Жалба, подадена на 23 май 2008 г. - Polson и др./ Комисия (Дело T-197/08) (2008/C 209/100)

Обн. C ОВ. бр.209 от 15 Август 2008г.

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Magnus Polson (Lerwick, Обединено кралство), Garry Sandison (Lerwick, Обединено кралство), Andrew Anderson (Whalsay, Обединено кралство), Ian Johnston (Lerwick, Обединено кралство) (представители: R. Murray, Solicitor, R. Thompson, QC)

Ответник: Комисия на Европейските общности


Искания на жалбоподателите

- Да се отменят член 1, параграф 2 и членове 3-5 от Решение на Комисията относно държавна помощ № C 39/2006 (ex NN 94/2005) от 13 ноември 2007 година относно Схема за помощ за нови акционери, прилагана в Обединеното кралство,

- да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

В настоящия случай жалбоподателите искат частична отмяна на Решение 2008/166/ЕО на Комисията, държавна помощ № C 39/2006 (ex NN 94/2005) от 13 ноември 2007 година относно Схема за помощ за нови акционери, прилагана в Обединеното кралство1. В обжалваното решение Комисията приема, че помощта е несъвместима с общия пазар, доколкото се отнася до помощи, отпуснати за първо придобиване на дял в използван риболовен кораб, и задължава Обединеното кралство да възстанови предоставената помощ. Жалбоподателите са получателите на подлежащата на възстановяване помощ.


Жалбоподателите искат отмяна на обжалваното решение по следните съображения:

- Комисията допуснала грешка при прилагане на правото като приела, че всички плащания за първото придобиване на дял в използван риболовен кораб са несъвместими с общия пазар и трябва да се възстановят; жалбоподателите твърдят, че предоставените помощи попадат в обхвата на Регламент 875/20072 на Комисията, поради което следва да се считат за помощи de minimis, съвместими с общия пазар; те твърдят, че член 1, параграф 2 и членове 3-5 от обжалваното решение незаконосъобразно са приложени и по отношение на получатели на помощта, които са изпълнили по същество релевантните насоки на Комисията,

- Комисията допуснала грешка при прилагане на правото като приела, че възстановяването на тези плащания е съвместимо с член 14, параграф 1 от Регламент № 659/19993 на Съвета, както и с общите принципи на правна сигурност, на защита на оправданите правни очаквания и на равно третиране.


_________________________

1 ОВ 2008 г. L 55, стр. 27.

2 Регламент (ЕО) № 875/2007 на Комисията от 24 юли 2007 година за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО спрямо помощта de minimis в сектора на рибарството и за изменение на Регламент (ЕО) № 1860/2004, ОВ 2007 г. L 193, стр. 6.

3 Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (ОВ L 83, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 41).


C2008-209-100


Untitled Page