Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат селскостопански продукти и с изменения Регламент (ЕО) № 70/2001 - (2008/C 210/04)

Обн. C ОВ. бр.210 от 19 Август 2008г.

Помощ №: XA 133/08


Държава-членка: Италия


Регион: Marche


Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ: Sostegno ad investimenti realizzati dalle cooperative agricole e dalle cooperative sociali che operano nel settore agricolo e forestale


Правно основание:

— L.R. n. 07/2005, art. 4, comma 2

— Deliberazione della Giunta regionale delle Marche n. 93 del 28.1.2008 — «Programma annuale 2008 della legge regio- nale 23 febbraio 2005, N. 7 — Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale» — Paragrafo 1 dell'allegato


Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството:


В бюджета на региона за 2008 г. се предвиждат 150 000 EUR за мерките по тази схема, заедно с евентуални икономии от изпълнението на програмата за 2006 година.


Средствата за следващите години ще се определят от съответните годишни закони за бюджета


Максимален интензитет на помощта:


Общият интензитет на помощта не трябва да надхвърля 40 % (или 50 % в районите в по-неблагоприятно положение) от приемливите разходи.


Инвестицията, която е одобрена за подпомагане, не трябва да превишава 50 000 EUR.


Общият размер на помощите, отпуснати на едно предприятие, не трябва да надхвърля 400 000 EUR, изплатени за всеки период от три данъчни години, или 500 000 EUR, ако предприятието е разположено в район в по-неблагоприятно положение или в район, посочен в член 36, буква а), точки i), ii) и iii) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, определени от държавите-членки в съответствие с членове 50 и 94 от посочения регламент


Дата на въвеждане: От 2008 г. нататък и във всеки случай след като Комисията потвърди получаването на тази обобщена информация


Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: До 31 декември 2013 г.


Цел на помощта: Съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 схемата цели МСП да намалят производствените си разходи, да подобрят и разнообразят производствените дейности, да повишат качеството на продуктите, да защитят и подобрят околната среда и да подобрят хигиената на животните и ветеринарно-санитарните условия


Получатели:


1. Социални кооперативи от тип Б, записани в официалния регистър на социалните кооперативи, установен с регио- налния закон № 34 от 18 декември 2001 г., които осъществяват дейност в селскостопанския сектор.


2. Селскостопански кооперативи и консорциуми, квалифицирани като професионален земеделски производител (IAP)


Обхванат сектор: Селско стопанство


Име и адрес на органа, предоставящ помощта: Regione Marche


Интернет адрес:


www.agri.marche.it/Aree tematiche/aiuti di stato/Sostegno ad investimenti realizzati dalle cooperative agricole e dalle cooperative sociali che operano nel settore agricolo e forestale.pdf


Друга информация:


Приемливите разходи и получателите по схемата се избират на базата на процедурите и приоритетите, посочени в параграф 1 от приложението към „Решението на регионалното ръководство на Marche № 93 от 28 януари 2008 г. — „Годишна програма за 2008 г. от Регионалния закон № 7 от 23 февруари 2005 г. — за насърчаване на сътрудничеството за развитието на селските райони““, което е правното основание на схемата и чийто окончателен текст ще се съобщи на Комисията незабавно след приемането му.


Освен това се гарантира, че всички помощи за сектора на горското стопанство ще се предоставят изключително в съответствие с Регламент (ЕО) № 1998/2006 от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от договора към минималната помощ, и че е изключено предоставянето на помощи на агрохранителни и агро-промишлени кооперативи, както е специално предвидено в горепосоченото проекторешение на регионалното ръководство, което е правното основание на настоящата схема за помощ


Помощ №: XA 156/08


Държава-членка: Италия


Регион: Regione autonoma Valle d'Aosta


Наименование на схемата за помощ: Conservazione di paesaggi e fabbricati rurali tradizionali


Правно основание: Art. 51 del titolo III (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alle leggi regionali 16 novembre 1999, n. 36, e 28 aprile 2003, n. 18) della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010). Modificazioni di leggi regionali.» e successive modificazioni e integrazioni


Планирани годишни разходи за схемата: 7 млн. EUR


Максимален интензитет на помощта:


Имайки предвид, че районът като цяло е „планински район“ по смисъла на член 36, буква а), точка i) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, максималният интензитет на помощта е, както следва:


