Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (EО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат селскостопански продукти и с изменения Регламент (EО) № 70/2001 (2008/C 203/05)

Обн. C ОВ. бр.203 от 9 Август 2008г.

Помощ №: XA 41/08


Държава-членка: Италия


Регион: Provincia autonoma di Trento


Наименование на схемата за помощ:


Agevolazioni per la qualita dei prodotti — comma 3: contributo sui costi di avviamento alle associazioni produttori riconosciute che operano nel settore biologico


Правно основание:


L.P. 4 del 28 marzo 2003 «Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» art. 47, comma 3.


Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 3126 del 28 dicembre 2007 modificata con deliberazioni n. 1059 del 24 aprile 2008 e n. 1193 del 9 maggio 2008 criteri attuativi dell'art. 47 della L.P. 4/2003


Планирани годишни разходи: Планираните годишни разходи възлизат на 50 000 EUR


Максимален интензитет на помощта: 100 % за първата година от установяването, 80 % за втората година, 60 % за третата година, 40 % за четвъртата година и 20 % за петата година


Дата на въвеждане: От датата на публикуване на регистрационния номер на молбата за освобождаване на уебсайта на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


Срок на схемата: Помощта ще бъде предоставяна най-късно до 31.12.2013 г.


Цел на помощта: Да се улесни създаването на асоциации в сектора на биологичното земеделие, които насърчават опозна- ването и използването на биологични продукти на потребителско ниво и които търгуват продуктите, произведени от членовете на асоциацията в съответствие със специфичните регламенти и/или правила, определени от самата асоциация.


Член 9 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 осигурява правното основание за прилагането на настоящата схема за помощ


Обхванат сектор (обхванати сектори): Селско стопанство и преработка на храните, само за биологични продукти


Име и адрес на органа, предоставящ помощта:


Provincia autonoma di Trento

Dipartimento Agricoltura e alimentazione

Servizio Vigilanza e promozione delle attivita agricole

Via G.B. Trener, 3

I-38100 Trento


Интернет адрес:


http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=7&Type=FulView


http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/viewAllegatoDeli.asp?Item=7


http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=5&Type=FulView


Помощ №: XA 42/08


Държава-членка: Италия


Регион: Provincia autonoma di Trento


Наименование на схемата за помощ:


Agevolazioni per la qualita dei prodotti — comma 4 — contributi sulle spese per il controllo e la certificazione del processo produttivo del metodo di produzione biologico


Правно основание:


L.P. 4 del 28 marzo 2003 «Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» art. 47, comma 4.


Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 3126 del 28 dicembre 2007 modificata con deliberazioni n. 1059 del 24 aprile 2008 e n. 1193 del 9 maggio 2008 criteri attuativi dell'art. 47 della L.P. 4/2003


Планирани годишни разходи по схемата: Планирани годишни разходи от 250 000 EUR


Максимален интензитет на помощта: 90 % от извършените разходи


Дата на въвеждане: От датата на публикуване на регистрационния номер на заявлението за освобождаване на интернет страницата на Генерална дирекция „Селско стопанство и развитие на селските райони“


Срок на схемата: Помощта ще бъде предоставена най-късно до 31.12.2013 г.


Цел на помощта: Да се улесни изпълнението на дейностите за наблюдение и сертифициране, свързани с биологичното производство, чрез намаляване на общите разходи за производители.


Член 14 от Регламент (ЕО) 1857/2006 представлява правното основание за прилагането на схемата за помощ


Обхванат сектор (обхванати сектори): Сектор селско стопанство и преработка на храните, само за биологични продукти


Име и адрес на предоставящия орган:


Provincia autonoma di Trento

Dipartimento Agricoltura e alimentazione

Servizio Vigilanza e promozione delle attivita agricole

Via G.B. Trener, 3

I-38100 Trento


Интернет адрес:


http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=7&Type=FulView


http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/viewAllegatoDeli.asp?Item=7


http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=5&Type=FulView


Помощ №: XA 43/08


Държава-членка: Италия


Регион: Provincia autonoma di Trento


Наименование на схемата за помощ:


Agevolazioni per la qualita dei prodotti — comma 1, lettera a): spese per i programmi di controllo nel processo produttivo a garanzia delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificita


Правно основание: L.P. 4 del 28 marzo 2003 «Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» art. 48, comma 1 lett. a). Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 3126 del 28 dicembre 2007 modificata con deliberazioni n. 1059 del 24 aprile 2008 e n. 1193 del 9 maggio 2008 criteri attuativi dell'art. 48 della L.P. 4/2003


Планирани годишни разходи за схемата: Планирани годишни разходи от 50 000 EUR


Максимален интензитет на помощта: Разходите по осъществяване на мониторинга ще покрият 100 % от действителните разходи за мониторинг през първата година, 85 % през втората година, 70 % през третата година, 55 % през четвъртата година, 40 % през петата година, и 25 % през шестата година. Няма да бъдат отпускани помощи след шестата година


Дата на въвеждане: От датата на публикуване на регистрационния номер на заявлението за освобождаване на интернет страницата на Генерална дирекция „Селско стопанство и развитие на селските райони“


Срок на схемата: Помощта ще бъде предоставена най-късно до 31.12.2013 г.


