Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат селскостопански продукти и с изменения Регламент (ЕО) № 70/2001 - (2008/C 210/05)

Обн. C ОВ. бр.210 от 19 Август 2008г.

Помощ №: XA 139/08


Държава-членка: Италия


Регион: Campania


Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ:


Incentivi a favore delle aziende agricole per investimenti finalizzati all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia per l'auto-produzione aziendale e il recupero di energia termica, elettrica e meccanica e di sistemi idonei a ridurre i consumi energetici, per la produzione primaria di prodotti agricoli


Правно основание:


— D.lgs 30 aprile 1998 n. 173, art. 1, commi 3 e 4 (Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5.6.1998), che ha istituito un regime di aiuti per l'incentivazione dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'im-patto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici


— DM n. 401 del 11.9.1999 (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 5.11.1999), recante le norme di attuazione dell'art. 1, commi 3 e 4 del D.lgs n. 173/98 per la concessione di aiuti a favore della produzione e utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo


— Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006)


— D.G.R. n. 214 dell'1.2.2008, «Modifica della DGR n. 283 del 4 marzo 2006 ed adeguamento, alle condizioni previste dal reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, degli aiuti a favore dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili e per il risparmio energetico in agricoltura, approvati con la medesima deliberazione n. 283/2006»


Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Общите планирани разходи за тази схема са 574 238 EUR. Този размер може да бъде увеличен до обща сума от 1 990 941,22 EUR, разпределена и платена на региона на Campania съгласно Декрет № 156409 на Италианското министерство от 8 ноември 2001 г. за инициативите, включени съгласно Законодателен Декрет № 173/98, член 1, параграфи 3 и 4, в следствие на всички разходи, спестени по отношение на действия, финансирани по предишната схема XA 74/05, която е освободена съгласно Регламент (ЕО) № 1/2004 на Комисията


Максимален интензитет на помощта: Брутният интензитет на помощта не надхвърля 40 % от приемливите разходи и може да бъде увеличен с 50 % за селски стопанства, разположени в районите, посочени в член 36, буква а), точки i), ii) и iii) от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета. В случай на инвестиции от страна на млади селски стопани в рамките на 5 години от установяването им тези проценти могат да бъдат увеличени до максимум съответно 50 % и 60 %.


„Млади селски стопани“ означава производители на селскостопански продукти, които отговарят на критериите, определени в член 22 от Регламент (ЕО) № 1698/2005


Дата на въвеждане: Схемата за помощ ще влезе в сила на 30-ия ден след публикуването в Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) (Официален регионален вестник) и при всички случаи не по-рано от десет работни дни след изпращането на настоящия документ, както е предвидено в член 20 от Регламент (ЕО) № 1857/2006


Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: Схемата ще се прилага до изчерпване на бюджета, като продължителността няма да надхвърли периода на валидност на Регламент (ЕО) № 1857/2006


Цел на помощта: Схемата е предназначена да подпомогне малките и средни регионални селски стопанства, които представляват независими предприятия или групи, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията, които не са класифицирани като предприятия в затруднено положение.


Мерките имат следните цели:


— да намалят производствените разходи, по-специално по отношение на икономиите на енергия и използването на възобновяеми източници на енергия,


— да насърчат и подобрят естествената околна среда чрез намаляване на емисиите на парникови газове и ерозията,


— да насърчат разнообразяването на дейностите на селските стопанства.


Тези цели са посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1857/2006.


Приемливите разходи по настоящата схема са следните:


— разходи за работа, инсталация и оборудване, свързани със събирането, съхранението и първоначалната преработка на растителна биомаса, която ще се използва за енергийни цели, единствено за собствените нужди на стопанството,


— закупуването и инсталирането на високопроизводителна инсталация с термален генератор, захранван със селскостопанска растителна биомаса, за собствените нужди на стопанството,


— машини, оборудване, инсталация и работа, свързани с производството и възстановяването на енергия от възобновяеми източници (слънце, вятър, геотермална енергия, енергия от растителна и селскостопанска биомаса, хидравлична енергия), за да се покрият енергийните нужди на стопанството,


— машини и оборудване, включително компютърни програми за прилагането на технология, предназначена да ограничи енергийното потребление в стопанствата,


— общи разходи, свързани с горепосочените, като разходи за проектиране, проучвания за осъществимост, консултантски услуги и др


