АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ НА РАБОТНИЦИ МИГРАНТИ - РЕШЕНИЕ № 208 от 11 март 2008 година за създаване на обща рамка за събиране на данни относно вземането на решения по заявления за пенсии - (текст от значение за ЕИП) - (2008/683/ЕО)

Обн. L ОВ. бр.223 от 21 Август 2008г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


АДМИНИСТРАТИВНАТА КОМИСИЯ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ НА РАБОТНИЦИ МИГРАНТИ,


като взе предвид член 81, буква г) от Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета1, съгласно който Административната комисия насърчава и развива сътрудничеството между държавите-членки, като модернизира процедурите за обмен на информация, по-специално като адаптира информационния поток между институциите за целите на обмена чрез електронни средства, отчитайки развитието на обработката на данни във всяка държава-членка, при което основна цел на тази модернизация е ускоряване отпускането на обезщетения,като взе предвид член 117 от Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета2, съгласно който Административната комисия, въз основа на проучванията и предложенията на Техническата комисия, посочена в член 117в от регламента за прилагане, привежда в съответствие с новите техники за обработка на данни образците на документи, както и начините за подаване и процедурите за предаване на данни, които са необходими за прилагането на регламента и на регламента за прилагане,


като има предвид, че:


(1) С цел да бъде подпомогната Административната комисия в оценката на степента, до която дейността на Техническата комисия допринася за ускоряване отпускането на обезщетения, е целесъобразно да бъдат осигурени някои основни количествено, а така също и качествено определени данни.


(2) Разликите между наличните данни в отделните държави-членки затрудняват сравнението, а събирането на статистически данни не следва да бъде голяма и ненужна тежест за държавите-членки.(3) Поради това намерението е да бъдат събрани най-важните основни данни за обработката и вземането на решения по заявления за пенсии за старост с оглед подобряване на информираността относно положението във всяка една от държавите-членки, по-специално по отношение на това, кои са основните проблемни места в системата и процедурите на всяка държава-членка; да бъде споделяна информация за добри практики и да се предлагат идеи за съкращаване на сроковете за обработка и определяне на ясни критерии, които позволяват на всяка държава членка да съпостави нивото на собственото си представяне.


(4) Поради това е целесъобразно да бъде създадена широка обща рамка за събирането на данни относно вземането на решения по заявления за пенсии и за целта компетентните органи следва да дадат точни указания на националните институции.(5) Компетентните институции следва да имат предвид при разработването и внедряването на своите вътрешни национални системи за идентифициране и събиране на данни за обработката и вземането на решения по заявления за пенсии, разработването и предстоящото въвеждане на Електронния обмен на данни за социалната сигурност (EESSI).(6) Срокът на действие на Решение № 182, в което беше предвидено създаването на такава обща рамка, изтече на 1 януари 2006 г.,РЕШИ:1. Компетентните институции на държавите-членки (а там където в една държава-членка има няколко такива, определените компетентни институции) следва да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че данните, посочени в точка 5, могат да бъдат събрани и предоставени.2. Всяка година през януари тези данни за предходната година следва да бъдат предоставяни на Техническата комисия, предвидена в член 117в от Регламент (ЕИО) № 574/72.


3. Секретариатът на Техническата комисия е отговорен за координацията на събирането на тези данни и, с одобрението на Техническата комисия, за изготвянето на годишно обобщение за Административната комисия.4. Събраните данни следва да се отнасят само до пенсии за старост, при които заявителят пребивава в друга държава-членка, и следва да отразяват следното:а) времето за реакция, необходимо на проучващата институция в държавата-членка по пребиваване (т. е. времето, необходимо на проучващата институция, за да информира компетентната институция, че е подадено заявление за пенсия до последната). За целите на настоящото решение „проучваща институция“ означава организацията в държавата-членка по пребиваване на заявителя, която отговаря за попълването на формуляр E 202, докато „компетентна институция“ означава организацията в държавата-членка, която получава попълнения формуляр E 202 и отговаря за съответната обработка на заявлението;б) времето, необходимо на компетентната институция да обработи заявлението (т. е. времето, необходимо на компетентната институция да издаде окончателно решение);в) общото време за обработка, необходимо на участващите две държави-членки (т. е. времето, през което заявителят е трябвало да чака издаването на окончателното решение, смятано от датата, на която заявлението е подадено за първи път в проучващата институция).Забележка: Препратката към „формуляр E 202“ след началото на електронния обмен по проекта за EESSI се прилага mutatis mutandis към съответния структуриран електронен документ (СЕД).


5. Реално събраните данни следва да включват следното:а) среден, най-кратък и най-дълъг срок, необходим през предходните дванадесет месеца за изпращането на заявления за пенсии за старост от проучващата институция до компетентната институция;б) среден, най-кратък и най-дълъг срок, необходим през предходните дванадесет месеца за издаването на окончателно решение от компетентната институция по пенсия за старост, когато заявителят живее в друга държава-членка;в) кратък коментар от компетентната институция с цел да се даде контекст на данните и да се разяснят факторите, имащи отношение за вземането на решение при най-кратко и най-дълго обработваното заявление;г) кратко обяснение от компетентната институция на използваната методология, наличие или отсъствие на извадка, размер на извадката, обхванат период, общ брой разгледани случаи и др.6. Където е възможно, събирането на данни започва през януари 2008 г. с оглед на първо представяне пред Техническата комисия през януари 2009 г.7. Всяка държава-членка представя своите данни пред Техническата комисия с оглед на утвърждаването на обмяната на опит и разпространението на добри практики.


8. Системата за събиране и използване на данните преминава преглед в края на всяка година и, когато е необходимо, се правят препоръки за усъвършенстването й.


9. Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.


То се прилага от 1 януари 2008 г.


Председател на Административната комисия

Jana LOVEIN


_________________________

1 ОВ L 149, 5.7.1971 г., стр. 2. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1992/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 392, 30.12.2006 г., стр. 1).

2 ОВ L 74, 27.3.1972 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 101/2008 на Комисията (ОВ L 31, 5.2.2008 г., стр. 15).


32008D0683


Untitled Page