Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат селскостопански продукти и с изменения Регламент (ЕО) № 70/2001 - (2008/C 208/04)

Обн. C ОВ. бр.208 от 15 Август 2008г.

Помощ №: XA 53/08


Държава-членка: Италия


Регион: Provincia autonoma di Trento


Наименование на схемата: Spese per l'impianto e la tenuta dei libri genealogici e l'espletamento dei controlli morfo-funzionali


Правно основание:


L.P. 4 del 28 marzo 2003 «Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» articolo 43, lettera a).


Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 3132 del 28 dicembre 2007, modificata con deliberazione n. 514 del 29 febbraio 2008, criteri attuativi dell'articolo 43, lettera a) della L. P. 4/2003


Планирани годишни разходи по схемата: 2 000 000 EUR


Максимален интензитет на помощта:


Размерът на помощта ще представлява 100 % от допустимите разходи за дейности, свързани със създаване и поддържане на стадни регистри и 70 % от разходите за провеждане на морфофункционални изследвания. Тези суми покриват организационни задължения и свързаните с тях разходи, възникнали при извършването на тези услуги за съответните видове, както следва:


— говеда: 460 EUR на стопанство и 62 EUR на прегледана крава,


— еднокопитни животни: 62 EUR на стопанство и 46 EUR на прегледана кобила,


— овци и кози: 265 EUR на стопанство и 41 EUR на прегледана женска,


— зайци: 113 EUR на стопанство и 11 EUR на прегледана женска


Дата на въвеждане: От датата на публикуване на регистрационния номер на молбата за освобождаване на електронната страница на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“


Срок на схемата: Помощта се отпуска най-късно до 31 декември 2013 г.


Цел на помощта:


Да се осигурят актуализирани данни по порода и видове за стадните регистри на отглеждания в провинция Trento добитък и да се осигурят морфофункционални прегледи, с които да се оцени растежа и продуктивността на животните.


Член 16, параграф 1, точка а) от Регламент (ЕО) № 1857/2006 представлява правното основание за прилагането на тази схема за помощ.


Предвидените в бюджета максимално допустими разходи за стадни регистри и морфофункционални прегледи се определят от броя на стопанствата и засегнатите животни в годината на подаване на молбата (те могат да бъдат извлечени от официалните AIA данни).


Общо казано допустимите разходи са възникналите за воденето на стадните регистри и за морфофункционални прегледи на животните и стопанствата, засегнати от помощта през въпросната година


Обхванат сектор: Животновъдство (говеда, овце и кози, свине, птици и зайци)


Име и адрес на органа, предоставящ помощта:


Provincia autonoma di Trento

Dipartimento Agricoltura e alimentazione

Servizio Vigilanza e promozione delle attivit? agricole

Via G.B. Trener, 3

I-38100 Trento


Интернет адрес:


http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=

0&Type=FulViewhttp://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/viewAllegatoDeli.asp?Item=0


Помощ №: XA 125/08


Държава-членка: Словашка република


Регион: —


Наименование на схемата за помощ: Schema sttnej pomoci na zabezpecenie casti chovate?ov a pestovateov na vstavch


Правно основание:


— § 2 nariadenia vldy SR c. 369/2007 Z. z. z 8. augusta 2007 o niektorch podpornch opatreniach v pdohospodrstve,


— zakon c. 231/1999 Z. z. o sttnej pomoci v zneni neskorsich predpisov,


— член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006


Планирани годишни разходи за схемата:


Планираният годишен размер на финансирането по схемата от 2008 г. е 10 милиона SKK.


Планираният общ бюджет за участието на животновъди и земеделски стопани в панаири през периода 2008-2013 г. Е 60 милиона SKK


Максимален интензитет на помощта: Може да бъде отпускана помощ до 100 % от приемливите разходи за участие в панаири, без да се надвиша обаче размерът на помощта, отпускана на юридическото лице и изчислена по МСП


Дата на въвеждане: Март 2008 г.


Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: До 31 декември 2013 г.