Обхванат сектор (обхванати сектори): Схемата се прилага за всички селскостопански сектори


Име и адрес на органа, предоставящ помощта:


Giunta regionale della Campania — Assessorato all'Agricoltura ed attivita produttive — Area generale di coordinamento Sviluppo attivita settore primario — Settore Interventi per la produzione agricola, produzione agroalimentare, mercati agricoli, consulenza mercantile — Centro Direzionale-Isola A6

— I-80143 Napoli

— Tel. (39) 081 796 74 25;

telefax (39) 081 796 75 30


Интернет адрес: www.sito.regione.campania.it/agricoltura/aiuti/energia.htmlДруга информация: —


Помощ №: XA 142/08


Държава-членка: Обединено кралство


Регион: Scotland


Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ:


Shetland Johne's Disease Scheme


Правно основание:


Local Government in Scotland Act 2003; Zetland County Council (ZCC) Act 1974


Планирани годишни разходи по схемата или общ размер на индивидуална помощ, предоставена на дружеството:


   
Година Общопланирани разходи
   
2007-2008 35000GBP
   
2008-2009 35000GBP
   
2009-2010 35000GBP
   
2010-2011 35000GBP
   
2011-2012 35000GBP
   
Общо 175000GBP


35 000 GBP (трийсет и пет хиляди британски лири) (Тази схема ще бъде прилагана като услуга за общността на селскостопанските производители като цяло)


Максимален интензитет на помощта: Интензитетът на помощта е 100 % в съответствие с глава 2, член 10 от регламента


Дата на въвеждане: Схемата ще започне на 1 април 2008 г.


Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: Схемата ще започне на 1 април 2008 г. и ще приключи на 31 март 2013 г.


Цел на помощта: Схемата ще се прилага в съответствие с глава 2, член 10 от Регламент (ЕО) № 1857/2006. The Shetland Johne's Disease Scheme (SJDS) има за цел да предостави услуга във връзка с откриването на болестта на Джон по говедата както при влизането на добитъка в Shetland, така и във всички съществуващи стада от говеда. Тестовете са ефективни върху бикове и женски говеда с възраст над 2 години. Схемата включва всички мерки и осигурява да се подлагат на тестове за болестта на Джон всички съответни животни, влизащи на територията на Shetland, и животни от всички съществуващи 201 стада от говеда в Shetland. Схемата се прилага като услуга за общността на селскостопанските производители като цяло и не налага такси или налози по отношение на тестовете върху внасяните или наличните животни — помощта по тази схема се предоставя под непарична форма като субсидирани услуги и не включва преки плащания на парични суми към производителите.


Главната цел на SJDS е чрез извършване на тестове за болести върху внасяните животни да се предпазват от болести говедата в Shetland и да се запази доброто им здравословно състояние, като по този начин бъдат постигнати следните цели:


— намаляване на производствените разходи,


— подобряване или пренасочване на производството,


— подобряване на качеството,


— съхранение и подобряване на околната среда, хигиенните условия и стандартите за хуманно отношение към животните


Обхванат сектор (обхванати сектори): Животновъдство — говеда


Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Отговарящата за схемата организация е: Shetland Islands Council

Economic Development Unit

6 North Ness Business Park

Lerwick

Shetland ZE1 0LZ United Kingdom


Интернет адрес: http://www.sdt.shetland.org/Schemesinnotificationprocess.aspxМожете да посетите и главната интернет страница на Обединеното кралство за освободени държавни помощи за селското стопанство на адрес:


http://defraweb/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm


Проверете връзката на Shetland Johne's Disease Scheme


Друга информация: —


Подпис и дата от името на Министерството на околната среда, храните и въпросите на селските райони (компетентен орган в Обединеното кралство)


Neil Marr

Agricultural State Aid Team Leader

Defra

5D 9 Millbank c/o Nobel House

17 Smith Square

Westminister

London SW1P 3JR United Kingdom


Помощ №: XA 143/08


Държава-членка: Белгия


Регион: Vlaanderen


Наименование на схемата за помощ или име на дружеството, получател на индивидуалната помощ:


Vlaams Varkensstamboek vzw


Правно основание:


— Decreet van 21 december 2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008


— Koninklijk besluit van 2 september 1992 betreffende de verbetering van fokvarkens/Arrte royal du 2 septembre 1992 relatif a l'amelioration des reproducteurs porcins


— Ministerieel besluit van 3 september 1992 betreffende de verbetering van de fokvarkens/Arr?te ministeriel du 3 septembre 1992 relatif a l'amelioration des reproducteurs porcins


Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: 463 000 EUR


Максимален интензитет на помощта: До 100 % от административните разходи по създаване и поддържане на регистри на стадата.