Цел на помощта: Целта е да се насърчи подобряването на качеството на селскостопански продукти, да се увеличи стойността на селскостопанската продукция и да се улесни адаптацията в сектора към потребителското търсене, което винаги дава приоритет на качеството, и по-специално на производството на храни с местен произход.


Член 14, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕО) 1857/2006 представлява правното основание за прилагането на схемата за помощ


Обхванат сектор (обхванати сектори): Сектор селско стопанство, само за продуктите с географско указание обхванати от Регламент (ЕО) № 1898/2006 (ЗНП/ЗГУ) или Регламент (ЕО) № 1216/2007 (ГТС)


Име и адрес на предоставящия орган:


Provincia autonoma di Trento

Dipartimento Agricoltura e alimentazione

Servizio Vigilanza e promozione delle attivita agricole

Via G.B. Trener, 3

I-38100 Trento


Интернет адрес:


http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=7&Type=FulView


http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/viewAllegatoDeli.asp?Item=7


http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=5&Type=FulView


Помощ №: XA 135/08


Държава-членка: Финландия


Регион: Области, засегнати през 2007 г. от неблагоприятни климатични условия


Наименование на схемата за помощ:


Tuki epasuotuisten saaolojen aiheuttamien menetysten korvaamiseksi maatalousyrityksille vuonna 2007


Правно основание: Laki satovahinkojen korvaamisesta (1214/2000)

Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta (270/2003)

Maa- ja metsatalousministeri?n asetus satovahinkojen korvaamisesta (364/2003)


Планирани годишни разходи по схемата: Годишните разходи за 2008 г. се оценяват на 1,6 милиона EUR


Максимален интензитет на помощта: 70 %


Срок на схемата за помощ: 9.4.2008 г.-31.12.2008 г.


Цел на помощта: —


Обхванат сектор (обхванати сектори): Код A0011 съгласно статистическата класификация на икономически дейности (NACE): отглеждане на полски култури, зеленчукопроизводство, градинарство


Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Maa-ja metsatalousministeri?

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Орган, отговарящ за осъществяване на помощта:

Maaseutuvirasto

PL 256

FI-00101 Helsinki


Интернет адрес:

http://www.mavi.fi/fi/index/viljelijatuet/satojatulvavahingot/sato-vahingot.html

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20001214http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030270http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030364


Друга информация: Помощта се изплаща за щети през 2007 г. Разходите за компенсиране за загуба на реколта през 2007 г. се оценяват на 1,6 милиона EUR.

В съответствие с член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1857/2006, компенсация се изплаща, само ако земеделски стопанин загуби повече от 30 % от реколтата за всяка култура, отговаряща на условията. Размерът на компенсацията възлиза на 90 % от стойността на понесените щети, които надхвърлят личната отговорност на земеделския стопанин (т.е. 30 % от стойността на нормалната реколта). Участието на земеделския стопанин също възлиза на най-малко 30 % от общата стойност на понесените щети за всяка отделна култура, която отговаря на условията за компенсация. За сравняване на размера на реколтата през годината, когато са понесени щетите, се използва средната аритметична стойност на реколтата през петте години, предхождащи тази година, като най-голямата и най-малката реколти не се вземат под внимание. Ако липсват данни за реколтата за пет години, тогава нормалната реколта се изчислява като средна аритметична стойност за предходните три години. Средните продажби цени за годината, когато са понесени щетите, се използват като основа за изчисляване на стойността на реколтата, за която трябва да се плати компенсация. Като се използва тази базова информация, размерът на щетите се изчислява поотделно за всеки земеделски стопанин. Методът на изчисляване съответно е в съгласие с член 11 от Регламент (ЕО) № 1857/2006.


От общата сума на подлежащите на компенсиране щети се приспадат компенсации, получени по застраховка срещу щети по реколтата, както и щети и разходи, които не са причинени от неблагоприятни климатични условия.


Общата площ, обхваната от схемата за помощ, е около 8 000 ha. Щети са нанесени на 29 различни култури, за всяка от които земеделският стопанин поема поне 30 % от размера и стойността на загубите в реколтата.


Настоящото допълнително уведомление заменя изпратеното на Комисията уведомление по същия въпрос на 17 март 2008 г.


C2008-203-05


Untitled Page