Цел: С помощта се цели да се окаже подкрепа на малките и средните предприятия в областта на животновъдството и земеделието да участват в панаири, одобрени от Министерството на земеделието на Словашката република за съответната календарна година


Обхванат сектор: Първично производство на селскостопански продукти, посочени в приложение I към Договора за ЕО


Име и адрес на органа, предоставящ помощта:


Орган, предоставящ помощта:


Ministerstvo pdohospodrstva SR Dobrovicova ul. c. 12

SK-812 66 Bratislava

Tel. (421) 2 59 26 61 11


Интернет адрес: http://www.land.gov.sk/index.php?navID=161&id=592


Администратор на схемата:


Pdohospodrska platobn agentra

Dobrovicova ul. c. 12

SK-815 26 Bratislava

Tel. (421) 2 59 26 61 11


Интернет адрес: http://www.land.gov.sk/apa/index.php?p=DP_metpok(поради актуализиране на интернет страницата на разплащател- ната агенция)


Друга информация:


Може да бъде отпускана помощ единствено на животновъди и земеделски стопани (които притежават разрешително за първично производство на селскостопански продукти), отговарящи на определението за малки и средни предприятия от приложение I към Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия, от трета страна под формата на рабати до 100 % от приемливите разходи за участието на тези предприятия в панаири.


Помощта не може да бъде под формата на преки плащания в брой към бенефициерите на помощта


Одобрено:

M. Lubomir MICEK, PhD.

Генерален директор, Отдел „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието на Словашка република


Помощ №: XA 127/08


Държава-членка: Белгия


Регион: tat federal/Federale staat


Наименование на схемата за помощ:


Calamite agricole: Arrte royal considerant comme une calamite agricole la secheresse des mois de juin et juillet 2006 suivie par les pluies abondantes du mois d'aout 2006, delimitant l'etendue geographique de cette calamite et determinant l'indemnisation des dommages.


Landbouwramp: „Koninklijk Besluit waarbij de droogte van de maanden juni en juli 2006, gevolgd door de overvloedige regenval van de maand augustus 2006, als een landbouwramp wordt beschouwd, de geografische omvang van deze ramp wordt afgebakend en waarbij de schadeloosstelling van de schade wordt vastgesteld”


Правно основание:


Loi du 12 juillet 1976 relative la reparation de certains dommages causes des biens prives par des calamites naturelles


12 juli 1976 — Wet betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen


Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: 9 574 000 EUR (1 година)


Максимален интензитет на помощите: 70 %


Намаление в размер на 30 % по силата на кралско постановление от 8 ноември 2007 г., с което се изменя кралско постановление от 7 април 1978 г. за определяне на променливите равнища на транш от общия нетен размер на понесените щети, както и размера на освобождаването и намалението за изчисляване на обезщетяването за някои щети, нанесени на личното имущество от селскостопански бедствия


Дата на привеждане в действие: Кралското постановление влиза в сила от деня на публикуването си в Moniteur belge (което няма да бъде направено преди изтичането на предвидения в член 20 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 срок.)


Срок на схемата: Еднократна помощ. Земеделските производители ще бъдат обезщетени след като подадат молба за помощ от страна на фонда за бедствия, придружена от констатирания размер на нанесените на културите щети. Изплащането на помощта е през 2008 г.


Цел на помощта: Обезщетяване при определени условия на земеделските производители, чиито посочени в кралското постановление култури са понесли значителни щети вследствие на сушата през юни и юли 2006 г., последвана от обилни дъждове през август 2006 г. Тази помощ е следователно обхваната от член 11 от Регламент (ЕО) № 1857/2006


Обхванат сектор: Стопанствата, в които са били констатирани щети на следните култури. Лен, царевица, временни или постоянни поля за паша или сенокос, както и произвежданите по договор картофи, грах, карфиол (1-ва реколта), спанак (1-ва реколта) и боб (посят преди 10 юни 2006 г.)


