Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат селскостопански продукти и с изменения Регламент (ЕО) № 70/2001 - (2008/C 212/05)

Обн. C ОВ. бр.212 от 20 Август 2008г.

Помощ №: XA 40/08


Държава-членка: Италия


Регион: Provincia autonoma di Trento


Наименование на схемата за помощ:


Agevolazioni per l'avviamento e il funzionamento delle forme associative (comma 1)


Правно основание:


L.P. 4 del 28 marzo 2003 «Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» art. 31 comma 1.


Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 3127 del 28 dicembre 2007, modificata con deliberazione n. 516 del 29 febbraio 2008, criteri attuativi dell'art. 31, comma 1 della L.P. 4/2003


Планирани годишни разходи за схемата: Предназначените за отпускане средства възлизат на 200 000 EUR на година


Максимален интензитет на помощта: 80 % през първата година, 60 % — през втората, 40 % — през третата, и 20 % — през четвъртата година


Дата на въвеждане: От датата на публикуване на идентифика- ционния номер на заявлението за освобождаване на интернет страницата на Генералната дирекция на Комисията „Земеделие и развитие на селските райони“


Срок на схемата: Ще бъде отпускана помощ до 31 декември 2013 г. най-късно


Цел на помощта: Насърчаване на партньорството в областта на пускането на пазара на селскостопански продукти и защитата на географски указания (марки за произход).


Член 9 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 предоставя правната основа за прилагането на тази схема за помощ.


Приемливите разходи включват единствено общи разходи, като например наем на помещения (в случай на покупка на помещения, приемливите разходи се ограничават до наема при пазарна цена), придобиване на офис оборудване, включително компютърен хардуер и софтуер, разходи за персонал, оперативни разходи (електричество, телефон, топлинна енергия и др.) и административни разходи. Изключени са таксите, свързани с регулаторни органи, вноски от членове, материали за опаковане на продуктите, амортизация, разходи за агенции, притежавани дялове, посредничество, отстъпки и рабати, данъци, такси и лицензи, дарения и благотворителни дейности или каквото и да е възнаграждение на притежателя на лиценза. Всякакви приходи във връзка с позиции за приемливи разходи ще се приспадат от приемливите разходи.


Помощта не трябва да бъде отпускана за разходи, направени след петата година, или след седмата година след признаването на организацията на производителите.


Споразуменията, сключени в рамките на групите или сдруженията от производители трябва да отговарят в пълна степен на съответните правила за конкуренцията, по-специално на разпоредбите на членове 81 и 82 от Договора


Обхванат сектор (обхванати сектори): Селско стопанство


Име и адрес на органа, предоставящ помощта:


Provincia autonoma di Trento

Dipartimento Agricoltura e alimentazione

Servizio Vigilanza e promozione delle attivita agricole

Via G.B. Trener, 3

I-38100 Trento


Интернет адрес:

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.aspItem=2&Type=FulView

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/viewAllegatoDeli.aspItem=2


Помощ №: XA 44/08


Държава-членка: Италия


Регион: Provincia autonoma di Trento


Наименование на схемата за помощ:


Agevolazioni per la qualita dei prodotti — comma 1, lettera b): spese per la preparazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificita


Правно основание:


L.P. 4 del 28 marzo 2003 «Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» art. 48, comma 1 lett. b).


Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 3126 del 28 dicembre 2007 modificata con deliberazioni n. 1059 del 24 aprile 2008 e n. 1193 del 9 maggio 2008 criteri attuativi dell'art. 48 della L.P. 4/2003


Планирани годишни разходи за схемата: Планирани годишни разходи от 40 000 EUR


Максимален интензитет на помощта: 100 % от направените разходи и максимум до 100 000 EUR на бенефициер през тригодишния референтен период


Дата на въвеждане: От датата на публикуване на регистрационния номер на заявлението за освобождаване на интернет страницата на Генерална дирекция „Селско стопанство и развитие на селските райони“


Срок на схемата: Помощта ще бъде предоставена най-късно до 31 декември 2013 г.


Цел на помощта: Да се предостави помощ за признаване на наименования за произход, защитени географски указания или удостоверения за специфичен характер, съгласно Регламенти (ЕИО) № 2081/92 и (ЕИО) № 2082/92 на Съвета, с цел да се насърчи подобряването на качеството на селскостопански продукти, да се увеличи стойността на селскостопанската продукция и да се улесни адаптацията в сектора към потребителското търсене, което винаги дава приоритет на качеството, и по-специално на производството на храни с местен произход.


