-членки.


8. Съгласуване на честотите

Кандидатът предоставя ясни доказателства за успешното съгласуване на честотите на системата съгласно съответните разпоредби на Правилника за радиосъобщенията на ITU. Въпреки това за система, която демонстрира спазване на основните етапи от едно до седем включително, не е задължително да се демонстрира на тази фаза приключването на успешно съгласуване на честотите с онези мобилни спътникови системи, които не спазват в достатъчна и приемлива степен основните етапи от едно до седем включително.


9. Предоставяне на МСУ на територията на държавите-членки

Кандидатът предоставя ясни доказателства за ефективно предоставяне на непрекъснати търговски МСУ на територията на държавите-членки, като използва броя спътници, които е определил по-рано по третия основен етап с цел покритие на географския район, за който е поел ангажимент в своето заявление, към началната дата на предоставяне на МСУ.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Съгласно Решението, ако общите потребности от радиочестотен спектър, заявени от приемливи кандидати, определени на първия етап на подбора, превишават ширината на разполагаемия радиочестотен спектър, Комисията подбира приемливи кандидати, като извърши оценка в каква степен предложените от приемливите кандидати мобилни спътникови услуги (МСУ) отговарят на следните критерии за подбор, съответстващи на определен процентен дял от общата оценка:

а) предоставяне на предимства за потребителите и конкуренцията (20 % от общата оценка), като се вземат предвид следните два подкритерия:

i) броят на крайните потребители и наборът от МСУ, които следва да се предоставят към началната дата на непрекъснато предоставяне на търговски МСУ;

ii) началната дата на непрекъснато предоставяне на търговски МСУ;

б) ефективност на използване на радиочестотния спектър (20 % от общата оценка), като се вземат предвид следните два подкритерия:

i) необходимата обща ширина на радиочестотния спектър;

ii) общият капацитет на потока от данни;

в) паневропейско географско покритие (40 % от общата оценка), като се вземат предвид следните три подкритерия:

i) броят на държавите-членки, в които най-малко 50 % от населението се намира в зоната на обслужване към началната дата на непрекъснато предоставяне на търговски МСУ;

ii) степента на географско покритие като дял на зоната на обслужване в общата земна площ на държавите-членки към началната дата на непрекъснато предоставяне на търговски МСУ;

iii) определен от кандидата срок за предоставяне на МСУ във всички държави-членки поне за 50 % от населението и поне за 60 % от общата земна площ на всяка държава-членка;

г) степента, в която обществените политически цели, които не са предмет на критериите, посочени в а), б) и в), са постигнати (20 % от общата оценка) в съответствие със следните три подкритерия с еднаква тежест:

i) предоставянето на услуги от обществен интерес, допринасящи за защитата на здравето или безопасността и сигурността на гражданите като цяло или на специфични групи от граждани;

ii) цялостността и сигурността на услугите;

iii) наборът от услуги, предоставяни на потребителите в селски или отдалечени райони.

В съответствие с член 6, параграф 2 от Решението, следващите раздели разясняват правилата за прилагане на критериите за подбор, включително съответния брой точки, които да се присъждат на кандидатите въз основа на техните ангажименти по отношение на критериите за подбор.


Встъпителни забележки

Оценката по критериите и подкритериите за подбор се определя спрямо датата, към която трябва да се изпълни етап 9 (предоставяне на МСУ в рамките на територията на държавите-членки). Тъй като съгласно Решението кандидатите трябва да изпълнят етапи шест до девет в рамките на 24 месеца от вземането на решение за подбор, чиято дата не е известна понастоящем, като ориентировъчна дата да се използва 1 септември 2011 г.

Оценката по критериите и подкритериите се определя въз основа на спътниковата система за мобилна връзка, като се изключват всякакви допълнителни наземни компоненти (ДНК).

Когато една спътникова система за мобилна връзка съдържа повече от един спътник, оценката по критериите и подкритериите се определя въз основа на общата конфигурация, необходима за предоставяне на МСУ в рамките на територията на държавите-членки.