а) 50 % от приемливите разходи за съхраняване на културноисторическо наследство, съставляващо част от производствените активи на стопанствата, включително разходите и таксите по проектиране, когато инвестицията води до увеличение на производствения капацитет на стопанството. Тази граница може да бъде увеличена с 10 процентни пункта, при условие че инициативата се извършва от млади земеделски стопани през първите пет години от започване на тяхната дейност;


б) 75 % от приемливите разходи за съхраняване на културно-историческо наследство, съставляващо част от производствените активи на стопанствата, включително разходите и таксите по проектиране, когато инвестицията не води до увеличение на производствения капацитет на стопанството;


в) 100 % от допълнителните разходи, предназначени за използването на традиционни материали, необходими за съхраняване на архитектурните характеристики на сградите, когато инвестицията води до увеличение на производствения капацитет;


г) 100 % от приемливите разходи за съхраняване на наследствените характеристики с археологическа и историческа стойност, които не са производствени активи на стопанствата, и за свързани разходи и такси по проектиране. Когато получателят или негови сътрудници сами извършват дейности по стопанството, помощта може да бъде предоставена само до 10 000 EUR годишно.


Когато помощта е предоставена под формата на лихвена субсидия или на субсидиран заем, брутният еквивалент на помощта се изчислява с помощта на съответния софтуер, който прилага базисния лихвен процент, периодично определян от Комисията


Дата на въвеждане: От датата на публикуване на регистрационния номер на молбата за освобождаване на уебсайта на Генерална дирекция „Селско стопанство и развитие на селските райони“


Срок на схемата: Помощта по схемата може да бъде предоставяна до 31 декември 2013 г. и в продължение на шест месеца след тази дата


Цел на помощта:


Настоящата схема за помощ има следните цели:


а) съхраняване на достъпа до високопланински райони за преместване на животните на нови пасища;


б) опазване и подобряване на околната среда, хигиенните условия и хуманното отношение към отглежданите животни;


в) повишаване на качеството на продукцията;


г) намаляване на производствените разходи;


д) възстановяване на историческото, архитектурното и природното наследство със селскостопанска стойност;


е) увеличаване на производството на алтернативна и възобновяема енергия.


Следните разходи са приемливи по схемата:


а) дейности за съхраняване на наследствените характеристики с археологическа, историческа или природна стойност, които не са производствени активи на стопанствата;


б) дейности за съхраняване на наследствените характеристики, които са производствени активи на стопанствата;


в) разходи и такси за проектиране, свързани с дейностите, определени в точки а) и б) по-горе.


Позоваване на законодателството на Общността: член 5 от Регламент (ЕО) № 1857/2006


Обхванат сектор: Всички селскостопански сектори


Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Regione autonoma Valle d'Aosta — Assessorato Agricoltura e risorse naturali — Dipartimento Agricoltura — Loc. Grande Charri?re, 66 — I-11020 Saint-Christophe (Aosta)


Интернет адрес:

http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_allegato=1287


Помощ №: XA 157/08


Държава-членка: Италия


Регион: Regione autonoma Valle d'Aosta


Наименование на схемата за помощ: Investimenti nelle aziende agricole


Правно основание: Art. 50 del titolo III (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alle leggi regionali 16 novembre 1999, n. 36, e 28 aprile 2003, n. 18) della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010). Modificazioni di leggi regionali.» e successive modificazioni e integrazioni


Планирани годишни разходи за схемата: 10 000 000 EUR


Максимален интензитет на помощта:


Имайки предвид, че районът като цяло е „планински район“ по смисъла на член 36, буква а), точка i) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, максималният интензитет на помощта е, както следва:


а) 50 % от приемливите разходи;


б) 60 % от приемливите разходи за инвестиции, направени от млади земеделски стопани през първите пет години от започване на тяхната дейност;


в) 75 % от приемливите инвестиции за допълнителните разходи за прилагане на специфични правила за опазване и подобряване на околната среда, подобряване на хигиенните условия в животновъдните предприятия или хуманното отношение към отглежданите животни в изпълнение на новите минимални изисквания на Общността или с цел да бъдат преизпълнени минималните изисквания на Общността, които са в сила; този процент не се прилага за инвестиции, които водят до увеличение на производствения капацитет.


Максималният интензитет на помощта възлиза на 500 000 EUR на получател за три финансови години.


