Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат селскостопански продукти и с изменения Регламент (ЕО) № 70/2001 - (2008/C 212/06)

Обн. C ОВ. бр.212 от 20 Август 2008г.

Помощ №: XA 436/07


Държава-членка: Република Полша


Регион: Цялата страна


Наименование на схемата за помощ:


Program pomocy dla gospodarstw rolnych, grup producentow rolnych, wstepnie uznanych grup producentow owocow i warzyw, uznanych organizacji producentow owocow i warzyw oraz przedsiebiorstw przetworstwa rolno-spozywczego w celu zlagodzenia szkod spowodowanych wymarznieciami w uprawach rolnych


Правно основание:


Uchwala nr 118/2007 Rady Ministrow z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych, grup producentow rolnych, wstepnie uznanych grup producentow owocow i warzyw, uznanych organizacji producentow owocow i warzyw oraz przedsiebiorstw przetworstwa rolno-spozywczego w celu zlagodzenia szkod spowodowanych wymarznieciami w uprawach rolnych


Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001 (ОВ L 358, 16.12.2006 г., стр. 3)


Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Планираните средства от националния бюджет, предназначени за всякакъв вид селскостопанска помощ по схемата, могат да достигнат 720 млн. PLN


Максимален интензитет на помощта: Общият размер на помощта за всякакъв вид подкрепа за ощетени стопанства не може да надхвърля: 80 % от загубите на приходи, причинени от измръзване на реколтата, или 90 % от загубите на приходи, причинени от измръзване на реколтата в планински или други райони в по-неблагоприятно положение


Дата на въвеждане: Юли 2007 г. и юни 2008 г.


Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: Една година


Цел на помощта: Схемата за помощ за земеделски стопанства, сдружения на земеделски производители, сдружения на производители на плодове и зеленчуци, получили предварително признаване, признати организации на производители на плодове и зеленчуци и предприятия за обработка на хранителни продукти за намаляване на щетите на реколтата, причинени от измръзване, предлага мерки, които позволяват на горепосочените оператори да преодолеят временните трудности в резултат на щетите от измръзване на реколтата


Обхванат сектор (обхванати сектори): Селско стопанство


Име и адрес на органа, предоставящ помощта:


— земеделски данъчни кредити: кметът, председателят на градския съвет, ръководителят на местната власт,


— помощ за изплащане на лихви по заеми при кризисни ситуации: Agencja Restrukturacji i Modernizacji Rolnictwa,


— помощ за застрахователни премии за реколтата: Министерство на земеделието и развитието на селските райони; схема за помощ N 260/05, изменена с N 591/06 и N 17/07


Интернет адрес: www.bipminrol.gov.pl


Вижте секция:


„pomoc publiczna w rolnictwie”.


След това вижте секция:


„pomoc w ramach wylaczen grupowych”.


Директна връзка:


http://bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAn-nouncement.aspx?ModuleID=1522&TabOrgID=1492&LangId=0& AnnouncementId=8335&ModulePositionId=2137


Друга информация: Помощта, предоставена на предприятия за обработка на хранителни продукти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от договора към минималната помощ, не е предмет на нотифициране


Помощ №: XA 152/08


Държава-членка: Италия


Регион: Regione autonoma Valle d'Aosta


Наименование на схемата за помощ:


Aiuti diretti a promuovere il miglioramento della qualita dei prodotti agricoli


Правно основание:


Art. 58 del titolo III (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alle leggi regionali 16 novembre 1999, n. 36, e 28 aprile 2003, n. 18) della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010). Modificazioni di leggi regionali» e successive modificazioni e integrazioni


Планирани годишни разходи за схемата: 1 млн. ЕUR


Максимален интензитет на помощта и приемливи разходи:


Помощта може да се предоставя под формата на субсидирани услуги, без преки плащания на парични суми, до 100 % от следните разходи:


а) дейности за проучване на пазара, разработване и проектиране на продукти, включително помощ, предоставена за подготов- ката на заявки за признаване на географски указания и наименование за произход или сертификати за специфичен характер в съответствие с настоящите регламенти на Общността;


б) инициативи за въвеждането на схеми за гарантиране на качеството, системи, основаващи се на анализ на рисковете и критични контролни точки, системи за проследяване, системи за осигуряване на автентичността и на маркетинговите стандарти или системи за екологичен одит;


в) обучаване на персонал за прилагане на схемите и системите по точка б) по-горе;


г) такси, начислени от признати сертифициращи органи за първоначалното сертифициране на системите за гарантиране на качеството и подобни системи;


д) разходите за задължителни проверки, освен ако законодателството на Общността изисква те да бъдат за сметка на самите земеделски производители.


