Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (EО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат селскостопански продукти и с изменения Регламент (EО) № 70/2001 - (2008/C 203/06)

Обн. C ОВ. бр.203 от 9 Август 2008г.

Помощ №: XA 179/08


Държава-членка: Република Словения


Регион: Obmocje obcine Dobrova – Polhov Gradec


Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ:


Programi razvoja podezelja v obcini Dobrova – Polhov Gradec 2008–2013


Правно основание:


Pravilnik o ukrepih za razvoj podezelja na obmocju Obcine Dobrova – Polhov Gradec od leta 2008 do leta 2013 (2. poglavje) Uradni list RS, 25/2008 z dne 14.3.2008


Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Средният годишен бюджет за периода 2008-2013 г. е 64 000 EUR.


Общият размер на отпуснатата през периода 2008-2013 г. помощ е 386 000 EUR


Максимален интензитет на помощта: Интензитетът на помощта за отделните мерки, описани впоследствие, съответства на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1857/2006. Правилата за горните граници на помощта също са съгласувани с регламента.


1. Инвестиции в земеделски стопанства за първично производство:


— до 40 % от приемливите разходи в необлагодетелствани райони и до 30 % от приемливите разходи в останалите райони,


— до 50 % от приемливите разходи за инвестиции в необлагодетелствани райони и до 40 % от приемливите разходи за инвестиции в останалите райони, доколкото инвестициите засягат млади земеделски стопани в рамките на пет години след основаването на стопанството им.


Помощта е предназначена за инвестиции за възстановяване на земеделското стопанство, за закупуване на оборудване и машини за земеделско производство, инвестиции в трайни насаждения и пасища, за подобряване на обработваемата земя и инвестиции в частната инфраструктура на земеделските стопанства.


2. Помощ за съхраняване на традиционни сгради:


— до 60 % от приемливите разходи за инвестиции за запазване на непроизводствени културно-исторически ценности в необлагодетелствани райони или до 50 % в останалите райони,


— до 60 % от приемливите разходи за инвестиции за запазване на културно-историческите характеристики на производствени земеделски сгради в необлагодетелствани райони, или до 50 % в останалите райони, при условие че инвестицията не води до увеличаване на производствения капацитет,


— до 60 % от приемливите разходи в необлагодетелствани райони или до 50 % в останалите райони.


3. Предоставяне на техническа помощ в селскостопанския сектор:


— до 100 % от разходите за образование и обучение на земеделски стопани, консултантски услуги и организиране на форуми, състезания, изложения, панаири и публикации; помощта се предоставя под формата на субсидирани услуги и не включва преки парични плащания към производителите


Дата на въвеждане: Май 2008 г. (помощта няма да бъде отпусната, докато обобщената информация не бъде публикувана на уебсайта на Европейската комисия)


Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: До 31.12.2013 г.


Цел на помощта: Подпомагане на МСП


Позоваване на членове от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията и приемливи разходи: Глава II от проекта за Правилник относно прилагането на мерки за насърчаване на развитието на селските райони в община Dobrova — Polhov Gradec за периода 2008-2013 г. включва мерки, съставляващи държавна помощ съгласно следните членове от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти, и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001 (ОВ L 358, 16.12.2006 г., стр. 3):


— член 4: Инвестиции в земеделски стопанства,


— член 5: Съхраняване на традиционен ландшафт и сгради,


— член 15: Предоставяне на техническа помощ в селскостопанския сектор


Обхванат сектор (обхванати сектори): Селско стопанство


Име и адрес на органа, предоставящ помощта:


Obcina Dobrova – Polhov Gradec

Ulica Vladimirja Dolnicarja 2

SLO-1356 Dobrova


Интернет адрес:


http://www.uradni-list.si/1/content?id=85468


Друга информация: Относно мерките в рубриката „Съхраняване на традиционни ландшафти и сгради“ общината прилага еднакви нива на интензитет на помощта, независимо от вида на инвестицията или използваните материали, което е в съответствие с разпоредбите на член 5 от Регламент (ЕО) № 1857/2006.


Общинският правилник отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1857/2006 по отношение на мерките, които трябва да бъдат приети от общината и общите разпоредби, които трябва да бъдат приложени (стъпки, предшестващи отпускането на помощите, натрупване, прозрачност и контрол на помощите).


