Информация относно датата на влизане в сила на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Сейшели

Обн. L ОВ. бр.219 от 14 Август 2008г.

Европейската общност и правителството на Република Сейшели се уведомиха взаимно, съответно на 28 февруари 2007 г. и 24 юли 2008 г., за приключването на процедурите, необходими за влизане в сила на споразумението1.


Вследствие на това споразумението влезе в сила на 24 юли 2008 г. съгласно член 16 от него.


_________________________

1 ОВ L 290, 20.10.2006 г., стр. 1.


2008-L219-09


Untitled Page