1. Предоставяне на предимства за потребителите и конкуренцията (20 % от общата оценка), като се вземат предвид следните два подкритерия:


   
Подкритерий 1.1. БройнакрайнитепотребителиинаборотМСУ,коитоследвадасепредоставяткъмначалната
  датананепрекъснатопредоставяненатърговскиМСУ
   
Описание За оценка на набора от МСУ се разглеждат характеристиките на услугите и
  по-специално дали предоставенитеуслугисаотследнитевидове:
  - услугипоеднопосоченпреноснамултимедияиданни,
  - базовиуслугипопреноснагласиинтерактивниуслугипонискоскоростенпреноснаданни,
  - интерактивни,т.е.двупосочниуслугиповисокоскоростенпреноснаданниимултимедия.
   
Определянена В таблицата по-долу е посочен броят точки, присъждани въз основа на броя на
оценката крайните потребители за всеки вид предоставяни услуги. Тези точки след това се
  сумират, за да се получи общиятбройпотозиподкритерий.
  Посоченият планиран брой на едновременните крайни потребители във всички случаи
  да се потвърждава отпрепратки къмконструктивното решениена системата и прогнозиза
  продажбите
  наабонатниустройства
     
Методзаточкова Видовеуслуги ПланиранбройнаедновременнитекрайнипотребителивЕС:
оценка   милиони
         
    10(но1) 10-50 50
  А. Услуги по 2 4 6
  еднопосочен пренос на      
  мултимедия и данни      
     
  Б. Двупосочен ПланиранбройнаедновременнитекрайнипотребителивЕС:
  пренос на глас, хиляди
  мултимедия и/или 10(но1) 10-50 50
  данни      
  1. Базови услуги 1 2 3
  по пренос на глас      
  и интерактивни услуги      
  по нискоскоростен (      
  64 kbit/s) пренос      
  на данни      
  2. Интерактивни 1 2 3
  услуги по      
  високоскоростенпреносна      
  данни и      
  мултимедия (скорост      
  64 kbit/s във      
  всякапосока)      
Макс.бройточки 12
   
Подкритерий 1.2. НачалнадатананепрекъснатопредоставяненатърговскиМСУ
   
Описание НачалнатадатананепрекъснатопредоставяненатърговскиМСУсеопределякатодатата, откоято
  спътникови услуги (както са посочени за подкритерий 1.1) се предоставят в
  рамките на терито-
  риятанадържавите-членки(кактоепосоченозаетап9)нанепрекъснататърговскаоснова,вклю-
  чителноналичностнапазаранасъответнопотребителскооборудване,необходимозаползванетона
  такивауслуги
   
Определянена В зависимост от това, с колко датата на започване на МСУ изпревари
оценката ориентировъчна дата, към коятоследвадасеизпълниетап
  9(1септември2011г.).Заоценкатапотозиподкритерийнесе
  вземапредвидброятнакрайнитепотребители
     
Методзаточкова 6месеца,но12месеца 3
оценка 12месеца,но18месеца 6
  18месеца 8
   
Макс.бройточки 8


2. Ефективност на използване на радиочестотния спектър (20 % от общата оценка), като се вземат предвид следните два подкритерия:


   
Подкритерий 2.1. Необходимаобщаширинанарадиочестотнияспектър
   
Описание Кандидатите посочват необходимата обща ширина на радиочестотния спектър в
  лентата 2 GHz. Необходимата ширина на радиочестотния спектър следва
  да е симетрична за възходяща и
  низходящапосоканапредаване(съответноотЗемятакъмспътникаиобратно)
   
Определянена Необходимаобщаширинанарадиочестотнияспектървлентата2GHzзавъзходящаинизходяща
оценката посока на предаване. При определянето на оценката като ширина на
  радиочестотния спектър се
  използваудвоенатастойностзанеобходиматашириназанизходящатапосоканапредаване
     
Методзаточкова Необходимаобщаширинанарадиочестотния Точки
оценка спектър(TAS)  
     
  TAS210MHz 6
     
  210MHzTAS212,5MHz 3
   
Макс.бройточки 6
   
Подкритерий 2.2. Общкапацитетнапотокаотданни
   
Описание Общияткапацитетнапотокаотданнисеопределякатокапацитетътнапотокаотданниза MHz,
  койтоможедасеподдържаотспътника,катосевземепредвидповторнотоизползваненарадиоче-
  стотнияспектър,къдетоеуместно.Гарантиранетонаголямкапацитетнапотокаотданникактоза
  низходяща,такаизавъзходящапосоканапредаванеепредпоставказаефективнотоизползванена
  радиочестотнияспектър
   