Когато помощта е предоставена под формата на лихвена субсидия или на субсидиран заем, брутният еквивалент на помощта се изчислява с помощта на съответния софтуер, който прилага базисния лихвен процент, периодично определян от Комисията


Дата на въвеждане: От датата на публикуване на регистрационния номер на молбата за освобождаване на уебсайта на Генерална дирекция „Селско стопанство и развитие на селските райони“


Срок на схемата: Помощта по настоящата схема може да бъде предоставяна до 31 декември 2013 г. и в продължение на шест месеца след тази дата


Цел на помощта:


Схемата за помощ цели подкрепа за малки и средни селскостопански предприятия за следните второстепенни цели:


а) намаляване на производствените разходи;


б) повишаване на качеството на продукцията;


в) опазване и подобряване на околната среда, хигиенните условия и хуманното отношение към отглежданите животни;


г) увеличаване на производството на алтернативна и възобновяема енергия.


Следните разходи са приемливи по схемата:


а) покупка на оборудване и машини, включително компютърно оборудване, за подобряване, увеличаване и съхраняване на селскостопанската продукция, до пазарната им стойност;


б) строителство, придобиване и подобрение на недвижимо имущество;


в) разходи и такси за проектиране и други общи разходи, свързани с точки а) и б) по-горе;


г) закупуване на земя, освен ако не е предназначена за строеж, до 10 % от приемливите инвестиции;


д) изграждане на заводи за производство на биогаз, предназначен за собствено потребление.


Помощ не може да бъде предоставяна по отношение на следното:


а) закупуване на права за производство, животни или едногодишни растения;


б) засаждане на едногодишни растения;


в) дренажни работи или напоително оборудване и напоителни работи, освен ако инвестицията води до намаляване на потреблението на вода с минимум 25 % в сравнение с предишното потребление;


г) обикновени инвестиции в подмяна на активи;


д) производството на продукти, предназначени да имитират или заместват мляко и млечни продукти.


Позоваване на законодателството на Общността: член 4 от Регламент (ЕО) № 1857/2006


Обхванат сектор: Всички селскостопански сектори


Име и адрес на органа, предоставящ помощта:


Regione autonoma Valle d'Aosta — Assessorato Agricoltura e risorse naturali — Dipartimento Agricoltura — Loc. Grande Charri?re, 66 — I-11020 Saint-Christophe (Aosta)


Интернет адрес:

http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_allegato=1287


Помощ №: XA 158/08


Държава-членка: Обединено кралство


Регион: Wales


Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ: Wales Foot and Mouth Disease Compensation Scheme


Правно основание: Section 1 of the Welsh Development Agency Act 1975


Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството:


Максимален интензитет на помощта: Помощта ще е ограничена до загубите, причинени от болести, за които има официално обявена епидемия от публичните власти, и няма да надхвърля 100 % от разходите, свързани с изискванията на схемата


Дата на въвеждане: 11 април 2008 г.


Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: Предоставената помощ ще е под формата на плащания за глава добитък, изплатени на овцевъдите в районите в по-неблагоприятно положение в Уелс. Схемата ще продължи докато правителството на Уелс (Welsh Assembly Government) изплати сумите на всички отговарящи на съответните условия производители; очаква се това да стане до юни 2008 г. Властите на Обединеното кралство ще уведомят Комисията за завършването на схемата


Цел на помощта:


Предложената схема има за цел да компенсира овцевъдите в районите в по-неблагоприятно положение в Уелс за загубите, породени от ограниченията за движение и износ на животни, наложени във Великобритания вследствие на появата на огнища на шап в Англия. Помощта ще бъде предназначена единствено за малките и средните овцевъди в районите в по-неблагоприятно положение. Тези райони представляват 80 % от селскостопанската площ в Уелс.


Схемата е в съответствие с член 10, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1857/2006, съгласно който помощта трябва да бъде ограничена до загубите, причинени от болести, за които има официално обявена епидемия от публичните власти


Приемливи разходи:


Конкретното основание за схемата са изчисленията, според които ограниченията за движение, наложени в Уелс вследствие на появата на огнища на шап в Англия, са причинили икономически загуби за овцевъдния сектор на Уелс в размер на приблизително 19,6 млн. GBP.