Член 14, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на представлява правното основание за прилагането на схемата за помощ


Обхванат сектор (обхванати сектори): Сектор селско стопанство, само за продуктите с географско указание обхванати от Регламент (ЕО) № 1898/2006 на Комисията (ЗНП/ЗГУ) или Регламент (ЕО) № 1216/2007 на Комисията (ГТС)


Име и адрес на предоставящия орган:


Provincia autonoma di Trento

Dipartimento Agricoltura e alimentazione

Servizio Vigilanza e promozione delle attivita agricole

Via G.B. Trener, 3

I-38100 Trento

Интернет адрес:

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.aspItem=7&Type=FulView


http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/viewAllegatoDeli.aspItem=7


http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.aspItem=5&Type=FulView


Помощ №: XA 129/08


Държава-членка: Република Словения


Регион: Obmocje obcine Bohinj


Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ:


Drzavna pomoc za pospesevanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v obcini Bohinj, v obdobju 2007–2013


Правно основание:


Pravilnik o dodelitvi pomoci za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podezelja v obcini (II. poglavje)


Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, отпусната на дружеството:


2008: 75 210 EUR


2009: 76 938 EUR


2010: 78 708 EUR


2011: 80 517 EUR


2012: 82 374 EUR


2013: 84 264 EUR


Максимален интензитет на помощта:


1. Инвестиции в земеделски стопанства за първично производство:


— до 50 % от приемливите разходи в необлагодетелствани райони,


— до 40 % от приемливите разходи в други райони.


Помощта е предназначена за инвестиции за възстановяване на характерни елементи на земеделските стопанства, за закупуване на оборудване за земеделско производство, за инвестиции в трайни насаждения и за подобряване на обработваемата земя и управление на пасищата.


2. Съхраняване на традиционен ландшафт и сгради:


— за инвестиции в непроизводствени обекти — до 100 % от действителните разходи,


— за инвестиции в производствени активи на земеделските стопанства — до 60 % от действителните разходи, или до 75 % в необлагодетелствани райони, при условие че инвестицията не води до увеличаване на производствения капацитет на стопанството.


3. Помощ за плащане на застрахователни премии:


— общинското съфинансиране покрива разликата между размера на съфинансиране на застрахователните премии от националния бюджет и до 50 % от приемливите разходи за застрахователни премии за застраховането на добитък срещу болести.


4. Помощ за препарцелиране на земи:


— до 50 % от приемливите правни и административни разходи.


5. Предоставяне на техническа помощ:


— до 100 % от разходите за образование и практическо обучение, консултантски услуги, извършени от трети страни, организиране на форуми, състезания, изложения, панаири, публикации и уебсайтове и разходите по осигуряване на заместващ персонал. Помощта се предоставя под формата на субсидирани услуги и не трябва да включва директни плащания на парични суми към производителите


Дата на въвеждане: Помощта няма да бъде отпусната преди 1 март 2008 г. и не преди обобщената информация да бъде публикувана на уебсайта на Европейската комисия


Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: До 31 декември 2013 г.


Цел на помощта: Подпомагане на МСП


Позоваване на членове от Регламент (ЕО) № 1857/2006 и приемливи разходи: Глава II от проекта за Правилник за предоставяне на помощ за опазване и развитие на селското и горското стопанство и селските райони и в община Bohinj включва мерки, представляващи държавна помощ в съответствие със следните членове на Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти, и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001 (ОВ L 358, 16.12.2006 г., стр. 3):


— член 4: Инвестиции в земеделски стопанства,


— член 5: Съхраняване на традиционен ландшафт и сгради,


— член 12: Помощ за заплащане на застрахователни премии,


— член 13: Помощ за препарцелиране на земи,


— член 15: Предоставяне на техническа помощ в селскостопанския сектор


Обхванат сектор (обхванати сектори): Селско стопанство


Име и адрес на органа, предоставящ помощта:


Obcina Bohinj

Triglavska 35

SLO-4264 Bohinjska Bistrica


Интернет адрес:


http://obcina.bohinj.si/index.phpid=248&no_cache=1&tx_drblob_pi1[downloadUid]=91


Друга информация:


Мярката за заплащане на застрахователни премии при застраховане на посеви и продукция включва следните неблагоприятни метеорологични условия, които могат да бъдат приравнени на природния бедствия: пролетно измръзване, градушка, мълния, пожар, предизвикан от мълния, бури и наводнения.


