РЕШЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ от 23 юли 2008 година за назначаване на съдияв Първоинстанционния съд на Европейските общности - (2008/668/ЕО, Евратом)

Обн. L ОВ. бр.219 от 14 Август 2008г.

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 224 от него,


като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 140 от него,


като имат предвид, че:


Съгласно членове 5 и 7 във връзка с член 47 от Протокола относно статута на Съда на Европейските общности и вследствие на оставката на г-н John D. COOKE следва да бъде назначен един съдия в Първоинстанционния съд на Европейските общности за остатъка от мандата на г-н John D. COOKE, а именно до 31 август 2013 г.,


РЕШИХА:


Член 1


Г-н Kevin O'HIGGINS се назначава за съдия в Първоинстанционния съд на Европейските общности за периода от 1 септември 2008 г. до 31 август 2013 г.


Член 2


Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. Съставено в Брюксел на 23 юли 2008 година.


Съставено в Брюксел на 23 юли 2008 година.


Председател

P. SELLAL


32008D0668


Untitled Page