Име и адрес на органа, предоставящ помощта:


SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie/SPF Economie, KMO, Middenstand en Energie Direction generale «Potentiel economique»/Directoraat generaal

„Economisch Potentieel”

City Atrium C

Rue du Progres 50/Vooruitgangstraat 50

B-1210 Bruxelles/B-1210 Brussel

No d'entreprise: 0314.595.348/Bedrijfsnummer: 0314.595.348


Интернет адрес:


Version Fr/Versie Fr: http://economie.fgov.be/enterprises/Agricul-ture/home_fr.htm

Version Nl/Versie Nl: http://economie.fgov.be/enterprises/Agri-culture/home_nl.htm

Version De/Versie De: http://economie.fgov.be/enterprises/Agri-culture/home_de.htm

Version En/Versie En: http://economie.fgov.be/enterprises/Agri-culture/home_en.htm

Допълнителна информация:

Белгийската държава се задължава да спазва разпоредбите на член 11 от Регламент (ЕО) № 1857/2006. Право на предвиденото обезщетение ще имат следователно само стопанствата, за които е констатирана загуба от най-малко 30 % на подлежаща на обезщетение култура.

Кралският метеорологичен институт отбеляза, че тези 2 метеорологични явления (сушата през юни-юли и дъждовете през август) са с изключителен характер (честота на повторяемост по-висока от 20 години за цялата белгийска територия). Освен това, именно непосредствената последователност на тези 2 метеорологични явления е в основата на констатираните загуби, така че за земеделските производители е невъзможно да отнесат загубите си към едното или другото събитие


E. GOFFIN

Генерален директор


Помощ №: XA 131/08


Държава-членка: Република Словения


Регион: Obmocje obcine Ilirska Bistrica


Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ: Drzavna pomoc za pospesevanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v obcini Ilirska Bistrica, v obdobju 2007-2013


Правно основание: Pravilnik o dodeljevanju drzavnih pomoci za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v obcini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2007-2013


Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството на дружеството:


             
Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013
             
Предвиждани годишни разходи в EUR 124602 82602 82602 82602 82602 82602


Максимален интензитет на помощта:


1. Инвестиции в земеделски стопанства за първично производство:


— до 50 % от допустимите разходи в районите в по-неблагоприятно положение или до 40 % от допустимите разходи в останалите райони,


— до 60 % от допустимите разходи в районите в по-неблагоприятно положение или до 50 % от допустимите разходи в останалите райони, ако инвестицията е осъществена от млади селски стопани в срок от пет години от установяването им (тези инвестиции трябва да бъдат изложени в бизнес план за развитието на селскостопански дейности, както е предвидено в член 22, буква в) и да отговарят на условията, посочени в член 22 от Регламент (ЕО) № 1698/2006).


Целта на помощта е да се инвестира в обновяване на земеделски стопанства, в закупуване на оборудване за производство на селскостопански продукти и в трайни насаждения, както и за подобряване качеството на обработваемите земи и управление на пасищата.


2. Съхраняване на традиционен ландшафт и сгради:


— за непроизводствени обекти до 100 % от реалните разходи,


— за производствени активи на стопанствата до 60 % от осъществените разходи, или до 75 % в райони в по-неблагоприятно положение, при условие че инвестицията не води до повишаване на производствения капацитет на стопанството,


— допълнителна помощ в размер до 100 % може да бъде предоставена за покриване на допълнителни разходи, възникнали в резултат на използване на традиционни материали, необходими за поддържане на културно-историческите характеристики на сградите,


— до 10 000 EUR на година за ремонт на елементи от културно-историческото наследство, намиращо се на територията на стопанството, предприет от селския стопанин като не производствена инвестиция.


3. Преместване на селскостопански сгради в името на обществения интерес:


— до 100 % от осъществените разходи, когато преместването се състои само от разглобяване, изнасяне и повторно изграждане на съществуващи съоръжения,


— когато в резултат на преместването селският стопанин ползва по-съвременни съоръжения, той трябва да участва с поне 60 % или 50 % в райони в по-неблагоприятно положение. Ако получателят е млад земеделски стопанин, това участие е съответно поне 55 % или 45 %,


— когато в резултат на преместването се увеличава произ- водственият капацитет, селският стопанин трябва да участва поне с 60 % от разходите, свързани с това увеличение или 50 % в райони в по-неблагоприятно положение. Ако получателят е млад селски стопанин, това участие е съответно поне 55 % или 45 %.