Земеделски производители, участващи в системи за качество на храните, признати на общностно или национално равнище, за селскостопански продукти, предназначени за консумация от човека, могат да получат помощ до 3 000 EUR всяка година за не повече от пет години за покриване на постоянните разходи, свързани с тези системи за качество


Дата на въвеждане: От публикуването на регистрационния номер на искането за освобождаване на Интернет страницата на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Комисията


Срок на схемата: По схемата може да се предоставя помощ до 31 декември 2013 г. и шест месеца след това


Цел на помощта: Да се насърчи и стимулира качеството на селскостопанските продукти.


Позоваване на законодателството на Общността: член 14 от регламент (ЕО) № 1857/2006


Обхванати сектори: За приемливи се считат животновъдство (добитък, овце и кози, птици и зайци, малки традиционни свиневъдни ферми, еднокопитни и други по-малки видове), плодове (ябълки, круши, ядки, малки плодове и други традиционни плодове, със специално внимание по отношение на традиционните форми на отглеждане, при които има опасност от изсушаване), лозя, фуражни култури, житни култури, зеленчуци, лечебни растения, цветя и разсадникови растения, пчеларство и други сектори за отглеждане на животни или насаждения


Име и адрес на органа, предоставящ помощта:


Regione autonoma Valle d'Aosta Assessorato Agricoltura e risorse naturali Dipartimento Agricoltura

Loc. Grande Charriere, 66

I-11020 Saint-Christophe (Aosta)


Интернет адрес:

http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_alle-gato=1287


Помощ №: XA 153/08


Държава-членка: Италия


Регион: Regione autonoma Valle d'Aosta


Наименование на схемата за помощ:


Aiuti per il pagamento di premi assicurativi


Правно основание:


Art. 55 del titolo III (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alle leggi regionali 16 novembre 1999, n. 36, e 28 aprile 2003, n. 18) della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010). Modificazioni di leggi regionali» e successive modificazioni e integrazioni


Планирани годишни разходи за схемата: 0,05 млн. EUR


Максимален интензитет на помощта:


— 80 % от разходите за премии за застрахователни полици, покриващи рисковете, свързани с неблагоприятни клима- тични условия, които са сравними с природно бедствие,


— 50 % от разходите за премии за застрахователни полици, покриващи рисковете, свързани с неблагоприятни климатични условия, които са сравними с природно бедствие, и другите рискове във връзка с климатичните условия като цяло,


— 50 % от разходите за премии за застрахователни полици, покриващи рисковете, свързани със заболявания или вредители по културите


Дата на въвеждане: От датата на публикуване на идентификационния номер на заявлението за освобождаване на интернет страницата на Генералната дирекция на Комисията „Земеделие и развитие на селските райони“


Срок на схемата: Може да бъде отпускана помощ по схемата до 31 декември 2013 г. и за шест месеца след това


Цел на помощта: Насърчаване на производителите да сключват застрахователни полици за рисковете от загуба на активи или приходи поради неблагоприятни климатични условия, заболявания и вредители по културите.


Позоваване на разпоредба от законодателството на Общността: член 12 от Регламент (ЕО) № 1857/2006


Обхванат сектор (обхванати сектори): Овощарство (ябълки, круши, черупкови плодове, малки плодове и други традиционни овощни култури, като специално внимание се обръща на традиционните форми на земеделие, които са заплашени от изчезване), лозарство, фуражни култури, зърнени култури, зеленчукопроизводство, билкарство, цветарство и отглеждане на растения за разсад, пчеларство, както и други култури, приемливи за отпускане на помощ


Име и адрес на органа, предоставящ помощта:


Regione autonoma Valle d'Aosta Assessorato Agricoltura e risorse naturali Dipartimento Agricoltura

Loc. Grande Charriere, 66

I-11020 Saint-Christophe (Aosta)


Интернет адрес:


http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_alle-gato=1287


Помощ №: XA 154/08


Държава-членка: Италия


Регион: Regione autonoma Valle d'Aosta


Наименование на схемата за помощ:


Aiuti per le perdite dovute ad avversita atmosferiche


Правно основание:


Art. 54 del titolo III (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alle leggi regionali 16 novembre 1999, n. 36, e 28 aprile 2003, n. 18) della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010). Modificazioni di leggi regionali» e successive modificazioni e integrazioni