Предложената схема няма да надвишава 9,2 млн. GBP. Помощта ще е под формата на изплащане на 2 GBP за овца в районите в по-неблагоприятно положение в Уелс. Размерът на плащанията е изчислен така, че да се избегне опасността от свръхкомпенсиране на отговарящите на условията овцевъди


Обхванат сектор: Овцевъдни ферми от районите в по-неблагоприятно положение в Уелс, които отговарят на критериите за малки и средни предприятия


Име и адрес на органа, предоставящ помощта:


Welsh Assembly Government

Cathays Park Cardiff CF10 3NQ United Kingdom


За контакт:


Mrs Terri Thomas

Tel. (44-029) 20 82 51 76

E-mail: terr@####67108864#mailto:thomas@wales.gsi.gov.uk#i.thomas@wales.gsi.gov.uk@


Интернет адрес:

http://new.wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/ahw/disease/footandmouth/fmdcompensationscheme/?lang=en


Подпис и дата от името на Министерството на околната среда, храните и въпросите на селските райони (компетентен орган в Обединеното кралство)


Помощ №: XA 178/08


Държава-членка: Нидерландия


Регион: —


Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ: Terra Madre Nederland 2008


Правно основание: Artikel 21.13 van de Wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (IXV) voor het jaar 2008


Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: 0,03 млн. EUR индивидуална помощ


Максимален интензитет на помощта: 100 %


Дата на въвеждане: 12 май 2008 г.


Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: До 31 декември 2008 г.


Цел на помощта: Помощ ad hoc (специално) за панаир за малки и средни първични земеделски стопанства


Обхванат сектор: Малки и средни първични земеделски стопанства (код по NACE: A — земеделие, природа и горско стопанство)


Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Nederland


Интернет адрес:

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640848&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_document_id=110888&p_node_id=1042294&p_mode=BROWSE


Друга информация: Схемата за помощ е в съответствие с член 15, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 1857/2006. Помощта се предоставя на сдружение „Slow Food Convivia in Nederland“ и не се плаща пряко на производители. Целта на панаира е всички малки и средни земеделски стопанства да обменят знания, свързани с (производството на) типични местни продукти посредством конференции и дискусии на кръгла маса


Помощ №: XA 189/08


Държава-членка: Финландия


Регион: Финландия


Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ:


TSE-valvontaohjelma (TSE-testikustannusten korvaaminen nautojen, lampaiden ja vuohien osalta)


Program for overvakning av TSE, transmissibla spongiforma encefalopatier (ersattning for kostnader for TSE-test av notkreatur, far och getter)


Правно основание:


Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии


Maa- ja metsatalousministerion asetus nautojen BSE-taudin vastustamisesta (6/EEO/2007)/Jordoch skogsbruksministeriets forordning om bekampning av BSE i notkreatur (6/VLA/2007)


Maa- ja metsatalousministerion asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta (32/EEO/2006, muut. 7/EEO/2007)/ Jordoch skogsbruksministeriets forordning om bekampning av TSE-sjukdomar hos far och getter (32/VLA/2006, andrad ved 7/ VLA/2007)


Maa- ja metsatalousministerion asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista (296/2006)/Jord-och skogs-bruksministeriets forordning om Livsmedelssakerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer (296/2006)


Планирани годишни разходи по схемата: Бюджетът за 2008 г. възлиза на 4,17 млн. EUR. Общият бюджет за периода 2008-2013 г. е максимално 25 млн. EUR


Максимален интензитет на помощта: 100 %


Дата на въвеждане: 26 май 2008 г.


Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: До 31 декември 2013 г.


Цел на помощта:


Само за определени сектори.


Целта на помощта е да компенсира разходите за проверка на едър рогат добитък, овце и кози за наличие на ТСЕ, в съответствие с член 16, буква ж) от Регламент (ЕО) № 1857/2006


Обхванат сектор:

Код по NACE

A00121 — Говедовъдство, млеконадойно фермерство

A00122 — Отглеждане на овце, кози, коне, магарета, мулета и катъри


Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki


Интернет адрес: http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2006/20060050.pdfhttp://wwwb.mmm.fi/el/laki/d/default.html


Друга информация:


Интензитетът на помощта е 100 %, но най-много 34,50 EUR на тест.


Предполагаемите разходи по схемата за помощ през 2008 г. Са 4,17 млн. EUR (120 800 теста). Общият бюджет за периода 2008-2013 г. е максимално 25 млн. EUR.


Помощта не включва преки плащания към производителите


C2008-210-04


Untitled Page