4. Помощ за заплащане на застрахователни премии:


— размерът на общинското съфинансиране е разликата между размера на съфинансирането на застрахователните премии от националния бюджет и до 50 % от приемливите разходи за застрахователни премии за застраховане на насаждения и плодове и за застраховане на добитък срещу болести.


5. Помощ за препарцелиране на земи:


— до 100 % от действително възникналите правни и административни разходи.


6. Помощ за насърчаване производството на качествени селскостопански продукти:


— до 100 % от осъществените разходи; осигурява се под формата на субсидирани услуги и не може да включва директни плащания на парични суми към производителите.


7. Предоставяне на техническа помощ:


— до 100 % от разходите за образование и обучение на селски стопани, консултантски услуги, за организиране на форуми, състезания, изложения и панаири, за публикации, каталози и електронни страници, и разходи за разпространение на знания. Помощта се отпуска под формата на субсидирани услуги и не може да включва директни плащания на парични суми към производителите


Дата на въвеждане: Помощта не се отпуска преди публикуването на обобщената информация на електронните страници на Европейската комисия и не преди 1 март 2008 г.


Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: 31 декември 2013 г.


Цел на помощта: Подкрепа за малки и средни предприятия


Позоваване на членове от Регламент (ЕО) № 1857/2006 и допустими разходи:


Глава II от проекта за Правилник за отпускане на помощи за запазване и развитие на селското и горското стопанство в община Ilirska Bistrica за програмен период 2007-2013 г. Включва мерки, съставляващи държавна помощ в съответствие със следните членове от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001 (ОВ L 358, 16.12.2006 г., стр. 3):


— член 4: Инвестиции в земеделски стопанства,


— член 5: Съхраняване на традиционен ландшафт и сгради,


— член 6: Преместване на селскостопански сгради в името на обществения интерес,


— член 12: Помощ за заплащане на застрахователни премии,


— член 13: Помощ за препарцелиране на земи,


— член 14: Помощ за насърчаване производството на качествени селскостопански продукти,


— член 15: Предоставяне на техническа помощ в селскостопанския сектор


Обхванат сектор: Селско стопанство


Име и адрес на органа, предоставящ помощта: Obcina Ilirska Bistrica, Bazoviska cesta 14, SLO-6250 Ilirska Bistrica


Интернет адрес:


http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200812&dhid=94338


Друга информация:


Мярката относно заплащането на застрахователни премии за застраховане на посеви и реколта включва следните неблагоприятни климатични явления, които могат да бъдат приравнени към природни бедствия: пролетни слани, градушки, светкавици, пожари, породени от светкавици, урагани и наводнения.


Общинският правилник е съставен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1857/2006 относно мерките, които общината трябва да приеме, и приложимите общи разпоредби (постъпки, предшестващи предоставянето на помощ, натрупване, прозрачност и мониторинг)


Anton SENKINC

Кмет


Помощ №: XA 132/08


Държава-членка: Република Словения


Регион: Obmocje Obcine Destrnik


Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ: Pomoc za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podezelja v Obcini Destrnik, za programsko obdobje 2007-2013


Правно основание: Pravilnik o dodeljevanju drzavnih in drugih pomoci ter ukrepih za programe razvoja podezelja v Obcini Destrnik


Планирани годишни разходи по схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството:


   
Година EUR
   
2008 16 500
   
2009 22 000
   
2010 17 500
   
2011 18 000
   
2012 18 500
   
2013 19 000


Максимален интензитет на помощта:


1. Инвестиции в земеделски стопанства за първично производство:


— до 50 % от приемливите разходи в районите в по-неблагоприятно положение,


— до 40 % от приемливите разходи в други райони,


— до 60 % от приемливите разходи за управление на селскостопанска земя в необлагодетелствани райони или до 50 % в други райони, ако инвестицията е направена от млади земеделските стопани в рамките на пет години от започване на дейността си и се съдържа в бизнес плана.


