Жалба, подадена на 9 юни 2008 г. - Habanos/СХВП - Tabacos de Centroamerica (KIOWA) (Дело T-207/08) (2008/C 209/101)

Обн. C ОВ. бр.209 от 15 Август 2008г.

Език на жалбата: испански

Страни

Жалбоподател: Corporacion Habanos, SA, (Хавана, Куба) (представители: г-н V. Gil Vega, abogado и г-жа A. Ruiz Lopez, abogada)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Tabacos de Centroamerica, SL (Pozuelo de Alarcon, Испания)


Искания на жалбоподателя

- Да се отмени решението на втори апелативен състав на СХВП от 31 март 2008 г. и да се установи, че действително съществува сходство, както и вероятност от объркване между комбинираната марка "KIOWA" и по-ранните комбинирани марки "COHIBA", които обозначават идентични стоки, както и че заявителят се опитва да извлече неоснователно полза или да нанесе вреда на отличителния характер или известността на посочените по-ранни марки "COHIBA", след което да се откаже регистрацията на марка на Общността № 3.963.931 "KIOWA" (комбинирана); или, при условията на евентуалност, да се отмени посоченото решение на СХВП и преписката да се върне на апелативния състав на СХВП за преценка и разглеждане на твърденията и доказателствата, отнасящи се до член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, и - да се осъди СХВП да заплати разноските, направени във всички инстанции, включително възнагражденията на представителите на жалбоподателя.


Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: Tabacos de Centroamerica, S.L.

Марка на Общността, предмет на спора: Фигуративна марка "KIOWA" за стоки от клас 34 (заявка за регистрация № 3.963.931).

Притежател на марката или знака, на който е направено позоваване в процедурата по възражението: Corporaciуn Habanos, S. A., упражняващо търговска дейност като Habanos, S.A.

Марка или знак, на който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Фигуративна марка "COHIBA" (марка на Общността № 3.323.292), словна марка "COHIBA" (испанска марка № 1.271.173) и фигуративна марка"COHIBA" (испанска

марка № 2.052.344) за стоки от клас 34.

Решение на отдела по споровете: Отхвърля възражението.

Решение на апелативния състав: Отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: По-специално - висока степен на сходство между конфликтните марки, от която произтича вероятност от объркване.


C2008-209-101


Untitled Page