До 70 % от разходите по изследвания, извършвани от трети лица или от името на трети лица, за определяне генетичното качество или продуктивността на животните; с изключение за помощта, отпускана, за да се покрият разходите по мерките за контрол, осъществявани от собственика на животните и рутинния качествен контрол на млякото


Дата на въвеждане: Помощта ще може да бъде отпусната от 1 април, най-рано 15 дни след подаване на заявление.


Помощта се отпуска с изпълнително решение. Тези изпълнителни решения се съставят ежегодно. Предстои да бъде разработен проект за изпълнително решение. В това решение ще бъде включена клаузата за статуквото („stand-still“)


Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: Субсидията ще бъде отпусната за периода до 31 декември 2008 г.


Цел на помощта: Vlaams Varkensstamboek („VVS“) е призната организация с нестопанска цел, която поддържа регистри на стадата за различни породи свине. Тя посочва, че ще използва помощта за покриване на административните разходи по създаване и поддържане на регистрите на стадата, напр. За вписване на данните за раждане и произход в базите данни както и за издаване и предоставяне на зоотехнически справки и свидетелства за произход.


Освен това VVS провежда тестове за определяне на генетичното качество или на продуктивността на животните за разплод. Провеждат се три вида тестове:


1. плодовитост;


2. резултати по угояване и качеството при клането;


3. производителност по отношение на растеж и процент месо.


Помощта се предоставя по силата на член 16 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 и съответства на неговите разпоредби.


Член 16, параграф 1, буква а): помощ с интензитет до 100 % за покриване на административните разходи по създаване и поддържане на регистри на стадата.


Член 16, параграф 1, буква б): помощ с интензитет до 70 % от разходите по изследвания, извършвани от трети лица или от името на трети лица, за определяне генетичното качество или продуктивността на животните; с изключение на помощта, отпускана, за да покрият разходите по мерките за контрол, осъществявани от собственика на животните и рутинния качествен контрол на млякото


Обхванат сектор (обхванати сектори): Животновъдство


Име и адрес на органа, предоставящ помощта:


Departement Landbouw en Visserij Duurzame Landbouwontwikkeling Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan, 35, bus 40

B-1030 Brussel


Интернет адрес: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/eu.htmlДруга информация: —

Jules VAN LIEFFERINGE

Secretaris-generaal


Помощ №: XA 144/08


Държава-членка: Франция


Регион: Департамент Herault


Наименование на схемата за помощ:


Regime d'aides aux frais administratifs de cessions d'immeubles ruraux non b?tis permettant la constitution d'lots culturaux regroupes (remembrement)


Правно основание:

— Член 13 от Регламент (ЕО) № 1857/2006

— Articles L121-24, L121-25 et L124-1 a L124-13 du Code rural,

— Convention cadre avec la Region Languedoc-Roussillon selon l'article L 1511-3 Code General des Collectivites Terri- toriales (projet)

— Deliberation du Conseil general de l'Herault (projet) Планирани годишни разходи по схемата: 50 000 EUR Максимален интензитет на помощта: 60 % от действително направените разходи, при следните условия:


Приемливи разходи:


— административни разходи, свързани с прехвърлянията на земя и тяхното данъчно облагане, както и с разходите за земемерство, когато те са необходими за изготвянето на нота- риално заверените документи.


Приемливи транзакции:


— прехвърляния на незазстроени селскостопански земи с площ до 1 ha 50 a и на стойност над 1 500 EUR,

— прехвърляния, получили одобрение от Департаментната комисия за окрупняване на земеделските площи в съответствие с член L124-4 от Закона за селското стопанство (Code rural),

— помощта ще бъде ограничена за площ от максимум 10 ha за един купувач


Дата на въвеждане: След одобряване от Комисията


Срок на схемата: До 31 декември 2013


Цел на помощта: Целта е да се улесни преструктурирането на земеделските площи чрез заплащане, което преструктуриране извършват собствениците-стопани, за да повишат рентабилността на своите стопанства.