Помощта цели да бъдат направени инвестиции за възстановяване на характерните черти на земеделското стопанство, за закупуване на съоръжения, използвани в селскостопанското производство, както и инвестиране в трайни насаждения, за подобряване на качеството на обработваемата земя и на пасищата.


2. Помощ за заплащане на застрахователни премии:


— размерът на общинското съфинансиране е разликата между размера на съфинансирането на застрахователните премии от националния бюджет и размера до 50 % от приемливите разходи за застрахователни премии за застраховане на култури и продукция и за застраховане на добитък срещу болести.


3. Помощ за препарцелиране на земи:


— до 50 % от действителните правни и административни разходи.


4. Помощ за насърчаване производството на качествени селскостопански продукти:


— съфинансиране до 100 % от приемливите разходи.


Помощта трябва да бъде предоставена под формата на субсидирани услуги и не може да включва преки плащания на парични суми към производителите.


5. Предоставяне на техническа помощ:


— до 50 % от приемливите разходи за образование и обучение, консултантски услуги, организация на форуми, разпространение на научни знания, публикации и услуги по заместване,


— помощта се отпуска под формата на субсидирани услуги и към производителите.


— до 60 % от приемливите разходи или до 70 % в необлагодетелствени райони за инвестиции, целящи запазването на културно-историческите характеристики на производствените активи (стопанските сгради),


— до 100 % от приемливите разходи за инвестиции, предназначени за запазване на непроизводствени културно-исторически ценности на територията на стопанствата (обекти от археологическо или историческо значение),


— допълнителна помощ в размер до 100 % за покриване на допълнителните разходи, свързани с използването на традиционни материали с цел запазване на историческия характер на сградите


Дата на въвеждане: Помощта няма да бъде отпусната, докато обобщената информация не бъде публикувана на уебсайта на Европейската Комисия и не преди 1 март 2008 г.


Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: До 31 декември 2013 г.


Цел на помощта: Подпомагане на селското стопанство


Позоваване на членове от Регламент (ЕО) № 1857/2006 и приемливи разходи:


Членове 13 до 24 от проекта за Правилник за отпускане на помощи за запазване и развитие на селското и горското стопанство в община Destrnik за програмен период 2007-2013 г. включва мерки, съставляващи държавна помощ в съответствие със следните членове Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001 (ОВ L 358, 16.12.2006 г., стр. 3):


— член 4: Инвестиции в земеделски стопанства,


— член 5: Съхраняване на традиционен ландшафт и сгради,


— член 12: Помощ за заплащане на застрахователни премии,


— член 13: Помощ за препарцелиране на земи;


— член 14: Помощ за насърчаване производството на качествени селскостопански продукти,


— член 15: Предоставяне на техническа помощ (в селскостопанския сектор)


Обхванат сектор: Селско стопанство


Име и адрес на органа, предоставящ помощта: Obcina Destrnik, Vintarovci 50, SLO-2253 Destrnik


Интернет адрес:

http://wss.destrnik.si/InformacijeJZ/Lokalni%20predpisi/Pravilnik

%20o%20dodeljevanju%20dravnih%20in%20drugih%20pomoci

%20ter%20ukrepih%20za%20programe%20razvoja%20podeelja

%20v%20Obcini%20Destrnik.pdf


Друга информация:


Мярката относно заплащането на застрахователни премии за застраховане на култури и продукция включва следните неблагоприятни климатични явления, които могат да бъдат приравнени към природни бедствия: пролетни слани, градушки, светкавици, пожари, породени от светкавици, урагани и наводнения.


Общинският правилник е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1857/2006 относно мерките, които общината трябва да приеме, и приложимите общи разпоредби (действия, предшестващи предоставянето на помощ, натрупване, прозрачност и мониторинг на помощта)


Franc PUKSIC

Кмет


C2008-208-04


Untitled Page