Определянена Общият капацитет на потока от данни се измерва като пропускателна способност за MHz.
оценката Измерванетосеизвършвапоотделнозанизходящатаизавъзходящатапосоканапредаване
     
Методзаточкова Низходящапосока Възходящапосока
оценка        
  Пропускателнаспособностза Точки Пропускателнаспособностза Точки
  MHz   MHz  
         
  2Mbit/sно3Mbit/s 1 2Mbit/sно3Mbit/s 1
         
  3Mbit/sно4Mbit/s 2 3Mbit/sно4Mbit/s 2
         
  4Mbit/sно5Mbit/s 3 4Mbit/sно5Mbit/s 3
         
  5Mbit/sно6Mbit/s 4 5Mbit/sно6Mbit/s 4
         
  6Mbit/sно7Mbit/s 5 6Mbit/sно7Mbit/s 5
         
  7Mbit/sно8Mbit/s 6 7Mbit/sно8Mbit/s 6
         
  8Mbit/s 7 8Mbit/s 7
   
Макс.бройточки 14точки


3. Паневропейско географско покритие (40 % от общата оценка), като се вземат предвид следните три подкритерия:


   
Подкритерий 3.1. Брой на държавите-членки, в които най-малко 50% от населението се
  намира в зоната на
  обслужванекъмначалнатадатананепрекъснатопредоставяненатърговскиМСУ
   
Описание Кандидатитеобявяватзонатанаобслужванеотспътниковатасистемазамобилнавръзка.
  Зонатана обслужване се определя като зоната, в която за посочените за
  подкритерий 1.1 услуги силата на
  електромагнитнотополеедостатъчназаелектронникомуникациисадекватнапостояннаналичност
  и качество на обслужване при използване на монтирани в превозни средства,
  джобни или други мобилни потребителски крайни устройства съобразно
  основните средства за ползване на
  съответнитеуслуги(1)
   
Определянена Според броя на държавите-членки, в които най-малко 50% от населението попада
оценката в зоната на
  обслужванекъмначалнатадатананепрекъснатопредоставяненатърговскиМСУ.Щосеотнасядо
  държавите-членки,коитопопадатсамоотчастивзонатанаобслужване,дасеизползватстатистиче-
  ските данни на Евростат за населението на региони на ниво 2 от
  Номенклатурата на статистиче- скитетериториалниединици(NUTS)
   
Методзаточкова Присъжданетонаточкизапочвас0,4точкиза11-тадържаваипродължавас0,6точкизавсяка
оценка държаваот12-тадо27-та
           
  БройнаДС,     БройнаДС,  
  попадащивзоната Точки   попадащивзоната Точки
  наобслужване     наобслужване  
           
  11 0,4   19 5,2
           
  12 1,0   20 5,8
           
  13 1,6   21 6,4
           
  14 2,2   22 7,0
           
  15 2,8   23 7,6
           
  16 3,4   24 8,2
           
  17 4,0   25 8,8
           
  18 4,6   26 9,4
           
        27 10
   
Макс.бройточки 10


(1) Координацията за зоната на обслужване с наземните услуги в гранични, не членуващи в ЕС държави, изпълняващи регулаторните изисквания на ITU-R (например Резолюция 716 (Rev. WRC-2000)), следва да се осъществява съгласно Регламента за радиовръзка.


   
Подкритерий 3.2. Степен на географско покритие като дял на зоната на обслужване в
  общата земна площ на
  държавите-членкикъмначалнатадатананепрекъснатопредоставяненатърговскиМСУ
   
Описание Степента на географско покритие като дял на зоната на обслужване в общата
  земна площ на държавите-членки към началната дата на непрекъснато
  предоставяне на търговски МСУ се изчис-
  лявавъзоснованаопределениетовраздел3.1назонатанаобслужване
   
Определянена Споредпроцентниядялнаобхванататаобщаземнаплощнадържавите-членкикъмначалнатадата
оценката на непрекъснато предоставяне на търговски МСУ. Общата земна площ на
  държавите-членки
  представлява сумата от земната територия на всички държави-членки
  включително техните
  вътрешниводи.Тясеопределясъгласноданните,предоставениотЕвростат
   