С влизането в сила на настоящата схема ще престане да се прилага схемата XA 153/07


Mateja TAVCAR

v.d. tajnika obcine


Помощ №: XA 182/08


Държава-членка: Ирландия


Регион: Цялата държава-членка


Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ:


Teagasc — Education and Training for Young Entrants and Adult Farmers. Teagasc is a non-profit making public body, its funding is provided mainly from National exchequer sources


Правно основание:


National Development Plan (NDP) 2007-2013 and Agriculture (Research, Training and Advice) Act, 1988 under which Teagasc was established


Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Примерна сума от 12 млн. EUR средно годишно до 31 декември 2013 г.


Максимален интензитет на помощта: Интензитет на помощта, предвиден в член 15 от Регламент (EO) № 1857/2006


Дата на въвеждане: Схемата се прилага от датата на публикуването на регистрационния номер на електронната страница на Генерална дирекция „Селско стопанство и развитие на селските райони“ на Комисията


Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: Същият период като на Националния план за развитие, до 31 декември 2013 г.


Цел на помощта: Обучение на младите начинаещи фермери — набелязват се млади хора, които се стремят да се реализират професионално в секторите на селското стопанство, производството и услугите в селското стопанство, а обучението на възрастните фермери допринася за подобрената жизнеспособност и устойчивост на стопанствата.


Тази мярка е осигурена в съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006:


— Предоставяне на техническа помощ в селскостопанския сектор


Обхванат сектор (обхванати сектори): Всички видове производители на първични селскостопански продукти


Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Teagasc — The Agriculture & Food Development Authority, Oak Park

Carlow

Ireland


Интернет адрес:

http://www.teagasc.ie/training/index.htm


Тази уебсайт съдържа пълни подробности за обучението, осигурявано от Teagasc на млади начинаещи и възрастни фермери


Помощ №: XA 183/08


Държава-членка: Ирландия


Регион: Цялата държава-членка


Наименование на схемата за помощ или име на дружеството, получател на индивидуалната помощ: Teagasc Advisory Service. Teagasc is a non-profit making public body, its funding is provided mainly from National exchequer sources


Правно основание: National Development Plan (NDP) 2007-2013 and the Agriculture (Research, Training and Advice) Act, 1988 under which Teagasc was established


Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Индикативна сума в размер на 43 млн. EUR средно годишно до 31 декември 2013 г.


Максимален интензитет на помощта: Интензитет на помощта, предвиден в членове 15 от Регламент (EO) № 1857/2006


Дата на въвеждане: Схемата се прилага от датата на публикуването на регистрационния номер на интернет страницата на Генерална дирекция „Селско стопанство и развитие на селските райони“ на Комисията


Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: Същият период като на Националния план за развитие, до 31 декември 2013 г.


Цел на помощта: Помощта има за цел да удовлетвори нуждите на земеделските производители и на нарастващия брой семейства земеделски стопани, които имат нужда от допълнителни доходи от едно по-ефективно земеделие или от допълнителни алтернативи свързани със селскостопанското производство. Също така, те отразяват променящата се среда, пред която ще бъдат изправени земеделските стопани в бъдеще, особено по отношение на качеството на продуктите, околната среда и нуждата от повишаване на ефективността и конкурентоспособността на ниво стопанство.


Помощта ще:

i) помогне на земеделските стопани да произвеждат храни по екологично устойчив начин, който е в съответствие със съответните стандарти;


ii) подпомага нововъведенията и ще предостави най-модерните технологии на земеделски стопани, които могат да се конкурират успешно на либерализирания световен пазар на хранителни продукти Помощта ще се съсредоточи върху предоставяне на технически, финансови прпоръки, както и препоръки за производителността на труда, както и предоставяне на помощ за земеделските стопани за изпълнение на съответните си дейности в по-голям мащаб;


iii) Предоставяне на обучения и съвети на земеделски стопани и техните семейства, за да получат необходимите знания за създаване на нови стопанства.


Тази мярка е осигурена в съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006:

— Предоставяне на техническа помощ в селскостопанския сектор Обхванат сектор (обхванати сектори): Всички видове производители на първични селскостопански продукти.


Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Teagasc — The Agriculture & Food Development Authority

Oak Park

Carlow

Ireland


Интернет адрес:

http://www.teagasc.ie/advisory/index.htm


Тази интернет страница съдържа пълни подробности за наличните консултантски услуги


C2008-203-06


Untitled Page