В действителност хаотичното застрояване и раздробяването на имотите не позволяват прилагане на най-добрите селскостопански практики, повишават разходите и така влияят неблагоприятно върху производителността и, в съответните случаи, върху избора за разнообразяване на видовете отглеждани култури.


В другия случай, формирането на парцели с достатъчни размери за отглеждане на култури ще помогне на селския стопанин да оптимизира своите работни практики.


Когато бъдат отстранени физическите пречки (пътна мрежа, изкопи …) и административните пречки, Департаментната комисия за окрупняване на земеделските площи ще може да поиска прилагане на „обединяването на парцели“ в данъчно-административния смисъл на термина


Обхванати сектори: Селскостопанският сектор (А) или природният сектор (означение N на съществуващите документи за местно градоустройство) в департамент Herault


Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Conseil general de l'Herault

P?le developpement et emploi

Direction agriculture et developpement rural Service foncier agricole et territoire Leader H?tel de Departement

1000, rue d'Alco

F-34087 Montpellier Cedex 4

Tel. (33-0) 467 67 70 00 — Fax (33-0) 467 67 67 53

E-mail: @####67108864#mailto:agrirural@cg34#agrirural@cg34@


Интернет адрес:

http://www.cg34.fr/economie/index.htmlПоследователност за преглеждане: Economie/Agriculture/Territoire/Amenagement foncier/[en savoir plus]: cessions de certains immeubles ruraux


Допълнителна информация: —


Бенефициери: Земеделски стопани, отговарящи на следните две условия:


— бенефициери по дейност за местно развитие, описана в листовка 431-В1 на Регионалния документ за развитие на селските райони 2007-2013 г. (раздел Languedoc-Roussillon),


— страните, участващи в двустранна транзакция, не трябва да имат роднинска връзка помежду си (до второ поколение, включително)


Помощ №: XA 147/08


Държава-членка: Латвия


Регион: —


Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ:


Atbalsta sh?ma „Atbalsts demonstr?jumiem saimniecibas“


Правно основание:


Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecibai 2008. gada un ta pieskirsanas kartibu“ 4. pielikuma III. atbalsta programma 46.–53. punkts


Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството:


Общ размер на помощта по схемата през 2008 г.: 120 000 LVL Общ размер на помощта по схемата през 2009 г.: 130 000 LVL Общ размер на помощта по схемата през 2010 г.: 140 000 LVL Общ размер на помощта по схемата през 2011 г.: 150 000 LVL Общ размер на помощта по схемата през 2012 г.: 160 000 LVL Общ размер на помощта по схемата през 2013 г.: 170 000 LVL


Максимален интензитет на помощта: Помощ за демонстрационни дейности относно земеделски стопанства и на селскостопански изложения се предоставя в размер на 100 % по отношение на оперативните разходи по предоставянето на услуги и за закупуването на материали, необходими за демонстрационните дейности, както и по отношение на разходи по поддръжката на инфраструктурата


Дата на въвеждане: 1 април 2008 г.


Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: До 30 декември 2013 г.


Цел на помощта: Целта на помощта е да се организират дългосрочни демонстрации в секторите на растениевъдството и животновъдството (включително и биологичното земеделие) в Латвия. Тя цели насърчаването на сътрудничеството между селскостопанските науки и производството.


Помощта се предоставя в съответствие с член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1857/2006


Обхванат сектор (обхванати сектори): Помощта е предназначена за малки и средни предприятия, осъществяващи първично производство на селскостопански продукти.


Помощта е предназначена за секторите на животновъдството и растениевъдството


Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Latvijas Republikas Zemkopibas ministrija

LV-1981 Riga


Интернет адрес:http://www.zm.gov.lv/doc_upl/4.pielikums.doc


Друга информация: Помощ за демонстрационни дейности относно земеделски стопанства и на селскостопански изложения за малки и средни предприятия, осъществяващи първично производство на селскостопански продукти, се предоставя в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006: съгласно член 15, параграф 3 помощта се предоставя в натура посредством субсидирани услуги и не включва директни плащания на парични суми към производителите, а съгласно член 15, параграф 4 помощта е достъпна за всички, отговарящи на критериите за подпомагане в съответната област, въз основа на обективно определени условия. Никаква помощ не остава в посредничещо предприятие; цялата помощ се предава на крайните получатели.


Не се предоставя помощ със задна дата за дейности, които вече са били извършени от получателя


C2008-210-05


Untitled Page