Метод за точкова Присъждането на точки започва от 60 % степен на географско покритие (СГП),
оценка като се използва следната скала: 0,2 точки за всеки един процент между 60 % и 70 %; 0,4
  точки за всеки процент между 70 % и 80 %; 0,6 точки за всеки процент между 80
  % и 90 %; и 0,8 точки за всеки процент между 90 % и 100 %
         
Степеннагеографско Точки   Степеннагеографско Точки
покритие(СГП)     покритие(СГП)  
         
      80%СГП81% 6,6
         
60%СГП61% 0,2   81%СГП82% 7,2
         
61%СГП62% 0,4   82%СГП83% 7,8
         
62%СГП63% 0,6   83%СГП84% 8,4
         
63%СГП64% 0,8   84%СГП85% 9,0
         
64%СГП65% 1,0   85%СГП86% 9,6
         
65%СГП66% 1,2   86%СГП87% 10,2
         
66%СГП67% 1,4   87%СГП88% 10,8
         
67%СГП68% 1,6   88%СГП89% 11,4
         
68%СГП69% 1,8   89%СГП90% 12,0
         
69%СГП70% 2,0   90%СГП91% 12,8
         
70%СГП71% 2,4   91%СГП92% 13,6
         
71%СГП72% 2,8   92%СГП93% 14,4
         
72%СГП73% 3,2   93%СГП94% 15,2
         
73%СГП74% 3,6   94%СГП95% 16,0
         
74%СГП75% 4,0   95%СГП96% 16,8
         
75%СГП76% 4,4   96%СГП97% 17,6
         
76%СГП77% 4,8   97%СГП98% 18,4
         
77%СГП78% 5,2   98%СГП99% 19,2
         
78%СГП79% 5,6   99%СГП100% 20,0
         
79%СГП80% 6,0      
   
Max.бройточки 20
   
Подкритерий 3.3. Дата, определена от кандидата, на която МСУ ще бъдат на разположение
  във всички държави-членки за поне 50% от населението и поне за 60% от
  общата земна площ на всяка държава-членка
   
Описание Кандидатитеобявяватдатата,накоятоМСУщебъдатнаразположениевъввсичкидържави-членки
  за поне 50% от населението и за поне 60% от общата земна площ на всяка
  държава-членка.
  РазполагаемосттанаМСУсеопределякатоналичиенаеднаилиповечеспътниковиуслуги(кактое
  посоченозаподкритерий1.1)наосноватананепрекъснатотърговскопредлагане(кактоепосочено
  заетап9),включителноналичиетонапазаранасъответнотопотребителскооборудване
   
Определянена Споредпериодаотвреме,разделящориентировъчнатадата,къмкоятоследвадасеизпълниетап9
оценката (1 септември 2011 г.), от датата, на която МСУ ще бъдат на разположение
  във всички дър-
  жави-членки за поне 50% от населението и за поне 60% от общата земна
  площ на всяка дър-
  жава-членка.Заоценкатапотозиподкритерийнесевземапредвидброятнакрайнитепотребители.
  ИзпреварванетоповременазапочванетонапостояннопредоставяненаМСУспрямоориентировъч-
  натадата,къмкоятоследвадасеизпълниетап9,сеоценяваотделнопоподкритерий1.2
     
Методзаточкова 1година 10
оценка    
  1година,но2години 8
     
  2години,но3години 6
   
Макс.бройточки 10


4. Степен, в която обществените политически цели, които не са предмет на предходните три критерия, са постигнати (20 % от общата оценка) в съответствие със следните три подкритерия с еднаква тежест:


   
Подкритерий 4.1. Предоставяне на услуги от обществен интерес, допринасящи за защитата
  на здравето или
  безопасносттаисигурносттанагражданитекатоцялоилинаспецифичнигрупиотграждани
   
Описание Кандидатите посочват дали техните спътникови системи за мобилна връзка ще
  се използват за
  предоставяненауслугиотобщественинтересвЕС.Услугиотобщественинтерессауслугите,допри-
  насящизазащитатаназдраветоилибезопасносттаисигурносттанагражданитекатоцялоилина
  конкретнигрупиотграждани.Кандидатитетрябвапо-специалнодапосочатдалитехнитеспътни-
  кови системи за мобилна връзка ще се използват за предоставяне на една
  или повече услуги от обществен интерес, допринасящи за защитата на здравето
  или безопасността и сигурността на гражданите като цяло или на специфични
  групи от граждани, и/или ще бъдат оборудвани с технически функции,
  улесняващи предоставянето на услуги от обществен интерес в случай на нужда
   