Общинският правилник е съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 1857/2006 относно мерките, които следва да се приемат от общината, както и с приложимите общи разпоредби (процедури, предхождащи предоставянето на помощи, натрупване, прозрачност и наблюдение на помощите)


Franc KRAMAR

Кмет на община Bohinj


Помощ №: XA 130/08


Държава-членка: Република Словения


Регион: Obmocje obcine Duplek


Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ:


Drzavne pomoci za razvoj podezelja v obcini Duplek


Правно основание:


Pravilnik o dodeljevanju pomoci, pomoci de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja podezelja v obcini Duplek


Планирани годишни разходи по схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството:


2008: 30 000 EUR


2009: 30 000 EUR


2010: 30 000 EUR


2011: 30 000 EUR


2012: 30 000 EUR


2013: 30 000 EUR


Максимален интензитет на помощта:


1. Инвестиции в земеделски стопанства за първично производство:


— до 50 % от приемливите разходи за районите в по-неблагоприятно положение и до 40 % от приемливите разходи за инвестиции в други райони,


— до 50 % от приемливите разходи за инвестиции в други райони, ако инвестициите се правят от млади земеделски стопани в рамките на 5 години от началото на тяхната дейност и ако инвестицията е предвидена в бизнесплана.


Помощта се предоставя за инвестиции за възстановяване на селскостопански обекти и за покупка на оборудване за селскостопанско производство, както и за инвестиции в трайни насаждения, в подобряване на обработваемата земя и в стопанисване на пасища.


2. Съхраняване на традиционен ландшафт и сгради:


— до 75 % от приемливите разходи в районите в по-неблагоприятно положение и до 60 % от приемливите разходи в други райони за инвестиции с цел запазване на културното наследство на производствените активи (селскостопански сгради), при условие че инвестицията не води до каквото и да било увеличение на производствения капацитет на стопанството,


— до 100 % от приемливите разходи за инвестиции в запазването на непроизводствени културно-исторически ценности на територията на стопанствата (обекти от археологическо или историческо значение),


— допълнителна помощ в размер до 100 % за покриване на допълнителните разходи, свързани с използването на традиционни материали, необходими за опазване на културно-историческия характер на сградите.


3. Помощ за заплащане на застрахователни премии:


— размерът на подпомагането от общината представлява разликата между размера на съфинансирането на застрахо- вателните премии от националния бюджет и до 50 % от приемливите разходи за застрахователни премии за застраховане на културите и плодовете и за застраховане на добитъка срещу болести.


4. Помощ за препарцелиране на земи:


— до 100 % от действителните правни и административни разходи.


5. Помощ за насърчаване производството на качествени селскостопански продукти:


— до 100 % от приемливите разходи; помощта трябва да бъде предоставена под формата на субсидирани услуги и не трябва да включва преки плащания на парични суми към производителите.


6. Предоставяне на техническа помощ в селскостопанския сектор:


— до 100 % от разходите за образование и обучение на фермерите, за консултантски услуги, за организиране на форуми, конкурси, изложби, панаири, публикации и каталози, за разпространяване на научни знания и публикации като уебсайтове и каталози. Помощта трябва да бъде предоставена под формата на субсидирани услуги и не трябва да включва преки плащания на парични суми към производителите


Дата на въвеждане: Помощта няма да бъде предоставена преди публикуването на обобщената информация на електронната стра- ница на Европейската комисия и не преди 1 март 2008 г.


Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: До 31 декември 2013 г.