Планирани годишни разходи за схемата: 0,1 млн. EUR


Максимален интензитет на помощта: Тъй като регионът като цяло е „планински район“ по смисъла на член 36, буква а), точка i) от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Сбета, максималният интензитет на помощта е 90 % от приемливите разходи, като се приспаднат всяка сума, получена като застрахователно обезщетение, и разходите, които в действителност не са направени поради неблагоприятни климатични събития. От 1 януари 2010 г. отпусканата компенсация трябва да бъде намалена с 50 %, освен ако се предоставя на селскостопански производители, които са сключили застраховки, покриващи най-малко 50 % от тяхното производство и статистически най-честите климатични рискове


Дата на въвеждане: От датата на публикуване на регистрационния номер на заявлението за освобождаване на интернет страницата на Генералната дирекция на Комисията „Земеделие и развитие на селските райони“


Срок на схемата: Може да бъде отпускана помощ по схемата до 31 декември 2013 г. и за шест месеца след това, без да се накърнява горепосочената разпоредба във връзка с намалението на интензитета на помощта от 1 януари 2010 г.


Цел на помощта: Компенсиране на селскостопанските производители за загубите на реколта и животни, за щетите, нанесени на сгради и стопанско оборудване, и за загуба на доходи поради неблагоприятни климатични условия, които са сравними с природни бедствия и са официално признати за такива от компетентните органи.


Позоваване на разпоредба от законодателството на Общността: член 11 от Регламент (ЕО) № 1857/2006


Обхванат сектор (обхванати сектори): Животновъдство (говеда, овце и кози, домашни птици и зайци, малки традиционни свинекомплекси, еднокопитни и други второстепенни видове), овощарство (ябълки, круши, черупкови плодове, малки плодове и други традиционни овощни култури, като специално внимание се обръща на традиционните форми на земеделие, които са заплашени от изчезване), лозарство, фуражни култури, зърнени култури, зеленчукопроизводство, билкарство, цветарство и оглеждане на растения за разсад, пчеларство, както и други отглеждани животни и растения, приемливи за отпускане на помощ


Име и адрес на органа, предоставящ помощта:


Regione autonoma Valle d'Aosta Assessorato Agricoltura e risorse naturali Dipartimento Agricoltura

Loc. Grande Charriere, 66

I-11020 Saint-Christophe (Aosta)


Интернет адрес:

http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_alle-gato=1287


Помощ №: XA 155/08


Държава-членка: Италия


Регион: Regione autonoma Valle d'Aosta


Наименование на схемата за помощ:


Aiuti relativi a fitopatie e infestazioni parassitarie


Правно основание:


Art. 53 del titolo III (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alle leggi regionali 16 novembre 1999, n. 36, e 28 aprile 2003, n. 18) della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010). Modificazioni di leggi regionali» e successive modificazioni e integrazioni


Планирани годишни разходи за схемата: 0,3 млн. EUR


Максимален интензитет на помощта: 100 % от направените разходи или понесените загуби, като се приспадат всяка една сума, получена като застрахователно обезщетение, и разходите, които не са възникнали вследствие на болест по растенията или на нашествия на вредители


Дата на въвеждане: От датата на публикуване на регистрационния номер на молбата за освобождаване на уебсайта на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Комисията


Срок на схемата: По схемата помощ може да бъде отпускана до 31 декември 2013 г. и шест месеца след това


Цел на помощта: Компенсиране на разходите и загубите, понесени от собствениците на земеделски стопанства, в работата им по предотвратяване и премахване на болестите по растенията и на нашествията на вредители, в случаите на официално обявена епидемия от публичните власти, като част от задължителни публични програми за предотвратяване или премахване на болестта или нашествието.


Препратка към законодателството на Общността: член 10 от Регламент (ЕО) № 1857/2006


Засегнат сектор (засегнати сектори): Овощарство (ябълки, круши, черупкови плодове, малки плодове и други традиционни плодове, като специално внимание се отделя на традиционните форми на отглеждане, които са заплашени от изчезване), лозарство, отглеждане на фуражни, зърнени, зеленчукови и билкови растения, цветя и растения за разсад и други отрасли на растениевъдството, които отговарят на условията за предоставяне на помощ


Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Regione autonoma Valle d'Aosta Assessorato Agricoltura e risorse naturali Dipartimento Agricoltura

Loc. Grande Charriere, 66

I-11020 Saint-Christophe (Aosta)


Интернет адрес:

http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_alle-gato=1287


C2008-212-06


Untitled Page