Определянена Споредпредоставянетонаеднаилиповечеуслугиотобщественинтересдопринасящизазащитата
оценката наздраветоилибезопасносттаисигурносттанагражданитекатоцялоилинаспецифичнигрупиот
  граждани и/или оборудването на спътникови системи за мобилна връзка с
  технически функции,
  улесняващипредоставянетонауслугиотобщественинтересвЕС
     
Методзаточкова За предоставяне на услуги 31/3
оценка от обществен интерес, допринасящи  
  за защитата на здравето  
  илибезопасносттаисигурносттанагражданите  
  като цяло или на специфични  
  групи от граждани  
     
  За реализиране в спътниковата 31/3
  система за  
  мобилнавръзканатехническифункции,позво-  
  ляващи предимство на рутинни  
  услуги или приоритетен достъп до  
  услуги от обществен  
  интересвслучайнанужда  
   
Макс.бройточки 62/3
   
Подкритерий 4.2. Цялостностисигурностнауслугите
Описание Кандидатитепосочватсредствата,скоиторазполагатзавъзстановяванеизцялонафункционирането
  наспътниковатасистемазамобилнавръзкавслучайнанейнотоизлизанеотстроя
   
Определянена Според наличието на намиращ се в орбита резервен спътник или напълно
оценката дублиращ спътник,
  наличиетоназемятанарезервенилинапълнодублиращспътник,другитехническисредства
     
Методзаточкова Приналичиенанамиращсеворбитарезервен 62/3
оценка спътник или напълно дублиращ спътник  
  със същото покритие за ЕС, същия  
  капацитет и същитепотребители  
     
  Приналичиенанамиращсеназемятарезервен 42/3
  спътник или напълно дублиращ спътник  
  със същото покритие за ЕС, същия  
  капацитет и същитепотребители  
     
  За наличие на алтернативни 22/3
  технически  
  средствазавъзстановяванеизцялонафункцио-  
  нирането на спътниковата система за  
  мобилна връзка в случай на нейното  
  излизане от строя  
   
Макс.бройточки 62/3
   
Подкритерий 4.3. Наборотуслуги,предоставянинапотребителитевселскиилиотдалеченирайони
   
Описание Кандидатитеуточняватразмера,вкойтоспътниковиуслуги(кактосапосоченивподкритерий1.1)щебъдатнаразположениена
  потребителивселскиилиотдалеченирайони
   
Определянена Според наличието на всяка от предоставяните спътникови услуги (както са посочени в подкритерий
оценката 1.1) за потребителите като определен процентен дял (x) от селските или отдалечените райони в ЕС.
  Като селски или отдалечени райони се определят географски райони, в които плътността на
  населението е по-малка от 100 жители на km2. Тези райони се определят съгласно
  данните,предоставениотЕвростат
                 
Методзаточкова xзауслугипо x15 15x30 30x45 45x60 60x75 75x90 x90
оценка еднопосоченпренос              
  намултимедияи              
  данни              
                 
  Точки 1/3 2/3 1 11/3 12/3 2 22/9
                 
  x забазовиуслуги x15 15x30 30x45 45x60 60x75 75x90 x90
  попреноснагласи              
  интерактивни              
  услугипонискоско-              
  ростен(64kbit/s)              
  преноснаданни              
                 
  Точки 1/3 2/3 1 11/3 12/3 2 22/9
                 
  xзаинтерактивни x15 15x30 30x45 45x60 60x75 75x90 x90
  услугиповисоко-              
  скоростенпреносна              
  данниимултимедия              
  (скорост64kbit/s              
  въввсякапосока)              
                 
  Точки 1/3 2/3 1 11/3 12/3 2 22/9
   
Макс.бройточки 62/3


ПРИЛОЖЕНИЕ 4

БИЗНЕС ПЛАН


1. Въведение

Форматът на бизнес плана е предназначен да улесни оценката на жизнеспособността на бизнес плановете на кандидатите, доколкото те са свързани с критериите за подбор и основните етапи. Кандидатите се насърчават да представят подробни бизнес планове, доколкото са в състояние в настоящия момент. По-специално, когато кандидат посочва, че отговаря на определени критерии за подбор, се представя подробна информация в подкрепа на това твърдение. Данни относно допълнителните наземни компоненти (CGCs) се изискват с цел информация и не се вземат предвид при подбора.