Цел на помощта: Подкрепа за МСП


Позоваване на членове от Регламент (ЕО) № 1857/2006 и приемливи разходи: Глава III от проекта на Правилник относно предоставяне на помощи, помощи de minimis и относно прилагане на други мерки за развитието на селските райони в община Duplek съдържа мерки, представляващи държавни помощи в съответствие със следните членове от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти, и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001 (ОВ L 358, 16.12.2006 г., стр. 3):


— член 4: Инвестиции в земеделски стопанства,


— член 5: Съхраняване на традиционен ландшафт и сгради,


— член 12: Помощ за заплащане на застрахователни премии,


— член 13: Помощ за препарцелиране на земи,


— член 14: Помощ за насърчаване производството на качествени селскостопански продукти,


— член 15: Предоставяне на техническа помощ в селскостопанския сектор


Обхванат сектор (обхванати сектори): Селско стопанство


Име и адрес на органа, предоставящ помощта:


Obcina Duplek

Cesta 4. julija 106

SLO-2241 Sp. Duplek


Интернет адрес:

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspxSectionID=1b46a2fd-ee2d-4c0b-aef1-b1ef762100ac


Друга информация:


Мярката относно заплащането на застрахователни премии за застраховане на култури и плодове включва следните неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени към природни бедствия: пролетна слана, градушка, мълния, причинен от мълния пожар, бури и наводнения.


Общинският правилник е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1857/2006 относно мерките, които следва да се приемат от общината, както и с приложимите общи разпоредби (процедури, предхождащи предоставянето на помощи, натрупване, прозрачност и наблюдение на помощите)


Janez RIBIC

Кмет


Помощ №: XA 134/08


Държава-членка: Италия Регион: Marche Наименование на схемата: Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale


Правно основание:

— L.R. n. 07/2005, art. 6,

— Deliberazione della Giunta regionale delle Marche n. 93 del 28.1.2008 «Programma annuale 2008 della legge regionale 23 febbraio 2005, N. 7 — Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale» — Paragrafo 2 dell'allegato


Планирани годишни разходи по схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Заделената сума в регионалния бюджет за 2008 г. за въвеждане на мерките, планирани по тази схема за помощ възлиза общо на 581 000 EUR, както и сумите останали от въвеждането по работната програма от 2006 г.


За следващите години тази сума ще се определя от съответните годишни бюджетни закони


Максимален интензитет на помощта: Максималният брутен интензитет не трябва да надхвърля 75 % от допустимите разходи. Допустимите разходи трябва да са в границите между 30 000 EUR и 70 000 EUR.


В съответствие с член 15, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 помощта трябва да се предоставя единствено в натура посредством субсидирани услуги и не може да включва директни плащания на парични суми към производителите


Дата на въвеждане: От 2008 г. и при всички случаи след получаване на потвърждение от страна на Комисията, че е получила настоящата обобщена информация


Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: 31 декември 2013 г.


Цел на помощта: В съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 тази схема за помощ е замислена/предназначена за малки и средни предприятия за финансирането на проекти, чиято цел и да се насърчава сливането на съществуващи кооперативи, увеличаване на броя на техните членове и обединяването в кооперативи на нови фирми със следните цели:


— стартирането на интегрирани проекти на секторно ниво,


— подпомагане на кооперативите за намирането на нови търговски обекти и


— концентриране и реорганизация на доставката на селскостопански продукти


Получатели: В съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1857/2006, получателите на проектите, определени в предишния параграф са кооперативи или консорциуми и вследствие на това установени в региона и развиващи дейности в селското стопанство, аграрната и хранителновкусовата промишленост и вписани в държавния кооперативен регистър, създаден с декрет на 23 юни 2004 г. от Министерството на производствените дейности


Обхванат сектор (обхванати сектори): Селско стопанство


Име и адрес на органа, предоставящ помощта: Regione Marche


Интернет адрес:

www.agri.marche.it/Aree tematiche/aiuti di stato/ Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale.pdf


Друга информация:


Допустимите разходи и получателите на помощта ще бъдат определени на базата на методите и приоритетите, посочени в параграф 2 от „Deliberazione della Giunta regionale delle Marche n. 93 del 28 gennaio 2008 „Programma annuale 2008 — della legge regionale 23 febbraio 2005, N. 7 — Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale““, което представлява правното основание за тази схема на помощ. Окончателният му текст ще бъде предаден на Комисията веднага след приемането му.


Освен това гарантираме, че всяка помощ за кооперативи от горския сектор, аграрната и хранителновкусовата промишленост ще бъде приведена в действие единствено съгласно Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията, както е предвидено изрично в проекто разискванията на регионалното ръководство, който представлява правното основание за тази схема на помощ


C2008-212-05


Untitled Page