Кандидатът представя проверими доказателства в подкрепа на съществени твърдения в рамките на своя бизнес план, подкрепени от физически доказателства, когато е възможно, напр. договори и/или МР, които се включват като приложения към бизнес плана.

Бизнес планът съдържа поне следните раздели:

— спътникови системи и (ако е приложимо) описание на CGC,

— описание на експлоатацията,

— оценка на пазара,

— стратегия за пласмент,

— пълна финансова прогноза,

— рискови фактори и смекчаването им.

Следните раздели описват по-подробно информацията, която се съдържа под всяко от тези заглавия. В тези описания следва да се отбележи, че:

— когато се посочват услугите, които отговарят на „Целите на обществената политика“, тези услуги следва да се определят ясно, както и целите на обществената политика, на които отговарят те,

— дадена система за МСУ обикновено ще предоставя услуги за определена държава-членка, когато за тази конкретна държава:

— съществуват канали за пласмент и клиентите могат да закупуват услугите,

— крайни устройства, които поддържат тези конкретни услуги, са налични за покупка в тази страна, както и

— съществува необходимата инфраструктура за предоставяне на услуги на клиентите.


2. Спътникови и CGC системи

Описание на спътниковата система и на всички CGC, които се използват, за да допълнят спътниковата система, включително:

— броя, типа и орбиталния(ите) слот(ове) на спътниците в рамките на системата, включително разходите за изграждане и пускане в действие на спътниковата система; напредък на съгласуване на ITU честотите.

Техническо описание на спътниковата система, включително:

— общо техническо описание на експлоатацията на спътника и на системата за CGC (когато е приложимо),

— техническо описание на управлението и контрола на честотите, използвани от всеки компонент CGC,

— специфични подробности за зоната, в която се предоставят услугите на спътника,

— специфични технически подробности относно доставянето на услуги, за които кандидатът смята, че подпомагат постигането на целите на публичната политика,

— обсъждане на степента на гъвкавост на сателитната система по отношение на зоната, в която се предоставят услугите на спътника, обхвата на услугите и т.н., след като спътникът (спътниците) е (са) вече в орбита,

— техническо описание как радиочестотният спектър се използва ефикасно от системата.

Конкретни доказателства за намерението на кандидата да въведе CGC, където е необходимо, в това число и включените очаквани разходи.

План за развитие за всяка държава и зоните, в които се предоставят услугите за всеки спътник и CGC (ако е необходимо).

Планове за развитие на CGC, включително, ако е възможно, степента на покритие с CGC в рамките на всяка страна.


3. Шлюзови наземни станции

Кандидатите предоставят подробности относно планираните шлюзови наземни станции, които трябва да се инсталират.

По-специално се предоставят подробности относно:

— броя и местонахождението на шлюзовите наземни станции,

— цената на всеки шлюз.


4. Описание на услугата

Описва се гамата от услуги, които кандидатът възнамерява да предоставя. Кандидатът посочва дали е планирано тези услуги да се предоставят на дребно или на едро.

Описанието на услугите включва:

— техническо описание на доставката на услугите, включително позоваване на техническото описание на спътника в раздела за спътникова система. Това включва ясно описание на ролята на всички CGC в доставката на услуги,

— техническо описание на предвижданите типове крайни устройства, включително спътниковите и CGC възможности за всеки тип крайни устройства. Всеки допълнителен комуникационен режим, планиран за крайното устройство, също се посочва, напр. режим 3G (трето поколение мобилна телефония),

— подробен план за развитие на наличността и качеството на услугата (услугите), който се предоставя поотделно за всяка страна. Това се подкрепя с ясно позоваване на конкретните изисквания за финансиране и набиране на средства, които се съдържат в рамките на общите финансови прогнози на бизнес плана.


5. Пазарна оценка

Тя ще покаже, че кандидатът разбира естеството на търсенето в държавите-членки на Европейския съюз и факторите относно неговото развитие. Представя се доказателство за извършено проучване на първичния и вторичния пазар в подкрепа на прогнозите и финансовите планове на кандидата.

Включват се всички описания на извършените пазарни проучвания, като по-специално се посочват:

i) използваните данни и проучвания;

ii) анализът на развитието на пазара и на потребностите от трафик;

iii) разбивка на търсенето по отношение на еластичността на съотношението търсене/цена.

Кандидатът представя анализ за всеки пазар, към който смята да се насочи. По-специално кандидатът представя своите:

— оценка за размера на пазара за всеки тип услуга, която възнамерява да предоставя,

— анализ на конкуренцията, който като минимум следва да посочва броя на конкурентите на всеки оценен пазар,

— прогноза за пазарния дял на кандидата на всеки един от пазарите.

В допълнение, кандидатът оценява степента, в която неговата система ще бъде от полза за клиентите под формата на инфраструктурна конкуренция и/или възможности за избор на услуги от крайните потребители. Когато е възможно, такава оценка се представя поотделно за всяка държава.

Кандидатът се позовава ясно на резултатите от този анализ при подробната калкулация на печалбите и загубите.


6. Стратегия за пласмент

Кандидатът предоставя подробности за планираните си стратегии за пласмент.

Когато услугите ще се предоставят на едро, кандидатът предоставя подробни стратегии за пласмент за всяка отделна страна. Когато кандидатът има съществуващи връзки с партньори, чрез които възнамерява да предоставя услуги, трябва да предостави документални доказателства под формата на договори, меморандуми за разбирателство (МР) и т.н.

Когато услугите са предназначени да се предоставят на дребно, кандидатът предоставя подробности за сегашното и планираното присъствие за всяка отделна страна, както и други стратегии за пласмент за всяка страна.


7. Пълна финансова прогноза

Кандидатът разработва цялостен финансов план за развитието на мобилната мрежа и операциите на дружеството, включително въвеждането на пазара на МСУ.

Този план включва документиране на достъпа до акционерния и заемния капитал. Документацията включва всички аспекти във връзка с финансиране на развитието и експлоатацията (размер на съществуващия собствен капитал, гаранции на собствениците за увеличение на собствения капитал, кредитни линии/ангажименти от страна на кредиторите и т.н.).

Финансовите прогнози се изискват за 10 календарни години, считано от 2009 г. Финансовите прогнози се изразяват в постоянни цени и в евро.

Различните ограничения във връзка с собствения и заетия капитал се отчитат точно, т.е. необходимостта да се поддържат определени ключови финансови коефициенти, ограничения на изплащането на дивиденти и т.н.

Достоверността на подробните финансови прогнози се подкрепя от всякакви доказателства за търговската жизнеспособност на бизнес плана и съответствието на споразуменията за неговото финансиране.

Финансовите прогнози са в съответствие със стандартните счетоводни принципи.


Финансовата прогноза включва:

а) размер на печалбата и загубата по години;

б) годишен счетоводен баланс;

в) годишен размер на паричните потоци.

Допълнение 1 определя формата за финансовата прогноза. Кандидатите следва да спазват този формат, доколкото е възможно. Допълнителна информация може да бъде предоставена, например относно базови предположения и фактори, но следва да бъде ясно разграничена и посочена по различен начин от изисквания формат.


8. Рискови фактори и смекчаването им

Кандидатът посочва ключовите рискови зони за всеки елемент от неговия бизнес план. Специално се разглежда рискът за всяка страна, за която има достатъчна информация. В случай че няма извършен такъв анализ за всяка страна, това ще означава, че рискът за доставката на услуга на паневропейска основа е по-висок, отколкото ако е предоставена такава оценка на риска.

За всеки идентифициран рисков фактор кандидатът предоставя подробности относно:

— естество на събитието,

— вероятност на събитието,

— оценка на въздействието на събитието, при възможност в количествено изражение,

— мерки за смекчаване, които ще бъдат/биха могли да се предприемат.

Рисковите фактори се посочват за цялата система и поотделно за всяка специфична услуга и зоните на предоставяне на услугата, пряко свързани с критериите за подбор.

Когато един кандидат е предоставил подробности за рисковите фактори на други регулаторни органи, напр. FCC (Федерална комисия по далекосъобщения), всички тези рискови фактори и свързаните с тях подробности се отразяват в заявлението.


Допълнение 1

ФОРМАТ ЗА ФИНАНСОВА ПРОГНОЗА


_________________________

1 ОВ L 43, 15.2.2007 г., стр. 32.

2 ОВ L 172, 2.7.2008 г., стр. 15.


C2008-201-03


Untitled Page